Kok-Banketbakker, - F/NIDSEN 82, - TELEF. 74. BELEEFD AANBEVELEND, BUITENLAND. STADSNIEUWS. AANGEREDEN. SINT NICOLAAS-ETALAGE is vanaf heden geopend. poort was met zijn vaders rijwiel aan het fietsen ge weest en had' de eene zijde van de voorvork gebroken, doch niets gezegd en het rijwiel op zijn plaats gezet. Zaterdag zou Scheerard zelf met een kist gereedschap naar zijn werk gaan; de vork brak verder en de man viel zoodanig, dat hij niet alleen zijn neusbeen brak, doch bovendien ernstige verwondingen opliep. UIT HEER-HUGOWAARD. Op zeer luisterrijke wijze werd heden, Maandag, al hier door zijn a. s. Parochianen ingehaald de Z. Eerw. heer Heiwig, pastoor der nieuwgestichte Parochie al hier. Door een stoet van een 30 ruiters en een goede 20 wielrijders, paarden en rijwielen allen versierd en een aantal rijtuigen werd Z. Eerw. afgehaald van de Pastorie in 't Veldt, om na een toer door de nieuwe Parochie onder fanfaremuziek tot voor de Pastorie te worden gebracht. Overal wapperde dte driekleur. Ka aankomst alhier werd Z. Eerw. eerst een lied toegezongen door een aantal jonge meisjes, daarna door een aantal jongelingen. Door een aantal meisjes werd Z. Eerw. een pendule met candelabres aangeboden. UIT WARMENHUIZEN. Zondag 20 November gaf ons fanfarecorps een uit- er keurig werk geleverd. Was het corps den geheelen heer O. de Geus. Zooals wij dit van T.A.V.E.N.U. gewoon zijn werd .er keurig werk geleverd. Was het corps de geheele zomer bezig voor de wedstrijd te Wijk aan Zee, het Burgemeesterfeest enz., zoodat het geen nieuwe num mers ten gehoore kon brengen, het publiek genoot toch volop bij het hooren der oude bekenden. Een tooneelstukje „Het Huldeblijk," dat goed in den smaak viel en een comische scène, wisselde de muziek af. Tot slot „Bal na." Opkomst van het pu bliek zeer goe<L Tot notabel bij de Ned. Herv. Gem. werd Zon dag 20 Nov. met algemeene stemmen herkozen de heer M. Dalenberg, periodiek aftredend lid. ZEVEN NATTE PAKKEN. Zaterdagmiddag viel het zoontje van T. Nijhuis te Dokkum in de gracht. F. Prins sprong het na en red de het. Even daarna viel het dochtertje van Nijhuis te water, nagesprongen door haar moeder. Beiden wer den gered door S. Wip. Tijdens die redding' viel het zoontje van J. Braak in de gracht; direct nagespron gen en gered door R. Lens. Alzoo in kort tijdsbestek een goed half dozijn natte pakken. EEN RARE SCHUTTER. Een kamerbewoner uit de Korte Jansstraat, te Utrecht, vermaakt zich Zondagmiddag met het af schieten van een flobertbuks. Voorbijgangers, ten zeerste door dit hoogst zonderling vermaak ontrust en ontstemd, waarschuwden de politie, die een eind aan '6 jooigelings amusement maakte, door de buks in be slag te nemen en den Zondagsschutter te verbalisee- 7.1 LVEREN MUNTEN GEVONDEN. Te Papekop, bij Oudewater, heeft de landbouwer L. bij de herstelling van zijn oude woning een vijftigtal zilveren munten uit de 17de eeuw ónder den vloer gevonden. Hij heeft de vondst afgedragen aan zijn landheer. Gistermiddag1 is door de stoomtram HaarlemAlk maar, die om ongeveer half vijf van Haarlem vertrekt, op den Schoterweg een oude vrouw aangereden en een eindje meegesleurd. Zwaar gekwetst werd zij bij den heer Tjaden aldaar binnengedragen, waar de hulp van dr. Wolterson werd ingeroepen. HIT SCHERMERHORN. De zangvereeniging" „Vooruit" gaf Zondagavond voor een zeer talrijk publiek eene goed geslaagde uit voering, met medewerking van de kinderzangschool, die in eostuum opvoerde de operette „De Varkenshoe der." De heer Kuilman, directeur van beide vereenigiu- gen. die zich vooral voor de leiding der kinderen veel moeite getroost komt voorzeker veel lof toe voor het wolslagen van den avond. Het geheel werd afgewisseld door komische voor drachten van de leden. JAN OLIESLAGERS OP DE MARKT. „Blijf eens even staan manheir. Hier heb