LANGESTRAAT, hoek HOIJTTIL, - FABEJIiACIITIO LAGtE Ï^SFSLXTJZHSIKr BUITENLAND. STADSNIEUWS. aterdag, begint mijn EERSTE KAMER. In de vergadering van gisteravond legde de heer Lucasse de voorgeschreven eeden af en nam hij zit ting. Besloten werd hedenochtend in de afdeelingen te vergaderen tot onderzoek van de Indische begroeting en de kleine wetsontwerpen eergisteren mede door de Tweede Kamer aangenomen. Zoo noodig zal ook morgen worden vergaderd. De openbare vergadering werd tot nadere, bijcen- roeping verdaagd. ONTWERP KUSTVERDEDIGING. Het adres, dat op verschillende plaatsen in Zeeland ter teekening heeft gelegen, houdende het verzoek, het wetsontwerp tot vorming van een fonds voor de kust verdediging niet aan te nemen, hebben ruim 2100 personen geteekend. Gemengd nienwn APOTHEEKSLUITING HILVERSUM. Te Hilversum wordt met 1 Januari Zondagssluiting in de apotheken ingevoerd. Van de zes apotheken zul len 's Zondags vijf gesloten wezen. Voorloopig, zoolang de wet niet gewijzigd is met dit. voorbehoud (ten einde niet met de letter art. 3 der wet op de uitoefe ning der artsenijkunst in conflict te komen) dat: de lokaliteiten, eventueel op verzoek „toegankelijk" ge steld zullen worden. Er zal echter geen bevoegde hulp aanwezig zijn. En er wordt niets aangenomen, gereed gemaakt of afgeleverd. De zesde apotheek, die steeds voldoende aangeduid zal worden, is den geheelen Zondag open; ook voor handverkoop. Er zal echter niets aan huis bezorgd worden. Alles moet gehaald worden. Publiek en medici zullen nog voldoende voorbereid on voorgelicht worden. Een apart soort Zondags- dicnst-copieën zal bij iedere gereedgemaakte medicijn des Zondags worden afgegeven. OEVERAFSCIIUI VINGEN. Dezer dagen zijn aan den Anna Frisopolder en den Jacobapolder in de slikken vóór die polders oeveraf- schuivingen waargenomen tot een lengte resp. van 225 M. en 180 M., met een inscharing van ongeveer 50 M. kwam op tegen het verwijt, dat de samenstelling der commissie eenzijdig is; ook de belanghebbenden waien er in vertegenwoordigd, De minister van landbouw, nijverheid en handel (de heer Talma) beantwoordde de sprekers. Het deed den minister genoegen, dat het optreden van den heer Hoek als directeur-generaal van den landbouw algemeen is geprezen. Zoodra mogelijk zal een wettelijke regeling voor de landarbeiders worden gemaakt. Spr. hoopte op een spoedige behandeling van het ontwerp tot reorganisatie van het landbouwonderwijs, f Bij art. 24 (jaarwedden land- en tuinbouwleeraren) I vroeg de heer Van Lynden van Sanden- b u r g (A. R.) of het juist is dat men twee krachten van Ned. in Indië wil te werk stellen. De minister zeide, zijn ambtgenoot van kolo niën te hebben verzocht geen personeel aan den Ned. dienst te onttrekken. Bij art. 28 (subsidies van boerenleenbanken) wees de heer Tydeman erop, dat steeds de regel heeft gegolden, dat geen subsidie wordt verleend aan ban ken, wier leden statutair aan een bepaalde confessie zijn gehouden. Thans had de minister verder moeten gaan en geen subsidie moeten geven aan een monopolische vereeni- ging. De minister zeide, dat hij op de geyolgde ge dragslijn niet terug kan komen. De heer Tydeman repliceerde. Na dupliek van den minister werd het arti kel goedgekeurd. Bij art. 30 (Paardenfokkerij), zeide de minister na eenige opmerkingen van de heeren Beckers en Vorsterman van Oyen, toe, meerdere evenredigheid in het toekennen van subsidies te dezer zake te zullen overwegen. Na re- en dupliek werd het artikel aangenomen. Bij art. 39 (Rijksseruminrichting) wees de heer Roodhuyzen (U. L.) op de klacht van te late toe zending van seurm, voor inenting van varkens in ge vallen van vlekziekte. Ook de vergoeding van 30 cent aan veeartsen voor inentingen achtte spr. te gering. De minister zeide een onderzoek der klachten toe; met de wijziging der vergoeding moet men voor zichtig zijn. Na repliek van