DAGBLAD ALKMAAR r De Heidemolen. DAALDERS No. 275 Honderd esi twaalfde Jaargang. Dl NS DA 22 NOVEMBER. li FEUILLETON BINNENLAND. /w Deze Courant wordt eiken avondbehalve Op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco dobr het geheele Rijk f 1,-t—i Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiënu n Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij T1, 0 v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Telefoonnummer 3. oYTWfknd Th •aanfe fefBdyQt f5^iffSft^di«dd®i,Doiem: 't}r6wié}rt 'mtóé mgffe'to,vah 'wien^men^Jza .ii 1110 ,L)ls»§ egiboon .J ZHTLLT] .KOOXdlV/Td "(,if j j'idOi{ )bj,is oneo oh bsii no 3<-•>•>7/ JOlI HO Ljg&SO'g ëioiu ii'Mjb es Jb'fBieeifoS uos •«diibioj t eb sfisw uj,].- jrrj/.\ noollfi leia (iii j/iL «ginüboox lot 11*>%iiib11w tov ogiin-neibir«7,Hj uellejR'ioov - J ÏTSOIüKIAH >8 rï einuqqii w v/TO .'1 i> 1>t>w "if>ir!Ii, Jcdiojinr.ü is l (19'j -mob .negnilognoi, lnJanit no-» soa ja in t»i 9 KOFFIE is duurder geworden, doch .Ar ■'■'Ai'- •«mm F>f nnimuilA t>i> *ioui> kost nog steeds 1.50 per bus van 1 KIIO (a pond). Kleinte bussen ,naar verhouding. bs jioqaey lob Iwidog fail qo gniiloj ■im .li •A-rti - 1 MAAR, 22 Xuvembor. peiRpqsjpjjf3 .vollpyerpgepwipordiging heeftaafl ïolsioj s ndgédachtenie -i eere bevriezen. &e>'VOoiMttej hééf t niét 'etolfel véörjfëstëld/ 'dóër 'OpstAkn hulde aaf den döödé te Brengén, maar ook door dé werkzaamhet in fr.iioin sBB/a ii'o smi -ei juli snil99p9Min oil afin l den af te breken. Mét groote meerderheid w<e;rfl qanr ■fpe beaIoteflk,jI3ii de „Cadetten"Lesfoten -epn wetSontj werp/lm fjeodietoenpétrekkerldè om Toistoj een begrafi nis te geven op staatskosten en zijn sterf dïf$ te doei verklaren tot jeen(*paEyvê"d patjqj^lei^ rouw. jdöK staat bestreed,i.wordt op. daze, wijze eer bötdozöhj Fdst hét- nié't é4g®fikardig in het kadër 'Véto deibi RxiiabioJJoJi eb ui snplpjpiocfjnel ojE n/iy tquqaiiftls kunneiu z^^ d^ t hq pts .onmogelijks bqeft bqgpqr<| en dienovereenkomstig' dikwerf heeft moeten hand< len? li. G-eloovirfl ÈAS'^cIrfgiiling al spoi dig zijn/gelóóf en dé }éer der KpssiSehé'kerk, lëefdt qoinW (IBV luiijji uetaiJnsy non nav anffTirfrioeier) in U;t^.attïi^,^0,^te^z^M spel en de liefde. Dan gaat hij de.kunst dienen, word) :8«hrij.Vèr. Eindelijk treedt liü in het innMftk met éei voortreffelijke vfotow, trekt zich tferüg Op zijüi land- 'goé'd .Tasnnja l'oljana. waar de ernst van het leven hem '^a^t||>eJi^erpj^e§f!VD^Jjpiq<3te vragen des levens, het waarom en waartoe,.doen zich bij hem op. Zoe kend meent hij tenslotte' de grootste levenswijsheid te vinden en spreekt déze aldus uit: „Willen zij oprecht zijn zoo schrijft hij zij moeten nazeggen, wat sinds de dagen van Salomon en Buddha tot op Scho penhauer. in Israël en in Griekenland, aan den Indus en aan de Spree, door millioenen gedacht, gevoeld en gezegd is: alles is ijdel ;gelukkig hij, die niet geboren werd; de dood is beter dan het leven; men moet zich van het leven ontdoen en dan wacht ons hetNiet". Bevrediging schenkt die wijsheid hem niet. De zoe ker blijft zoekende, En als later die andere groote Bus, Maxim Gor ki -gaat hij troost zoeken bij den armen moesjik: „In tegenstelling met de menschen uit onze krin gen, die voortdurend klagen en ontevreden zijn met Roman naar het Duitsch van OSWALD BERGENER. 