a* staüsnTëIjws. ~~AWVWBY¥WTrËWr~ Emsep Pastilles. I- PRINS A z., Oudegracht 285b. Tegen hoest en verkoudheid. OMDBRWIJ8 pÓt. 4 aand. div. 177% 17V, 65 7qo mogelijk la samenwerking ook met andere or ganisaties, die in dezelfde richting werkzaam willen zijn een krachtige actie te voeren om te bevorderen, dat de regeering spoedig wettelijke maatregelen za voordragen aangaande dit ontwerp en wekt de afdeelingen en leden van beide Bonden op, in hun kring de toepassing van het denkbeeld ter hand te nemen of te helpen bevorderen." Daarna kwam aan dé orde het voorstel van het hoofdbestuur strekkende om in samenwerking met het Ned. Werkliedenverbond een petitionnement op touw te zetten ten einde algemeen kiesrecht in de grond wet neergelegd te krijgen. De voorzitter, de heer Herman Snijders, zette de wordingsgeschiedenis van dit voorstel breedvoerig uit een en eindigde met de hoop uit te spreken dat die beweging met kracht, met warmte en toewijding zal worden gevoerd en schitterend zal slagen. In deze toelichting besprak de inleider het stand punt der S. D. A. P. die hoewel daartoe uitgenoodigd, anu deze actie niet wenscht deel te nemen. De heer Denekamp drong aan op samenwerking met de Liberale Unie. Op dit stuk koesterde de voor zitter de meest bevredigende verwachtingen. Daarna werd het voorstel bij acclamatie aangeno men, voorlezing gedaan van het ontwen) adres aan Koningin en Staten-Generaal en ten slotte de verga dering veranderd in eene voor niet-leden niet toegnn- kelijke bijeenkomst. PROF. HUGO DE VRIES, liet „Nieuws van den Dag" verneemt, dat prof. Hugo de Vries te Amsterdam blijft en het schitteren de Amerikaansche aanbod niet heeft aanvaard. Gemengd nieuw». UIT WINKEL. Door de Notabelen der Ned'. Herv. Kerk alhier is herbenoemd tot kerkvoogd en president-kerkvoogd de beer .T. Breebaart Kzn, UIT HEILOO. Het aandeel der in te lijven manschappon voor de Nationale Militie der lichting 1011 bedraagt voor deze gemeente 7. Ter volledige oefening zullen 5, ter korte oefening 2 lotelingen worden ingelijfd. UIT KOEDIJK. De heer Jb. Verwer werd benoemdi tot notabel der Ned. Ilerv. kerk alhier in de plaats van den heer Jn. Schipper die onlangs tot kerkvoogd werd benoemd. Gisterenavond hield de bond van Staatspension- neering afd. Koedijk in het café van den heer A. Bak haar tweede propaganda-vergadering, ditmaal voor haar ongehuwde leden. Wederom was de zaal goed be zet en werd het programma dat hetzelfde was als op de eerste vergadering, gehouden op Zaterdag 19 No vember, goed afgewerkt. Een gezellig bal sloot dezen avond, waarop de afdee- ling trotsch mag zijn. UIT HOORN. De heer Stolenhoef, veekoopman te Soest, die Zon dag naar de veemarkt alhier was gekomen werd he denmorgen om 6 uur, toen men hem wilde wekken, dood in bed gevonden. Men vermoedt dat hartverlamming een einde aan zijn leven maakte. Op de heden gehouden veemarkt waren aange- voer 281 stuks vee. De handel was stug. DE VERMISTE ERNST JOSEPHSON. Uit Doetinchem wordt gemeld Nadat een vrouw in de Gaandersche bossehen we derom den vermisten student Ernst Josephson uit Barmen gezien gehad, terwijl hij bezig was eenige knollen uit den grond te trekken, is door zestien per sonen getracht den ongelukkige te vinden. Bij hun nadering verdween hij evenwel in de bossehen