DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. De Heidemoien. feuilleton. No. Honderd en twaalfde Jaargang. DONDERDA 24 NOVEMBER. een onderwijzer INNEN LAND. 277 1910. Nationale Militie.. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl, Afzondei lijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Oro«te letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. AARSC De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR gelast, krachtens bekomen aanschrijving, den onder- staanden milicien verlofganger, om zich, Ingevolge het bepaalde bij artikel 124 der Militiewet 1001, wegens het niet naleven van het bepaalde bij art. 120 dier wet, 's namiddags vóór 4 ure bij zijn koz-ps te vervoegen, teil einde, voor den tijd van 14 dagen, in werkelijke» dienst over te gaan 9e Rogiment Infanterie, lichting 1904, garnizoen Leeuwarden 19 December 1910 SIJBRANDUS FERDINANDUS KUHLMANN. De opgeroepene moet voorzien zijn van zijn zak boekje en van de kleeding- en uitrustingstukken, voor zooverre die neg bij hem voorhanden zijn. Alkmaar, De Burgemeester voornoemd, 28 Nov. 1910.G. RIPPING. Aan de BURGERSCHOOL te A E K M A A R (Hoofd de Heer F. J. AUKES) wordt gevraagd met akten Frausch en Vrije- en Ordeoefeningen. Aan" vangsjaarwedde f 800. die wegens periodieke ver hoogingen kan stijgen tot f 110O. Voor hoofdakte f' 400 meereventueele vergoeding huishuur f 100. Stukken (adres op zegel) in te zenden aan het Ge meentebestuur vdtfr 1 December a.s. ALKMAAR, 24 November. De Engelsche kiesrechtvrouwen doen tegenwoordig weer druk van zich spreken het lijkt ons volstrekt niet onmogelijk dat haar onsympathiek optreden aan de liberale partij, tegen welke bet in hoofdzaak ge richt is, ten goede zal komen. Men oordeele zelf over hare handelingen. Den ouden minister Birrell hebben ze aangevallen, liem een blauw oog geslagen, den hoed in .de oogen gedrukt, hem gestompt, hem tegen de beenen ge schopt. Hinkend ging de stumperd verder en thans moet hij, veel pijn lijdend het bed houden. De heer Asquith, ook al een oude man, kwam er minder erg af, maar toch verre van gemakkelijk en aangenaam. De kiesrechtvrouwen waren bijeengeko men in Caxtonhall, om de verklaring van den heer Asquith in het Lagerhuis over de plannen van de re geering in zake het vrouwenkiesrecht af te wachten. Zij wisten n.l. dat hierover gesproken zou woi'den. De heer Keir Ilardie vroeg den minister-president wat de regeering in de volgende zitting dacht te doen. En het antwoord van den minister was, dat- zij in het vol gende jaar, indien zij dan nog aan is, volle gelegen heid zal geven voor de behandeling' van een wetsont werp, mits het ontwerp van dien aard is, dat er in ge wijzigd kan worden. De heer Hardie vroeg toen alleen nog- of de regee ring er geen ministrieel wetsontwerp van wou maken om het dus een betere kans in het- Iloogerhuis te ge ven. De heer Asquith antwoordde 'grappig' beleefd, dat. hij twijfelde of de kansen van het wetsontwerp er op zouden verbeteren men weet dat de hr. Asquith zelf tegen vrouwenkiesrecht is, evenals nog enkele mi nisters. Een zeer correcte verklaring gaf de minister-presi dent dus, welke den heer Keir Hardie bevredig'de. Niet alzoo den kiesrechtvrouwen. Een storm van ver ontwaardiging brak los toen ze hoorden wat de heer Roman naar het Duitsch van OSWALD BERGENER. 