Dankbetuiging. Voorloopig bericht. - Harold Bauer. - - Russisch Trio. - J. van der Veen J. van der Veen Dsn zesr goed ordsrtiooden Inboedel, 3 Mient, - Alkmaar. B LITE L A 8 D. S T A J> S NI E II W S. ADYEUTEN TlEN twiotig duizend gulden C. A. SCHOOR, P. J. LAURMAN, EEN BEKROONDE SCHOONHEID VERMOORD. EEN GEMEENTE ZONDER RAAD. Ooudsche Weg 144, Rotterdam, Gemengde mededeellngen. STUDENTENBETOOGINGEN. Studenten hebben in den schouwburg van Madrid een voorstelling verhinderd, omdat in het op te voeren stuk de armen de proefkonijntjes der artsen werden genoemd, op wie de methodes worden gerpoefd, waar mede de rijken moeten worden genezen. Zij hebben vervolgens bij de overheden geprotesteerd en tenslotte een protestoptocht gehouden. De politie heeft de op voering" verder verboden. Te Walthamstow is een jong meisje, dat onlangs in een schoonbeidswedstrijd den eersten prijs behaalde, door haar beminde met een mes vermoord. De man werd in hechtenis genomen voordat hij zich van het leven kon berooven. DE KONINGIN DER BELGEN. Het laatste bulletin luidt: De dag was goed. De ziekte heeft een regelmatig verloop. Latere berichten uit Laeken zijn minder gunstig. Uit verschillende maatregelen leidt men typhus af. EEN LICHTSTAKING. Portugals hoofdstad Lissabon was gisteravond zon der licht, omdat het personeel aan de gas- en electri- sohe fabriek staakte. Eerst toen de directie toegaf, kwam er weer licht. STORM. Uit Buenos Aires wordt gemeld, dat een hevige storm daar ernstige schade heeft aangericht, terwijl er verscheiden dooden en gewonden zijn gekomen. TOLSTOJ's NAGEDACHTENIS. De partij der vooruitstrevenden heeft aan de Rus sische volksvertegenwoorddng voorgesteld door den staat den grafheuvel van Jasnaja Poljana en het sterfhuis te Astapowa te doen aankoopen en een gift te schenken van 100.000 roebels voor een nationaal gedenkteeken. De arbeidersgroep stelt voor Tolstoj te eeren door zijn werken door den Staat te doen aan koopen en door de stichting van een volksuniversiteit. DE VOSSENJACHT. Van de stakers uit Haire, die een man doodsloegen omdat deze voortging met werken, zijn er te Rouaan twee tot dwangarbeid veroordeeld en vijf vrijgespro ken. De jury teekendeh ooger beroep aan. DE KIESRECHTVROUWEN. Gisteren hebben er eenentwintig kiesrecht-vrouwen te Londen terechtgestaan. De rechter zeide: „Gij vrouwen zajt verscheidene malen met buitengewone toegevendheid behandeld. Ik veroordeel u tot twee maanden tuchthuisstraf." Een jonge vrouw van 22 jaar zeide, dat zij, Moor een ruit Ln te gooien bij den minister van Binnenland- sehe Zaken, met haar moeder, die tot twee weken ge vangenisstraf was veroordeeld, wenschte vereenigd te worden. De rechter veroordeelde haar tot een maand tuchthuisstraf. Laatste berichten. DELFT, 26 Nov. De twee laatste gemeenteraadsle den te Schipluiden hebben nu ook hun ontslag geno men, zoodat er thans geen één meer over is. CORRESPONDENTIE. Niettegenstaande het nadrukkelijk verzoek moesten we heden weer verscheiden advertenties laten liggen, wijl ze te laat waren aangeboden. Hadden we ze op tijd ontvangen, dan zou het nummer van heden uit drie en een half blad hebben bestaan. Om te voorkomen, dat men zou denken heden avond) een courant van verleden Zaterdag in handen te hebben, willen wij er even op wijzen, dat op een der bladen abusievelijk is blijven staan: Zaterdag 