en was verder geen spoor van hem te ontdekken. Wel werden eenige afgegeten knollen gevonden. SLUWE MEE. Een bejaarde vrouw in de buurt van de Kerkstraat te Amsterdam ontmoette een ziekelijk uitzienden jon gen van 'njaar of 15, die haar vroeg hem een eindje weg te brengen, omdat hij zich zoo onwel gevoelde. De goedhartige vrouw voldeed aan dit verzoek, gaf hem 'n arm en hoorde nu onderweg, dat de jongen lijdende was aan toevallen. Na eén poosje zei hij zich weer be ter te gevoelen en ging zijns weegs. Men kan zicli de ontgoocheling van de vrouw voorstellen, toen zij thuisgekomen bemerkte, dat de jongen haar van haar ring en portemonnaie had beroofd. EEN TEXTIELSCHOOL. De gemeenteraad van Enschede heeft met de begroo ting o.a. goedgekeurd een post van 100.000 voor den bouw der Textielschool aldaar. IJSSPORT. - Te Meppel en omstreken is reeds veel schaat sen gereden. De amateur-hardrijder W. Taconis, oefende zich Zaterdag reeds op de ijsbaan van „Thialf." In de Zuiderzee heeft zich Zaterdag reeds ijs vertoond. EEN ONTPLOFFING. Terwijl de winkelier J. B. te Klazienaveen carbid- gas wilde ontsteken, volgde er een hevige ontploffing. Het reservoir was uit elkaar gesprongen, terwijl B. gevaarlijke brandwonden bekwam. Bovendien ontstond brand in de bewaarplaats, welke geheel uitbrandde. EEN GROOT WERK. Binnenkort zal te LTmuiden een belangrijk werk uitgevoerd worden, waarvan de kosten worden ge raamd op 380.000 per jaar, n.l. het onderhouden der diepte in de Noordzeehaven met het bnitenkanaal en de buitentoeleidingskanalen naar de sluizen en het onderhouden van de havenhoofden en golfbrekers dei- buitenhaven met bijbehoorende werken van 1 Juli tot en met 30 Juni 1916. Wat bet baggerwerk betreft zal in elk onderliouds- jaar 200.000 M8. grond in den havenmond moeten worden opgeruimd; deze hoeveelheid kan gebracht worden tot 350.000 M8. De opruiming moet geschie den tot een blijvende diepte van ten minste 10.50 M. en ten hoogste 12 M. beneden A. P. DOODGESLAGEN. De gebr. Roodzant. te Haarlemmermeer hadden voor hun patroon drie jonge paarden uit den IJ-polder ge haald. Op den IJweg (Haarlemmermeer) bleven de dieren plotseling stilstaan. De 12-jarige Cornelis Roodzant, die er achter liep om de paarden op te ja gen, liep ondertusschen, steeds naar iemand omkij kende, door, en zoo tegen een der jonge dieren aan. Dit gaf hem zoo'n slag in de rechterzijde, dat de knaap oogenblikkelijk dood was. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Uit het alphabetisch drietal, bestaande uit de hee- i-t-n Ds. E. Engelkes K.Gzn. te Steenwijk; Ds. W. Koekebakker te Dordrecht en Ds. H. Westra te Wor- kum is de heer ds. H. Westra gisteren tot predikant bij de Doopsgezinde Gemeente alhier gekozen. VOETBAL. Alcmaria VictriX I besteedde baar vrijen Zondag van gisteren goed. Zij speelde een oefenwedstrijd te gen <lo Cadetten F. C. en heeft werkelijk een goede oefening gehad, want zij heeft alle krachten moeten inspannen om te winnen. De verdediging van Alc maria was beslist verzwakt door afwezigheid van één der beste spelers. Het begin van den strijd was voor de Cadetten, die vlug spel lieten zien. Zij namen spoedig de leiding, die zij voor rust nog vergrootten. Alcmaria wist daar voor rust 1 doelpunt tegenover te zetten, zoodat rust inging