den heer Roodhuyzen werd het artikel goedgekeurd. Bij art. 41 (Vleeschkeuring) vroeg de heer V a n N i s p e n (R. K., Rheden) verplichte Rijkskeuring, in plaats der gemeentelijke keuringsdiensten. De minister zeide dat het departement van binnenlandsche zaken de zaak ter hand zal nemen. Bij art. 42 (Besmettelijke ziekten) antwoordde de minister den heer Beckers, dat de nieuwe regelen voor de bestrijding van tuberculose onder het rundvee reeds bijna gereed zijn. Daarna sluiting. DE TUBBERGSCHE ZAAK. De Tubbergsche politiequaestie zal 15 Dec. voor het Arnhemsche Gerechtshof worden behandeld. EEN NIEUWE MAATREGEL. Met ingang van 1 December zal de H.IJ.S.M. man den of kisten met wijn en likeuren in flesschen, siga ren, eet- en vleeschwaren niet meer onverzegeld of ongeplombeerd ten vervoer aannemen. Deze maatregel is een gevolg van de veelvuldig voorkomende beroo- vingen. GAS VERSTIKKING. Ten gevolge van gasverstikking is Woensdag in ha re woning aan de Rozengracht te Amsterdam overle den eene onbekende vrouw. Op 14 dezer betrok de overledene het appartement en gaf voor vroeger gewoond te hebben aan de Brou wersgracht als huishoudster en kennissen te hebben aan de Elandsgracht, zonder nadere aanwijzing. Op haar slaapkamertje werden kleeren gevonden en bij het lijk een witte zakdoek, een parapluie met ver gulden knop, een fantasie-broche en eene portemon- naie met l-OO1/^- De vrouw was 55 a 60 jaar oud. aanbod uit Amerika had gekregen, voor de Universi teit to behouden. Als resultaat zal daarvan aan prof. de Vries een voorstel worden gedaan met het doel hem te bewegen voor de benoeming naar Amerika te bedanken. Er is n.l. besloten de noodige credieten beschikbaar te stellen, waaruit de kosten voor don houw van een nieuw laboratorium voor prof. de Vries zullen kunnen worden bestreden. BURGEMEESTERSZORGEtf. j Ten bewijze hoe weinig begrip men ook van ambte- lijke zijde er van heeft welke werkzaamheden behooren tot de taak des burgemeesters, meldt men ons het vol- gemdel Een ritmeester dei' huzaren schrijft aan een burge meester, dat deze hem ten zeerste zou verplichten, j wanneer hij hem „eenige inlichtingen wilde verstrek- ken omtrent de persoon vau.,, voor wat betreft maat schappelijke positie, gedrag en zoo iRogelijk gezond- beid. Zij heeft schrijft de ritmeester .verke.ering met een zekeren.,, trompetter bij mijn onderhebben cl eskadron." Do burgemeester heeft den regiments-commandant i van den ritmeester verzocht dezen te kennen te geven, „dat het verstrekken van inlichtingen omtrent de ge zondheid enz. van vrouwen uit de lagere volksklasse, welke „verkeering" hebben met een trompetter, niet op den weg ligt van een burgemeester," EEN MOORDAANSLAG. Te Stoppeldijk (Zeeuwsch-Vlaanderen) heeft zeke rt J. R., een 25-jarige landbouwersknecht, die van den vader' van zijne beminde geen verlof kon krijgen tot het aangaan van pene verloving, op dezen een j revolverschot gelost. De dader is door de marechaussee gearresteerd eil naar het huis van bewaring te Middelburg overge bracht, terwijl het wapen waarop zich nog vier scherpe patronen bevonden, op aanwijzing van den verdachte, in een bietenveld gevonden is en bereids in beslag ge nomen. PROF. HUGO DE VRIES. In geheime zitting heeft de Amsterdaansche ge- i- enteraad Woensdag beraadslaagd over de mogelijk heid om prof. Lingo de Vries, die zulk een srjhttterend BEDOLVEN. Gisteravond omstreeks half vier is te Arnhem bij dc rioleeringswerken aan de Molenbeekstraat een werkman onder het zand bedolven geraakt. Hij werd met groote m -eite uitgegraven en bewusteloos riagr het Ziekenhuis gebracht. DIEFSTAL, Te Tiel ontving gisteren een familie bezoek van een koopman in oudheden, die voor een drietal antie ke vazen tevergeefs 300 bood. Deze vazen waren hedenmorgen verdwenen. De diefstal moet gisteren in den vroegen avond gepleegd: zijn, aangezien de fa milie na 