Kamper gras Roomboter, DAMSPELLEN, WILLEM SMIT, hoek St. Annasiraal KOÖRN's KOFFIE en THEE de geurigsle en krachtigste, in het gebruik de goedkoopste. B KM 4 To. StoQRiMebraüftsrli ei Mandei. le St. li IS 18 IS Magazijn „de Nouveauté St. Nicolaas. St. Nicolaas, Zie de Etalage bij R. Bakker, groote sorteering lijn gebak, boterletters, boterbanket, bostplaat, chocoladeletters en bonbons. Zich minzaam aanbevelend. een Fransche vulkachel Muziekwerken in prachtband voor piano. A. K L O O S T E R, Hekelstraat, Alkmaar. Blouses in alle genres, Peignoirs, Avondmantels, Royal Worcester Corsets, Moiré en Wollen Rokken, Ceintuurs, Zakdoeken, Schorten, Handschoenen, labots-écharpes, enz. Groote Sorteering Prentenboeken. LDEiilPlliTBMD1 MIS- if lEHPUPLI. Huishoudster. Craetzin Kousjes Brandersglazen, enz. D. HAASBROER, Teeken- en SeliiiderbeboefteD. nunnnn5 UllUUllU, Zmt fijn o: Kleurboeken, :o DOGGENAAR's Bloemenmagazijn. Jean Pierre Querelle Aanberslgnd. W. BURGER. KoÉpweg 2. Telefoon 137, (2 »al bellen) Schotsche, Fantasie- en Unie Zijde voor Blouses. n LANGESTRAAT HIIEST. Aanvang nieuws Esperanto-cursns I Bee Hut meest gsscklkte St. MCOLASS-CIDEAÜ W andelstokken. Jean Pierre Querelle, Passerdoozen, Verfdoozen, TeekenduozenJ Bureau- en Luxe Artikelen. Hoesten, Heeschheid, Keelpijn. Nog heden ontvangen een partij prima DAMSCHIJVEN, DOMINOSPELI EN, KIN DERGEZELSCHAP- SPELLEN, SPEELGOEDEREN, prachtige sorteermg O KT STELLEN, DAMES HANDTASCHJES en andere St. Nicolaas- geschenken voor groot en kïein Grootste verscheldenkeid en nieuwste artikelen. Komt zien O® nieuwite m@d@Ilen Dames-Hnndfaschjes; Dames BROMMER HARTEVELD. Un. Hammond schrijfmachine Oroife keuze ZSESHSIOL OEBCHIK-T VOOfl BT. JNTICOLAAS-O ADEAUX Een FLINK BEDRAG Door aflossing van 82000 gulden fflachinale inriebting voor repareeren en ovsitiekken. Heden ontvangen de echte Bt Micolaas-geschen1 en alkmaar, Magazijn „de Feestvreugde", HOUTTIL. 19. Bezoekt MEROP en SLOTHOUBER fijne Lederwaren; REI S ARTIKELEN. Coöp. Ver- .Ons Belang", 0 v er heerlijke Roterspeculaas, Honigiaai18 Cent p. 5 ons. verkrijgbaar k f 1 50 per K Gin potten van elke gewensehte hoeveelheid, Yoor St. Ntcolaas-Ciideanx is het aangewezen adres ontegenzeggelijk WOLTERING WACKERSMient 10, Alkmaar. Opge.itht, 1808. t*e°!|JFO{)55 52 Lederen, Fantasie en Elastieken Ceintuurs, Gespen, Jabots, Cols, Dassen, Strikken. Boorden, Echarpes, Spaar«;he Kantdassen, Hindschoe en, Zakdoekjes, Pochets, enz. enz. in verschillende kleuren. Banketbakker, Zaadmarkt 74, LIEDERBUNDELS, Hollandsck of Duitsch. VIOOL-ALBUMS. HARMONIUM-ALBUMS. Violen, Etuis, Kasten, Stokken, Mandolines, Echte Italiaansche en Poitugeesche FLUITEN, OCCARINO'S, PICOLO'S, in alle prijzen. MONDORGELS, in 50 soorten. Alles zeer geschikt voor Sint Nicolaas geschenk - Keurig uitgevoerde jjf Men kan onze Leesboeken [ieder kind met vertrouwen in handen geven AIaK.MAAÏi, Reciteer- en VoerdrEchten-vereemging „Kunst near Kracht Alkmaarsche Esperantisten- Vereeniging „Alkmara Stelo." Wij hebben heden eerte zeer groote collect!'' ontvangen in Fransehe Nouveauté's. Bijzonder aanbevoLn onze prima halt' zijden PAKAPLUIE'S k f 4.en f 5.