met 21 voor de Cadetten. Na de rust gelukte het Alcmaria het spel op gelijk te brengen, terwijl zij op het laatst de winnende goal wist te maken. Over de al of niet geldigheid van de ze laatste goal was nog al verschil, doch het slot was toch dat Alcmaria won met 32, He doelverdediger der Cadetten was zeer goed. Holland verloor in Amsterdam van D. O. S. B, met „ONS GENOEGEN". Gisteravond gaf bovengenoemde Muziekvereeni- ging hare eerste openbare uitvoering in dit seizoen, waarbij wederom geconstateerd kon worden, dat de vereeniging die tegenwoordig onder leiding staat van den heer J. 5f. Qttp weer was vooruitgegaan. Een achttal muzieknummers stonden op het program ma vermeld, gij werden alle zeer tear genoegen van de aanwezigen uitgevoerd, gqtiiige bet Hartelijk applaus, dat telkenmale weerklonk. Veel succes had de alleraardigste „solo pour flute" „La Babillarde" vail Journois, die door een der jong ste leden yan het gezelschap ten beste werd gegeven, begeleid door eenige strijkinstrumenten. Tot het verdere welslagen yan dep avond droegen een heer en dame bij met twee voordrachten „Wij ko men van het land" en „Hans en zijn Grootje", waar om hartelijk gelachen werd. Nadat deze welgeslaagde uitvoering om ruim half elf was afgeloopen, hield een bal de aanwezigen pog geruimen tijd in „Diligentra" bijeen, EEN KGUDE DOOP. In de Alkmaarsche Bad- en Zweminrichting heeft Zaterdagavond een plechtigheid van de Heiligen der laatste dagen plaats gehad. Twee vrouwen en een man hebben daar n.l. een onderdompeling ondergaan in het ijskoude water. NEDERLANDSCHE PROTESTANTENBOND, afdeeling Alkmaar en omstreken. Bovengenoemde vereeniging hadi Vrijdagavond een volksbijeenkomst, belegd in de groote zaal der Harmo nie, waar ds. Horreus de Ilaas uit Sneek een lezing hield over het onderwerp: „Uit twee wonderwerel den".. Spreker begon met te herinneren aan het woord van Kanter zijn twee dingen, die hoemeer mijn na denken zich daarmee bezig houdt, des te meer mijne bewondering wekken; de sterrenhemel boven ons en de zedewët in ons. Met menigeen is het andersom, hoe meer zij over de dingen nadenken, des te natuur lijker komen zij hun voor. Maar wie zich als Kant „nadenkend" met de genoemde onderwerpen bezig houdt, zijne bewondering zal stijgen. Spr. kwam tot zijn eerste onderwerp: de sterrenhe mel. Hij gaf een schildering van de oude voorstel ling van aarde en hemellichamen, de drieledige, de aarde als plat vlak in het midden, daarboven in meervoudige koepeling het uitspansel en daaronder de onderwereld. Dat oude. wereldbeeld! is voorbij gegaan, toch kunnen wij ook bij het nieuwe wereldbeeld nje.t zeggen, dat wij er meer van begrijpen. In den grond zijn wij niets wijzer dan de menschen van voor vijf eeuwen. Het wonder, het onbegrijpbare is bij het die per inzicht nog geweldiger geworden. Daarop geeft spreker een teekening' van dat nieuwe wereldbeeld en hoe de mensch bij een zich inleven daarin ten slotte komt te staan voor het oneindige, en daarin zich ver liest. En datzelfde is het geval in de andere richting, in die van het oneindig kleine. Hoe kleine deelen van de stof de mensch ook noemt, toch is er altijd weer een deeling te denken; zoo staan wij ook hier voor het oneindige. Als de mensch deze dingen overdenkt acht hij het een waanwijsheid