19 November. Men begrijpt dat dit moet zijn: 26 No vember. MOODHULP-KAASDRAGER. Tot noodhulp-kaasdrager werd benoemd de heer J. Veel. gere vorstperiode rekenen. Toenemende bewo-lking met (jenige stijging van temperatuur ziju later op nieuw te verwachten. M. WERF 't HONDSBOSCH. Hedenmorgen werd aan de werf 't Hondsbosch te water gelaten de stalen vrachtmotorboot Hermine, groot 120 ton, lang 89 voet, breed 41.7 voet en hol 5.3 voet. De boot is gebouwd voor de Bank- en Handels- vereeniging voorheen P. J. Berger te Venloo, be stemd voor den dienst RotterdamVenloRoermond. Het vaartuig is geheel naar de eischen des tijds in gericht en uitgerust met machinale hijsehinriehtingen zal worden voortbewogen door een 28 P.K. kromhout motor uit de bekende fabriek van de firma D. Goed koop te Amsterdam. POGING TOT DIEFSTAL. Toen mej. de wed. Koreman Ln de Keizerstraat gis teravond in de keuken kwam en het licht aanstak, zag ze daar tot haar niet geringe verwondering een manspersoon uit een kleerkast komen. Deze, zich ont dekt ziende, zette het op een loopen en wiep de reeds in zijn bezit zijnde goederen (een paar schoenen, een japon en een bont) in de naast de woning zijnde steeg. De politie stelt een onderzoek in. NIEUWE TELEFOON-AANSLUITINGEN, 545 Al B. J. N. fruithandel Verdr. Oord. 284. Brouwer Jb., kapper, Koorstraat. 528. Graaff J. de, timmerman, Laat. A. .T. v. d. Lee, Em. Pred. Emmastr. (liuish. aansl.) BENOEMD. Tot verpleegster bij de vereeniging Soerabajische j Ziekenverpleging is met ingang van 1 Jan. a.s. be- hoemd mej. C. B. Akkerman, -een vroegere stadgenoo- te, gedipl. verpleegster W. K. opgeleid in het Binnen gasthuis en Vrouwenkliniek, beide te Amsterdam. TOONEELV OORSTELL1N G Dinsdagavond zal mevrouw Julia, Cuypers in de Harmonie het drama van jhr. van Riemsdijk Mea Cul pa geven. Het stuk heeft niet zoo heel veel om het lijf, maar het- spel van de ster moet buitengewoon goed zijn. De heer Fransch Netscher zegt er in het Haarlemsch Dagblad o.m. van: „Maar onwillekeurig komt dan een herinnering in ons wakker aan het spel van de actrice, die de rol van Anna Mulder creëerde, aan mevr. ErfmannSasbach. Welk een verschil met Julia Cuypers! In gestalte als zij svelte, lenig, naar het tengere gaande, een figuur die zich op het tooneel gemakkelijk desnoods kan ef- faceeren, en Julia Cuypers massief, zwaar, dominee- rend, een figuur die het tooneel beheerscht. Mevr. Erf mann is een actrice, die het lijdende, het passieve in de vrouw in de eerste plaats zal weergeven, Julia Cuy pers daarentegen het victorieuse, het actieve, het com- battante. Haar zwaardere gestalte verzet er zich al tegen om een lijdende figuur uit te beelden en zij kan Anna's ver-ellendigden toestand en afgetobt uiterlijk alleen met behulp met poudre-de-riz op de wangen eenigszins benaderen, en dan nog kan de gezondheid van haar gestalte aan de echtheid er van nog niet doen gelooven, terwijl mevr. Erfmann in de afgetobt- heid vuil haar uiterlijk de misère van den afgejakker de n angst, van het opgejaagde wild, tot in de holle staring" van haar oogen weet weer te geven. Beiden gaven een mooie vertolking van haar rol, maar in haar eigen schoon, in een schoon van een ander temperament, van een andere opvatting. Julia Cuypers, die veel naar buiten speelt, van een romantisch aangelegd talent en 't er wel eens dik op