ONZE P R E M I E - UIT G A V E N. ALKMAARSCH WARENHUIS. TARROS BROOD HERMs. COSTER en Zn., C. YERHEUS, Uurwerkmaker, Bouwterrein Mantels eo Maatelcostuums. - Costflümrokken eo Blonses Laken, Satin en Moireérokken. PELTERIJEN, als: tas Motten eo W. BKKOORN SÈiHiut. beecham's PtUEN - - HandsckoeneD, enz. Japon- en Bloasestoflen. i Wollen en gewatteerde Dekens. Openbare Uitvoering R. Reitsma, Fa. G. S. Groenewoud, WARENDORF's Geïllustreerde Familie-Kalender MP" De prijs is slechts VEERTIG CERTS. WINTERDIENST van I Nov.-I Blaart. Te liiiur De fijnste kwaliteit Chocoladeletters C. SCHIPPER, Alkmaar. FERWERDA TIEMAN, Yordronkenoord 119, Alkmaar. Ongetwijfeld verdient aanbeveling, (met het oog op de St. Nicolaas-drukte), reeds van af heden uw inkoopen te gaan beginnen. 1 lie Tarrss Bread Oompasiy PAYGLOP, TELEFOON 99. V HO VEBJHUIB Edammer Kaas, Voordam C 9, ALKMAAR, Telet. No. 3. T abak, Sigaren, Sigaretten, Koffie, Thee, Chocolade. Goedkoope retours AlkmaarAmsterdam. Ie Kajuit f O.70 Drie dagen geldig. 2e Kajuit f 0.45 REPARATIE-INRICHTING, san den Westerweg, Nassaulaan -en Egmonderstraat. Uit de Stand te koops G. umw* Stam, Aanbesteding Het bouwen van een Zomerhuis aan den Russenweg te Bergen (N H.) Eeo Vulpenhouder v.h. HERMs. COSTER&Zn., Kunsthandel en Liist@nfabi*iek van huis, schuur en tuin, te STOMPETOREN, ONTOEREKENBAAR. JA, ZOO ZIJN ER. DE HOYTEM A-KALENDER vooz 1911. DE W1LHELMUS-KALENDER voor 1911. Niet omdat de eerste keuze kan gedaan worden, want de voorraad is zeer groot, doch omdat de koopers rustig en aangenaam kunnen geholpen worden en tevens door de be dienden met meer accuratesse en nauwgezetheid bediend. Ook is een lokaal beschikbaar gesteld, om de goederen tot St. Nicolaas op te bergen. De gekochte waren worden direct naar gewenscht wordt, verpakt met adres en zullen verzonden worden naar opdracht. Ingang Luxe Artikelen IiANGESTRAAT. IAUGFH liuisli. Artikelen ACHTERSTRAAT. ALKMAAR, Een prachtig, mooi nieuw gebouwd met ercot plat, onmiddellijk bij de R. C. Kerk aan de Breestraat, huur 180 Gld per jaar, aan vaarding direct. Wil men een heeilijke zware haal die uit „DE BONTE KOE", Langestraat Alkmaar, a f 1.10 per stuk. Fijne ouderwets gemaakte EDAMMER KAAS f 1.35 per stuk. IKTHOUD s leder kooper ontvangt tevens gratis a. Het Sportboek, handleiding voor de meeste sportspelen, bewerkt door J. H. A. J0CK1N, b. een praktische Zakalmanak voor 1911 in fraai omslag. 0,73 I"1 Revervea Ruim f 50.000.— 1/5 3 TIJDGEESTL0T i 6.— Klassikaal f 1,20 1/10 3 TIJDGEESTLOT t 3 Klassikaal f 0.60 1/20 3 °/0 TIJDGEESTLOT f 1.50 Klassikaal f 0.30 3 TIJDGEESTPOLIS f 11.— Betaalbaar im*t f 1.per iraand. Herverzekering Gratis. Van ALKMAAR jö] 8 10 2.30 6 uur. Van AMSTERDAM 6.30 9.30 2.15 4 16 uur Alleen op Zondag. vleesch,* brood, eieren, boter, kaas, kruidenierswaren en grutterswaren, drukwerken, enkele huishoudelijke artikelen, - ACHTERSTRAAT B 21 - Naast VROOM DREESMANN, EERSTE klas - - Te bevragen bij A. O. DEN BOESTERD,Tou3saintstr.