te trachten ze te begrijpen. En wat waar is met het oog op de dingen der ruim te, dat is ook waar op het gebied van den tijd. Wij spreken van ons heden als van een grooten tijd: de ge schiedenis geeft vele zulke tijden te zién en dat is dan nog maar de geschiedenis! van önze aarde, het millioenste deel der zon, die ééne van millioenen zon nen met hare planeten. Op tal van wijzen hebben dan ook denkers uiting gegeven aan het besef van de won derlijke ondioorgrondelijkheid der wereld met hare mogelijkheden in een onbekende toekomst. Ook voor ons heeft nog zin het, woord van Job: God is groot en wij begrijpen het niet. Na eene pauze vervolgde de spr. Hij herinnerde aan het woord van Pascal, waar hij wijzend op de klein heid en boosheid van den mensch zegt: ja de mensch is een riet, maar een „denkend" riet. Boven een heel al dat hem verplettert, heeft hij dit voor, dat hij het weet. Pascal herinnert hier aan het wonder van den menschelijkeu geest. Eigenlijk heeft spr. in zijn eerste deel reeds voortdurend over dien geest gesproken; want' wat wij met de zintuigen waarnemen is niets anders dan het oude wereldbeeld. Het. nieuwe wereld beeld met zijne verbijsterende wetenschap is het pro duct van den menschelijken geest: het nadenken en de verbeelding. De geest- redeneert over het waargeno- rnene en ziet. het- oneindige. Geven wij ons van dit feit rekenschap dan is die geest grooter dan het heel al en is hij van alle wonderlijke zaken het wonderlijk ste, Groot is het wonder van den mensch. Spr. zegt: misschien is het beter te beginnen met u te. wijzen op die dingen die gemeenlijk voor wonderlijke zaken door gaan, omdat wij minder met hen vertrouwd zijn. En hij geeft eenige voorbeelden van den invloed van voorstellingen in den geest op lichamelijke toestan den. Maar zegt hij zulke- dingen mogen ons een oogenblik verbazen: de eenvoudigste beweging van eenig lichaamsdeel door onzen geestelijken wil ver oorzaakt, geeft ons toch juist hetzelfde te zien. Die gewone, dagelijksche dingen treffen ons echter min der en toch zijn zij niet gewoon, maar zeer wonderlijk. En daarom wil hij niet over die buitengewone dingen spreken, even minder Kant in het citaat, waarmee hij begon; maar aanwijzen het wonderlijke in de zedewet in ons. Spr. doet dit door middel van eene aangrijpende schildering van Judas Iscariot, die de zilverlingen werpt voor de voeten van de schriftgeleerden; van Luther op den rijksdag te Worms en van Jezus geze ten op het tempelplein als de overspelige vrouw tot hem gebracht wordt. En na. elk tafreel stelt hij de vraag: Wat is het, dat. detze menschen bewoog tot hunne daden Wat is dat wonder van het geweten, dat spreekt in Judas, in Luther en in die beschuldi gingen van de overspelige vrouw, die afdruipen op een woord van Jezus? Wat- is dat wonder der zedelij ke meerderheid, die Jezus toont tegenover die aan klagers? Een wonder is een mensch in wien de liefde spreekt, een wonder vooral, wiens leven is al liefde en die gejaagd als een hert niet doet dan brengen het Evangelie van Gods liefde. Zoo gezien is elk mensch grooter dan alle zonnen en sterren, grooter althans elk mensch in wien spre ken de liefde en de Heilige Geest. liet tamelijk talrijk opgekomen publiek bad van be gin tot einde in gespannen aandacht geluisterd. Eén