7 uur den avond doorbracht in de kamer, waar de vazen stonden. UIT STOMPETOREN. Door de Tooneelvereeniging „Aurora" alhier werd Donderdagavond de eerste uitvoering in dit seizoen gegeven. Opgevoerd werd „Ontoerekenbaar," een stuk dat een kwestie behandelt uit den tegenwoordigen tijd, welke in verband1 met de Papendrechtsche straf zaak gebracht, als aan de orde mag' wo-rden be schouwd. Ook het nastukje „Ja, zoo zijn er" geeft ons een kijkje in de tegenwoordige maatschappelijke toestan den. Het aantal werkende leden van Aurora is klein maar de uitvoering van de stukken was keurig. Klein dus maar dapper. Erg jammer dat niet meer publiek was opgekomen, om met deze eerste uitvoering kennis te maken. Auro ra had een volle zaal verdiend. Aanstaanden Zondagavond, wanneer dezelfde stuk ken worden opgevoerd, wenschen wij de vereeniging een flinke opkomst toe, zij verdient dit zoowel om do keuze der stukken als om de wijze der uitvoering. UIT KOEDIJK. Gisteravond vond, zoo deelt men ons mede, de eer ste huishoudelijke vergadering plaats van de pas op gerichte Geheel Onthouders Vereeniging, ten huize van den heer Mol. Aanwezig waren 10 leden. Het bestuur werd als volgt samengesteld: K. Mol, voorzitter; Mej. C. Sluis, secretaresse; C. Snip, pen ningmeester. Do contributie werd bepaald op 10 cent per maaud en per lid, voor begunstigers minstens 1 per jaar. Met algemeene stemmen werd besloten zich bij den Ned. Ver. t. Afsch. van Alcohol. Dranken aan te slui ten. Het samenstellen van een h. h. reglement liep vlot van stapel. De voorzitter der West-Frieschc club had er eene meegebracht, hetwelk bijna ongewijzigd werd goedge keurd. De eerste, werkzaamheden zullen zijn om door mid del van huisbezoek het ledental te doen stijgen en het krijgen van begunstigers. Een commissie daarvoor werd benoemd. Nog werd besloten om nog dezen winter één of twee gezellige bijeenkomsten te organiseeren. Ter gelegenheid van deze eerste vergadering wer den de aanwezigen door mej. Mol op koek en chocola de onthaald. UIT BERGEN. De vereeniging „Nut en Genoegen" alhier, zich ten doel stellende een vriendschappelijken geest onder ha re leden op te wekken en levendig te houden en bij voorkomende gelegenheden op te treden tot het orga niseeren van feestelijke bijeenkomsten, vergaderde gisteravond te 8 uur in het lokaal van den heer W. Veenhuijsen. Slechts 12 leden, waaronder het. be stuur, waren aanwezig. Nadat de hr. Van Pelt, voorz., dc vergadering had geopend, werden de notulen der vorige vergadering door den secretaris den heer Bon- da voorgelezen, en onder dankzegging goedgekeurd. De voorzitter beperkte zich, wat het jaarverslag be treft, te wijzen op de notulen waarin alles nauwkeurig is opgenomen. Hierna deed de penningmeester, de heer J. Olden burg, rekening en verantwoording van zijn beheer over het voorgaande jaar. Door eene commissie, samenge steld uit de heeren W. Veenhuijsen en P. van Hoorn, werd deze rekening nagezien en in orde bevonden. De ontvangsten bedroegen 190.423, de uitgaven 161.75, alzoo een batig saldo van 28.675. De rekening werd onder dankzegging goedgekeurd. De heer van Pelt werd met op een na algemeene stemmen herbenoemd tot Bestuurslid. De heer van Hoorn verkreeg één stem. Hierna volgde eene bespreking aangaande hetgeen door de vereeniging dezen winter zal worden gedaan. De voorzitter zeide dat het bestuur zich geen bepaald idee hieromtrent heeft gevormd en dat eene bespre king hiervan aan de vereenigde leden is overgelaten. Spreker achtte den tijd wel wat kort om reeds met Kerstmis eene uitvoering te doen geven en gaf ver der als zijne meening te kennen dat één uitvoering aanbeveling verdiende boven het geven van twee, Zjjllc§ om meerdere redenen. De heer van Hoorn be tuigde zijp instemming hiermede, terwijl de oyerige aanwezige leden zich mede hierbij aansloten. De vêsr.ritter Stelde de vraag of één der