$ 1. Een WINKELHUIS met daarachter gelegen BERGPLAATS en ruim PAKHUIS, waarin tot heden wordt uitgeoefend eene slijterij en tapperij met vergunning. - 2. Een hecht en sterk WINKELHUIS met rui men Kelder, Pakhuizen, Bergplaatsen en Ert, waarin tot heden uitgeoefend wordt de han del in kruideniers-, grutters- en koloniale waren. AdresZuidstraat 54, Helder. Boter Kroontjes, Speculaas, Amster- datnsch SpeculaasBoter banket en Borstplaat. DAGELIJKS VERSCH bij Banketbakker. Alkmaar. Telef. nr. 58. Aanlegger» van Electrische rijtuigverlichting lichtverbruik voor 2 lantaarns - 4 ets. per uur Aanbevelend, GEBR. GUNDER Rustenburg. Als zeer voordeelig bieden wij aan Lage prijzen. Vlugge levering. ALKMAAR en ST. MAARTENSBRUG. bij inschrijving, voor den tijd van 3 jaren, een door de Tooneelvereeniging „Aurora" op DONDERDAG 24 en ZONDAG 27 NOVEMBER 1910 in de Kolfbaan van den heer K. BRAK, Opgevoerd zal worden Tooneelspel in 3 bedrijven, door Fr. v. Erlevoordt. Kluchtspel in één bedrijf, door C. P. T. Bigot. Uitsluitend DONDERDAGAVOND diploma's geldhr. ENTBEE 50 CENT. Zondagavond werkenden stand vrijen toegang. ENTREE 60 CENT. VRIJ BAL. Kunstlievendeleden-kaarten 10 ct. verhooging. Aanvang half acht precies. Plaatsbespreking 10 cent extra. C. SCHIPPER, op de Laat. Tevens FIJNE POEDERCHOCOLADE 20 cent per ons. Ten einde de kennismaking met onze wijnen te bevorderenbieden wij van af heden eiken kooper van f20.— of meer, aan wijnen, of van een onzer proeimanden, een exemplaar van een onzer premie-uitgaven aan. PBOEFMAJfD No. 2. PROEFMAJfD No. 1. 6 PI. St. Estèphe Médoc 6 Chateau Malleret 3 Oude Witte Portwijn 3 Oude Roode Portwijn 1 Champagne Impérial PRIJS f 18.43. 6 Fl. Chateau Malleret. 4 jj St. Emilion 2 Extra Oude Witte Portwijn 2 n Extra Oude Roode Portwijn i Champagne Impérial PRIJS f 18.95. Inclussief mand en flessciien franco door geheel Nederland. Op aanvraag zenden wij gratis een lijst van alle overige merken waarop deze aanbieding van toe passing is. B—MMlM—RliilllMiiWiM— bereid uit de ingrediënten en volgens het systeem van is het resultaat van ernstige studie en de jarenlange ondervinding van verschillende wetenschappelijke mannen op het gebied van broodbakken. Het is heerlijk van smaak en zeer licht verteerbaar en wordt daarom door geneeskundigen bijzonder aanbevolen voor kinderen en hen, die aan de maag lijden. Om de zuiverheid van Tarros Brood te verzekeren, wordt slechts gecontracteerd met eerste klas firma's. Een sieraad op uiv tafel. Eenig contractant voor In prijzen van 8 en 15 cent. Adres „Woning-Bureau", Nieuwesloot 36. Aanbevelend W. DE WAAL. Volledige kalender met plaats voor notities, Kas boek enz., Novellen van F. DE SINCLAIRBER NARD CANTER, FELIX HAGEMAN, B. STICH TER G. A. VAN SCHOUWENPlaten naar Jan Vermeer, Jozef Israels, Prof. Dupont, Rembrandt, enz. enz. Een album der meest bekende Volkslie deren, muziek en tekst. VOORHANDEN in den Boekhandel der N.V. Boek- en Handelsdrukkerij, v.li. Vanaf r* te* ia <Ie nieuwste kleuren en stoffen. Verkrijgbaar bij J. II. WILEERS, Laat 131. Koninkl. Goedgekeurd. De Polissen geven 3 loterijen precies dezelfde kansen als 1/20 Staatslot, doch zijn veel voordeeliger. Verkrijgbaar te Rotterdam aan het Hoofdkantoor, Wijnstraat 16, te Alkmaar bij J. TERWEIJ, Hoofdagent, Koorstraat A 41 P. MIJLHOFF, Payglop A 23 te Oudkarspel bij F. BUTTER Jz. te Heerhugowaard bij A. KWANTES en A. KOOIJ te Koedijk bij C. PLOEGER te Egmond aan den Hoef bij S. BOSMAN te Heilo bij P. OVERTOOM en te Schermerhorn bij T. J. NATZIJL. Toezending [naar buiten na ontvangst bedrag plus f 0.15 voor porto- en zegelkosten. M.! Door dezen heb ik de eer UEd. te berichten, dat ik geopend heb een zaak in Daar al de merken uit de beste fabrieken vertegenwoordigd zijnbeveel ik mij in UEd. gunst aan. Hoogachtend R. DEKKER, Langestraat No. 103. De COMMISSIE van Bestuur van het Provinciaal Krankzinnigengesticht „Duin en Bosch" te CASTRICUM, zal aanbesteden de levering van alles