persoon maakte gebruik van de gelegenheid tot het stellen van vragen. Daarna dankte de w. n. voorzit ter den spreker die op zoo boeiende en toch zoo tref- fend-eenvoudige wijze zulke verheven onderwerpen wist te bespreken en de vergadering werd gesloten. CHGDASCHEWITZ. I)e oud-Russische berenleider Cliodaschewitz is weer in de stad. Men kent hier den zoon van de Russische oerwouden, die eens beren heeft gejaagd, toen ze heeft getemd ^en in schitterende uniform als circus-artiest en specialiteit trinmftochten door Europa maakte. Aan het vele geldverdienen kwam echter spoedig een einde: een proces in Groningen gaf den eersten knak aan de welvaart van den man. Toen is. hij langzamer hand dieper gaan zinken. In Limburg hebben dron ken boeren hem op vreeselijke wijze mishandeld, zijn hand pezen kapotgesneden zoodat hij sindsdien maar twee vingers meer kan. betVègen. Met z'n beer Com- mandiljo h»t benige overschot yap de eens zoo be roemde Chodaschewitz-troeptrok hij van kermis tot Jcprm's, kwam ook hier te Alkmaar, waar hij ang stige dagen doormaakte, omdat de honigbeer bier een ingewandsziekte kreeg door bet drinken van slecht pompwater. Een drankje yan twintig eieren met een pa ar kan jenever bracht de beer en wat weldadigheid den leider er weer wat bovenop! Het beest stierf in 1906. Dit jaar ontdekten we den vroegeren berenleider in het eii'cus Corty Altbof, waar hij zijn jeugd-herinne- ï'ingen nog eens ophaalde en vertelde, dat hij als bo- niseur van het betooverd slot goed zijp broodje had. Maar de kermissen hebben opgehouden, het betoo verd slot is voorloopig opgeborgen en Chodachewitz moet den winter dqor. Waar hij onmogelijk met gijn hapden zijn brood kan yerdipngp, liqopt bij thans door hef verkoopen yan kerstmis- en nieuwjaarskaarten in zijn onderhoud te kunnen voorzien. Mocht hij u ko men bezoeken, lezer, bedenk dan, dat bij ondanks zijn tegenspoed, een goeie eerlijke kerel gebleven is en graag van zijn romantischen levensloop verhaalt. AGENDA. MAANDAG Gymnastiekvereeniging „de Halter," 8-10 uur, „Gulden Vlies," Schaak- en Damclub V. V.V., bijeenkomst, 8 uur, café Schermerhorn, Waagplein. DINSDAG: Teakengenootscliap „Kunst zij ons doel", teekenavond 7 uur, Nieuwe Doelen. „Kraakt en Vlugheid," jongens-afdeeling I 7Va8% uur; heerem-afdeeling 83/4Ös/4 uur; „Het Gulden Vlies." Arbeiders Dam- en Schaakclub, 8 uur, „Voor waarts" Oudegracbt. Vereeniging tot bestrijding' van lupus, algem. ver gadering, 8V2 uur, de Unie. OPENBARE VERMAKELIJKHEDEN. DINSDAG: „Mea Culpa," 8 uur, Harmonie. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. Naar waarnemingen verricht In den morgen van 28 November. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt. OVERZICHT. (Geldig tot den avond van 29 November). In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 772.7 te Haparanda. De laagste stand van den barometer 739.4 te Skeg ness. VERWACHTING. Krachtige westelijke later matige zuidelijke tot zuidoostelijken wind, zwaar bewolkt of betrokken, waarschijnlijk regen, zelfde temperatuur. Neerslag te Alkmaar 28 Nov. 3.6 m.M. KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. Over de Noord-Zee ligt hedenochtend een vrij diepe depressie; onder invloed van dit laag is bij ons de ba rometer sterk gedaald en komt bij aanwakkerenden Z.W.