je Jan Olieslagers, zooals ie hier is opgestegen. Nou, die man was 32 jaar. Zijn toestel woog drie honderd kilo. Eu daar is ie loodrecht mee opgestegen. Ja, dat is geen grapje! Maar efijn die man was nog jong en hij maalde niet om z'n leven. Je heb hier ook menschen, die niet om hun leven malen. Maar die man verdiende centen. En zonder nou diegenigen die hier om henen staan te affronteeren, kan ik toch wel zeggen, dat ie meer spie had, dan wij allemaal bij elkaar. Ja, man heir, hier is ie nou. Zooals je hem gezien hebt in 't groot, zoo is ie hier in 't klein. Een prachtig speel goed voor een kind. Je kan je kind niets beters geven dan Jan Olieslagers, zooals ie hier loodrecht in de Tucht gaat. Je hebt niks anders te doen, dan aan dit touwtje te trekken en dan gaat ie langs de draad naar boven en dan zakt ie vanzelvers weer, menschen en de schroef blijft draaien. Voor tien gulden kan je je kind nog niet zoo iets geven. En deze Olieslagers kost geen gulden, geen kwartje, geen dubbeltje. Neen manheir! Deze mesjien kost zes cent. Hij je die niet, nou dan kan j'm ook niet meedragen. Wie moet er onze Jan? We hebben er 32 gros van gekocht bij een Fransche mijnheer in hotel Lukas te Rotterdam, daar had ie zijn monsterkamer. Wie moet er een paar medenemen? U manheer? Zooals je hem gezien hebt in 't groot, zoo is ie hier in 't klein. Jan Olieslagers! We hebben er 32 gros van gekocht. Hij was 32 jaar oud. Zijn mesjien woog 300 K.G. Hij maallde niet.enz. enz. (N. Ct.) ROODVONK. Aangezien zich in den laatsten tijd gevallen van roodvonk in de gemeente Koog a/d. Zaan hebben voorgedaan, en het aantal dezer gevallen in de laatste dagen eenigermate toenam, hebben B. en W. de tijde lijke sluiting der openbare- en bijzondere scholen ge last. EEN AARDIG REISJE. Een kip vloog gistermorgen te Finsterwolde (Gr.) op den personentrein, die via Winschoten naar Stads kanaal vertrok. Zij werd daar in ongedeerden toe stand gevangen. Zij had de lange reis van Finster wolde naar Stadskanaal zonder ongelukken op den trein meegemaakt. SINT-NTCOLAAS. Op Zondag 4 December zullen de postkantoren voor de aanneming van postpakketten gesloten zijn. N. R. Ot. EEN GEDENKTEEKEN VAN ROCIIUS MEEUWISZOON. Eenige leerlingen van inrichtingen van middelbaar en gymnasiaal onderwijs te Amsterdam hebben, naar liet Hbld. meldt, het voornemen opgevat een huldeblijk te stichten voor Rochus Meeuwiszoon, den bekenden Brielschen timmerman, die op 4 April 1572, onder de oogen der Spanjaarden, het Nieuwlandsche sluisje bij den Briel open hakte. Zij hebben zich dit huldeblijk voorgesteld als een gedenkmedaljon in een raam van de Brielsche Sint Catharijnekerk. De commissie voor de restauratie van de St. Catha rinakerk te Brielle juicht het plan zeer toe en zal gaarne het geschenk in ontvangst nemen. SCHADEPOSTJE. Bij het Kralingsche Veer werden gisteravond van een koppel van 40 koeien, die over den overweg van het spoor naar Nieuwerkerk gedreven werd, vier door den trein vermorseld. STAATSLOTERIJ. Ie Klasse, 2e Lijst. Trekking van heden. Nr. 2949 f 2000 nr. 14738 f 1000nr. 16684 f 400; ns. 11390 en 13948 elk f 200; ns. 1956,9890. 13608 en 20815 elk f 100. Laatste berichten. LANDGOED BEHOUDEN. ZUTFEN, 22 Nov. De Zutfensche Courant verneemt dat het landgoed Hagenau te Dieren voorloopig ge kocht is door de Vereeniging voor het behoud van N atuurmonumenten. REISLUSTIGE JONGENS. ROTTERDAM, 22 Nov. Bij aankomst van het stoom schip „Southwaite" uit Odessa werden aan de politie overgeleverd twee jongens in het eostuum der zee vaartschool te Odessa, die in de lading verscholen zaten en op zee te voorschijn kwamen. EEN STAKING. BRUSSEL, 22 Nov. (V.D.) Het Congres van mijn werkers heeft besloten tot een algemeene werkstaking voor den tijd van 24 uur teneinde de wet op het pensioen van mijnwerkers te doen