let, gaf een struische drukke, zware Anna te zien, die meer ineenzakt in haar leed dan dat zij er door ge knakt is, die geweldig kon reageeren tegen het nood lot, opbruisen en dreigend uitvallen. Zij droeg de ro mantiek van haar rol tot op de hoogte van dramati sche tragiek, en zij overweldigde de zaal. Mooie, zeer mooie momenten had zij, en prachtig zelfs was haar krankzinnigheidsscène in het derde bedrijf, wel wat grof, op het effect af, maar zij zat er toch lieelemaal in, gaf er haar gansche wezen, haar ziel en bloed in 't was mooi van afschrikwekkendheid ook. Naast haar Sylvia Silombra zal haar Anna Mulder een der knapste rollen van haar répertoire blijven." Het gezelschap bestaat uit de dames Julia Cuypers, Cath. KinsbergenRentmeester, Dora Boon, Martha Walden en Johanna Sprinkhuijzen, en de heeren Jan Buderman, Jacq. Sluiters Jr., G. J. van Staalduijnen, Ad. Verzijl, Henri Francken en Jan van Dommelen. AANBESTEDING. Bij de heden gehouden aanbesteding van een zomer verblijf te Bergen, werd door 13 personen, ingeschre ven n.l. door de heeren: Lastdrager 6650. I\ Meijer 6588. D. Bruin en Burgering J 6200. I'. den Das 6150. C. Nat 6136. A. Bijpost 6125. S. Veen J 5874. v. Latum 5814. C. Bol 5 5750. L. C. Oudt J 5617. K. L. Beijneveld 5600. P. Dubbeld 5143. Jb. Koster 4825. PRESIDENT-BRANDMEESTER. Door burgemeester en wethouders is in hunne ver gadering van j.l. Donderdag benoemd tot President- Brandmeester de heer F. H. Ringers. VOORDRACHT HOOGHEEMRAAD. In de gisteren ten stadhuize gehouden vergadering i van Hoofdingelanden van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en Westfriesland, werd, ter benoeming van een Hoogheemraad van dat College in de vacatu re, ontstaan door het bedanken van den heer G. Vas Visser te Bloemendaal, het volgende drietal opge maakt: 1. Jhr. Mr. J. W. G. Boreel van Hogelanden te Haarlem; 2. A. J. Peeck te Schoorl; 3. A. Honig te Heemstede. EEN DRANKWET-KWESTIE. De kantonrechter, uitspraak doende in de zaak van den heer Dolmans, een zaak van drankwet-overtre ding en wel ten opzichte van het zetkasteleinschap, Sprak beklaagde vrij en nam aan dat beklaagde zet- kastelein is. VOOR DAMES-GYMNASTIEK-CLIIBS. Morgen zal alhier eene voorturnstersles gehouden Worden, en wel in het gymnastieklokaal der Rijks Hoogere Burgerschool. Hoofdleidster is mej. W. S. Overbeek, die de 1ste af deeling zal leiden; voor de 2de afdeeling is mej. R. dol tof aangewezen. i Het Gewest Noord-Holland wekt de Vereenigingen Op tot algemeene deelname. EEN PROTEST-VERGADERING. De Anti-Militaristen Vereeniging in ons land; be legt morgen in verschillende plaatsen pro test- vergade ringen tegen de gevangenhouding der dienstweige raars en de 46 millioen uitgave voor de kustverdedi ging- Hier ter stede wordt de vergadering des avonds te 8 UUr in de groote zaal der Harmonie gehouden, waar de heeren C. Kriller en T. Luitjes het woord zullen voeren. NATIONALE MILITIE. Het aantal dezer gemeente in de lichting der natio nale militie voor het jaar 1911 bedraagt 58 manschap pen, waarvan 41 voor volledige en 17 voor korte oefe ning zullen worden ingelijfd. 