Lijnzaadkoeken, MERK (TC) Firma A. en B. SCHMINK CDÖORN Jr tijdelijk Nieuwianderslngel hoek Bleetaloot, Inst»- n SMIss. Llistoü, Spiegels, Eocaifsntsü. ens. English. Laat 123 G VAN OS, vier san elkander gelegen stukken WEILAND. Openbare Verkooping T. CXtOK» te Amsterdam. Filiaal: 2Saad.marls.t O 72, Alkmaar. 8, S. STOKVIS ZONEN Lil en Soyaboonenkoeken msrk W. L Zuivere murwe Een Vulpenhouder Spiaistraat 2Sf!g Telefoon Int. 200, In 15 leasen goed loopend schrift. Hypotheekbank voor Nederland Waarschuwing l All Voor iedere Huismoeder 'n aangename verrassing. Marmerglas voor RECLASlEPLATt Sr enz. TUINDER3GLAS (één-ruiters). Firma A. F. KERSEBIJN. ROTTERDAM. biJ y a 4!|2 per stuk. LIJNZAADKOEKEN, Ei v.h. HERMs. CQSTER&Zn., DAM ESGORSETTEN,guit$luitand op maat. Magazijn van ZiekesiverpSsgingsartikelsiL Mitisfersiaifi Slechte SehriJwePiis SEDEMPTE MIEÜWBSLOQT Pin. B 24a A. GOEDE Dz, DRAlSfflA-vAN-VALKEMBURG'S GS- Belast zich met aan- en ver koop van Effectenverzilvert Coupons, sluit prolongaties, opent rekening-courant, plaatst en be zorgt hypotheken, etc. etc. Eet niet De Velö-Waschmachine is voor iedere huishouding het NUT TIGST artikel. In plaats van DAGEN LANG de wasch over den vloer, in BENIGE UREN geheel en ZONDER MOEITE aan kant. De Velo-Wsschmachine wascht beslist HELDER, geen KWADE DAMPEN, geen MORSBOEL. Door al deze goede eigenschappen is de Velo-Waschltiachine het meest nuttige St. Nicolaas-geschenk dat denkbaar is. Verder verschillende soorten lüHHGELS* Groote staande en zeer practische kleine TAFELMANGELS. Verkoop op afbetaling en k contant. Mejc W, S. SCHILüNfs, Uit ftancf te keeps Reinigingssto7 m; flcetyieengai Vraagt Priiscoarant. Steeds voorhanden Overheerlijk gemakkelijk. Prachtige/ eieren £aeB*eff©Sd ïf^asriiasidesï i WESSAÜEN LilJIÜ, NTEHrlXXTTXU'JttTit- Viool, Mandoline, Fluit, Clarinet, enz. te Alkmaar, van de volgende pereeelen te Alkmaar Fabrieksmerk gedeponeerd va» Koog a. d. Zmv-, Breukbanden, Elastieken Kousen, Buikgordels, Kunstledematen en Orthopeadfsdie Apparaten Uitgebreide sorteering ZIEKENWAGENS, ZIEKENSTOELEN, RUSTBEDDEN, KAMERCLOSETS, BEDTAFELTJES, gbz S. BAKKER Dz., Leeraar In het schoonschrijven, Verstrekt GELD op Eerste Hypotheek op billijke voorwaarden zonder vooruitbetaling van rente «n geeft 4 o/o Pandbrieven uit in stukken van f 1000, f 500 en f 100. Inlichtingen voor Hypotheken en Pandbrie ven bij den AGENT, den Heer Kennemerpark 18 Alkmaar LEEUWARDEN Het g'asgewas v&n den Hefloërdijk in vier perceelen. WIJNEN. BINNEN- en BUITENLANDSE!! GEDISTILLEERD, by ZUURBIER—DE WIT. Voordam. 1. Een WINKELHUIS met daarachter gelegen BEKGPLAATS en ruim PAKUUIS, waarin tot heden wordt uitgeoefend eene slijterij en tapperij met vergunning. 2. Een hecht en sterk WINKELHUIS met rui men Kelder, Pakhuizen, Bergplaatsen en Erf, waarin tot heden uitgeoefend wordt de han del in kruideniers-, grutters- en koloniale waren. AdresZuidstraat 54, Helder, Aanleggers v n Electrische rfjtuigverlichtUg liehtverbruik vcor 2 lasiaarag - 4 ets. p*r nnr Aanbevelo; d, GEBR. GUN DER - Rustenburg. Fuitlscu 46-48. AFDEFLING GAS EN WATER. en FBVmNSOEb 23 cis iV VERKRIJGBAAR RIJ de Heeren W. ZAADNOORDIJK. J. BORSJES. J. SIEZEN. J. N. GROEN. W. C. DE BRUIJN. J. WALLAST. J. BIERMAN. Th. SCHOUTEN. DE WIJS BROERS. G. TIMMER. J. KEPPEL