—, prima Gloria PAUAPLUiE's h t 2.50 en f 3.50; deze ijn echt van kSenr, zeer soliee en rollen dun op. Tevens eene ruime sorteering in de rieuwste LAN GESTRA AT, bosk HOUTT1L. in verzegelde doos zonder zegelnamaak HEKELSTRA A T. ft speciaal geschikt voor 0 LBngestraat, bij de Mient. Zie de Etalage. GEEST 18 TELEFOON 2'i2. in de GOEDKOOPE DROGISTERIJ Langestraat, ALKMAAR, hoek Houftil. Xj. Jk. A. T. Grootste keuze in alle Heeren Luxe Artikelen, b.v. SIGARENKOKERS, SIGARETTEN KOKERS, PORTEMONNAIES, PORTEFEUILLES, MANTELKNOOPEN, DASSEN, Heeren en Dames WINTERHANDSCHOENEN, BRETELLES, HOEDEN, PETTEN, FOULARDS, WAN DELSTOKKEN, PARAPLUIES, ECHARPES, KRAGENSCHóNERS, POCHETS, HAAR-, KLEER-, TAND-, NAOEL- en HOEDENSCHUIERS, GLACéPELSVERWARMERS met pels gevoerd enz., enz. GROOTSTE KEUZE Door omstandigheden ter overname aangebo den een zoo goed als nieuwe tot den prijs van f 135.met nog een Jaar schriftelijke garantie. Brieven onder motto „Hammond", bureau v. d. blad. Te zien en te bevragen bij den heer BOLDERINO, Nieuwlandersingel bij de tram. en verkrijgbaar by B. W. G. LIENESCH „V- WéL. m voor JOJVGEKS en MEISJES, van de meest bekende schrijvers en schrijfsters, elk deel Is Iraai geïllustreerd. voor hypotheek van particuliere instel ling beschikbaar op soïicde onderpan- den tegen gunstige condities. Inlichtingen bij C. DOORN Jr., tijdelijk IVicmvlaudersiugel no. 39, hoek Bleeter- sloot, nabij de nieuwe Singel brug. beeft een levensverzekering dat bedrag weer disponibel voor viterst soliede onderpanden, en is uitsluitend voor Eerste hypotheken bestemd. Voorwaarden bijzon der gunstig Br. fr. Letter G 177, Bur. v. d. Blad. Zij die lid wenschen te worden van de kunneu zich aanmelden IKeiïdagsna middags tus- schen 31 2 nur-6 uur in de bovenzaal van „Het Wapen van Munster", Verdronkenoord. HET BESTUUR. Voor leden der vereeulglug gratis. ]Sfiet-leden betalen f 4. Voor 30 Nove iber aanmelding voor lidmaatschap of deelname bij den Heer J. VAN ENSCHUT p a de N.V. IIERMe. COSTER Zn. en bij den heer J. SMIT Gzn Spoorstraat 2. I Nieuw Nieuw GOLDIN HANDSCHOENEN, (waschbaar Peau de Suède) met water te wasscheu. Castor Glacé. Peau de Suide. Groote keuze Fantasie NieuwZakdoeken. Lissué Zakdeekcn, absoluut echt ran kleur. Verkrijgbaar bij J. II. WI5JLEBS, Laat 131. fkS'dSï is eeu Een ALLEENWONEND LANDBOUWER vraagt tegen Kerstmis eene flinke HUISHOUCSIEK, niet boven 30 jaar, P.G., eenigszins bekend met de boerderij. Br. fr. lett. W 178, aan N.V. HERMs. COSTER ZOON, te Alkmaar. UITVERKOOP in het Goudmagazijn Ridderstraat van P. OVI) I S Door overname van een grooten voorraad Juweelen, Goud- en Zilverwerken zullen alle JUWEELEN, GOUD- en ZILVERWERKEN tegen veel verminderde prijzen worden verkocht. Men loope vanaf de Laat de Ridderstraat in, men lette s.v.p. op den an ni en Winkel van P. OÏJDES, in de RIDDERSTRAAT. TEVENS in de grootste sorteering. jjj| Tevens eene tronie ess «K ruin: gesorteerde collectie y) is de COLLECTIE ware Schilderijen voor de Kinderkamer, een e.nig St. Uficolaas-cadeau. V001tII.lM)E.\ in het _o —o V Vo— o— zijn alle middelen ter verzachting en gene zing verkrijgbaar. IK met garantie. Bijzonder geschikt voor St. icolaas-t ade,;nv ENORME SORTEERING Dames-W'andeltasckjes, .'nieuwste modellen, fijnste genre. Enorme keuze 35 en SO CEKT per 5 OAS.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3