1 EEN ABONNEMENTSCONCERTEN. Door de weinige deelname kunnen de voorgestelde abonnementsconcerten als zoodanig niet doorgaan. Wèl zal door tusschenkomst van mej. Weber ^op Woensdag 18 Januari in de Harmonie een concert ge geven worden door den eminenten pianistHaroldBau er uit Parijs, terwijl op Woensdag 22 Februari een kamermuziekavond zal worden gegeven door het Russische Trio (Press-Maurina), dat verleden jaar voor het eerst in ons land opgetreden, stormender hand kritiek en publiek veroverde. Het. is te hopen dat de muziekliefhebbers in Alk maar en omstreken in groote getale blijk zullen gevel van hun belangstelling bij het optreden van zulke grooto kunstenaars. PREDIKBEURTEN. Men verzoekt ons te melden dat ds. Doevedans we gens ernstige ongesteldheid Van zijn vader verhinderd is morgenochtend in, de kapel te preken en dat in zijn plaats zal optreden ds. Verwaal, AGENDA. ZONDAG: Repetitie Reciteer- en Voordrachten vereeniging „Kunst naar Kracht," van 3V26 uur, het Wapen van Munster. Anti-militaristen-vereeniging, openbare Verg., 8 uur, Harmonie. OPENBARE VERMAKELIJKHEDEN. ZONDAG: Muziekvereèniging „Ons Genoegen," openbare uit voering, 8 uur, Diligentia. BURGERLIJKE STAND VAN ALKMAAR. Geboren: 26 Nov. Johanna Cornelia Maria, d. v. Jacobus Johannes Antonius Netten en Helena Ma ria Paleari. Geertruida d. v. Johannes van Dijk en Maria de Moei. 25 Nov. Cornells, z. v. Adrianus van 't Hof en Wilhelmina Agnes Hillebrand. TELEGRAFISCH WEERBERICHT, Naar waarnemingen verricht in den morgen van 26 November. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandset Meteorologisch Instituut to De Bilt. OVERZICHT. (Geldig tot den avond van 27 Nov.) Ln het gebied van do waarneming is de hoogste b* kende stand van den barometer 768.9 te Haparanda. De laagste stand van den barometer 755.0 te Horta. VERWACHTING. Toenemende westelijke tot zuidelijke wind, toene mende bewolking", mogelijk regen, zachter. KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. Hoewel in het waarnemingsgebied nog verschillende depressies voorkomen, schijnt voor onze omgeving voorloopig het hoog do overhand te krijgen en is de barometer rijzende. Voorloopig kunnen we op ten dee- lo bewolkt weer met lichte vorst rekenen. De toestand is echter onzeker en kunnen we nog niet op een lan- MABKTBERICHTEA. ALKMAAR, 25 Nov. Kaas. Kleine volvette met rijksmerk f kleine fabriekskaas f 84.50, kleine boerenkaas f 34.commissie f 36.50, middelbare f 36.50. Aangevoerd 262 stapels, wegende 124588 Kilogram, waaronder KG. volvette kaas. Handel vlug. ALKMAAR, 26 Nov. Aangevoerd 1 paarden f 150 a 0, veulens jf - 5 9 koeien en ossen f 80 4 280, 0vette kalveren f a ,16 nuchtere kal veren f 8 k 28, - ezels 1' 0 il 54 magere scha pen f 15 k 22, 0— vette id. f 0 k 0, 0lammei'en f k vette varkens, per ned. pond a et., 54 magere id. f 22 k 34, 191 biggen f 9 k 15.—, 5 bokken en geiten f 3 k 7, 0 kleine bokjes a f 0.boter, per l/2 ned. pond, hoogste prijs f 0.825, middelprijs f 0.75 laagste prijs f 0.70, aangevoerd 3860 kop, kipeieren f 9.k 9.50, eendeneieren f 4.50. HOORN, 26 Nov. Tarwe f 6.50 k f 8.50, rogge a k 0.gerst f 4.50 k f 5.haver f 3.25 k f 4.—, witte erwten f k f groene dito f 15.k f 20.grauwe f 21.k f 23.— vale f 19.k f 22.bruine boonen f 13.50 a f 14.50 karweizaad f 11.75 k f 12.25, mosterdzaad f 23.25 a k f 24.50, 13 paarden f 130 k f 260. koeien f 0— k f 27 schapen f 14.— k 27.—, lammeren f 0.k 0 kalveren f a 1 0 var kens f 0.k f 0.zeugen f k f 134 biggen f 7.— k f 14.— 0 kippen f 0.— a f 0 kipeieren f 8.— k f 9.