44) Hagenloh zag ontroerd naar de beide mannen. Grijs waren ze beiden, edele Uitdrukking had beider gelaat. En zooals zij daar tegenover elkaar stonden, de kleine, goedhartige predikant en de forsche Eulen- horst, hand in hand en elkaar in de oogen ziend, was het waarlijk een indrukwekkend gezicht. Toen greep Eulenhorst naar het oude schellekoord en liet den bediende de fijnste flesch halen, die nog in zijn karig voorzienen wijnkelder lag. „Zie," zei hij daarop. „Het is altijd mijn gewoonte geweest om als mij iets zeer droevig's, of iets goeds was overkomen, de oude torentrap op te gaan tot bo ven op het groote platvorm van den toren. Daar zat ik dan en keek over het landschap, daar gevoelde ik de nabijheid van God, Zijn goedheid. Zijn liefde en Zijn wijsheid. Misschien voelt gij lust om met mij thans ook den toren te bestijgen. De grootsche stilte daarboven zal u even weldadig aandoen als mij." Terwijl zij de torentrap beklommen, ging' Eulen horst voorop met een gebrekkige wagenlantaarn in de hand, waarin een kaars brandde. „Alle andere lantaarns waren in gebruik," had de huisknecht gezegd. „Of gebroken en onbriykbaar," had Eulenhorst hem lachend toegevoegd. „Kom, wees maar niet bevreesd dat je te veel zult zeggen; voor deze heeren behoeven wij ons waarlijk niet beter voor te doem dan wij zijn." Zij kwamen door een lange gang met vele nissen. In elk daarvan hingen dikke spinnewebben en lagen hoopen stof. Doch bij het vreemde, dwarrelende licht van de lantaarn scheen iets geheel anders zich in die hun Int wegens de hun opgelegde ontberingen eji ismmrtem, verdragen deze arme, mensqhenziekten .iep fegbnspoéd zondeiLeénig misnoegen, veeleer met de kalme en vaste overtuiging, dat dit alle# góéd 'is. .i. Terwijl in onze kringen een kahn .a^Sjtpfyien, p^er ze den, vqqrkqijit, lis „daarentegen een uie'. berustend e| y.reug'défcok stervén bijhet volk .èpn Zeldzame uitzöi- dering. 'In tegenstelling met mijn onkunde,' ker dén Zij rtllen dén zin des levens en des doods; zij leef as8b uinoS -h nfdharin niet ijdele|i arbej.d,, niaan..iets,.«o^ .ëngnnEn ik,i.heb de/ mtosehe-n dief gekregen." Voor deze méftsèfië'h is hijeen Höösteï geworde 'Iftj lïeeft "èr j^etuTjÉnf Van 'kijn ^èltiof, heïkre^én raaa in--^ndpripn .vorm" /Hu 'lÊeeiiriiet wqórij' yjiri Chyistri; geprndikb,mnindnlijdnn betr,a$ht,denylpek nitsprl kend1 oker de "mantèchnpbij omdat hij: hét lijden toap andoren wilde verzachten. Vijf geb'ó'den predikte hij: „f. 1)eèf| ajtijd-Wét epn iegelijk ip vrede en wee^ tjegpn nipmand ooif toornig. II. man. ÏIL IV, V. Vadter het kó'pp'éltéëken fusSéhen Rns-larid én Europa nitge- i wischt is. Hat nibgë övërdrevën zijn. Maar vrafir blijft dat de nu heengegane profeet is geweest gelijk prof. Quak hem heeft getekend „een der schoonste typos van: Europa, de meest beteekenênde van :hét Rusland 'tiifier dagehkbnïs ëèhijnt hij órts één reuk 'toe: hooge verp'ersö'onlijliing van briff'ermin'g en éTvafing." Ab4- -" Ieder man. liehbe één vrouw, iedëre vrontk ééh Bëloóf nóóit iemaiid iets ónder éedé. IVe^rsta, den bonze niet, Zje. in,alle naen^chpn kinderen, van denzeifden Dit 'predikte hij1 ondier de afmen, in wöord ek gef- 'scïifift. i'Zëlf ki^eddè'tii'%e3ïjtfe'hij"''alk'hoer -— 's'zci niers op zijn ïandgo.ed, tenvijl ,htii ,'s winters tejMoé- kou een paleis bewoonde en bedienden in livrei et op nahield..'Man van tegenstellihgen! Ilbeft hij'vraagt mén onwillekeurig alle jjdel"- h eicj afgpl^gdf was ,de( bo^rnnkigl, djen'. hij