Coöperatieve Winkel. Th. SCHELLINGER. L. ELZAS. J. KNAAP. J. BRUIJN. P. GREEUW. W. P. DE BOER. eer\ jij ^erkoopf meny ROLPENS. HOOFDKAAS, FIJNE ROOKWORST. PEKELSTUKJES vanaf I Kilogrsm. WORMERVEE R. Koninklijke FabHeken, GRONDIG en BILLIJK ONDERWIJS op 5 RINGERS' CHOCOLADELETTERS Verkoopers en gebruikers hebben op aanvrage steeds toegang tot mijne stoomfabriek „de Wachter", om zich van de zuiverheid te overtuigen. in diverse prijzen vanaf f 1.50 voorhanden in den boekhandel van de N.Y. Boek- en Handelsdrukkerij Voordam C 9, Alkmaar, Tel. No. 3. Specialiteit in het vervaardigen van VRAAG PRIJSCOURANT. Daar de verpakking onzer KOfADBf PPBI.S DE VRIJ, veelveeldig wordt nagebootst om Kinapraeparaten van andere herkomst aan den man te brengen, wijzen wij er op, dat roode doozen, zonder den naam If. Nanning, doch alleen voorzien van het woord „Kinadruppels", NIET uit onze fabriek afkomstig zijn. Men eische daarom steeds Dr. Nanning's Kinadrnppels Alom verkrijgbaar h f 0.75. Te Alkmaar uitsluitend verkrijgbaar bij A. H. TELJER. Apotheker. Het BESTUUR van den Polder OVERDIE en ACH- TERMEER is voornemens op Woensdag .'JO No vember IDIO. namiddag half twee uur, in het Polderhuis bij den Overdie'rmobn in het open haar voor drie achtereenvolgende jaren TE VER HUREN Het College van Dagelijksch Bestuur van den Polder Overdie en Achtermeer, C. NOORT, Voorzitter. W. 0. VAN DE POL, Secretaris. Telefoon letter E en no. 852, nabij den nienwen Singelbrng. icolaas-Cadeao. langer slechte Margarine of dure Natuurboter. De Znid-IIolI. Botcrfahriek te Rotter dam, levert heerlijke versch gekarnde Room- boler Melange, franco rembours door geheel Nederland. Kistjes van 1 Kilo f 1.20,2 Kilo f 2.30 4 Kilo f4.40. Hotels. Restaurants. Kloos ters, of andere inrichtingen vragen prijscourant. H.H. Rakkers, Uontisenrs, betalen niet meer dien hoogen prijs voor Natuurboter, daar onze Roomboter Melange aan de hoogste eischen voldoet voor gebak. Diploma N. T. V. - GEESTERSINGEL E 32. beveelt zich aan tot het goyen van PIANO-ONDERWIJS. - tegen sterk concurreerende prijzen. Kaadmarki 61-63-65, Wintcrcourse tiïl April 1911. Price for en tire course f 12.Letters to this paper M 176. WAND- sn VLOERTEGELS Uitgebreide .erteering Firma W. F. STOEL ZOON ALKMAAR. I/u Oh GRUTIERIJ HET WITTE PAARD TLEESCHHOUWER en SPEKSLAGER. DE ALKMAAKSCHE - STOOM-STEENHOU WERIJ - Firs» W. F STOEL ZOON lev t i Mie *o rten -:- HARDSTEEN Z ANDSTEEN on MARMERWEBK. Opgericht 1765. Voedert uw VEE met de zuivere murwe merk „Ster" en W. L.. uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. EERE-DIPLOMA Parijs 1900. NEGEN GOUDEN MEDAILLES. te Bergen ten sterfhuize van dep heer D. BROUWER op WOENSDAG, den 30 NOVEMBER 1910, 's morgens 10 uur, van TAFELS, STOELEN, KASTEN, LAMP, BEDDEN toebehuoren, VLOERZEIL, GLAS en AARDE WERK, TIMMERMANSGEREEDSCHAPPEN en di- verse. Te bezichtigen DINSDAG 29 NOVEMBERS 1910. Mocht iemand goederen willen bijvoegen dan Vervoe gen men zich bjj den beer P. BROUWER. Notaris I,. TOP. bij inschrijving om het te beweiden gedurende den tijd van Vijl jaren van groot ruim 12 H.A., gelegen bij den molen in het Overdie. De verhuring kan geschieden zoowel voor elk stuk afzonderlijk als voor het geheel. Inlichtingen te bekomen en inschrijvingsbiljetten in te leveren vóór of op Maandag 