46) Hij had haar graag laten slapen. Maar aan den an deren kant wilde hij graag wat te eten en te drinken hebben en daarom zei hij met luide stem „Goeien avonden toen nog eens was zachter „Goeien avond Lena zuchtte diep draaide het- hoofd om, zuchtte toen nogmaals en richtte toen langzaam en slaperig' het hoofd op. Hij kuchte daarom nog eens om te voorkomen dat zij te erg zou schrikken als zij hemplotseling zag. En vriendelijk zei hij weer „Goeien avond, Lena Dat riep haar uit den droom tot het wakend be wustzijn terug. Zij rekte zich uit, zag om zich heen en werd Ilagenloh gewaar, die bescheiden het ontwa- kmgsproces stond gade te slaan. Zij werd wat verlegen, maar hij maakte spoedig een eind aan haar verwarring, keerde zich om en vioeg of zij, als er nog' iets eetbaars in huis was, hem dat boven wilde brengen met een flesch bier. Toen hij in zijn kamer kwam, sloeg hem een zware warmte tegen. Bij onderzoek van de kachel bleek hem dat Lena in haar ijver wat te ver was gegaan en de kachel zoo had opgestookt of het baksteenen vroor. Zijn eerste gedachte was daarop om het raam wijd open te werpen. Maar hij bedacht zich. Als Lena aan stonds binnen kwam en het zag, zou zij zich er mis schien aan ergeren, dat haar ijver zoo slechts beloond Asquith had gezeg'd. Onder leiding van de oude me vrouw Pankhurst trok men naar Downingst-reet, om de woning van den-heer Asquith binnen te dringen. De politie trachtte dit tegen te gaan en de gewone gevechten ontstonden, waarin de gemeenste straatmei den zich niet onhebbelijker konden gedragen. Zij wier pen met steenen de ruiten van de woning in, sloegen met de bamboestokken van de vaandels den politie agenten de hoofddeksels van het hoofd, vielen aan met parapluies, gebruikten hun nagels als wapens. De po litie, eerst machteloos maar spoedig versterkt, bleef meester van het terrein. Ongelukkigerwijze kwam juist de heer Asquith, niets kwaads vermoedend, in de richting van White Hall aangewandeld, waarnaar de vrouwen geweken waren. Natuurlijk ontstond er nieuw tumult. Een der heldinnen gaf hem een slag en krijschte: „Gij laat vrouwen belasting betalen als de mannen en toch geeft ge ze geen stemmen," ande ren brulden „lafaard, verrader" en dergelijke liefelijk heden meer. Toen de minister-president in een huur-auto stapte, had een van haar de tegenwoordigheid van geest nog gauw even een ruit van het rijtuig stuk te slaan. Men moet echter niet denken, dat het zoo fijn geslepen vernuft uitgeput en het hoogstbesehaafde optreden van de zich geheel overeenkomstig haar beschaving en ontwikkeling gedragende dames geëindigd was. Door den dikken mist zijn ze gisterochtend in de vioegte naar de woning van den eersten minister ge slopen en hebben daar opnieuw t-allooze ruiten inge worpen. En gisteravond) hebben ze opnieuw een po ging gewaagd om het parlementsgebouw binnen te dringen. Honderden van die furies zijn er gearresteerd. Tot nu toe is er echter weinig tegen haar gedaan. Men weet dat minister Churchil de handigheid had ze niet te vervolgen. De kiesrechtvrouwen vinden dat hoogst onaangenaam en onbillijk ontgaat haar niet het martelaressenkransje en daarmee de eer om gere kend te worden onder degenen „die haar vrijheid heb ben prijsgegeven, alles hebben opgeofferd, ontbering hebben geleden, voor de goede zaak," om te mogen meeloopen in de speciale heldinnen-afdeelingen van de optochten? Het mooiste van de heele boel is, dat zij thans in ingezonden stukken zich beklagen over. de brutaliteit van de politie, Nu, de Engelsche Bobby- kan zulk een stootje best verdragen en zijn verdiende populairiteit zal er niet minder om worden. Mocht waar zijn, dat er, gelijk ze beweren, op de vrouwen is slagen door een georganiseerde bende, dan zou dat nog al erg zijn, maar wanneer de politie na aldus ge tart te zijn, zich een enkele keer eens niet gedraagt zooals dat over dames betaamt, zou men zich dit wel kunnen denken. De vrouwen hebben het- niet alleen gelaten bij de ingezonden stukken. Ze hebben zich ook beklaagd bij den rechter in Bowstreet. Deze ver klaarde gisteren brieven te hebben ontvangen van kiesrechtvrouwen, die de vorige week in hechtenis ge nomen waren en zich beklaagden, dat haar arrestatie ongerechtigd was en dat zij op vrije voeten waren ge steld, zonder dat haar een