aannemen. IN HECHTENIS GENOMEN. ZWOLLE, 22 Nov. De Zwolsche Courant verneemt dat A. J. V., secretaris van Doornspijk en gemeente ontvanger van Elburg, te Wapenvelde in hechtenis is genomen en naar Zwolle overgebracht, verdacht als penningmeester der Nutsspaarbank zich schuldig ge maakt te hebben aan valschheid in geschrifte en daar mee in verband staande verduistering van gelden. Hij genoot onbeperkt vertrouwen. Of GEZONDEN STUKKEN. Geachte Heer Redacteur! Vergun ons s. v. p. eenige plaatsruimte in uw veel gelezen blad. ITet Bestuur van de Alkm. SlagersgeZellenvereeni- ging- doet het volgende verzoek aan alle huisvrouwen welke tot heden toe het vleesch op Zondag halen of doen bezorgen. In de laatste jaren mochten wij tot ons genoegen opmerken, dat- de slagerspatroons in het algemeen ge neigd zijn des Zondags hunne zaken gesloten te hou den. Hierdoor verschaffen zij ons, slagersgezellen, na een werkdag van pl.m. 16 a 18 uur, een rustdag, wel ke ons, naar wij meenen, wel toekomt. Nu is er echter ook een kleine minderheid onder de slagerspatroons welke deze goede daad hunner colle ga's ten baat nemen hun eigen zak te spekken, ten koste natuurlijk van de ï'ust der gezellen. Zij verber gen zich dan altijd achter het masker: Mijne klanten willen op Zondag bediend worden, en mijne winkelne ring is op Zondag van dien aard dat ik, gezien den slechten tijd, op Zondag niet sluiten kan. Huisvrouwen, wij vragen IT dringend, wilt U ons helpen, dat wapen uit de handen te nemen van hen, die het hanteeren? U kunt dit, door Uwe gunst te ontzeggen, aan eiken slager, die Zondags verkoopt. Of gunt IT den slagersgezel zijn rustdag niet na 16 a 18 uur arbeid op Zaterdag? Wij weten dit beter, en ge- looven dat wij ons van uwe hulp in dezen verzekerd kunnen houden. HET BESTUUR. BELGIË. Het bulletin over den toestand der koningin hedenmorgen uitgegeven, luidt: „De nacht was on rustig en de zieke is zeer afgemat, maar de ziektever se hijnsflen zijn niet verergerd". ENGELAND. Lord Lansdowne heeft in het Hoo- gerhuis aangekondigd dat hij Woensdag besluiten zou indienen, loopende over: ten eerste, de wenschelijkheid een bepaling- te ma ken tot regeling' van de geschillen tusschen Lager- en Hoogerhuis, welk laatste hervormd zou worden in den geest van de bekende voorstellen Rosebery; ten tweede, de mogelijkheid van geschillen over wet ten, die niet van financieelen aard zijn, in welke gevallen vereenigde zittingen van beide Huizen ge houden moesten worden, behalve wanneer deze ge schillen zouden loopen over vraagstukken van groot belang, die niet onder de aandacht van het volk zijn gebracht. Mocht dit voorkomen, dan zou een referen dum onder de kiezers uitgeschreven moeten worden, en geen vereenigde zitting gehouden worden, en ten derde, een concessie van het Hoogerhuis om af stand te doen van zekere waarborgen, die het thans volgens de grondwet heeft, in zake het verwerpen van financieele wetten. Büjkbaar krabbelen de Lords terug'. Het zal hun wel niet baten, hetgeen trouwens na de conferentie der partijleides ook dwaasheid zou zijn. De ministerieelen beschouwen Lansdowne's voorstel len dan ook meer als een betooging Van de peers dan als een maatregel, die genomen is in de hoop op een schikking en w.ijzen erop, dat één gevolg dier voorstel len is, dat hot Hoogerhuis behoed wordt voor het uit spreken van een oordeel over de vetowet. Maar de uni onisten zijn van meening, dat dit vertoon van rede lijkheid en gematigdheid een goeden indruk op het land zal maken. Tn zijn laatste verkiezingsrede heeft minister Lloyd George gezegd, dat de komende verkiezing het Huis van erfelijke leden verhinderen zou ooit weer een be grooting te verwerpen. Het geld voor sociale hervormingen is gevonden, terwijl de begrootingen in landen, waar het protectio nisme wordt gehuldigd, het niet