De Zwaarlijvigheid en lure Behandeling. De dramatische kïp. STADSNIEUWS. ADVEKTENTIEN Openbare Verkooping 5 perceelen weiland en bouwland, Ingetondan Mededeelingen. Quaker Oats brengt zonneschijn in Uw huis. te URSEM, „Kun je er nu werkelijk niet toe besluiten je beroep vaarwel te zeggen?" vroeg' Annetje Bodenstein zacht jes met een oogopslag, waarvan ze do werking kende. Je bent toch eigenlijk een geleerd koopman, en als zoodanig zul je mijn vader stellig welkom zijn, want hij wenscht niets zoozeer, dan onze oude firma een maal in handen van zijn schoonzoon te zien, daar hij geen zoon heeft en ik toch zijn eenig kind ben." „Verschrikkelijk!" riep Helmut Qeisler, met alle tien vingers door de geniale krullebol strijkend, „wan neer men zoo weinig begrepen wordt, terwijl men zijn heele ziel geeft! En juist vandaag zeg je mij dat al les. Vandaag!" „Ik kan toch niet anders, daar juist van je gastrol vandaag het eerste engagement al- hangt, waardoor je toekomst beslist wordt", sprak An netje een beetje geprikkeld tegen. „Breng je vader vanavond maar mee in den schouwburg', misschien zal hij morgen dan anders over de zaak denken ant woordde Helmut. „Ik voorspel me een reuzensucces. Het stuk „De Volksziel" heeft nog nooit gefaald. Het is eenvoudigweg schitterend. En Michael Stark is een, prachtrol. In de gTOote redevoering, waarmee ik de sluimerende volksziel wek, sleep ik iedereen mee. En ik weet, vandaag zal ik beter spelen dan ooit. Wie weet, wat er gebeurtJe vader heeft ook wel een kwetsbare plek. Mijn volksrede is als voor hem ge maakt. Wanneer ik me niet totaal in hem vergi3, zal hij morgen trots zijn, mij als zoon te omarmen. „Maar moeder en de tantes 1" zuchtte Annetje. „Breng ze maar allemaal mee, ik ken de vrouwen! Ze zullen stroomen van tranen vergieten en mij ver afgoden. Bereid ze daarop voor, dat ze iets buiten gewoons te zien zullen krijgen. De regie heeft al 't mogelijke gedaan. De groote boerenhof, het tooneel van de volksoploop is bijzonder natuurgetrouw in scène gezet. Op de deel wordt werkelijk stroo. ge- dorscht, en in het kippenhok zijn levende kippen. In München moeten ze zelfs varkens en koeien op het tooneel gehad hebben, maar dat gaat niet aan bij de ruimte op dit tooneel." „Ik ben erg- nieuwsgierig. Maar één ding moet je me beloven. Je mag je partner, Gisela, niet echt kus sen „Lieve kind, dat moet gebeuren, dat kan nu eenmaal niet anders. Daaraan moet je je gewennen." „Keen, daar wen ik me niet aan Papa heeft groot gelijk, dat hij zijn dochter niet aan een tooneelspeler wil geven. Het is geen solied beroep. Overigens is het hoog tijd, dat ik naar huis ga, ik heb me al veel te lang opgehouden." Tegelijk knikte Annetje met haar aardig kopje en niettegenstaande de heftige protesten van Geis'ier was ze snel door een zijstraatje verdwenen. Hij bleef in hevigen tweestrijd achter en sloeg met een nadenkend gezicht de tegenovergestelde richting in. De geheele stad sprak dien dag van Helmut Geis- lers gastrol en van de eerste voorstelling in deze plaats van „De Volksziel". De locale bladen hadden vooruit reclame gemaakt voor het stuk en voor Geiler en men verkeerde in groote spanning. De jonge ac teur kon zich in de algemeene belangstelling verheu gen, daar hij als zoon van den .overleden rechter Geis- ler in de stad geboren was; en noe lange jaren hij er al niet meer woonde, toch herinnerden zich rog velen hem uit "hun schooltijd. De oude Geisler was een vriend van papa Boden- heim geweest en ofschoon de laatste geen sehouw- burgvriend was, maakte hij in dit geval een uitzonde ring en besprak een geheele loge voor zich en zijue familie. „Het spijt me voor den jongen, dat hij