-wind opnieuw regenachtig weer voor. De tem peratuur is sedert gisteren ook wederom gestegen. De hooge luchtdruk in het noorden hield stand. Voor morgen is voortduren van de winderige en regenach tige weersgesteldheid waarschijnlijk. M. BURGERLIJKE STAND VAN ALKMAAR. Geboren: 25 Nov. Cornelis, z. v. Cornelis Koo- men en Alida Maria Knijn. 26 Nov. Nicolaas Hendrik, z. v. Willem Vasbinder en Trijntje Smit. 27 Nov. Grietje, d. v. Jan Jongejan en Nanda Margarefha Brouwer. Overleden: 26 Nov. Hendrika Fransen wed. van Lourens Veer, 80 jaar. 28 Nov. Johanna Catharina Frikkee, 21 jaar. Laatste berichten. Ingezonden Mededeelt n gen. KWAADWILLIGHEID. ROTTERDAM, 28 Nov. Te Charlois is een land- bouwschuur met grooten voorraad en gereedschap van J. Hofstede verbrand, evenals onlangs zijn hooischelf, ook de schuur is door kwaadwilligen aangestoken. De stoomspuit en twee handspuiten werkten den halven Zondag. De levende have werd gered. GOED AFGEKOMEN. ROTTERDAM, 28 Nov. In een café te Charlois loste een dronken bootwerker, daar de kastelein niet tappen wilde, zes revolverschoten, een ervan vernielde het biljard, de andere kwamen in den muur terecht. Niemand werd gekwetst, De dader is gearresteerd. EEN MISVERSTAND. ROTTERDAM, 28 Nov. Aan het station der elec- trische is op aanwijzing van een stationsdame een heer gearresteerd in gezelschap van een 17-jarig meisje, dat later zijn dochter bleek te zijn. EEN INVAL. ROTTERDAM, 28 Nov. In den laatsten tijd wer den vele inbraken gepleegd in manufacturen- en eon- fectie-magazijnen alhier. Zaterdag deed de politie een inval in de Jacobusstraat no. 4 en vond daar een groot aantal dekens, jassen en costumes, arresteerde den bewoner en twee handlangers, allen ook in gesto len goed gekleed. DE KWESTIE TE SCHIPLUIDEN. DELFT, 28 November. Heden is door den Burge meester van Schipluiden bij den officier van Justitie te 's-Gravenhage een klacht ingesteld tegen het raads lid P. v. Leeuwen, ter zake van beleediging. De aan leiding daartoe is geweest een interview van dit raads lid door een verslaggever van „De Avondpost", waarin de heer Van Leeuwen zich op beleadigende wijze over den burgemeester uitliet en hem zelfs beschuldigde gelden ten nadeele der gemeente ontvreemd te hebben, CORRESPONDENTIE. Het verslag der lezing van wege de Antimilitaris- ten-vereeniging gehouden, moet wegens plaatsgebrek tot morgen blijvon liggen; dit is ook het geval met het verslag der raadsvergadering te Heer-Hugowaard. LE/flJj Staats-kontrolle. BOEKHOUDEN en aanverwante vakken ter opleiding voor praktijk en examen». Koers van 26 Nov. 28 No. 73% 48% AMSTERDAMSOHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSOH LANDE O UW CREDIET Vcordam, C 11, Alkmaar. Staatsleeningen NEDERLAND. Ned. Werkel. Schuld BUITENLAND, Bulgarije Tabakskening Brazilië Funding Mexico binnenl. Japan Oostenrijk Jan. Juli Rusland Hope Oonsol 1906 1894 6e Em. Iwang Dombr. Finano. en Xndustr. ondernemingen enz. Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollandsch Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij r8SC- Rand. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden )f Winstbew W estersuiker pCt. 21/j 5 5 4 4 4 4 5 4 41k A'dam Deli A'dam Langkat Idem praf, A'dam Serdang Deii Batavia Deli-Maatschappjj Langkat tabak A Medan BI. Asakan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Oult, Gecons. Hall. Petrol. Cert. A Kon. Mij, t. expl. v. Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembaus Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Ketahoen Gew. Pref. Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Dy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Steels Comm. Car Foundry Comm. Amerik. Stoomv.-Mij. Marin Comm. Preferent Marinebonds Peru Comm. Preferent Spoorwegleeningen. Holl. IJ. Sp.-Mij. Mij. tot expl. van Staatsapoorw. Deli spoorweg AMEBJKA. Atoh. Top. Cert v. Convert Bd. pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. Aand. div. Erie Comm. Kansas City South. Com. ii ii pref. Mis K. Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v. Rock Island Comm. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert, v, Wabash Comm. POLEN. Warschau Weenen RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt. 4 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam 3 Gemeente-cred. 8 BELGIË. Antwerpen 1887 2% HONGARIJE. Theiss 4 146 OOSTENRIJK, Staatsleening 1860 5 169 RUSLAND 1864 5 476 Koers van het geld. Prolongatie 37/9 pCt, Mededeelingen. Staatsfondsen kalm. Russen on veranderd. Tabakken op dezelfde prijzen. Oliewaarden zeer flauw. Culturen kalm. Mijnen stil evenals Rub- berwaarden. Amerika opende op vorige koersen en het verloop was kalm. 7«78 97a h» 1081/* 491/4 931/4 888/4 8'J 99 88V» 947A 1001/, 98 177% 115 149 118.75 145 660 310 870 49J/, 1017/, 454% 253% 252 69 395 482 242 258% 428% 20 159% 104% 128 178 298 848 116% 70% 287/, 268/4 80 551/4 159% 6% 17% 65 30»/, 87»A 79 87 214 104% 106% 888/4 297/, 88% 66% 84% 421/4 97% 88% 278/, 177% 178/4 214 87 lOfii/i, 101% 88% 89 99 88% 947A 100% 149 119 145 8 9% 871 48% 102% 458% 250 67 394 475 286 227 413 191 155 104 117 175 295 843 117 70% 23% 26% 10% 87% 104% 88% 297/, 88% 668/, 848/, 42% 38% H7Va 27 177% 17% 214 Marktbericht. ALKMAAR28 Nov. 1910. Aangevoerd 12 Koeien en Ossen f 230 a 31040 vette Kalveren f 40 a 110.- p. pond f 0,90 a 1,05, 21 nucht. Kalveren f 8,— a 25,668 Schapen f 22,a 33,75, 0 lammeren f a f 210 vette-Varkens f 0,a 0,per K.G., 23 magere id. f a f Geboren: NICOLAAS HENDRIK Zoon van W. VASBINDER en T. VASBINDER—Smir. Alkmaar26 November 1910. Heden overleedin den ouderdom van ruim 80 jaren onze geliefde moeder en behuwdmoeder Mej. HENDRIKA FRANSEN Wed van LOURENS VEER. Alkmaar. TEETJE VEER. Midwoud. Wed. .T. DE GROOT—Veer. L. VEER. Amsterdam. c yAN DRIEL_yEER. A. DE BRUIN. Alkmaar. G. DE BRUIN—Veer. Wed. J. BERGMAN—Veer. 26 November 1910. Verzoeke van rouwbeklag verschoond te blijken. Ondergeteekenden betuigen hiermede hunnen harte- lijken dank voor de bewijzen van deelneming, onder vonden bij liet overlijden van hunne geliefde moeder, behuwd- en grootmoeder, Mej. W. VAN DEN BERG, wed. J. GEKKITS, Uit aller naam, A. M. RUITER—GERRITS. C. RUITER. G. A. DE JONG-KEIJZER. 1 H. J. DE JONG. t j Bij mijn vertrek uit Schoorl, roep ik al mijn ken- 1 nissen aldaar een HARTELIJK VAARWEL toe. Te- vens zeg ik hun allen dank voor het steeds zoo ruim- schoots genoten vertrouwen, hetgeen bij mij in aan- gename herinnering zal blijven. Mej. J. W. MODDER—ROOZEN, k Verloskundige.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2