Het eenige goede adres voor Dames-Haarwasschen en kappen. D. J. LEVERT, Zeggen uwe Imm d niet isl ie Celluie Reokwerst G. v. d. Pol, Hoogstraat. Fotografie. [II Wlflil uugtn in (siiti winti tri prni: in "~b0 - Heerlijke EDAMMERKAAS Te koop Spoedbestellingen. Sigarenfabriek en Magazijn EAU DE COLOGNE 4. (voor Kenners.) Groote Q-OTJIDESIsr voor Dames sorteering Z 0 01F1II 61) en Heeren, G- O "O" X) XME jflL €3r Enorms kan ZILVERWERK isn de lonSiikl'ike fabriek ven Van Kempen. voor SIMON TRUBETZ, Magdeienenstraat, bij het Hof. 1 Kinder-, Patés- en Hera-ParanWes. nieuwste stekken en tonen. in: MARTIN OLIE, Dimes» en H@ei®en!fasipeï% Telefoon 522, Hofjuwelier, Mieot 22. TELEFOON 440. - ALKMAAR. SCH A PI NSTEEG, ALKMAAR. Anton Hunink, Deventer, Hofleverancier. Maf f hes Ost«ralt* een assistente in de huish Toezicht Huiswerk* H.H. EENDEN^ en KIPPENHOUDERS, Koks- en Banketbakkers- ONDERKLEEDING, E. W* VET, J. de Lange Corns. Johs.Zoon, Kassier en Commissionair in Effecten. KantoorPastoorsteeg, Safe Deposit Inrichting JAC. CHRISPIJN, Hoffotograaf. St.NICOLAAS. St NICOLAAS. St. Nicolaas Cadeau Enorme voorraad. Magdalenenstraat 4, een groote collectie Mondharmonica's weder een uitgebreide collectie cadeaux geëtaleerd Groote keuze Huishoudelijke en Luxe Artikelen. Prima kwaliteit Nikkelwaren, Theeserviezen, Ontbijtserviezen, Theebladen, Galanterieën, Leder waren, Portemonnaies, Sigarenkokers, Damestaschjes in vele soorten. Japansche Artikelen, Naai- en Werkdoozen, Kop en Schotels. Bezoekt vóór alles dus het Magazijn van KOLENBAKKEN en KACHELPLATEN wo-den tegen fabrieksprijs opgeruimd. Alkmaarsch Warenhuis. Burgermeisje met eenig fortuin. Levering van LIJSTEN op maat LijstenfabriekW. Nederkoorn, DE BONTE KOE SST. KriC03L.AAS.CA.DBAÜX. ¥©LH«¥t»S?lf3" De merken Sigaren uit bovengenoemd magazijn zijn zeer ge* schikt voor Si. alles verpakt in 1 en *|40 Kistjes. Havanna's en Planteurs. Eigen fabrikaat. Assortimentskisten en Luxe verpakkingen. „Autumn Queen,", hoogfijne 6 Cent 8 gaar. Firma HL ÜR1JNS, Odeurs, Luxe flesschen, Luxe Zeepeu, Nécessaires, Celluloïd-artikeleu, Kam-garnitureu, Gitbanden, Boldoot Eau de Cologne Dames- en Heeren- haarborstels, Scheermesseu en garnituren, enz. enz. BESLiESJEïFD OHSX7" 1513L.3E31SJ ÏD, zeer geschikt voor St. Nicol&as Cadeaux ZFtlTIiXG X3LÜ3XJC5E5 met het lood „ANTON HUNINK", altijd even heerlijk is. Boterletters, Zalmstaart, Harten, Hammen, Banketstukjes, Speculaas en Taai. I buizen, Slagers jassen, Krnideniersjassen,] Machinie jassen, Manchester jassen. Langestrgat, ALKMAAR, stelt tegen een huurprijs Tan f 2.50 per maand of f 12.— per jaar loketten beschikbaar in zijne tot berging van effecten, kleinodiën, sieraden enz- Bestellingen welke als St. Nicolaas cadeaux moeten dienen, kunnen niet meer worden aangenomen. 81 Verdronkenoof d 8! AanbevelendJACOB BRANDS FZ, Harmonica's, Mondharmonica's Flniten, öcco- rino's, Flageoletten en vele andere soorten Mu ziekinstrumenten. Zoo juhi ontvangen 3 prachtige stspels en een prachtige partij Verdronkenoord 39, Alkmaar. Ingang Langestraat eu Achterstraat. Schoutenitraat. allemaal zeldzame moo e stukjes van 4 tot 6 pond, deze stukjes worden verkocht h 75 ets, 5 ons en 16 ets. per ons. Heerlijke EDAMMERKAAS 4'/2 pond, f 1.23 per stuk. Prachtige EDAMMERKAAS zeer zacht korst f 1.10 per stuk en ook nog een Heerlijke EDAMMERKAAS 4 pond f 1.00 per stuk. AANBEVELEND, de van 99 99 35 Moderne Heerendassen, meer dan 1000 verschillende kleuren, prijzen vrnaf 40 cent tot f2. ÉP OPGERICHT 1866. ALKMAAR. TELFPHO0N 28. aanbevelend, -A. ®"S«SS®' SM *^&w88b« t^Kwa»^« H J» JÏSSJJCSj W C. OUDES. Voor de zeer talrijke gelukwens che 11, ontvang*en naar aanleiding