droeg mi* jschiei> gok maW' WA qostuum? Was zijp kastijding niet slechts een wagn, en is het niet eén andere u-mm, 'dh; wtoarheid'aad zich te Willen-binden ditschom melende schip'óp de zee van eeuwigheid; JMujS" moeielijk op zulke vragen antwoord te ge- yen. Maar late er op dezen profeet iets af te. dingen zijn, late hem van het menschelijke iets niet vreemd zijn gebleven een groote persoonlijkheid was hij desondanks, een van de weinigen, die met under? maat gemeten mogen worden dan gewone stervelingen, een persoonlijkheid, welke -als Gorki door bet- le ven en het leven alleen gevormd is. Zijn teekenende kop, dragend de sporen van een Rus, die gepeinsd heeft en gestreden en in wien de zelfbewuste kracht de zege behaalde, is eens aldus beschreven: „De beeltenis van den graaf mag niet gebeiteld worden. Neem klei, kneed het, maak er twee oogkas sen in, een soort neus, een sabelhouw als mond en leg deze ongereede massa aan het strand, opdat de gol ven het voorhoofd bespoelen en de storm zijn wangen en geloof me, na vier en twintig uren hebt ge zijn beeld." Op kernachtige wijze wordt hier gezegd, hoe Tolstoj's beeld is gemaakt door den storm en den golfslag van het leven,buiten de branding der maatschappij. In een der artikelen lezen we dat met Leo Tolstoj nissen te bevinden. Het was of daar gestalten ston den of lagen te slapen, betooverde bewoners van den ouden toren, die nu wakker schrokken uit hun droo- men en over hun voorhoofd streken met onzekere hand, zich verbazend over zooveel gerucht en zooveel licht, waar anders niets dan stilte en duisternis heerschte. En in een anderen hoek was 't of een rid der zich oprichtte, en zijn hand aan 't zwaard sloeg, verstoord op die ongewenschte bezoekers. Eindelijk kwamen zij buiten op het platte dak van den toren. Kanteelen stonden links en rechts. Donke re wolken- dreven daar boven, duister en dreigend, ge weldig in dén zwijgenden nacht. Slechts sehaarsch licht wist de maan te werpen door die zware gevaar ten op de bosschen en het meer. „Heb ik te veel gezegd van het grootsche schouw spel hier," vroeg Eulenhorst ernstig, daarbij de lan taarn opheffend, zoodat zij naar beneden op het dak van- het huis konden zien. „Is het niet of wij in een andere wereld zijn gekomen -een wereld van wolken en maanlicht en dat wij niets meer te doen hebben met wat daar beneden is?" „Maar doe uw jas dicht, zet den kraag op, dominee!" zoo onderbrak hij zich zelf. „Er waait in deze eenza me, hooge wereld een scherpe, ijzige nachtwind. Ge zoudt kou vatten en als ge rheumatiek opdeedt; zoudt ge geen goede herinnering aan dezen nacht behou den." Langzaam liepen zij langs de kanteelen. Na eenig zwijgen, zei dominee Schnelldahin, en het was duidelijk hoorbaar aan den too.n waarop hij sprak hoe blijde hij inwendig was en hoe vol liefde voor de ze streek. „Ziet ge daar Espenwiese, beschenen door de maan? daar achter die hoornen ligt de pastorie. Die hooge boomen staan om onzen tuin. Vroeger was daar ook de kerktoren van Espenwiese te zien." De slotheer zwaaide nogmaals met. zijn lantaarn. „In dien nacht van den brand heklom ik ook den toren", zei hij. „Ik zag de vlammen wild en hoog op slaan en eindelijk stortte de kerk in. Dat was een TWEE DE KAMER. liet algemeen debat over de Staatsbegrooting 1811 -:>ii loof» ai Jdooaij De heer Ëoodhuyzen (u. D b,q£grak: 4?, spqifi le hervormiipgfP; $0 het ,stgn4pimt: waarop 'het tegei}- U'oordige, Kabinet,, zich te dij??