onder de ko medianten gegaan is, want hij was een fiksche kerel en had een helder hoofd, dat voor iets beters bestemd was, maar ter wille van mijn oude vriend Geisler zal ik toeh maar eens gaan kijken", zei hij. Zoo zat hij dan 's avonds naast zijn vrouw in de dure loge en me vrouw Bodenheim droeg een kostbaar kanten doekje, een verjaarsgeschenk van haar man, dat vandaag werd ingewijd en waarvan ze voorspelde, dat het de vriendinnen meer opwinden zou dan alle tooneeltjes en pakkende momenten uit „De Volksziel". Zelfs tante Clementine had voor dezen interessanten avond zenuwpijnen en galsteenen vergeten en pronkte aan Bodenheim's linkerzijde, onder een nieuwe sohouw- burghoed met prachtige voer. waarop ze niet weinig trots was. Annetje Bodenheim trilde van spanning, toen ze naast haar ouders in de loge plaats nam. De spiegel had baar troostend 'de verzekering gegeven, dat ze het in haar bleek-blauw japonnetje best tegen die Gis berta zou kunnen opnemen, die door haar geliefde vanavond voor aller oogen in de armen genomen en- gekust, zou worden. O, wat haatte ze Gisberta en het heele tooneel! Neen, het ging boven haar krach ten, ze wou geen tooneelspeler tot man! Tegelijk sid derde ze voor het succes van den geliefde en voor den indruk, die hij op haar vader zou maken. De schouwburg was uitverkocht en tot op den laat ster) staanplaats gevuld. Het eerste bedrijf bracht het martelaarschap van den held in een vreugdeloozen jeugd onder den druk van onwaardige dienstbaarheid. Er waren spannende tooneeltjes; van 't. eerste oogenblik af was men al le vendig geïnteresseerd. Het aangename griezelen voor het ontzettende, dat als een spook op den achter grond grijnsde, maakte zich van allen meester. In het tweede bedrijf vergrootte nog het lijden en' de spanning steeg. De toestanden werden voor de geliefden Michael en Gisberta onverdraaglijk. Hel mut had niet te veel gezegd; het vrouwelijke deel van 't publiek snikte al. Annetje Bodenheim vergat de wereld om zich heen, ze vergat bijna haar jaloerschheid; ze leefde en leed met haar held. Mama en tante schreiden op 't laatst, zoo luid in hare zakdoeken, dat papa Boden heim verklaarde nooit weer naar den schouwburg te gaan, want dat het nog erger was dan een begrafenis. Maar hij zelf was ook zichtbaar aangedaan en ergerde zi over zijn teergevoeligheid. Eindelijk kwam de groote. scène in den boerenhof, vaat Michael Stark, tot man gerijpt, de sluimerende volksziel wekken zal om de geknechte boeren tot ver ontwaardiging te prikkelen tegen het onteerend des potisme. Alles ging schitterend. Het publiek was zeer bevredigd door de verbazingwekkende lealiteit der ensceneering, er was zelfs een echte mesthoop op het tooneel. Het dorschen in de schuur en het le vende vee in de stallen maakte sterken indruk. Michaël Stark's leven hing aan een zijden draadje, maar nu sprong hij op een o-mgevallen kar en begon de groote, machtige redevoering, die zich als en on weer zou ontladen en de lucht reinigen. Ieder hield den adem in. In spanning leunde An netje over de leuning der loge en hare oogen hingen aan den geliefde, even zeer bereid met hem te leven en te sterven als hare mededingster Gisberta. „Broeders", donderde hij juist tegen het volk, „hoort ge den stem niet, die u roept?" „Kukeleku", klonk het plotseling uit het kippenhok met levende kippen. „De stem, die zoo duidelijk Spreekt, die niet tot zwijgen te brengen is Kukeleku, kukeleku „Die niet te overstemmen is - Kukeleku, kukeleku als een vroolijke fanfare Schetterde de vreeselijke kip, die juist te ongelegöner- iijd een ei gelegd had, victorie. Eerst had men onder het publiek stilletjes gegrin nikt; nu -begon men te