bijeen konden bren gen. In Duitschland' was het noodig gebleken het sa laris van den Keizer, met het oog op de stijging van de levenskosten, te verhoogen. De regeering zal nu voorzien in de kosten van ou derdomspensioenen voor 200,000 oude menschen en hen evenals de hertogen tot gepensioneerden van den Staat maken. Bovendien hebben we, zeide spreker, de beschikking over het noodige geld, om 2 millioen arbeiders tegen werkeloosheid te verzekeren en we zul len het volgend jaar met een ontwerp in zee g'aan om 15 millioen personen van de arbeidersklasse te verze keren tegen de ziekte van de broodwinners. De Ieren waren met Amerikaansche dollars komen aanzetten, zeker, maarspr. zou wel eens willen weten, sedert wanneer de Engelsche aristocratie Amerikaansche dol lars had versmaad. Wij moeten er op staan, dat wanneer land en volk besloten hadden, dat zekere voorstellen wet zouden worden, niemand, groot of klein, het recht zou hebben het te verhinderen. Een paar Fransche vrijbuiters uit Normandië heb ben indertijd de eigenaars in Engeland gedood en successierechten van 100 pet. geheven. Dat is de ma nier, waarop de Engelsche aristocratie van wal is ge stoken. Laten we den weg schoonvegen, opdat de rechtvaardigheid even gemakkelijk haar weg vindt naar de woningen van het volk als naar de paleizen der machtigen. DUITSCHLAND. Bij de inwijding van het nieu we marine-instituut te Mürwik, welke in tegenwoor digheid van den Keizer plaats had, las de Keizer een Kabinetsorder voor aan de adelborsten, waarin o. m. stond, dat voor een zeeofficier de geheele mensch ver- eischt wordt, opdat deze steeds met opgewektheid zijn zware, verantwoordelijke dienst zal doen. „Onze tijd heeft behoefte aan mannen uit één stuk, ja aan man nen van ijzer, derhalve komt het in de eerste plaats aan op persoonlijkheid en karakter." „Werkt u op", heet 't dan verder, „tot een hoogze delijke, op godsdienstigen grondslag berustende le vensopvatting, tot een kameraadschap, Waarin gij u bewust blijkt van eikaars verantwoordelijkheid, tot ridderlijk denken en handelen. Zoo zult gij dte klippen ontzeilen, waarop, helaas, nog altijd vele jonge offi cieren stranden. Voedt uw geestdrift aan de groote voorbeelden uit de geschiedenis, welke leeren, dat de krachten des geestes de zege bevechten en niet in de laatste plaats de zielskracht, welke voortkomt- uit het geloof aan God, dan zult gij officieren worden gelijk wij die ons wenschen, en zooals het vaderland ze noo dig heeft, trotsche „weêrvaste" mannen in den storm des levens." In een toespraak ried de Keizer den Cadetten aan geen alcohol te gebruiken en lid te worden van ge- heelonthoudersvereenigingen. Hij verklaarde, dat de oorlog gezonde zenuwen eischt en het alcoholgebruik deswege vermeden moet worden. Die natie zou in den oorlog aan de spits komen te staan, die het ge ringste alcoholgebruik kon opgeven. RUSLAND. De Tsaar heeft een eigenhandig schrij ven gezonden aan de nagelaten betrekkingen van Tolstoï, luidende: „Ik betreur hartelijk den dood van den grooten schrijver, die in den bloeitijd van zijn talent in zijn scheppingen de vaderlandsche typen uit de roemvol ste jaren van het Russische leven heeft belichaamd. God de Heer zij hem een g'enadig rechter." SPANJE. Te Alicante is een groote republikein- sche propaganda-vergadering gehouden, waaraan tien duizend personen deelnamen. Aanwezig waren alle republikeinsche afgevaardigden, welker redevoeringen zeer werden toegejuicht. ITALIë. Naar verluidt zal de Paus een besluit uitvaardigen, waarbij den geestelijken verboden wordt direct of indirect deel te nemen in financieele onder nemingen. De onder geestelijk toezicht staande lan delijke gebruiksvereenigingen, leenbanken etc. vallen cr niet orïder. Gemengde mededeeliugen. EEN MONUMENT VERNIELD. Te Dyon is een Duitsch monument voor