- zake stelt ene zette uit een, (lat wanneer gau het Kabinet-De Meosted geefi ..ontijdige (JpQii ware bezorgd, \yij pmt de ^ociale verze keringen en niet de urgentste onder deze, de ouder- doms- eninvalidatedts-yerzekering een heel,eind ven der zouden geweesf, zijn, jtbiaps het géval is. Verder, wees hij er op, dpt d,e ingediepde j^tóBVef- zekering nqg. wel.,kan behandeld worden, omdat niöt tegelijkertijd het noodzakelijke complement daarvan de 'herziening y,an, clq Ongevallenwet, niet. tegelijker tijd is' ingedjiehid/ i?n_,hbt ver.bh^tmen^e is' wél, dat de .Regegrmg ee,rstwil 'wetep, hoe cle„zièkteverzekering zich ontwikkelt, alvorens de herziening- dér Ongeval lenwet, ter hand te kunrfèn neinep,,Hij acht liet 'dijs een eardlnaal puiiti dié ziekteverzekering' in të dienep los van dié Obgévaliënwebs-wijziging. Het staat zoowel bij dit Kabinet, als bij het vorige Kabiuet-Kuyper vast, dat vooreerst .niets zal komen van dé meest ürgen'tesociale hervorbiingen. En spró- ker achtte het beslist noodig' dat- de Regeering- v®tp face make" in die») -zin, dat zij alsnog de' oudordoms- en invaliditeitsverzekering voor ïxjoet lateq gaan. Minis ter I/üma iqtjerrunyjjeerde, hier, dat zij bij de Raatl van State is. Spreker verweet het Kabinet, dat ligt tfe ^Wakis gqweejst tegenoyqr; zijn minis,fq,rvan /Fjnarf- ciën,, door dézen toe te, .slaap, een potje té vornieh voor dp Iqtptahdkpming van d,e sociale heryonnlhgei|. Deze laatste zijn dus voorloopig van de. baan door d|; werkwijze der, i;egppring?|.gelijk he! kiesp&flrt vóorlott- pig van de bgan is. dpor de, henéemingder Stgaiscornh rgissie vqor de kiesrechth.ervorming, Is op dat stuk hef, Kab:net zwak. pp epn punt,.js de' Regeering en dé qpalitie .waaruit zij onisprotqn is„ pterk, en dal is dp verscherping der antithese, blijkende' uit de partijdigi wijze,, waarpp zij bènppmingen doet, vporal van burge meesters. In jclat. verhand'wees hjj ,o. a, op de bêgofl- mingeh van deni hurgéhieestej- van Dolf:. Men moet tot.,de.:G,oaliti« beho.pren pm wat te wprdeh. Getuigp weer deBlaten-yerkiezing, in Npprd-Holland vóoy Alkmaar- De Regeejjlig speelt met vuur en danrtegeh waaif schuwt spreker erpalig,, pnidat qp, deze wijze', jOnoji rechtheid gqkweekt. wordt ónder dé kledeTlahhsclil natie. De heer, T y d p m, a n (v.-l.): criliéeerdé liét ,'finanj- cieel beleid van minister Kolkman, die zijn financiee}- le plannen niet kan uitvoefbn, zijn budget niét ip evenwicht kan houden, .térwjjl zijne hegropting, ïina'iB- ciéel perspectief mikj,; Ernstig drong' spreher ér' bij den minister van financiën op aan om zijn collega'! in toom te houden bij hun zucht tot uitzetting dei- uitgaven. Hidae bracht, ^preken,ami nte werkzaamheid der departementen vin Bl|tëhla|.d4<fie|/ Zaken ei Oorlog. Met klem waarschuwde hii dit. Kabinet. oiA zijne beginselen niet. aan anderöh óp :te dryigóm en tegen het ingrijpen met; wettelijke bepalingen iü hef. "bioMsiev l'iiii njxx nafjmï'd a> I woest maar toch schoon schouwspel, vooral daar het afstak tegen een donkeren nachthemql- .'Dikwijl» heb ik daar nog aan gedacht als ik in nachtelijke ureh hier boven zat. Maar thans zal ik dqt,beeld wel spoe dig vergeten. Spoedig zien,wij, van hier de. nieuwe kerk en het luiden der klokken dringt van ver tof mij door, sprekend van herleving, van. wedergeboorte.'' Predikant