Landverhuring. Openbare Verkooping Groote Sorteering Prentenboeken. I b, Passerdoozen Verfdoozen, Teekenduozen. Teekeo- en Scbiiderbehoeften. b, Een avond vol humor, Niet tedeoMsend. Hoofdvertegenwoordiging Bureau- en Luxe Artikelen. UNCESMHT WISENT PRINS Az„ Oudegrasht 285b. jongste (aankomend) bediende, A It V KRTE N T I K N. Stremming van het verkeer. esn degelijk Heer» flinke handige Werkvrouw Voorloopig bericht. «X'E KOOPi ee:i mak brui» paard, KANTOOR annex WOONHUIS te Alkmaar, Coöp. Ver. „Ons Belang", JLa XX JÉX T. Bmé Porselein zilveren en gouden voorwerpen R BAKKER, Zaadmarkt, niet vergeten, [40 ei 50 ets. het pond, Overheerlijke Boterspeculaas, Honigiaai18 Cent p. 5 ons St NicoSaas geschenken fCitTER Een VeiligheidHcheermes „Gillette" met 12 reserve-messen, gratis wedstrijd voor d© kinderen. het mooiste opstel over SINT NICOLAAS aan „ALKMAARSCH WARENHUIS' inzenden. ALKMAAR, Langestraat, bij de Mient fMl€l€£€l€l€l€l€l€Mi€l€l€l€l€l((( Solo's,Uuo™[Trio'sen Operetten. I Hooge provisie en vaste toelage. Onovertrdffifn i-oncurreerei.de «root succes verzekerd. tarievenSollicitatiëii uiet opgaaf van refereniteo aan oe Directie '°j G. A. KAPTEIJN, Van Uogendorpsplein 5, Rotterdam. te Bariijt! 1867 zoekt in relatie te treden met H.H. Assuradeurs, bereid de op zich te nemen voor de Provincie en N DBH.WIJB 17% 205 87 TELEGRAFISCH WEERBERICHT: KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTEL!) 68 895 477 242 266 481 Ds Ingenieur van den Rijkswaterstaat in het arrondissement Alkmaar brengt ter kennis van belanghebbenden, dat het jaag pad langs de oostzijde van het oord hol- landsch kanaal vöör de Scheepswerf 't Hondsboschte Alkmaar wegens het te water laten van een vaartuig in het Noord hollandsch kanaal, op Zaterdaa 26 Novem ber a.s., tusschen zmsop- en ondergang voor h°t verkeer zal zijn gesloten. TE KOOP AANGEBODEN. LEKKERE SPECULAAS wil eteu, moet het adres van volmet, amandelen, zesmeltinuwmond. Keu dg uitgevoerde ISÈgP Men kan onze Leesboeken ieder kind met vertrouwen in i handen geven speciaal geschikt voor :>i vóór 7 December aan „Alkmaarscb Warenhuis' te zenden, H.H Bestuurders van Yereenigingen, H H. Zaalhouders, enz. Vanaf 1 December vrij een uitstekend gezelschap van 5 personen, MMitingen verstrekt voor Nederland. O. Bol 5820. K. L. Beijneveld 5800. L. C. Oudt 5670. C. M. v. Latum 5620. B. A. Blom 5510. J. Bruin 5375. 12 M. Schenke W. Veldkamp 5132. P. Dubbeld Alkmaar 5060. De gunning is aangehouden. PREDIKBEURTEN. 27 November 1910. Herv. Gem. te Stompetoren, 9l/2 uur, Ds. van der Most van Speijk, pred. te West-Graftdjjk. Herv. Gem! te Oterleek, 9)/2 uur, Ds. van Meurs. Herv. Gem. te Egmondbinnen, Ds. H. W. Bosch. Herv. Gem. te de Rijp, 10 uur, Ds. Kater. Doopsgez. Gem., 10 uur, Ds. Fopma, Evang. Luth. Gem., 's avonds 61/2 uur, Ds. Wester man, van Amsterdam. Ned. Herv. Gem. te Graft, voorm. 