RINGERS' CHOCOLADEWERKEN, als: Letters, Bon- bons, Gevulde Poozcn, Tabletten, Rollen, enz. enz. De Lange de Moraaz, Ruime keuze Bal- en Gekphelilsclioien. AlkmaarJPaoket I t. Polmaise Brekery Polmaise mijn BUIEN SIJNDICAATI1A.NDELAAR STEUNT DEN VRIJEN HANDEL, U ZELF PROFITEERT IN DE EERSTE PLAATS VAN CONCURRENTIE. C. YERHEUS, Uurwerkmaker, K. Jansen, Langestraat en AcIMrait. Bouwterrein li IS. St. Nicolaas-étalage. STEENKOLEN,ZUIGGAS. ANTHRACIET eucrlsfc BRANDSTOFFEN rr rv i o kt. Deventer Machinefabriek. WINTERDIENST van I Nov.~l Maart. Tuinaanleg, Boomgaard- en Wegbeplanting N.V. DE TIJDGEEST. VRA.jé3LC3-T :O.TOT UWEBJ MAÏZENA noten J. L. NERING BiGEL 4 Co., Filiaal W. J. SCHEPPER, Stoommachines en Stoomketels voor elk bedrijf. Ge van NieuwfeuSjky WINTER PANTOFFELS. - - OVERSCHOENEN. - - huis, schuur en tuin, Goedkoope retours Alkmaar—Amsterdam. Ie Kajuit f 0.7© Drie dagen geldig, 2e Kajuit f Ü.4S Kunsthandel en Lijsiügifai33»iek vau ï|3KLE»J>JJXrjESJM[^]ÏXX SPORTOT op Zondag 27 en Woensdag 30 November a.s., FRANCO. Boostikufeetepi], do RIjpf overgenomen van de Tuinbouwinrichting Gebr. ADMIRAAL. Noord-Zuidhoilandsche Tramwegmaatschappij. Lijn Haarlem—Alkmaar. Goedkoope en geriefelijke reisgelegenheid van ALKMAAR naar Alkmaarsch Warenhuis. Iï. JANSüIIV. REPARATIE-INRICHTING. Is dit iets voor U AL REPiCö f Horlogemaker. ALKMAARSCH WARENHUIS. Eonig adres voor de Sint Mcolaas, Uit de hand te koop aan den Westerweg, Massaulaan en Egmonderstraat, Edammer Kaas, Langestraat en Achterstraat. boek- plaat- en prachtwerken, omlegkalenders, diverse luxe post, photo's, kantoor-artikelen, vulpenhouders, schilderbenoodigdheden enz. W. NEDERKOORN, £3 JVt. Schiedamsche Courant, Tabak,Sigaren,Sigaretten, Koffie, Thee, Chocolade. TELEGRAMMEN. .Administratiën, Wissels, Coupons, schrijven kapitalen Grootboek in en af. is De Beste HET uitmuntende voedsel voor ONDEREN, ZWAKKEN EN GEZONDEN ZÜIGGAS- en GASMOTOREN. GIETWERKEN op elk gebied. HOUTTIL 17, TELEFOON No. 59. tfette ai ele*c. bij inschrijving, voor den tijd van 3 jaren, een Van ALKMAAR 00 8 10 2.30 6 uur. Van AMSTERDAM 6.30 - 9.30 - 2.15 - 4 - pTj uur Alleen op Zoadag. Lage prijzen. Vlugge levering. STOOKT of Anthraciet 20(30 30|50 MIJNE WALES BREKERY ANTHRAGIET Prijs POLMAISE afmeting 30|50 mM. Pi, 1 60 bU 10 H.L. ie;eiijh 20|30 150 5 ets. bi WALES iTr' franco hms. 2 90 bij 1 H tf gelijk I 10 et». hooger. wordt geleverd ONDER DEN NAAM DER rweeheer?t?Ssóo^enI?<ftr?n1H^KTIS^,aEN waarbyr« voor kwaliteit. Een keuze uit deze oonvaifop heX'ïï*ofk^Hteïfheef? Van S°°rt0n waarW1 meu g6en Voor industrie lever ik als m i scherp concurreerend. stellendwwktmlm611' dle met Huiten-Syndicaats-kolenhandelaren vroeger tevreden- TELKPHOON No. 178. D- BLAAUW, Baangracht. A AIV -%7 A III IV2 UUR. GUITIG UIIG" VEN VAN VAN MANTGEM DE DOES. AMSTERDAM, VERKRIJGBAAR BIJ DEN BOEKH. HERMs COSTER ZN .ALKMAAR. G^LSCKAPSBILJETTEN t^gen 3/4 van den gewonen tariefprijs kunnen 24 uren van o voreu worden aangevraagd ten kantore der directie te Veisen. Minimum prijs f 5,—. Ingang Langestraai en Achterstraat - ACHTERSTRAAT B 21 - Naast VROOM DREESMANN. - - - EERSTE KLAS - Te bevragen bij A. DEN BOESTERD,Toussainttstr.9. Wil men een heerlijke zware haal die nit „DE BONTE KOE", Langestraat Alkmaar, h f 1.10 per stuk. Fijne ouderwets gemaakte EDAMMER KAAS f 1.25 per stnk. Albums, Inktstellen, Cassa's. Schrijfcassette, Schrijfmappen, Werkdoozen, Hand- en Zak- doekdoozen, Photo- en Brievendoozen, Boor den- en Manchetdoozen, Lakstelletjes, Damborden, Schaakspellen, Domino spellen, enz. enz. JAPANSCHE- en CHINEESCHE ARTIKELEN. Alles zeer uitgebreid. P. J. PATERS, Delft. Tijdgeestpolis No. 1434 R. t 20.000.— Tijdgeestpolis No. 1434 S: f 20.000.— P. M. DIESBERGEN, Haarlem. Tijdgeestlot No. 1434 A. f 20.000.— Tijdgeestlot No. 1434 B. f 20.000.