en slotheer staarden beiden m dezelfde richting -hun gedachten wayen hij .de toekomst, blijf- de, hoopvolle gedachten. Daar legde Eulenhorst zijn breed® fnancL ,op dep schouder van den dominee en. hétn met. .ei,e lantqarn ii het gelaat lichtend, zei hij „En het zal gebeuren dat de klok luidt en tever geefs roept naar den laatste pit bét edélq geslacht dei- Eulenhorsts. Het zal dan zijn;,als. ;iki.in het stillfe graf lig. Zeg dan een stil gebed, vopr mij en dqnt aan mij opdat ik het hoqite. in mijn eepzawq,. rustf- plaats." Dadelijk daarop wist hij hpf( gpsppqk een, wendinfc te geven en de ernstige stemming tq verdrijven, die onwillekeurig was opgekomep. Doodstil was het alom .en de kille wind dree? hup woorden weg in de ruimfe,. Zij stonden nu aan dep, pndqfien bnfd- „Kijk daar ginds rüst ie.ts donkqrs 0p; recht, en zwart. Juist daar. Datis de. populier in Jtejj b.eiil'-- dal, zou ik zeggen. Heb ik g.qcd geraden1 f' .yrqeg.JIai- genloh levendig, terwijl hij scherp na'ar het Zuiden tuurde. „Ik bewonder uw ver ziende qogpn,!", anfwqorddè Eulenhorst. „Inderdaad dat isqdftihqoge p.opplier bfj den molen. En rechts daarvan nqg «lieer terug, die lichte bocht daarin de boschlijn daar ligt dq herberg aan den kruisweg." De wind joeg de wolken voort en breede sphadnweto gleden over de aangeduide plek. D©rinaan wpneteWb met de wolken, licht en duisternis bestreden elkaar met groote hardnekkigheid. Ep .^fey.ds ipeqi' dóvere wolken kwamen opzetten en spoedden zich voort,, als hulptroepen die vreesden te l*at te komen pm hup .11- bodógllfill II l; gezinsleven. De geloofgqgu ƒ1®,, nq|i^ meer en meer yerdeelen, de kloven wórden vérbrêed.' Het onderling 1 i J', A V .1 ye.rfrquwen wqrdb .er. niet beter op. W at zegt de re geering van 'gebeurtenissen'als'in de grooté këfk te Dordjrqcht ,iióg, pa^ plsfatp haddenj wat van d'e verba le,n, die, thans óver toestanden, tq Noordwijk de' fond® doen? Zulke di-ngën kunneü dé règeerhig niet koud laten. Zij wakkert ze bovendien aan, ze onpartijdig standpunt, waarop zij zich dient te stellen. I)it kweekt wantrouwen en verbittering en leidt tot jaapfgsting- der''gq^eteppvrjijheid. In fet "zuiden 'Öee lands worden in Voorkómende vacatures kantonrech ters, nutaripsep) d,e. .plqatqen,, vroeg-er, door Protestan ten bezeK.^te^^^'d^jr V«r- eenigingfp, yajfj^ijiMessioneelen aard, rnqV exclusivi- tisch karakter' worden gesteund, Pitaiïés wijst óp go- loofspropagandff /Tfal e^pr. wijst in dit verband op het geval met .den Marine-pitedikant in Ti -Ö- u .n« "ipntinT fttTtm §SDnimgsDTëJ«X 'tt' .JfWlJi.ni •uni JLi'.i De voorzitter: Dat wordt bij marine behan- dpldf (TI -li-eH ItoUL nn-nflfi ijinSn. jl rr jlh» De heer T y d e m a n: Ik kan er. hier niet geheel over zwijgen. De Kamer is over deze zaak niet volle dig ingelicht. Ifét. g'eyal méj;' het hógk, is van- wéinig betoekenis. maar (je hq.uding van den minister is al lerzonderlingst. Hij..,gaf subsidie' aan een Christelijke officieren-veyrjfi-w^ijngj. yjfukzaamheden en de voorwaarden voor. epn predikant zelf moest regelen. Ditwasdft ?Re^T-iF® --4« yloot-eonnnandant. uitgeschakeld werd en het staat voor spreker v^L dp-t^/die n.redikant. van den vïce-ad- miraal ondergQSchi^TfS.'.j3Ge grootste fout was échter (Je brief door den minister, aan dén commandant ge schreven. Daarin .werd die commandant op kwetsende en scherpe wijze gegriefd én gelast met den domitoee te onderhandelen.Hoe.