lachen. Michaël Stark spande alle krachten in, om de situatie te redden. Het angst zweet brak hem uithet moest hem gelukken de toe hoorders zoodanig te boeien, dat niemand meer naar de kipluisterde, die de duivel den hals om mocht draaien. Zijn rede werd wilder, hartstochtelijker, zijn pathos bereikte de hoogste hoogten, maar, o schrik! een van de collega's had hem te hulp willen komen en de kip uit het hok halen, maar ze was ontsnapt. En juist, toen Michaël met zwaren klemtoon de volgende woorden sprak over de verdrukking der volksziel „Schaamteloos schrijdt het ondier voor onze oogen, in het helle licht van den dag" wandelde de brave hen dwars over het tooneel. Nu was er geen houden meer aan, het publiek juichte en brulde van den lach. De vertwijfelde regis seur deed een laatste poging om de kip achter de coulissen te jagen, maar het beest begreep hem ver keerd en redde zich onder luid angstgeschrei over het souffleurskastje heen naar het leege orkest en van daar, toen het door een kellner gevangen zou worden, naar de zaal. Het nam zijn geyleugelden weg over de hoofden der menigte en nu ontstond een ware paniek. Vrouwen schreeuwden, mannen brulden van het laohen; men jaagde en vervolgde de rustverstoorster, die vanaf het parket direct in de loge van de Bodenheims vluchtte, waar ze zichtbare sporen achter liet op mama Boden heim's sierlijke kanten sjaal, en tante Clementine's hoed, als rustplaats gebruikend de ppppie veer jam merlijk knakte. Naar Michaël Stark's rede werd door niemand meer geluisterd; verontwaardig verliet hij het tooneel, en het scherm móest zakken, Helmut Geisler heeft nooit van zijn leven de plan ken weer betreden. Hij kreeg een flinke boete omdat hij niet te bewegen was geweest zijn rol ten einde te spélen. Een ander moest voor hem invallen. De kip, die spoorloos verdwenen was, werd den volgenden dag op den derden rang teruggevonden. Altnetje had op .onverwachte wijze het doel van haar wenscben bereikt. De geliefde had genoeg van het tooneel, en de gchoone Gisberta werd dien avond niet gekust. AKBONDISSEMENTS RECHTBANK TE ALKMAAR. Zitting van Dinsdag 22 November. BEDELARIJ- Gerrit W., zadelmaker, geb. te Nieuwer-Amstel, thans gedetineerd in het huis van bewaring alhier, was bedelarij ten laste gelegd. Beklaagde bekent den 22en October zich 's avonds uit Alkmaar te hebben begeven met het doel naar Haarlem te loopen, terwijl uit de verklaringen van den getuige Andreas Cornelia de Graaf uit Limmen bleek, dat beklaagde hem op den avond van den 22en October, terwijl hij de deur van zijn winkel opendeed, om geld vroeg en ten einde dat te ontvangen zijn hand ophield. De officier acht het wettig en overtuigend bewijs geleverd-en eischt 12 dagen hechtenis. MISHANDELING. Cornelisje K., weduwe van Jan Lips, herbergierster op Texel, was niet verschenen. Haar was ten laste gelegd, dat zij te Den Burg juffrouw Polak den 4en Juni mishandeld had. De mishandelde, als getuige gehoord, verklaart, dat zij om half zeven ongeveer haar man ging halen, die in de herberg van Cornelisje was. Zij kreeg daarbij onaangenaamheden met de herbergierster, die haar een klap in haar gezicht gaf. Bovendien werd zij uit de herberg gegooid, terwijl haar man er in bleef. Wil lem Bakker Jaeobsz. was getuige van 't voorval en verklaart eveneens, dat Cornelisje juffrouw Polak een slag in het aangezicht gaf. 