van cle benoeming tot Hoofd der 2de Burgerschool te Hoorn, betuigen wij ONZEN 1IAR- TELIJKSTEN DANK. Alkmaar, 28 November 1910. K. TINHOLT. T. TINHOLT—v. d. BERG. De Heer en Mevrouw Dr. PAMEIJERKOLFF betuigen hun hartelijken dank voor de vele bewijzen van belangstelling, bij de geboorte hunner Dochter ondervonden. Bezoeken worden gaarne afgewacht a, s. IVoensdag, van 2I/2 4% uur. De door den E.A. Heer Rechter-Commissaris goed gekeurde uitdeelingslijst, opgemaakt in het faillisse ment van JAN SMIT Hz., bloemist te Winkel, ligt gedurende tien dagen ter Griffie van de Arrondisse- ments-Rechtbank te Alkmaar en van het Kantonge recht te Schagen ter kostelooze inzage van de schuld- eischers. De Curator J. P. BOSMAN. Alkmaar, 28 November 1910. Aan aandeelhouders, die ten kantore van de onder- ge teekenden hun aandeelen tegen betaling van f 475 per stuk hebben ingeleverd, en mochten wenschen de ingeleverde stukken terug te hekomen, wordt hiertoe, tegen vergoeding van genoemd bedrag, gelegenheid geboden, en wel ten kantore voormeld, dagelijks tus- schen 10 en 12 uur. Amsterdam, 28 November 1910. Dagelijks worden bestellingen aangenomen op Telefoon 520. Beleefd aanbevelend. GEVR. op een dorp in N.-H. in een KL. GEZINJ P. G., geneigd om met hulp van een werkvr. (Zat.) alle voork. huisel. bezigh. te verrichten. Wasch buit. huis. Br. fr. lett. P aan M. TACONIS' boekhandel te Spanbroek. Voor een LEERLING van 10 jaar wordt gelegen- heid gezocht onder toezicht van onderwijzer of onder wijzeres zijn huiswerk te maken. Brieven met conditiën aan het bureau van dit blad onder letter A 179. die zich voorzien willen van een solide afnemer voor hunne KI EREN", gelieven zich op te geven aan het bureau dezer courant onder motto „Eieren." Stofjassen voor alle doeleinden, Sport-1 hemden, Fietsbroeken, Drillenbroeken j GEBREIDE en TRICOT lenz. in elk gewenscht model. Uitsluitend goede qnaliteit. Verkrijgbaar in 't alom bekende adres j Itegenover de firma A. J. ELZAS ZOON. Reglement verkrijgbaar ten zijnen kantore- UITVERKOOP in het Goudmagazijn Ridderstraat van 1». OfDES Door overname van een grooten voorraad Juweelen, Goud- en Zilverwerken zullen alle JUWEELEN, GOUD- en ZILVERWERKEN tegen veel verminderde prijzen worden verkocht. Men loope vanaf de Laat de Ridderstraat in, men lette s.v.p. op den Naam en Winkel van F. OFDES, in de RIDDERSTRAAT. iu zeventig soorten vanaf 15 Cent. BELEEFD AANBEVELEND, P. S. Op verlangen worden goederen welke nu reeds gekocht worden, bewaard en op St. Nicolaasavond bezorgd. Orgelmaker. SPEELGOEDEREN, POPPEN, METAAL KOPPEN, CELLOUD POPJES, SERVIEZEN, KINDERTAFEL- SERVIESJES, KASTJES, KEUKENS, WINKELS, enz STOOMMACHINES, TOOVERLANTAARNS, SPOOR WAGENS OP RAILS, SCHOOLTASSCHEN, PAS- SERDOOZEN, REKSTOKKEN MET RINGEN, SCHOOLBORDEN, VLIEGMACHINES, PIJL EN BOGEN, SCHIETVOGELS, enz. enz Een knappe JONGEMAN, 23 jaar, wenscht langs dezen weg in kennis te komen met een net Fr. br. met portret onder letter Z 178, aan het bu reau van deze courant. een SCHILDERSTUKJE in lijst van B. II. TEN BERGE (1870) benevens ANTIEKE TEGELS in lijst. Te bevragen bij den boekhandelaar S. DE ROOIJ, Nieuwesloot, Alkmaar. binnen 34 uren. Grootste stalen-collectie. LAN GESTRA AT, TE1-EF. 174. ALKMAAR. Zie vooral de Etalage, daar deze artikelen zeer geschikt zijn voor een St. Nlcolaas-cadeau. Heerlijke MUIZEN R00KYLEESCH 23 ets. per ons, hy de heele Muls f 1.00 per pond. CU Gekl. Zijden DOEKEN, HANDSCHOENEN, MANCHETKNOOPEN, BRETELS, WANDELSTOK- KEN, SPORTHEMDEN, ONDERGOEDEREN, TRUIEN. Aanbevelend, Wed. JAC. VAN BEEK, Sclioutensl raat 18. PO O GO -I ra m e= e-a ii ll 01 20 V

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3