10 uur, Ds. van Tricht. Herv. gem. te Zuidschermer, 9l/2 uur, geen dienst. Herv. gem. te Driehuizen, 9t/2 uur, Ds. Prance. Herv. Gem. te Schermerhorn's avonds half zeven, Ds. van Spijk te Westgraftdijk. Geref. Kerk, voorm. half tien, preeklezen. Dinsdagavond half zevenDs. Wegchelaar van Alkmaar, dankstond voor het gewas. Ilerv. Gem. te Bergen, 10 uur, Ds. Cannegieter. f 18.50 a f 19.rood geel id. f 9,a f blauwmaanzaad f a 26,50, grauwe f 17,- mosterdzaad f a f karwijzaad f 12.05 a f 12,25, a erwten groene f 16,— - a 27,-, vale f 15.50 a f 16,50. AGENDA. VRIJDAG: Orpheus", repetitie 8 uur, Diligentia, Groote Zaal. „Kracht en Vlugheid," dames-afdeeling 71/481/. uur; heeren-afdeeling 88/4—93/4 uur; „Het GuldeD Vlies." Lezing „Protestantenbond'' door ds, Horraeüs de Haas, 8 uur, Harmonie. CORRESPONDENTIE, Abonné's en lezers te Schermerhorn. gaarne rekening met uw verzoek houden mogelijk daaraan voldoen, en stellen uw ling ten zeerste op prijs. Wij zullen en zooveel belangstel In BOEKHOUDEN en aanverwante vakken ter opleiding voor praktijk en examens. AMSTERDAMSOHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET Veordam, C 11, Alkmaar. pCt. 2 5 5 4 4 4 4 5 4 41h tsraatsl oorringen NEDERLAND. Ned. Werkel. Schuld BUITENLAND. Bulgarije Tabaksleening Brazilifi Funding Mexico binnenl. Japan Oostenrijk Jan. Juli Rusland Hope Consol 1906 1894 6e Em. Iwang Dombr. Financ. en Industr. ondernemingen ens. Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollandsch Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij re»c. aand. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew Westersuiker A'dam Deli A'dam Langkat Idem pref. A'dam Serdang Biudjej Dell Batavia Deli-Maatschappij Langkat tabak A Medan N. Asahan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst, Rubber Cult; Öeepns. HqÜ. Petrol. Cert. A Ron. Mij. t. expl. v. Petroleum Moeara Eniin Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. M j-jerh* tetahoen Gew. Pref. Koers van 23 Nov24 Nov Retah u Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Oy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Steels Comm. Car Foundry Comm. Amerik. Stoomv.-Mij. Marin Comm. Preferent Marinebonds pCt, 4% Pern Comm. aand. div. Preferent Spoorwegleeningen, Hol}. IJ. Sp.-Mij. Mij. tot expl. van Staatespoorw. Deli spoorweg AMERIKA, Atch. Top. Cert. v. Convert Bd. pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. Aand. div. Erie Comm. Kansas City South. Com. pref. Mis K. Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v. Rock Island Comm. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert. v. Wabash Comm. POLEN. Warschau Weenen RUSLAND Wladikawkas 1885 pCt. 4 PremieleeniBgen. NEDERLAND. Stad Amsterdam 8 Gemeente-cred. 8 BELGlll. Antwerpen 1887 '2% HONGARIJE. Theiss 4 OOSTENRIJK. Staatsleening I860 5 RUSLAND 1864 5 78% 971/is 103 48 16 88% 89 99 88% 94 100% 98 178 116% 147 117% 46 660 311% 368 50 101 584 44 i 29 260 64 392 478 248 281 483% 213% 163 104 1221/. 175 296 854 117 70% 24 26% 79% 556% 159% 17% 65% 10% 38 79 87% 214 104% 106% 335/4 80% 337/„ 66% 97% 38% 117% 27% 1775/8 lOSi/ie 101% 96%, 155 169 476 Naar waarnemingen verricht, in den morgen var. 25 November. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsen Meteorologisch Instituut te De Bil'. OVERZIOH T. (Geldig tot den avond van 26 November). In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 771.4 te Bodo. De laagste stand van den barometer 754.8 te La Hague en Iledaix. VERWACHTING. Meest matige oostelijken wind, betrokken, waar schijnlijk sneeuw of regen, minder kouden nacht. Neerslag t'e Alkmaar 23 Nov. 1910 1.2 m.M. HEID. Op vele plaatsen, evenals bij ons, is de luchtdruk iets afgenomen. De kern van