't Spijt den officier, dat de wed. Lips niet versche nen is, daar de zaak inderdaad wél eens van twee kan ten had mogen worden bezien. Wel heeft zij een brief geschreven, waarin zij mededeelt, dat juffrouw Polak haar en haar zoontje geslagen heeft. Wegens de mishandeling eischt de officier 5 boete subs. 5 dagen hechtenis. DIEFSTAL. Jacobus KI., arbeider te Zwaag, had zich te verant woorden wegens diefstal. Hij had n.l. den 30 Sept. te Heiloo weggenomen een doosje, waarin 1 rijksdaalder en 2 kwartjes. De- eerste getuige in deze zaak, Trijntje Ileinis, huisvrouw van P. Sinnige, deelt mede, dat beklaagde den dag voor den diefstal ook al bij haar is geweest in haar herberg op de Zandersloot. Den volgenden dag kwam hij bij haar in de woonkamer en terwijl zij even in de gelagkamer was om een klant te bedienen, ging beklaagde weg, nadat hij haar in de gelagkamer be taald had met 2 kwartjes. Toen zij terugkwam stond haar kast in de woonkamer open en stak de sleutel er anders in. Toen zij in de kast keek, was het doosje verdwenen. De tweede getuige, Gerrit Mosk te Alkmaar, was den 29en September met beklaagde uitgeweest, bij welke gelegenheid zij verschillende café's bezochten. Beklaagde was zeer royaal en wilde steeds tracteeren. Ten slotte bracht getuige hem naar 't café van Sinni ge, waar zij van elkaar gingen. Den volgenden morgen kwam hij beklaagde weer tegen, die toen zeide platzak te zijn. Daarna zag getuige hem niet meer. Beklaagde ontkent het hem ten laste gelegde. Hij beweert maar gezegd te hebben, dat hij platzak was, omdat hij bang was, dat getuige geld van hem zou lee- nen, evenals den vorigen dag. De President wijst beklaagde evenwel op 't onzinni ge van deze redeneering. 's Morgens had hij niets, 's middags betaalde hij met 2 kwartjes, terwijl de po litie nog een rijksdaalder uit zijn zak haalde dus juist 't bedrag, dat uit het doosje verdwenen was. De officier van justitie acht het onmogelijk, dat een ander dan beklaagde den diefstal heeft gepleegd. Hij eischic tegen beklaagde 2 maanden gevangenis straf. BELEMMERING. Cornelis Zw., werkman te Egmond aan den Hoef, werd ervan verdacht, dat hij te Egmond-Binnen den 2en October zonder daartoe verlof te hebben, sterken Irank verkocht. Toen de rijksveldwachter Wouter van Lingen, bij beklaagde een onderzoek hieromtrent wil de instellen en daartoe zijn lokaliteit betrad, verliet beklaagde deze schielijk met een flesch in de handen. Op 't geroep van den veldwachter: Blijf hier, laat mij die flesch zien! sloeg beklaagde geen acht, terwijl zijn moeder den veldwachter tegenhield, zeggende: „Je moogt niet in mijn woonkamer." Wel gelukte het een fleschje in beslag te nemen, waarin zich nog eenige druppels elixer bevonden. In tegenstelling met wat beklaagde zegt, n.l. dat hij een bierfleschje in zijn handen had, verklaart Van Lingen, dat het een vierkante flesch was. De officier hecht geen geloof aan de verklaring van beklaagde omtrent het bierfleschje. Hij moet het geroep van den veldwachter gehoord hebben en des niettegenstaande liep hij weg, waarvoor hij dan ook wel degelijk straf zal moeten ondergaan. De officier acht het wettig en overtuigend bewijs in deze zaak ge leverd en eischte 3 weken gevangenisstraf. WEDERSPANNIGHEID. De Volgende beklaagden waren Jacobus Sm., tuin der te Velsen en J. D. arbeider te Beverwijk. Alleen de le beklaagde was verschenen. Hun was ten laste gelegd, dat zij zich hevig hadden verzet tegen Aris Frederik Schreuder, volontair bij do politie te Alk maar. Zij scheurden, en trokken aan een arrestant, die door den volontair den löen October naar het po- litie-bureau zou worden gebracht. Ook toen de agent Sieuwerts te hulp kwam, hielden zij niet op met trek ken en rukken. Beklaagde Sm. schuift de schuld op zijn niet-aan- wezigen mede-beklaagde. Bovendien zegt hij, daar hij toen onder den invloed van sterken drank verkeer de, niet begrepen te hebben, dat de heer, die één hun ner aanhield, iemand van de politie was. Wel had hij D. aangegrepen maar niet- dengene, die gearresteerd werd. Getuige Schreuder deelt nog eens de toedracht van de zaak mede en verklaart wel degelijk gezegd te heb ben tegen beklaagden, dat zij met de politie te doen hadden. Door den officier werd tegen ieder der beklaagden wegens wederspannigheid 2 weken gevangenisstraf geëischt. ..