— eendeieren f k f 1650 kop boter 75 k 775. AMSTERD AM SOKE BEURS. Opgave van het NGORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDLET. Veordam, C 11, Alkmaar. Geboren: JOHANNA CORN KI, IA MARIA. dochter van J. A. NETTEN en H. M. NETTEN—PALEARI. Eenige kennisgeving. 26 November 1910. Koers van 25 Nov. 26 Nov Staats! es-rangen NEDERLAND. Sed. Werkel. Schuld pCt. 2% BUITENLAND. Bulgarije Tabaksleening 5 Brazilië Funding 5 Mexico binnenl. 5 Japan 4 Oostenrijk Jan. Juli 4 Rusland Hope 4 Consol 4 1906 6 1894 6e Em, 4 [wang Dombr. 4% Financ. en Industr. ondernemingen enz. Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 tïoordhollandsch Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij resc. aand. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew Yestersuiker Afdam Deli Vaam Langkat, Ideru pref. Vdam Serdang Biadjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Langkat tabak A lledan N. Asahau tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A -Con Mij. t. expl. v. Pctrole.ai vloeara Enim Jumatra Falembang derlak Petroleum-Mn. 4uid-Perlak it Ketahoen Gew. Pref- Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph ••teela Comm. Car Foundry Comm. Amerik. Stoomv.-Mij, ftarin Comm. Preferent Tarmcbonds pCt. 4% :>eru Comm. aand. div. Preferent Spoorwegleeningen, loll. IJ. Sp.-Mij. Tij. tot expl. van Staatsspoor*. Oeli spoorweg VMERIKA. Atck. Top. Cert. v. Convert Bd. pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert, Aand. div. Erie Comm. Kansas City South. Com. pref. Mis K Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v Rock Island Comm Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert. v. Wabash Comm. ROLEN. Warschau Weenen RUSLAND Wladikawkas 1886 pCt. 4 Pr amieleemn g en. 4EDERLAND. Stad Amsterdam Gemeente-cred. 3 1ELGIE. Antwerpen 1887 2% IONGARIJE. Theiss 4 -ÜSTENRIJK. Staatsleening 1860 5 169 iUSLAND 1864 6 476 Koers van het geld. Prolongatie 35/s pCt. Mededeelingen. Staatsfondsen kalm. Russen on veranderd. Tabakkeu iets beter. Oliewaarden flauw. Culturen onveranderd. Mijnen iets heter. Rubber stil. Amerika opende prijshoudend, het verloop was kalm on het slot prijshoudend. 73% 737/8 97 3/m 1011/4 103% 481/4 49% 931/4 881/, 88% 89 81 99 99 88% 88% 951/4 947/8 100i/g 100% 98 178 177% 115 148 149 119.- 118.75 146 (45 660 311 310 370 60 49% 101 1017/8 585 452 454% 253% 252 250 68 69 395 395 477 482 242 266 258% 431 4231/, 2131/s 20 160V, 159% 104 101% 123% 123 178 178 297% 298 849 848 116% 116% 76»/* 70/4 2U/s 23% 26»/* 2'V* 8) »,19 55»/8 55% 159% 5% 5% 17 V* 17% 65% 65 10% -OS/, 88 373/4 79 87% 87 214 104% 1041/, 106% 33% 333/4 303/18 29% 34 33% 6613/18 66% 343/4 34% 43 421/4 97% 33% 33% 117»/* 117% 27% 273/g 177s/4 177% 17% 173/4 205 214 87 1081/1, H'l-v. 963/18 1RK 1 AR Den 29sten November a.s. hopen onze ge- g-e liefde ouders .-'I JACOB BRUIN ANNA 1.IÖTART Ljj hunne 13!;2-jarige Bchtvereenlgisig herdenken. Hunne dankbare Kinderen Xt JOHANNES en ANNA. Alkmaar, 26 Nov. 1910. Druivenlaan 47. te Hiermede betuigen wij onzen dank voor de vele blijken van belangstelling, ondervonden bij het over lijden van onze geliefde Echtgenoote, dochter en zuster GEERTJE CATHARINA HOIITKOOPER. Uit aller naam, C. WAGENAAR Kz. Broek op LaDgendijk, 26 Nov 1910. De ondergeteekende verklaart, dat hem heden op de 3 0/0 Ideaal Polis No. 1434 zijner echtgenoote der „Onderlinge Nederland- schu