verhoor was afgenomen, werd. Hij was niet in een stemming om moedwillig' iemand ergernis te geven en vooral niet aan een be koorlijk meisje als Pechlena, die zich steeds zoo in spande om het hem naar den zin te maken. Hij liet het dus drukkend warm in de kamer blijven en stak de petroleumlamp aan. Zijn jas wierp hij af en zette zich in hemdsmouwen in den hoek van de sofa. Het duurde niet lang of er werd geklopt en Pechle na trad met een groot presenteerblad1 binnen, waarop boterhammen, ham en bier waren gerangschikt. Haar jurk had ze weer dicht gemaakt, maar heur baar was nog los. Toen zij het met zoo vele goede dingen beladen blad op de tafel had gezet en terstond daarop weer haastig wilde vluchten, kon hij niet nalaten zich voorover te buigen en lachend te zeggen: „Vindt ge het niet eigenaardig, dat wij beiden hier iii deze eenzame herberg zoo diep in den nacht bijeen zijn, gij een lief meisje en ik een zonderlinge zwerver. Ben je niet bevreesd voor de eenzaamheid?" Zij werd zoo rood als een duizendschoon in den tuin en nu bleef zij staan en scheen de gedachte aan vluchten opgegeven te hebben. Zij bleef kalm wach ten en keek hem met groote oogen zwijgend aan. „Waarvoor zou ik bang zijn", zei ze met groote ge moedelijkheid in het eigenaardig dialect dat de be woners van deze streek eigen is. „Wat meneer de op zichter met mij doen zou, zou zeker niet zoo iets ver schrikkelijks zijn." Ilagenloh stond op en kwam op haar toe. De lente stemming die hem op zijn nachtelijke wandeling had aangegrepen, had hem nog niet losgelaten. Hij was nog niet geheel ontwaakt uit het droomerig' sprook jesland, waarin hij zich uren lang bewogen had. Hij bleef voor baar staan en zij week niet terug. Nu leg de hij zijn hand onder haar kin, hief haar hoofd op en keek haar in de donkerbruine, levendige oogen. Een zoodat zij geen gelegenheid hadden gehad zich te ver dedigen. De rechter verklaarde gedurende de 36 jaar, waarin hij ondervinding had opgedaan, een dergelijke handel wijze nog niet gezien te hebben: Het is geen wonder. Wie heeft zóó dames ooit zien optreden TWEEDE KAMER. In de gisteren gehouden zitting werd het wetsont werp tot vaststelling van het slot van de rekening van Ned.-Indië (1906) goedgekeurd. Bij de behandeling der suppletoire begrooting van het departement van Binnenlandsche Zaken verzet zich de heer Van Lynden van Sandenburg (A. R.) te gen subsidie aan de N. V. Waterleidingmaatschappij „Zuid-Beveland" te verleenen. De heer de Wijcker sloot (R.K.) bestrijdt den vorigen spr. uithoofde van het groot belang eener goede drinkwaterleiding. De heer de V 1 u g t (A. R.) keurt het af, dat een Duitsche firma met den aanleg' belast zal worden. De heer van Vuur en (R. K.) heeft bezwaren tegen den vorm, waarin het Rijk zijn steun zou ver leenen aan bedoelde onderneming. De heer Schaper (S. D. A. P.) juicht het plan zeer toe en acht de bezwaren niet overwegend. Spr. wenscht echter mededinging van Nederlanders. De heer Treub (V. D.) wil de Duitsche firma, die in deze het initiatief nam, thans niet afschepen. De heer Van Dedem (C. H.) acht de conse quentie van het plan om steun te verleenen te gevaar lijk om met de regeering mede te gaan. De heer Tydeman (V. L.) wijst op de rechts vraag, die aan deze zaak ten grondslag ligt, of men n.l. ter wille van enkelen velen op kosten mag jagen. Men denlce aan de wateronttrekking aan den bodem. Spr. zal echter niet tegen het ontwerp stemmen. De heer Bos (V. D.) betuigt zijn instemming met liet ontwerp, al vindt hij den vorm, waarin de Rijks- steun gevraagd wordt, niet mooi. De minister van Binnenlandsche Zaken (de heer Heemskerk) verdedigt het plan om regeeT ringssteun aan de drinkwaterleiding op Zuid-Beveland te verleenen principieel door een betoog, dat deze zaak nooit als een precedent zal kunnen worden