leden een bepaald voorstel had, waarop d? hfri.' faKtiag vroeg hóe groot de kas op oegenbüb is. Dp penningmeester antwoordde hierop en deelde mede dat de contributie van donateurs en leden ongeveer 125 bedraagt, voeg hierbij de vermoedelijk te ontvangen entréegelden ad 25 wordt te samen ongeveer 150, De voorzitter zeide dat enkele leden in overweging gegeven hebben een spreekavond over het een of an der leerzaam en nuttig onderwerp te deen houden, doch spreker vreest dat dit bij het meerendeel der le den giet in dfn smaak zal vallen. Hierop werd niet vorder ingegaan. Spreker noemde daarna Solzer en ÏTesse, West-Frisia uit Floorn en de Rederijkerska mer te Purmerend, welke allen wat de kosten betreft binnen het bereik dpr vereeniging liggen. Na eenige bespreking werd 'besloten bij dp Instuif£Rpetndc veree niging informatiën omtrent het een en ander in te winnen, om daarna met één dezer in nadere verbin ding te treden. Aan hpt bpstuur yprd overgelaten deze zaak verdgr jn orde te brengen. De vergadering- gaf als hare meening t-ó hennen aan een tooneelspel de voorkeur te geven. Nadat besloten werd de uitvoering in het eind der maand Januari a. s. te doen geven hierbij is reke ning gehouden dat het dan volle maan is sloot do* voorzitter na gehouden rondvraag en onder dank zegging voor de opkomst en verleende medewerking en steun, deze geanimeerde vergadering. Op dp in café „Hilbrand" gehouden vergadering van het R. G. zangkoor waren alle 12 leden tegen woordig. Nadat de voorzitter, de heer J. Blankendaal, de vergadering onder dankzegging voor de opkomst had geopend, werden de notulen der in het afgeloopen jaar gehouden vergaderingen door den secretaris-pen ningmeester, den heer J. Weijers Jr. voorgelezen en goedgekeurd. Het kasverslag gaf de volgende cijfers: ontvangsten 117.505, uitgaven 9.10, alzoo een ba tig- saldo van 108.705. Na onderzoek door de hee ren L. van Datn en J. A. Tuijnman, die alles in orde bevonden, werd deze rekening en verantwoording on der dankzegging aan den penningmeester voor zijn richtig beheer goedgekeurd. Hierna werd stemming gehouden over de vraag wat met het batig saldo zal wórden gedaan n.l. verdeelen onder de leden of bewaren, met het dppl e-erlang een plezierreisje te maken. De meerderheid verklaarde zich voor het eerste, waarna aan ieder lid een bedrag van 7 werd uitgekeerd. Art. 4 van het reglement werd aangevuld met de bepaling dat bij het telaat ko men op de repetitie 10 cents boete verschuldigd is. De heeren I.. Rodenburg en Js. Leijen werden als adspirant-leden aangeaoifipn, Tpt onder-directeur werd benoemd de heer J. A. Tuijnman, terwijl de heer Joh. Weijers Jr. werd herbenoemd tot secretaris-pen ningmeester, Laatstgenoemde aanvaardde zijne her benoeming- met een woord van dank aan de leden voor het in hem gestelde vertrouwen. Voorts bracht hij dank aan den Eerw. Heer kapelaan Man Willige, die de vergadering met zijne tegenwoordigheid ver eerde, Na eene toepasselijke en in warme bewoordin gen gestelde rpde van den ZeerEerw. Heer Pastoor, werd de vergadering gesloten, waarna men nog eeni- gen tijd gezellig bijeen bl,eef. BELGIë. Terwijl particuliere berichten zeggen, dat dc toestand van de koningin er erger op geworden is, en dat de doktoren niet meer zoo gunstig over de ziekte denken als te voren, verzekeren de offipipelp be richten dat de toestand gunstig blijft, dat de patiënte kalm is en slechts weinig koorts heeft, ENGELAND. Een vijftigtal kies recht vrouwen zijn veroordeeld, meerendeels tot 60 gulden boete of een maand gevangenisstraf, Natuurlijk kiezen de meeste de gevangenis. De rechter heeft gezegd, dat d.e maat regel, om vrouwen, die alleen overlast aandoen, weer op vrije voeten te stellen, als het ware tot het plegen van nog meer geweld uitlokt. Ter terechtzitting bleek, dat de honourable mrs. Haverfieki, een dochter van den derden lord Aberige een