„.vwJE"""""" DIEFSTAL VAN BAGGER. Jan Br., arbeider te Andijk, was niet verschenen. Ilij moest terechtstaan wegeng diefstal van bagger op den 14den Oct. Hij had'n.l. zonder vergunningsbe wijs te Andijk bagger opgehaald, 't in een schuit ver voerd en op een land .uitgespreid. In deze zaak werd als getuige gehoord de veldwachter de Groot te An dijk. De eisch luidde 5 boete subs. 3 dagen hechtenis, BELASTINGZAKEN. Na de pauze hadden zich twee Alkmaarders te ver antwoorden, die onwillig waren geweest op belasting gebied. Het waren de melkboer Klaas L. en de bier huishouder A. J. P„ die hunne biljetten, dg perscipeple belasting betreffende, niet hadden ingevuld en inge leverd, Mr. Asser, rijksadvocaat eischte voor Klaas L. 5 boete s.ubs. 5 dagen hechtenis, voor A. J. P. 3 boete suhs. 3 dagen hechtenis. Ten slotte had Kaatje S„ echtgenoote yan Arie R. te Oudkarspel, zich te verantwoorden, Den 2en Maart kwamen de zetters voor de personee- le belasting, n.l. de agent voor brandassurantie, A. H. Vogelenzang en de winkelier Evert Holterman, beiden te 't Zand woonachtig, haar bezoeken met 't oog op de belasting. Juffrouw R. vertelde echter, dat haar man niet thuis was en zij daarom de zetters nipt binnen w^de laten. Hoe mooi zij ook pratpn en waarmee zij be klaagde ook bedreigden, zij was niet voor rede vatbaar en er bleef niets anders over voor de belastingmannen dan af te trekken, Den lOen Maart kwamen ze echter terug in gezel schap van den gemeente-veldwachter Van den Vreede. Dit tweede bezoek had echter 't zelfde gevolg, be klaagde liet weer niemand binnen, zoodat van 't zaak je proces-verbaal werd opgemaakt en thans ter te rechtzitting door mr. Asser 15 boete subs. 15 dagen hechtenis werd geëischt. BOND VOOR STAATSPENSIONNEERING. Eenigen tijd geleden maakten wij melding van het petitionnement, door den Bond voor Staatspension- neering opgesteld, dat nog dezen wintgr aan H- M. de Koningiü zal worden aangeboden, voorzien van de handteekeningen van allen, die mede kunnen gaan met hot. gronddenkbeeld van den Bond of althans aan een dergelijk als door dezen bedoeld stelsel van Ouder- domsverzekering de voorkeur geven boven pen admi nistratief veel duurder en omslachtiger syst-eem, zoo als dat waarschijnlijk door de Regeering welhaast aan de orde gesteld zal worden. Op verzoek van het Bestuur van de Afd. Alkmaar van genoemden bond (voorzitter de heer J. A- Ver- kuyl, secretaris de heer E. E. Stoel), drukken wij hier onder den tekst af van het petitionnement, dat ter teekening is gelegd bij de heeren J. Cloeck, Laat 161 en P. Groebe, Langestraat 70. „MEVROUW! Als Koningin der Nederlanden staat U aan 't hoofd van een land met meer dan 5.000.000 inwoners. Het wel en wee dier roengchea gaat U ter harte; U verheugt zich wanneer 't hun goed gaat, en U treurt met hen in nood en verdriet. Wij weten ook, dat U niet door eigen aanschouwing op de hoogte kan zijn van kl wat onder Uw volk om gaat, en vooral niet in die lagen der maatschappij, die, niet door gebrek aan trouw aan hunne maatschap pelijke verplichtingen, maar door hun economische po sitie het verst van den troon af staan. Want waro dit niet zoo, wij twijfelen er niet aan, of U zou het Uwen raadslieden tot taak stellen om zoo spoedig mogelijk middelen te beramen, die den nood of het verdriet van de ongelukkigen onder die inwo