^ kon de minister zoo ver ko men? Ennyendigy qnjdai-qlnj .lid/van ditrkahinet is. De imip^fj tzi^,JpL l^elóofspropngardist voor dit,y,nstéirmiihg).'", ff*'1 De, Heer firj s: Een clerical'e 'Diëadiibught! /TT T*»i i i\ f' 'iv i,Kyr9?W^e,Wff,W|C iebflov oh rtmd ii!1 nobao'/iya De heer T y 3 e m a nkeurt Hét gebeiirdé .^cKérp af. Dat zijn geen manieren, die te pas komen "iü liet klassieke land der^?rji^^d-,(ty f. t< De voorzitter deelt mede, dat hij morgen zal yqqrstell,eil oolptió.ndërdagaypnd te vergaderétl én dan (Ie landbouwbegrootiug te. behandelen. De vergadering wordt verdaagd tot. heden half elf. Gemengd nieuws. DE PAPENDRECliïèCHE STRAFZAAK. Naar wij vernemen bestaat bij de sociaal-democrati sche Kamerfracffé'het Vctorfiëméh bij :de behandeling 'Van dé 'bégrootitog vfth justitie tót den minister' feeni- gë/vragëh té i-iohten'over de behandeling van de Pa- jiendrëchtséhe Strafzaak v-óöl- het Arnhemsche Hof, i Hbld. EEN FAMILIETWIST. Zondagmorgen ontstond ten. huize van den werk man V., aan den Lèerloöi'erssingel te Middelburg twist tusschen dezen persoon en zijm 18-jarigen zoon Hu- brecht. Dé twist werd op straat voortgezet, w'karbij de zoon den vader vrij ernstig mishandelde, en hij ook de ruiten der -woning- insloeg. Het, veelbeloYpnd jongmenschwerd later- door de politie aangehouden. GEVAARLIJK. Het zoontje van dun timmerman Seheerard te Sant- iluhjïom jIoo aaid d-»il el' .n->v-)I u's riio )<>ut nhln-mi makkers te versterken qn, te, ontzetten. Verder en yeide,r: gingen zij vpqr.t qyqr bqsch ,ep héidedal, over «Ie- herberg en de populier. Het was een beeld van den strijd van het voorjaar met den jafen wintqr, .een die, wilde komen, en een ander clie. zich,$ift yüqg feteng, verdringen' (vaii oen trqqn waar Eü: maanden la,ng. den scepter had ge- /.wüüiil. p.n he; was een beeld van nog een anderen 'Strijd,., eqn;,strijd dj® gevoerd w>rdt. in de luirten van .zoqyeleja, al.s.hef liefdeverlangen aljq bezwaren wil wegclripgem dip. der. pfgkti.sehe, nuchtere mensch steeds maar wee? -aap, tracht-te yoprem Minuten lang- ptpnden ,de,. clpie mannen daar hun gedachten gleden, weg. evenals.de wolken naar het on- -hekende, fnaai' d?i Mowéndf .dipgqn, Slechts met prppife§,9)5.0idtbr11éi) yan. dep plek langzaam dgaldep zij de-, veymphpdf 'trappgn weed bij liet. flikkereiide.IicEi'.deL lanfaarn. ,en af VII. ,l«q Het was tqgen elf uur 's avonds toen Hagenloh op Weg' naar zijp kaper In4e Eprjpiig, döqr jhet heidedal kwam. Langs den hoogen populier ging, bij. jSpoedig laarop hoorde hij hc.t mnrmelen van de beek en ging hij langs den niolepj wqpy (ijlp)(r)?deren ruischten. Even .stoncj bÜ -ttil lyopr zijn epptei, woning, het vrpdige, kleipe hni§i,e vap.denJoingeA.Jphmaiin. Als hij niet mpt :zij.n .arbeidps, af gesproken had,; d.at zij den vol- gqnden morgen vroeg, bij de hqrberg aan dén kruisweg' zouden kpmen, da.n zon hij zeker hier gebleyen zijn én in zijn kamer in het huis van Lëhmann onder de, de" kens gekropen zijru Het. zou hem goed gedaan hebben zoo vlak bij dqn jpqlqn wper; te^rusfeq in vreedzamen d&jhM Ui'-l ',t „u', ,',:i O,>l)!v n'jl Hij,bad 9,en opiweg gemaakt om,langs den molen te kunpqp ,gqan„,pfaar gespeten ffad'Let liem hietl liet deed Jicm goed den tnoleu en zijiy vriehdelijke 'vensters weer pens tqkWf- W«rd1i rervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1