politieagent had geslagen, zeggende „Daar hè je d'r een voor Vrijdag" en dat ze op het politiebureau had verklaard: „de klap kwam niet genoeg aan, den volgenden keer neem ik een re volver mee." Miss Lilias Mitchel sloeg een agent met de hand, waarin ze een steen geborgen had. De (1 rie k's van den Duitsehen keizer zouden voor dit soort vrouwen aldus kunnen luiden: kast, krankzinni gengesticht of kinderkamer! DUITSCHLAND. De vrouw van den bekenden so- ciaal-democratischén leider Bebel is overleden. In zijn levensboek schetste de heer Bebel zijn echtgenoote als een liefdevolle, zorgzame en opofferende echtge noote. Het Tageblatt herinnert er aan dat het adellij ke meisje, dat later Bismarck's echtgenoote werd en het proletarenkind, dat Behels echtgenoote is gewor den, door de zorg voor hun mannen hun leven dusda nig hebben gemaakt, dat de dank van millioenen als schoonste krans op hun graf rust, RUSLAND. Hoewel alle oppositie-partijen den studenten hadden afgeraden betoogingen te houden omdat vele jonge, hoopvolle menschen daardoor voor altijd in het ongeluk gestort zouden kunnen worden, hebben de studenten toch voor afschaffing van de doodstraf betoogd. De politie maakte herhaaldelijk een charge met de blanke sabel en eenige personen werden gekwetst. Het jacht van den Tsaar Marewo is gezonken en geheel verloren. Het schip had een half millioen ge kost en schijnt dezen zomer slecht te zijn onderhou- den. Bij den bouw van het nieuwe Tsarenpaleis in Livadia zijn groote verduisteringen geconstateerd, welke evenwel zooveel mogelijk geheim gehouden wor den. Dag en nacht werken er twee ploegen van elk 5000 arbeiders omdat hot paleis in Augustus gereed moet zijn. BRAZILIë. De bemanning van twee pantser sche pen is aan het muiten geslagen. Zij eischten hooger loon en minder werk. De muiters hebben zich echter spoedig a*n de regeering overgegeven. G mengde Mededeelingen. DE VOLKSWOEDE, Een 38-jarig kelner te Frankfort, die een schoen makersvrouw had vermoord en gearresteerd werd werd op verschrikkelijke wijze toegetakeld door een woedende menigte, die hem uit de handen der veld wachters trachtte te rukken en hem met koolschoppen, stokken en vuisten geduchte klappen gaf. Met de blanke sabel moest do politie den onverlaat bescher men. DIE HOEDENSPELDENt De. Berlijnsche politie-president heeft in een offi- eiëele bekendmaking met het oog op de tallooze ver wondingen van den lflatsten tijd, gewezen op het groo te gevaar van de reuzen hoedenspelden, den dames aangeraden deze te vermijden of de punten van om hulsels te voorzien. Hij hoopt dat dit zal helpen, ên dat hij gespaard zal blijven voor het nemén van poli tic-maatregelen Dr. ORIPPEN, Het heet dat Crippen nog getracht heeft door zelf moord aan de galg te ontkomen. Op een gegeven oogenblik bleek, dat hij de glazen uit zijn bril had gehaald, naar men vermoedt met de bedoeling om zjoh de polsen af te snijden. Ethel le Ngve heeft örippen het laatst Dinsdagmiddag gpzien. Verschillende bla den. o. a, de Morning Leader, spreken met groote stelligheid het bericht tegen van de Evening Times, die, naar men weet, gempld had, dat Crippen een uit voerige bekentenis had afgelegd. SCHEEPSWERF „'T HONDSBOSCH." Morgen zal van de scheepswerf ,,'t Hondsbosch'' al hier, in het Groot Noord-Hollnndsch Kanaal te wa ter loopen een groote stalen vrachtmotorboot, ge bouwd voor rekening der Bank- en Handelsvereeni- ging voorh. P. J. Berger te Venlo en bestemd yoop den dienst RotterdamVenlo—-Roermond. Een ieder, die belang stelt in den scheepsbouw, kunnen wij aanraden Zaterdagmorgen om elf uur eens een kijkje te gaan nemen op de Voor-meer, van waar men het te water loopen uitstekend zal kunnen gadeslaan. DE FEESTAVOND VAN BURGERKRING. De in deze gemeente zoo ingeburgerde vereeniging „Burgerkring" hield Woensdagavond haar feestavond in Diligentia. De niet talrijk bezochte bijeenkomst