5 December 1910 's namiddags 2 uur bij W. O. VAN DE POL, Spoor straat 27, Alkmaar. door H. A. MAAS, Dir. Sted. Orkest en Muziekschool, Spoorsrtaa t 58. op DINSDAG den 6 DECEMBER 1910 bij opbod en op DINSDAG 13 DECEMBER 1910 bij afslag en combinatiën, telkens des avonds 6 uur, in het Koffiehuis „Het Gulden Vlies" van den heer W. MOOIJ aan de Koorstraat, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris Mr. A. P. H. DE LANGE, 1. Een flink en goed onderhouden WINKEL- en WOONHUIS, ERF en afzonderlijke BOVENWO NING, aan de Laat, nos. 154 en 154a, kadaster Sectie A no. 716, groot 1 are 50 centiaren. Het Winkelhuis is verhuurd aan den heer G. Groot voor 7 per week tot 30 April 1912. Het Bovenhuis is bewoond door Mej. de Wed. W. Sougé. 2. Een WINKEL- en WOONHUIS met ERF aan de Laat, no. 100, kadaster Sectie A no. 2276, groot 72 centiaren. Verhuurd aan den heer J. Haakman voor 5.80 per week tot 28 Febr. 1911. 3. Een WOONHUIS en ERF aan de Oudegracht, no. 201, kadaster Sectie A no. 2824, groot 55 centia ren. Verhuurd aan den heer C. Best voor 3.50 per week. 4. Een WOONHUIS en ERF daarnaast, no. 199, kadaster Sectie A no. 2825, groot 48 centiaren. Verhuurd aan den heer J. de Jager voor 3.25 per week. 5. Een WOONHUIS en ERF daarnaast, op den hoek van de Baangracht, no. 197, kadaster Sectie A. r,o. 2826, groot 46 centiaren. Verhuurd aan Mej. de wed. N. Pieket voor 3.30 per week. 6. Een WOONHUIS en ERF aan de Oudegracht, no. 20, kadaster Sectie B no. 3160, groot 75 centiaren. Verhuurd aan den heer Hendriks voor 2.50 per week. 7. Een WOONHUIS en ERF daarnaast, no. 18, .kadaster Sectie B no. 3161, groot 75 centiaren. Verhuurd aan den heer R. S. de Vries voor 2.60 per week. Behoorende tct de nalatenschap van wijlen den heer K. R. SOlTGé. 8. Een HEERENHUIS, bevattende beneden twee Kamers (Suite), Serre en Keuken, boven 4 Kamers, Zolder en Dienstbodenkamertje, benevens Tuin en uit gang in een Steeg, aan de Spoorstraat, no. 55, kadas ter Sectie C no. 2087, groot 1 are, 13 centiaren. Voor zien van gas én waterleiding. Verhuurd aan den heer A. Borst voor 325 per jaar tot- 1 Mei 1911. 9. Een HEERENHUIS, daarnaast, ingericht als voren, met uitgang in een STEEG, no. 57, kadaster Sectie C no. 2086, groot 1 are, 17 centiaren. Voorzien van gas en waterleiding. Verhuurd aan den heer J. Blom Jz. voor 325 per jaar tot 1 Mei 1912. Eigendom van den heer M. J. Duinker. 10. Een WINKEL en WOONHUIS met ERF en afzonderlijke BOVENWONING, aan de Konings straat, groot 1 are 26 centiaren. Verhuurd: het win kelhuis voor 4.25 per week aan den heer J. Cha- tillon en het bovenhuis voor 3 per week aan Mej. C. Lobach. Eigendom van mej. C. O. J. Lobach. 11. Het WEILAND, gelegen aan de Zandersloot, zeer geschikt voor Tuinderij, kadaster Sectie E no. 1159, groot 2.79.30 LI.A. Te veilen in 12 perceelen. Te aanvaarden Kersttijd 1910. Eigendom van den heer W. ROSKAM c.s. De perceelen 1 tot en met 9 zijn te aanvaarden bi] de betaling der kooppenningen onder gestanddoening der bestaande huren en perceel 10, 1 Februari 1911. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van ge noemden Notaris aan de Breedstraat A 10. N. B. Deze veiling zou eerst gehouden worden 30 NOVEMBER en 7 DECEMBER a. s. Druk van Herms. Coster Zn., Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 8