ten behoeve van genoemdgesticht, over het tijdvak 1 Januari—31 December 1911. Voorwaarden van Aanbesteding en nadere inlich tingen zijn dagelijks, behalve Zondags te bekomen op het kantoor van bovengenoemd gesticht, vanaf Dinsdag 22 November a.s. van 9—12 en 2 5 uur, alwaar ook monsters ter beschikking staan. De inschrijvingsbiljetten moeten op zegel geschreven en in behoorlijk verzegelde enveloppen vrachtvrij worden toegezonden aan den Geneesheer-Directeur van bovengenoemd gesticht en uiterlijk op Woensdag 7 December in het Gesticht zijn ontvangen. De biljetten zullen geopend worden op Donderdag 8 December, des namiddags te 1 uur. Accurate regeling. Degelijke garantie op Zaterdag 26 November 1910, des namiddags 3 unr, in het Koffiehuis „De Graanhandel" aan het Luttik-Oudorp te Alkmaar, zal ondergeteekende namens zijn principaal aanbesteden: Bestek en teekening zijn f 1 verkrijgbaar bij den architect, waar tevens alle verlangde inlichtingen wor den verstrekt. De aanwijzing op het terrein zal plaats hebben op Woensdag 23 November 1910, des voormid dags 111/2 ure. Alkmaar, De architect, 18 Nov. 1910. P. N. LEGUIT. in diverse prijzen vanaf f 1.50 voorhanden in den boekhandel van de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij Voordam C 9, Alkmaar, Tel. No. 3. zijn uitgevonden met het doel, ongesteldheden te voorkomen en te genezen, die voortkomen uit het spijsvertering-stelsëi en verwante or ganen, zooals de Maag, Lever, Nieren en In gewanden. Dat zij daarin succes hebben gehad is bewezen door het feit. dat zij thans meer dan ooit algemeen zijn en dat zij overal ge waardeerd. worden als het voornaamste huis middel van de wereld. Sedert hun invoering vóór zestig jaren hebben zij vele duizenden ge nezen van slechte spijsvertering en haar kwade gevolgen. Zij hebben doen verdwijnen de droe vige klachten over Slapeloosheid, Zenuwzwakte, Verstopping, Hoofdpijn met Kwalijkheid, Neer slachtigheid en Verslapping. Zij hebben ook getoond een versterkend middel van prima kwaliteit te zijn, van groote waarde in het be strijden van bleekzucht en het handhaven van een totale en bestendig bevredigenden gezond heidstoestand. Neem BEECHAM'S PILLEN als ge U niet wel gevoeltzij stellen U nooit te leur, maar MAKEN EEN MENSCH WELVAREND. Alom verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten in doozen van f 0 75 (56 pillen) en van f 1.75 (168 pillen). Bij zes doozen tegelijk f 4.25 en f 10.en bij den Vertegenwoordiger van Th. 'Beecham Overtoom 341, Amsterdam. Tel 4318. groot 68 aren 50 centiaren, aan den Omval, in eigen dom bij de Diaconie te Noordschermer; aanvaarding het land 25 December 1910 en het huis 1 Mei 1911. Reflecteerenden (P.O.) gelieven hunne inschrijvings biljetten met opgave van twee soliede borgen, in te leveren aan den heer C. SCHERMERHORN te Stom- petorea yWr 1 Deaember e.k. NIEUW7 NIEUW eigen fabrikaat, kosten thans 80 cent de 5 ons bij Horstplaat van de allerbeste kwaliteit, in diverse smaken, 12 cent per ons. Hoterbanltet en -Letters, 1ste kwaliteit, 60 cent per 5 ons. BOTERSPECULAAS 50 cent de 5 ons. PRIMA SPECULAAS 35 ZEER GOEDE KWALITEIT 26 HONIGTAAI, extra fijn, 22 STROOIMOPPEN 25 Alsmede diverse CHOCOLADE-en ST. NICOLAAS ARTIKELEN tegen zeer lage prijzen. P.S. Let s. v. p. op de fijne kwaliteit mijner CHO COLADELETTERS en tevens dat in elk speculaasje mijn naam staat, in de kleine C. S., in de groote Druk van Harms. Coster Zn., Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4