de officie ren en soldaten, die in Januari 1871 gesneuveld zijn, door Vandalen vernield. DE LICHTKONING. De befaamde heer Pataud, die uit vrees voor straf vervolging tijdens de spoorwegstaking naar België vluchtte heeft den heer Briand telegrafisch om een vrijpas gevraagd, teneinde in Frankrijk zijn dochtertje te kunnen begraven. Vermoedelijk zal de heer Briand het verzoek inwilligen, ofschoon het een nieuwigheid- zou zijn. FEX WERELDTRUST IN DEN VLEESGI!HAN DEL. De „groote zes," de zes grootste slagerijen in Noord- Amerika hebben zich met de grootste vleeschexport- firm-a's van Argentinië, Nieuw-Zeeland, Australië en andere landen in verbinding gesteld om de wereld hun prijzen en voorwaarden te kunnen opdringen. Reus achtige kapitalen zijn er bijeengebracht, om deze trust, in de wereld te brengen en alle mogelijke maatrege len zijn voor dit doel genomen. De trust moet den aan koop der grootste veefokkerijen in Nieuw-Zeeland en Argentinië in handen hebben. Daar de trust haar ze tel vermoedelijk buiten de Vereenigde Staten zal krij gen is het zeer twijfelachtig of de regeering met de anti-trustwet wel tegen haar kan optreden. EEN KLEERENVERNIELER. Sinds eenigen tijd werden de kleeren van de dames, die van de omnibussen in de Londonsche wijken gebruik maakten vernield. De dames merkten soms wel dat een chic gekleed heer vreemd deed, maar eerst thuis bleek haar, dat de kleeren stukgesneden waren. Eén juffrouw was echter op haar hoede en schreeuwde luid, zoodat haar verloofde den man kon pakken, die een hooggeplaatst bankambtenaar bleek te zijn. Het bewijsmateriaal was echter zwak en daarom werd de man alleen tot een hooge boete en schadeloosstelling' veroordeeld. Dr. CRIPPEN. Dr. Crippen. wiens terechtstelling op 23 November bepaald is, heeft in een roerenden brief zijn absoluten onschuld betuigt en o. m. verklaard: Voor het aangezicht van God houd ik staande, dat ik onrechtvaardig ben veroordeeld en ik ben zeker, dat mijn onschuld later bewezen zal worden. Mijn veroordeeling is een gerechtelijke dwaling, die vooral veroorzaakt is1 door de sensatie, die mijn vlucht en mijn inhechtenisneming in het leven hebben ge roepen. DE QUINT. Gisteravond vergaderde in het Hotel „De Nachte gaal" de ijsvereeniging „de Quint. Na de opening der zeer matig bezochte vergadering- werden de notulen gelezen en onveranderd goedge keurd. Uit het jaarverslag v-an den secretaris bleek dat deze door den voor den schaatsenrijder ellendigen winter zijn taak wel gemakkelijk maar niet aangenaam vond. Het ledental klom van 189 tot 219 d-at der huisgenoo- ten van 364 tot 365. De stand der geldmiddelen is niet zorgwekkend. Al le betalingen zijn geschied, de geldleening van 2500 is uitgegeven in 19 rentelooze aandeelen. 6 bleven in portefeuille, doch werden gebruikt- De dijk is nu, behoudens een enkel plekje, vertrouw baar. Op de baan is een kinderbaan aangelegd. Alle maatregelen voor de komst van een flinken winter zijn genomen. Het verslag eindigde met een uiting der beste wen schen voor den verderen bloei der vereeniging en voor de beoefening' van de sport, die zooveel genoegen ver schaft. De rekening, reeds te voren nagezien door de hee- ren mr. Steenlack en Mr. Bastert werd goedgekeurd. De aftredende bestuursleden, de heeren J. F. Moens, P. J. Leguit en Jb. Cloeck werden herkozen. Zij namen allen de herbenoeming aan. Op de dubbeltallen waren met de benoemden ge plaatst de heeren m'r. Steenlack, mr. Bastert en P. Appel. Het aandeel no. 17 der geldleening, groot 2500, verleden jaar aangegaan, werd uitgeloot. Namens het bestuur werd' medegedeeld dat de tent andermaal verpacht is aan den heer K. Leeuwenkamp. Wat betreft het verslag der Nederlandsche Schaat- senrijdersbond werd verwezen naar het verslag van den heer Nannes Gorter, uitgebracht in de vergade ring j.l. Vrijdag