Verzfkering8brnk' te Rotterdam, Witte Huis, op welk nummer de in de Nederl. Staatsloterij is gevallen, on middellijk 1/20 van den prijs in contanten is uitbetaa'd. Filiaal der firma HELLEBBEKEBS. Woensdag 18 Januari in de Harmonie Woensdag 33 Februari in de .Harmonie notaris te Schoorldam, zal op Woensdag 14 Decem ber 1910 bij opbod en op Woensdag 31 Decem ber d. a. v. hij afslag, combinatiën en eindtoewijzing, telkens 's avonds 6 uur, in het koffiehuis van den heer LINGERAKte Warmenhuizen, publiek verkoopen: a. 2 PERCEELEN UITMUNTEND BOUWLAND, gem. Warmenhuizen, genaamd „Het Bierstekers- weidje" en „de Slobbering", en 1 PERCEEL UIT MUNTEND BOUWLAND, op Strengen, aan de Damsloot, samen groot 4.21.60 H.A. b. 1 PERCEEL UITMUNTEND BOUWLAND, gein. Oudkarspelgenaamd „de Nanneven"groot 2.12.20 H.A. Te veilen in verschillende deelen, beiden bij biljet ten omschreven. Behoorende tot de nalatenschap van den heer Jb. LIGTIIART. op Donderdag 1 December a.s. in „Diligentia' te ALKMAAR, van Linnen-, buffet- en penantkasten» salon- schuif- en waschtafels, ledikanten, bedden en matrassen, pendules, klokken, spiegels, schilderijen, gasornamenten, kachels en fornuizen, keukengereed schap, porselein, kristal-, glas en aardewerk, vloer- kleeden, gordijnen, zeilen, karpetten en matten, Krui denierswinkelinventaris en winkelwaren, eenig goud en zilver. Daags te voren van 12—3 uur te zien. Vooraf Verkooping op bet Hof van ladders, trappen, schildersgereedschap, verfstoffen en grove meubelen, alsmede een broedmachine met kunstmoeder, merk „De Nijverhaid". AMOUREUS, Deurw. notaris te ALKMAAB, is voornemens op DINSDAGEN 6 DECEMBER 1910 hij opbod en 13 DECEMBER 1910 bij afslag, telkens des avonds te 6 uur in het café „Het Gulden Vlies" van den heer W. Mooij aan de Koorstraat te Alkmaar, in het openhaar te verkoopen het voor eenige jaren geleden nieuwgebouwde staande aan den Rijksstraatweg no. 36 te Alkmaar, nabij de Vier Staten, bewoond door den heer Koopman en eigendom van den heer W. BURGER te Alkmaar. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van ge noemden notaris, aan de Oudegracht 289 te Alkmaar. notaris te A E K MAAR, is voornemens op WOENSDAG 14 DECEMBER 1910, des voormiddags 9 uur, in het lokaal van den heer J. KRAMER aan hot Waagplein te ALKMAAR in het openbaar te verkoopen: nagelaten door wijlen mej. H. HULST te Allernaar overleden, waaronder kleeden, karpetten, tafels, stoe len, bonheur du jour, waschtafels met garnituur, ledi kanten, bedden met toehehooren, gordijnen, schilderij en, spiegels, pendule met candelabers, ornamenten, looper, gasornament, eenig oud porcelein, glas- en aardewerk, divers goud- en zilverwerk, keukengereed schap en hetgeen verder ten verkoop zal worden aan geboden. Te bezichtigen in voormeld lokaal op DINSDAG 13 DECEMBER tevoren van 's namiddags 1 tot 3 uur. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van ge noemden1 notaris aan de Oudegracht 289 te Alkmaar. Voefzakhcn Waterstoven Vachten Vellen Voetzakkleedjes Bed kruiken Kamerschermen Fantasiestoeltjes Theetafels Werkmandjes Sluimerrollen Voetkussens Theewarnters Ondergordijntjes Stoelknssens Rug-kussens Zitkussens Canapékussens Herkknssens Rol-8chuiers Karpetten Tochtband Tochtduflél Tochtdekens W gen k leedj es Tafelkleeden Theekleedjes (Gordijnen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2