— GELDEN VERZONDEN. te ALKMAAR. GEESTERSIN GEL 34e, ALKMAAR. beveelt zich aan I plaatsing van voor de levering en Bepaaldelijk ook voor H.II. IJzerhandelaren, Smeden, Bouwondernemers enz. Speciale afdeeling voor drijfwerk. Gedraaide en Gepolijste DRIJFASSEN, ver schillende systemen van KOPPELBUSSEN, zelfsmeerende LAGERS, HANGERS, MUUR CONSOLES, enz. RIEM- en SNAARSCHIJVEN in alle grootten. Men vrage prijs. Regrootingen worden op aanvraag kosteloos verstrekt. Aangenaam passend e tevens ele- gant van model is liet schoenwerk nit *t magazijn van Een nitgebreide sorteering WARME Zooeven ontvangen een grooten voorraad Ruime keuze v"- Gehouden Boekwerken als: Romans, Kinderboeken, Wetenschappelijke Werken, enz. enz. Prentenboeken. Vulpenhouders met gouden pen vanaf f 1.50. I raaie collectie Kalenders. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v.h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9, Alkmaar, Tel. No. 3. vbe^ groot 68 aren 50 centiaren, aan den Omval, in eigen- dom bij de Diaconie te Noordschermer; aanvaarding het land 25 December 1910 en het huis 1 Mei 1911 Reflecteerenden (P.O.) gelieven hunne inschrijvings biljetten met opgave van twee soliede borgen, in te leveren aan den heer C. 8CHERMERHORN te Stom- petoren vóór 1 December e.k, nnion i f-n I bÜ" 5 H.L. tegelijk x awoiuiiDlt U.UU1L. Tls" kleine broei™,uiffaVen elk Sid der techniek - waaronder groote handboeken zoowel als kleine biochuies - hebben wn een uitvöerigen geïllustreerden Catalogus samengesteld. Voor alle technici en geïnteresseerden vermeldt onze Catalogus tal van uitmuntende werken met inhoudsopgaven en uittreksels der besprekmg£||. Wij vertrouwen dat deze Catalogus bij voorduring geraadpleegd zal worden, wanneer men een of ander technisch werk noodig heeft. Aanvragen te richten afn de onderstaande boekhandelaren te Alkmaar. De toezending geschiedt dan gratis en° 1 1 HEILOO LIMMEN CASTRICUM NOORDDORP BEVERWIJK VELSEN SANTPOORT SC f TOTEN HAARLEM le kl. a> M a 0.15 0.225 0.30 0.325 0.35 0.425 0.50 0.525 0.55 2e kl. 0.10 0.15 0.20 0.225 0.25 0.275 0.35 0.375 0.40 le kl. s- 3 O O 0.225 0.35 0.40 0.575 0.60 0.65 0.85 0.925 0.95 2e kl. 0.15 0.225 A).30 0.375 0.40 0.45 0.60 0.625 0.65 SPEELGOEDEREN, POPPEN, METAAL KOPPEN, CELLOUD POPJES, SERVIEZEN, KINDERTAFEL- SERVIESJES, KASTJES, KEUKENS, WINKELS, enz STOOMMACHINES, TOOVERLANTAARNS, SPOOR-' WAGENS OP RAILS, SCHOOLTASSCHEN, PAS- SERDOOZEN, REKSTOKKEN MET RINGEN, SCHOOLBORDEN, VLIEGMACHINES, PIJL EN BOGEN, SCHIETVOGELS, enz. enz. Accurate regeling. Degelijke garantie. Prachtig fijn loopend Ancre HORLOGE. 3 jaar garantie, bij Handel in GOUD en ZILVER. Magflalenenslraat 15, ALKMAAR. voor het koopen van GESCHENKEN alsSchemerlampen, Eetserviezen, Ontbijt- en Thee serviezen, Theetafels, Beelden, Muziekstandaards, Al bumtafels, Toilettafels, Barometers, Klokatellen, enz. In alle artikelen ruime keuze, DORPSHOOFDHERBERG met gewaar borgde vergunning, een van ouds bekende beste zaak,fbewijzen voorhanden, koopsom billijk. 5 H.A. best WEILAND te ALKMAAR, voor alles geschikt, voordeelige geldbelegging. Rest beklante zaak in groenten en vele dagelij ksche behoeften, eerste stand EOMOND AAN ZEE. Inlichtingen; iederen werkdag. A. VAN DIEPEN, Verdr'onkenoord D 19. Aanbevelend W. DE WAAL. RUIME KEUZE SIHOI TEXSTRAAT. Zij, die wenschen te adverteeren te Schiedam en iu de Omgeving, worden opmerkzaam ge maakt op de uitgever J. H. C. ROELANTS, door welk dagblad daar de meest afdoende publiciteit wordt ge boden. M. Door dezen heb ik de eer UEd. te berichten, dat ik geopend heb een zaak in Daar al de merken uit de beste fabrieken vertegenwoordigd zijn, beveel ik mij in UEd. gunst aan. Hoogachtend II. DEKKERLangestraat No. 103. F. BUTTER, Oud-Karspel. M. SCHATZ Co., Amsterdam. Druk N. V. v. h. Horna». Ooster Zn., Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4