opge vat voor subsidies bij andere geijieentebelangen. Het ontwerp wordt daarna aangenomen zonder hoofdelijke stemming. Daarna is aan de orde de wijziging van artikel 8, le lid, 16o der Drankwet. Hierbij bepleit de Rhenensche afgevaardigde Van Nispen tot Sevenaer het goed recht der erfgenamen van de vergunninghouders van vóór 1881, waarvoor hij een staatscommissie wenscht. De Minister van Binnenlandsche Zaken weigert deze staatscommissie. Een op de voorgestelde wijziging ingediend amende ment-Koolen wordt bestreden door den Minister van Binnenlandsche Zaken en door den beer Goeman Borgesius (TJ.L.), omdat door het amendement de mogelijkheid' zou worden geopend, aan een wethouder een vergunning te verleenen. De heer Kooien wijzigde het amendement in dien zin, dat leden van het college van B. en W. en van Gedeputeerde Staten van het zijn van vergun ninghouder worden uitgesloten. Het amendement wordt verworpen met 54 tegen 22 stemmen. Het wetsontwerp wordt daarna zonder hoofdelijke stemming aangenomen, evenals de wetsontwerpen tot wijziging van de grens tusschen Ouderamstel en groote goedheid wat daarin te lezen, vertrouwen sprak er uit en geenszins angst. Hij kon niet laten zich naar haar toe te buigen. Haar mond werd hem toe gestoken. haar roode mond, die zacht trilde. Maar plotseling trad hij terug, verschrikt van de hartstochtelijke gedachten die plotseling in hem op kwamen. Terwijl het goede meisje hem verwonderd aanstaarde, beg'on hij langzaam de khmer op en neer te loopen. „Ik heb vandaag iets gehoord, Lena", zeï hij toen plotseling met wat onzekere stem, „iets dat je onge twijfeld pleizierig zult vinden." Lr kwam iets onrustigs in haar oogen, maar zij volgde zijn bewegingen toch met aandacht en groote nieuwsgierigheid. „De kerk in Espenwiese wordt weer opgebouwd, Le na' ging' hij voort en keek nu in het meisjesgezicht, waarop haar gedachten waren te lezen. „Daar zal dominéé Schnelldahin ook maar niet blij om zijn! En de mensehen in Espenwiese, Hundefleek en Altheide zunen er zien zeker evenzeer over verheugen. Waa, schijn lijk ieder die het hoort dacht ie ook niet, Lena Het bloed steeg Lena weer naar het hoofd en haar oogen begonnen te schitteren, half van belangstelling, half van plotselingen schrik. „Ge behoeft niet te schrikken; ik zou meenen dat gij er u nog meer over zoudt verheugen dan een ander hier in de buurt", voegde hij er wat opdringerig', maar op zeer hartelijken toon aan toe. „Ik weet wel Lena, wat een angst en spotternij en lasteringen je in ver band met dien brand hebt moeten doorstaan. Maar dat alles zal nu beter worden. Zoodra het eerste klokkengelui over de velden -zal klinken, zal er een eind g'emaakt zijn aan al die lasteringen. Alle kwaad sprekers zullen dan zwijgen dat zal een verlichting voor je zijn." Zij had nu een zeer bedroefd gezicht, tranen waren Weesperamstel, aanvulling en verhooging van het 9de hoofdstuk der Staatsbegrooting' van 1910 (bijdragen voor wegen en voor de verbetering der haven te Vlaar- dingen)beaplingen omtrent het belasten van hout geest; verkoop aan de Nederd. Hervormde Gemeente te 's-Gravenzande van erven langs de Prins Hendrik straat aan den Hoek van Holland, enz.; regeling van het beheer der gelden wegens verstrekkingen ontvan gen. Heden voortzetting. GEMEWGD NIEUWS. EEN DORPSOORLOG. Onder de leden der Hervormde gemeente Rottevalle (Fr.) heerscht sedert geruimen tijd sapnning tus- schen orthodoxen en vrijzinnigen. Er moest deze week een ouderling benoemd worden en ruim 90 der stemgrechtigde lidmaten kwam op. Van vrijzinnige zijde werd er op gewezen hoe op de ledenlijst de naam van iemand ontbrak, die op tijd zijne attestatie had ingezonden en tot de vrijzinnige richting behoorde. Een ander, tot de rechtzinnige fractie behoorende en die bijna tegelijkertijd zijne attestatie