gehouden door de Alkmaarsche IJs club. De wedstrijden welke verleden jaar bij gunstig weer zouden hebben plaats gehad, zullen zoo mogelijk nu worden gehouden. In verband met de mededeeling, dat te Dresden een tentoonstelling op het g'ebied der ijssport zal worden gehouden waar de bond vertegenwoordigd zal zijn, merkte de heer J. Cock op, dat deze tentoonstelling' zeer goed gesteund zou kunuen worden door teeke- ningen, schetsen of dergelijk op 't gebied: der ijssport. De voorzitter dankte voor deze mededeeling' waar van ter zijner tijd gaarne nota zal worden genomen. De rondvraag leverde geeii ander bijzonderheid op, dan de mededeeling dat er nog een paar mollen in den dijk zijn. De vergadering werd daarna gesloten met een woord! van opwekking tot meerdere belangstelling' in de Quint. KUNST ZIJ ONS DOEL. Door de vereeniging Kunst zij ons Doel is aange kocht voor een aanstaande verloting onder hare kunst lievende leden een gekleurde ets van M. Robbe. Deze ets was, naar men ons meldt, eenigen tijd geleden het glanspunt van de tentoonstelling in de Rotterdamsche Kunstkring en het tijdschrift Onze Kunst schrijft er met lof over. RIJKSVERZEKERINGSBANK. In de heden Dinsdag te Utrecht gehouden openbare terechtzitting van den Centralen Raad van beroep had o. m. de uitspraak plaats in de volgende zaak hooger beroep van de Rijksverzekeringsbank tegen de uitspraak van den Raad van Beroep te Haarlem, waarbij met vernietiging eener beslissing van de Bank, die eene rente van f 0.78 toekende, aan C. G. te Alkmaar, is toegekend eene rente van f 1.09 per werkdag, ter zake van een ongeval, waarnit hij func tiestoornis van de linkerhand heeft overgehouden. De Centrale Raad vernietigde de uitspraak, behalve voor zoover daarbij de beslissing der Bank is vernietigd, en kende getroffene met ingang van 2 Mei 1910 eene rente toe van f 0.931/2 per werkdag, zijnde naar 60 pet. invaliditeit. BEKRONING. Op de 6e Groote Internationale tentoonstelling van Pluimvee enz. te Utrecht behaalde de heer R. Reijmei in de afdeeling Krielhoenders met een zwart bantam haantje Eerste- en eereprijs. OPGEPAST De Ontvanger der Successierechten verzoekt ons te berichten, dat de helft van den aanslag vermogens belasting 1910/11 sedert 1 November invorderbaar is, en dat waarschuwing kan worden voorkomen door be taling alsnog te zijnen kantore Wilhelminalaan 6. BADHUIS VAN HET WITTE KRUIS. In de week van 16 tot 19 Nov. zijn in het Badhuis van het Witte Kruis genomen 58 kuipbaden, 69 regen- baden le klas, 123 regenbaden 2e klas, te samen 250 baden. DE ONBEKENDE GAST. De onbekende gast, die hier morgenavond in de Harmonie komt, moet een heel gezellige gast zijn, die zijn gezelschap overwaard is en hartelijk doet lachen Wie kan vereere hem met een bezoek. Hij het Ne- derlandsch Tooneel en de ondernemer ver dienen het ARRONDISSE.Vi KNTS RECHTBANK TE ALKMAAR. Uitspraken van heden. Cornelia K„ Hoorn, diefstal, 2 maanden gevange nisstraf. Pieter S„ Noord-Scharwoude, huisvredebreuk, f 15 boete subsidiair 15 dagen hechtenis. Jan M., öastricupi, melkvervalsching, 1 maand ge vangenisstraf. Dirk Sch„ Texel, beleediging, 20 boete subsidiair 20 dagen hechtenis. Nicolaas de H., Dirkshorn, diefstal, 2 maanden ge vangenisstraf. Cornells van Sch., zonder vaste woonplaats, bede larij, 12 dagen hechtenis. Cornelis Vr., Alkmaar, belemmering der politie, 2 weken gevangenisstraf. Cornelis Gr,, Egmond aan Zee, belemmering, 15 boete subs. 15 dagen hechtenis. Bartholomeus de W., Heemskerk, mishandeling, 2 weken gevangenisstraf. Jan Sn., Harenkarspel, wederspannigheid, 1 week gevangenisstraf. Pieter de H„ Hoogkarspel, Reindert K„ Nibbix- woud, mishandeling, beiden vrijgesproken. Klaas II.. Enkhuizen, wederspannigheid, bekrachti ging' van 't vorige vonnis.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2