ners zouden kunnen voorkomen, verminderen of leni gen. Ouder Uw volk zijn er velen, mannen en vrouwen, die, na een leven van trouw en gehoorzaamheid aan de geschreven en ongeschreven wetten van het land, en nadat zij met hun arbeid de maatschappij in stand hebben helpen houden en de nationale welvaart heb ben doen vermeerderen, op een leeftijd zijn gekomen, dat hun werkkracht is opgebruikt of dat zij aanspraak kunnen doen gelden op rust. Volgens de meening' van ondergeteekenden, opko mende voor zich zelf of als vertegenwoordigers van vereen igingen van den meest uiteenloopenden aard, maar uitmakende duizenden en duizenden uit allestan- den en rangen, ontleenen deze lieden aan het feit, dat zij door hun arbeid aan den opbouw en instandhou ding der maatschappij hun deel hebben geleverd, een rechtsgTond die er hun aanspraak op geeft, dat de Staat hen zonder meer als contra-praestatie in het be zit stelt van een pensioen, tot een bedrag en op een leeftijd bij de wet te bepalen. Mevrouw, wij hopen, dat de stem van deze duizen den tot U moge doordringen; de nood van mannen en vrouwen, die, in hun ouderdom, rust en minder zorg zoeken in Uw land, neemt met den dag toe; ook hun aantal stijgt. En deze allen zien naar II op, wachtend op het woord, dat aan Uw raadslieden de taak zal op dragen om aan Uw oordeel maatregelen te onderwer pen, welke aan dezen maatschappelijken misstand een bevredigend einde zullen kunnen maken, en die door U aan de Volksvertegenwoordiging zullen worden voorgelegd. En wij richten dit verzoek tot U, Mevrouw, omdat wij in de overtuiging leven, dat U 't als het hoogste geluk van Uw leven zal beschouwen eenmaal te kun nen getuigen, dat U over een volk regeert, bij hetwelk de diepdroeve samenkoppeling van oud en tegelijk arm niet meer bestaat." PREPIKBEURTEN. 27 November 1910. Groote Kerk, 10 uur, Ds. Kloosterman. Kapel, 10 uur, Ds. Doevendans, pred. te Amster dam, voor Ds. Vinke. Avond 6 uur, Ds. Verwaal, Heidelb. Cat. Zond. 36. Woensdagavond 71/2 uur, Ds. Verwaal. Evang.-Luth. Kerk, 101/, uur,°Ds J. G. de Jongh, Evang. Luth. Pred. te Zierikzee. Doopsgez. Kerk, 101/g uur, geen dienst. Rem.-Geref. Kerk, 10'/,, uur, Ds. de Regt, collecte voor de Gustaaf-Adolf-Vereeniging. Gereform. Kerk. Voormiddag 10 uur, waarschijnlijk godsdienstoefening en avond 6 uur godsdienstoefening. Hersteld Apostolische Gemeente, Schoolstraat, voormiddag 10 uur en namiddag 4 uur, godsdienst oefening. Chr. Ger. Gem. Gebouw „Rehoboth", Koningsweg, 10 uur en avond 6 uur, Dr. P. J. M. de Bruin, hoog leeraar der Theologische School. Godsdienstoefening van de Heiligen der laatste dagen kleine zaal Harmonie, 5 uur. Consistorie Geref. Kerk, Oudegracht D 83, Maan dagavond 8 uur, vergadering van de Jongelings- verecmging „Paulus". al<*b™ aa'vt en Lh/R- Laat. Zaterdagavond van 8 tot 10 uur, vergadering van de Christelijke Jonge lui gsvereemgmg „Zacheus", voor jongelingen boven 16 jaar. Zondagmiddag van 4 tot ö1/, uur, vergade ring van de Christelijke Knapenvereeniging „Timo- tbeus", voor knapen van 19 tot 16 jaar, ^Herv. Gem. te Oudorp, 10 uur, Dr. Lindeboom. Kantongerecht te 'Alkmaar. Uitspraak van 11 November 1910. A. V.. te Alkmaar, overtreding der verordening op het keuren van vee en vleésch, 0.50 boete of dag hechtenis, C. K. (e Amsterdam, loopen over verboden grond, 2 boete of 1 dag hechtenis. J. H. te Alkmaar, overtreding Arbeidswet, 2 maai J 3 boete of 2 maal 2 dagen hechtenis. II. M. te Wormerveer, J. te Krommenie, Spoor wegovertreding, ieder 3 boete of 2 dagen hechtenis. P, g, tp Öudkarspel, P, H. te Akersloot, J. V. te Iïeer-Hugowaard, J. R, te Alkmaar, overtreding poli- tie-verordening, de le 5 boete of 3 dagen hechtenis», de 2e 6 boete of 3 dagen hechtenis, de 3e J 2 boete of 1 dag hechtenis, de 4e 2 maal 1 boete of 2 magl 1 dag hechtenis. C. G. te Zuid-Scharwoude, M. de J, te Alkmaar, J. S. te Rijp, overtreding Leerplichtwet, de le 6 boete of 3 dagen hechtenis, de 2e 3 boete of 2 dagen hech tenis, de 8e 3 boete of 3 dagen hechtenis. II. A. H. v. O., C. v. d. O., A. J. K., C. R., T. J„ H. V., C. K., M. P. P., F. K. te Alkmaar, P, B- te Uitgeest, P. W. te Oosthuizen, S. S. te jleer-Iiugo waard, J. Z. te Heemskerkerduin» K, K.