werd, nadat de muziek van dpp heej- Gropn een ujooig wals had laten hooren, geopend door den voorzitter der vereeniging, den heer D. Visser, die den aanwezigen welkom heette en daarbij wees op het eigenaardige karakter van de» zen feestavond, Het bestuur, zoo zeide hij, dat door de verplanting- van de Harddraverslaan geen toestemming meer ge kregen om de feesten daar te houden, en die de laat ste jaren op het Doelenveld gegeven, hadden zulk een finantieel fiasco geleden, dat in de laatste alge meene vergadering de ontbinding der vereeniging een ernstig onderwerp van gesprek had uitgemaakt. Men besloot echter een avond als deze nog te orga niseeren en spr. hoopte, dat de feestviering, al mocht deze misschien voor de laatste maal zijn, in alle op zichten zou slagen, ja zóó zou slagen, dat zij een spoorslag zou kunnen worden voor het verder bestaan der vereepiging \paartop spr. ten slotte aller medewer king inriep. Het uit 16 nummers bestaande programma werd daarna in een zeer ving tempo afgewerkt, op een wijze die het gezelschap alle eer aandeed. Er werd hartplijk gelachen, zoowel om het door mej. Jeanne Hortes voorgedragene, als om dat wat de heer Maupie Staal ten beste gaf, het waren aardL ge leuke moppen, waar pit in zat en die toch de per ken der welvoegelijkheid niet te huiten gingen. De muziek van den h°er Staal, gemaakt op „een fluitje van drie spie" dwong ieders bewondering af en oogstte veel applaus. De dupttisteji J(ean en Betsy van Laar verwierven veel bijval, nipt in jrniyst in. dg cpraische operette Iluib en Aal. Kortom, het was een zeer gezellige avond, en daar om was 't te betreuren, dat niet meerderen van deze gelegenheid hadden gebruik gemaakt. De vereeniging zou meer succes van haar pogen hebben gehad, het gezelschap een grooter gehoor. Vermelden wp van het geselschap nog dat dit was geëngageerd door den heer J. Harp alhier, die in deze keuze beslist zeer gelukkig is geweest, en daardoor Burgerkring aan zich verplichtte. Burgerkring heeft een avond gehad die haar Ipden genoegen verschafte, op die wijze dat epn herhaling daarvan, zoo we hoorden, door al de aanwezigen gaar ne zal worden tegemoet gezien en daarom zal Burger kring voorshands nog wel niet worden ontbonden. EEN KINDERWEDSTRIJD. De ondernemende ondernemer van het Alkmaarsch Warenhuis brengt een aardigreclame-middelintoepas- sing. dat stellig in den smaak zal vallen en dus doel zal treffen. Hij heeft n. 1. een wedstrijd uitgeschre ven. waaraan ieder kind gratis kan deelnemen. De op gave is niet moeielijk: een opstelletje over St. Ni- kola as of wat daarmede in verband staat. De kinde ren kunnen dus te kust en te keur gaan. Zij kunnen van den goeden Sint zelf en het goede dat hij doet, vertellen, ze mogen over den Sint-Nicolaasavond en de verrassingen schrijven, óver de fraaie uitstallingen, welke er in dezen tijd van het. jaar te bewonderen val len enz. enz. Vóór 7 December moeten de opstelletjes in het Alkmaarsche warenhuis zijn ingeleverd. De commissie van beoordeeling zal natuurlijk een geducht werk krij gen wij weten het uit ervaring, hoe graag de kin deren aan zulk een wedstrijd meedoen. De heer Jans sen heeft het mededingen bovendien aanlokkelijk ge maakt door niet minder dan twintig mooie prijzen beschikbaar te stellen. Gaarne wekken wij den ouders en onderwijzers op dc kinderen tot deelneming aan dezen gratis wedstrijd aan te sporen. AANBESTEDING. Heden had in het koffiehuis de Graanhandel onder architectuur van den heer R. N. Leg-uit de aanbeste ding plaats van het bouwen van een Machinekamer en ketelhuis, benevens aanbouw van een gedeelte der fa briek en bijkomende werken voor rekening van de fir ma J. C. Baan en Co., cacaofabrikanten alhier. Ingeschreven was als volgt Jn. Obdam 7500. A. Tip 6673. F. H. Ringers Zn. 6363. L. de Rover 6268. Jb. Koster 6150.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2