het hoog ligt nog' over Skandinavië. Ten westen van Frankrijk ligt een laag. Deze luchtdrukverdeeling veroorzaakt op vele plaat sen oostelijken wind met lichte vorst. Bij ons blijft de barometer dalen en is toenemende bewolking met kans op sneeuw te verwachten. Voorloopig is een lichte vorst nog waarschijnlijk. M. BURGERLIJKE STAND VAN ALKMAAR. Ondertrouwd: Jacob Noordzij, wedr. van An- i Elisabeth Fortman te Bergen en Geertje Snelten, wed. van Maarten van Issem alhier. Jan van Zou Anna Wilhelmina Over. Jacob Jozias Willem- sen en Christina Johanna de Reus. Geboren: 25 Nov. Froukje, d. v. Marten Brink i Antje Duba. 24 Nov. Luitzen An dries Petrus, z. v. Jan de Groot en Maria Veel. Op een HAJiDELSKAKTOOR wordt ge vraagd een bekend met kantoorwerfezaaiaakeden. Brieven letter S 178 bureau dezer courant. A Ja mijnheer Kraak, geloof mij gerust, Dat wat 'k zeg op ondervinding berust, Wil je een fijne sigaar, 'tzij duur of goedkoop, Nergens vind je ze beter waar je ook loopt Dan bij KAAIJ in den Kooltuin tusschen 15 en 11 'k Weet 't op zijn best, want ik haal ze daar zelf. Voor St. Nic. cadeau? Och man er is geen beter [adres, Je kunt ze krijgen van de 4, 5, 8 of 6. En netjes verpakt in kistjes van 25, 50 of 100 Prachtig geëtiketteerd, daar is elk over verwonderd. Van de week was 'k er nog om een half pond tabak En wat denk je dat Kaaij toen onder mijn arm stak? Een praebtigen scheurkalender voor heb heele jaar Daarbij zei hijvertel dit aan een ieder maar, Dat ik, wie bij mij sigaren komt halen of tabak Zoo heelemaal gratis een kalender steek in hun zak. KAAIJ, Sigaren f» kriek „de Concurrent", Kooltuin S3. Tel. 279. Alkmaar. 78% 101% 48% 93% 88% 89 99 88% 95% 100% 178 115 148 11P.- 146 660 311 370 585 452 253% 160% 1<>4 123% 178 297% 849 116% 7>.% 237/8 265/4 805/16 55% 159% 5% 17% 65% 10% 88 79 104% 88% 80% 34 66% 845/4 88% 1175/4 27% 1775/4 175/4 Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Alk maar, d.d. 24 November 1910, is verklaard in staat van faillissement JAN BltOON', schilder, wo nende te Hoorn, met benoeming van den E.A. Heer Mr. A. M. LEDEBOER, lid van gemelde Rechtbank, tot Rechter-commissaris, en van den ondergetcekende, advocaat en pcocureur te Alkmaar, tot curator. Alkmaar, 25 November 1910. Kerkplein 9. Mr. D. SLUIS. Het faillissement van Jb. BREGMAN, timmerman, vroeger te Heiloo woonachtig, thans in Amerika verblijvende, is geëindigd door het verbindend worden der eenige uitdeelingslijst. De Curator, Mr. N. H. DE LANGE. Alkmaar, 25 Nov. 1910. Een knappe, jonge 'WED., 24 jaar, gefortuneerd, z. k. wcnsclit kennismaking met Fr. br. onder letterj'II K aan DE ROOIJ's adv. bureau, Alkmaar. DIRECT GEVRAAGD, Hotel Wijnkamp, Paardenmarkt. UITYERKOOF in liet Goudmagazijn Ridderstraat van P. Ol DES Door overname van een grooten voorraad Juweelen, Goud- en Zilverwerken zullen alle JUWEELEN, GOUD- en ZILVERWERKEN tegen veel verminderde prjjzen worden verkocht. Men loope vanaf de Laat de Bidderstraat in, men lette s.v.p. op den Naam en Winkel van P. OUDES, in de RIDDERSTRAAT. Alkmaar, 22 November 1910. De Ingenieur voornoemd, A. T. DE GROOT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR zullen op een nader te bepalen dag en uur in de maand Januari a.s. overgaan tot de verhuring bij openbare inschrijving, van het Weiland, gelegen aan de Hoornsche Vaart in deze gemeente. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. [Nieuw! Nieuw! GOLDIN HANDSCHOENEN, (waschbaar Peau de Suède) met water te wasschen. Castor Glacé. Peau de Sufcde. Groote keuze Fantasie NieuwZakdoeken. Lissué Zakd- ekon, absoluut echt van kleur. Verkrijgbaar bij J. Hf. WIULEHS, Haat 131. -16^S8B2S&(tttaaBSa& oud 7 jaar. 1 dres JAC. MET, Hugowaard. staande aan de Breedstraat, Brieven Bureau dezer courant, onder letter V 178. het lokaal Diligentia aan de Nieuwesloot op Don derdag 8 December 1919, 's voormiddags ten 19 ure, van: waarbij Mahoniehouten en andere Meubelen als Tafels en Tafeltjes, Werk-, Dien-, Thee- en Kanapétafeltjes, bekleede Stoelen, Fauteuils, Bonheur du jour, Linnen kast, Penantkastje, Pendules, Spiegels, Prenten achter glas, Schilderijen, Gfasornamenten, Ledikanten, Mangel, Linnenpers, Vloerkleeden, Karpetten, Loopers, Bedden met toebehooren, Dekens Tafelkleeden Linnengoed Aardewerk, Glas, Kristal, Koper, Blik en Ijzerwerk, Kachels en klein HUISRAAD, waarbij blauwe en andere Kopjes en Schoteltjes, Trekpotjes, Japansche Flesch, Borden, Schotels, Zout. vaatjes, Mosterdpotjes, Pullen enz. hetgeen verder te koop zal worden aangeboden. Alles tegen kontante betaling Inlichtingen te bekomen ten kantore van den No taris P. A. DE GELDER te Stompetoren, in de meente Oterleek. 1 voor JONGENS en MEISJES, van de meest bekende schrijvers en schrijfsters, elk deel is fraai geïllustreerd. 35 en 20 CENT per 5 ONS. in de grootste sorteering. 1 Tevens eene fraaie en ruim gesorteerde collectie? HET ST. NICOEAAS-CADEAU VOOR HEEREN ALKMAARSCH WARENHUIS stelt gratis 20 mooie prijzen disponibel, toe te kennen aan de kin deren beneden 13 jaar, die voor 7 December of wat daarmede in verband staat, Kinderen van alle scholen en plaatsen kunnen hieraan deelnemen. Zij behoeven slechts hun opstel met vermelding van naam, adres ouderdom en de school waar zij onderwijs ontvangen, De schoone prijzen zijn van Zaterdag af in de etalage aan de Achterstraat uitgestald. De uitslag wordt 7December bekend gemaakt. De prijzen zijn dan onmiddellijk ter beschikking van de winners. P>ij de beoordeeling, welke door de II,H. H. LINDEBOOM, hoofd der school te Oudorp, J. J. T. KOOIJ en L. W. RUSSCHER, onderwijzers te Alkmaar zal geschieden, zullen de leeftijd en ontwikkeling in aanmerking worden genomen. L.FR - Koers van het geld. Prolongatie 3% pCt. Mededeelingpn. Staatsfondsen kalm. Russen on veranderd. Tabakken in vaste stemming. Oliewaarden flauw. Culturen iets beter. Mijnen op dezelfde prij zen. Rubberwaarden kalm. Amerika opende op vorige koersen, het verloop was kalm en het- slot prijshou dend. MARKTBERICHTEN. ALKMAAR, 25 Nov. Kaas. Kleine volvette met rijksmerk f kleine fabriekskaas f 34.59, kleine boerenkaas f 34.commissie f 36.50, middelbare f 36.50. Aangevoerd 275 stapels, wegende 135000 Kilogram, waaronder KG. volvette kaas. Handel vlug. ALKMAAR, 25 Nov. Heden werden ter graanmarkt aangevoerd 1389 H.L. Tarwe f 7,a 8,30, rogge (n.) f 5.75 a f 6.—, gerst (n.) f 0.a f 0.gerst chev. f 5,60 a f 6,20haver f 3,40 a f 3,80, bruine boonen f 13,50 a 14,paarde id. f 6,90 a f 7.80, citroen id. f 14,a 17,duiven id. f 0.a f 0,witte id.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3