„ P. G. te Akersloot, A. R. te Noordscharwoude, E- Z, te Zuid- Scharwoude, J. L. te Heiloo, M. K., R. J. y, K„ L. v, E-, D. M. te Limmen, Rijwieloverbreding, de le 2 maal 3 boete of 2 maal 2 dagen, de ie, 4e, 5e, 6e, 9e, 11e, 13e, 14e, 15e, 16e, 18e, 19e ieder 1 hoete of 1 dag hechtenis, dg 3e, 7e, 10e, 12e, 17e, 20e,' 21e ieder 2 boete of 1 dag hechtenis, de 8e 2 boete of 14 dagen tuchtschool, B. J. S„ II. A. M. A. B., K. v. V., K. D„ M. H. G„ J. K„ B. Z. te Alkmaar, J. G. te Koedijk, H. H. te Heiloo, T. v. D. te Hoorn, B. H. te Amsterdam, S. de W. te Noord-Scharwoude, C. O. te Limmen, j. N. te Heemskerk, S. S. zonder bekende woon- of verblijf plaats: Dronkenschap, de le, 3e, 4e, 5e, 7e, 8e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e ieder 1 boete of 1 dag hechtenis, de 2e 3 boete of 2 dagen hechtenis, de 6e 2 hoete of 1 dag hechtenis, de 9e 5 boete of 3 dagen hech tenis, de 15e 3 dagen hechtenis en 6 maanden opzen ding. Het is volstrekt niet noodig de zwaarlijvigheid1 te beschrijven, want niemand zal ontkennen dat het eene ziekte is. In lichte gevallen bedekt men haar met verschoonende uitdrukkingen; zoo zegt men bijv. van eene vrouw, dat zij „sterk" is, „goed in haar vleesch zit", of wel dat zij „eene overvloedige gratie bezit", „eene weelderige schoonheid", maar wanneer de zwaarlijvigheid buitengewoon wordt, wordt zij eene gedrochtelijkheid. De patiënt wordt kortademig, lijdt aan het hart, de nieren, de lever, storingen der spijs vertering en wordt zichzelf tot een last. Het grootste ongeluk is nog, dat onder de ontelbare inwendige of uitwendige opgehemelde geneesmiddelen men niet weet welk te kiezen, om deze aandoening krachtdadig te bestrijden. Het is echter geheel anders met de „MARMOLA TABLETTEN", waarvan de volstrekte onschadelijkheid gelijk staat met de natuurlijke, phy- siologische en snelle werking'. Terwijl de dikte ver dwijnt, verbetert de algemeene toestand. Deze merk waardige wijze- van werking, die overigens geen leef regel, noch lichaamsoefening, noch onthouding van wat ook vareischt, maakt van dit geneesmiddel de ideale behandeling tegen de zwaarlijvigheid, Verkrijgbaar in alle Apotheken. Prijs 1.75 per flacon met gebruiksaanwijzing. AgentenNierop Slothouber, Alkmaar, of franco zending tegen inzen ding van postwissel of postzegels aan IIENRI SAN- DERS, Apotheker, Rokin 8, Amsterdam. Het is gemakkelijk te bereiden en voordeelig in het gebruik 1 dat doet de huisvrouw genoegen. Het brengt gezondheid en kracht j in het gezin dat doet den vader genoegen. Het is bijzonder lekker dat jj doet den kinderen genoegen. Sta er echter op bepaald Quaker Oats te ontvangen en geen namaak. in de herberg van ZUURBIER op Donderdag den 15 December 1910, des voormiddags ten lOure, van gelegen in den polder en de gemeente Ursem aan den weg langs de Noordijkersloot aan en bij de Meersloot te zamen 9 hektaren 40 centiaren, uitvoeriger in bil jetten omschreven en behoorende aan Mevrouw VIS SER, gen. Blom. Inlichtingen te bekomen ten kantore van den No taris P. A. DE GELDER te Stompetoren in de ge meente Oterleek-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 6