had ingezon den kwam wèl op de ledenlijst voor. De voorzitter, ds. Beijer, deelde ter informatie me de dat de lijst'tijdens de vacature was opgemaakt door den consulent ds. Prins te Oostermeer en hij als voorzitter niet anders kon doen dan betrokken per soon verzoeken de vergadering te verlaten. Alle vrij zinnige leden stonden toen op en verlieten de verga dering, die nu moest verdaagd, worden wijl geen 2/'s der stemgerechtigde leden meer aanwezig was. EEN DOODGEWAANDE. Ongeveer twee jaar geleden werd onder Gramsber- gen een -lijk gevonden, dat door den broeder van den overledene herkend werd. Dezer dagen vervoegde de doodgewaande zich b de politie te Almelo om onderdak. HET PSYCHIATERS-RAPPORT. De uitgever E. van Rossen deelt ons mede, dat het rapport der deskundigen in de Papeudrechtsche Straf zaak, in geen geval vóór de uitspraak zal verschijnen. Een te waardeeren maatregel, waarbij nu nog slechts behoeft te komen het besluit om het rapport alleen in de Psychiatrische en Neurologische bladen op te nemen, om geheele voldoening te geven. (Hbld.) - In de gisteravond gehouden huishoudelijke ver gadering der Vrijzinnig-Democratische Kiesvereeni- ging te 's-Gravenhage deelde de voorzitter, mr. Mar- chant, o.a. mede, dat het plan bestaat zoo spoedig mo gelijk na de uitspraak van het Arnhemsche Hof in de Papendrechtsche strafzaak in een te beleggen verga dering dit strafgeding en alles wat daarmede in ver band staat te doen bespreken door mr. Limburg, lid van de Tweede Kamer. DIEFSTALLEN. «T. B. te Opperdoes die destijds met zijn broer Piet den ontvluchten Frans Rosier heeft aangehouden, is beschuldigd een koe te hebben gestolen. Toen men hem naar Alkmaar wilde overbrengen, trachtté hij zich door den trein te laten overrijden. De politie belette zulks echter. OÜD-ROSENBURGH. In de gistermiddag' gehouden geheime ziting van den gemeenteraad te Amsterdam is besloten het land goed Oud-Rosenburgh in den Watergraafsmeerpolder aan te koopen voor de somma van 120.000. Voor de ophooging van het gedeelte grenzende aan de Ooster begraafplaats, dat daarmede vereenigd wordt, zal bo vendien een crediet van 150.000 worden aange vraagd. in haar oogen gekomen en zij stond aan haar schort te trekken. „Ik zou je nog zooveel goeds willen zeggen", ging hij warm voort, weer meegesleept door het eigenaar dig avontuur met het meisje in de eenzame herberg. „Ik zou wel van alles voor je willen doen ja als ik maar wist wat ik kon doen. Want ge verdient het zoo dat men eens vriendelijk voor je is en je wat helpt in alle moeilijkheden. Als er weer wat mocht gebeu ren, Lena, als men weer tegen je begint samen te -pannen en te lasteren denk dan eens aan mij. Ik zal steeds partij voor je trekken en, zoo ik kan, hel pen." Hij stond nu weer voor haar en drukte haar kin in de hoogte. Door de tranen heen kwam een lachje van geluk, zooals een zonnestraal dringt door een zwarte onweerswolk. Zij zocht daarop naar woorden, maar het ging haar niet gemakkelijk af. Dat deed hem denken aan zijn oude klok, daar in den hoek, die ook eerst altyd met veel omhaal ratelde en rammelde voor het tot slaan kwamIn plaats van woorden te zeggen, begon haar mond te trillen en te beven, wat veel meer uitdrukte dau woorden kunnen vertolken. Haar borst ging snel op en neer en alles aan haar verried dat zij heftig' be wogen was. Nu kwam er ook in de oude klok leven. Zwaar en ratelend sloeg zij half een. Daar buiten was het doodstil, het maanlicht speelde nu weer ongedwongen tusschen de boomen. Eenzaamheid en rust, stilte alom, in het slapende buis geen gerucht en in die eenzaamheid twee goe de menschen, die elkaar een weinig trachtten te hel pen, twee menschen vol g-oede bedoelingen, maar klein in macht om het goede te doen. Werdl vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1