PIANO ,s, 7-dop pe - Schouwbürg Harmonie ilaiifc lm. Hi Cops.: Ii»l Inluis. St. Nicolaas-étalage. De Lange de Moraaz, Bouwterrein Contante betaling. H. J. VIM i ZM. levert goed werk C.YERHEUS, Uurwerkmaker, „Hotspur" (Manfield), „Sphere" (Schillcock), „Cert", „Schrum", „League„Herkules". Haagsehe Schoenwiukel. Piano's en Orgels. 81. Nicolaas. St. Nicolaas. Muziekwerken in prachtband voor piano. A. KLOOSTER, Hekelstraat, -Alkmaar. Landverhuring. A. IIVIHüLSEN, FMDSEN 84, ALKMAAR. a iïA.isr&jëJisr, Langestraat en Achterstraat. H. Jansen, Langestraat en Aehterstraat. ryne likeuren W INTERDIENST van I Nov.-I Maart. SL Aanv WIEG AHT's PI AHOH AMDEL, KAIYERSTBAAT 56, - AMSTERDAM. KATER Een Veiligheidscbeerines „Gillette" met 12 reserve-messen dinsdag 29 Nov1910 MIENT 24 üratis wedstrijd voor de icifiderep» het mooiste opstel oyer SINT NICOLAAS aan „ALKMAARSCH WARENHUIS' inzenden. Goedkoope retours AlkmaarAmsterdam. Ie Kajuit f 0.70 Drie dagen geldig. 2e Kajuit f O 4S Stalles f 1.25 1ste Rang f 1.00 2de Rang f 0.50 Galerij f 0.30 Aanvang uur. boek- plaat- en prachtwerken, omlegkalenders, diverse luxe post, photo's, kantoor-artikelen, vulpenhouders, schilderbenoodigdheden enz. W. NEDERKOORN, Tabak,Sigaren,Sigaretten, Koffie, Thee, Chocolade. Ned.Ind. Escompto-Maatschappij nan den Wesferweg» Nassau laan ©n Egmonderstraaf. Edammer Ka as, ALKMAARSCH WARENHUIS. E@iiig adres voor de Sint Nicolaas, Behalve de korting bij hoeveel heden van vijf en tien hectoliter volgens prijscourant toegestaan, wordt door deondergeteekenden bovendien voor contante beta ling op alle koispprijzes! hunner prijscourant van 1 Oc tober 1910 (niet op cokes) 5°[0 korting gegeven. Onder contant wordt aifs saitesici verstaan, betaling bij bestelling of afle vering. De c >kesprijzen worden geregeld naar die der Alkm. gasfabriek. Kintoor en Magazijn: KONINGSSTRAAT. - De STOOM WASCH- es STRIJKINRICHTING - „De Eendracht", REPARATIE-INRICHTING. Geen verrassender St. Nicolaas-Cadeaux voor onze jongens, dan een pasir* M^efisaiseiiaeneii of een Moetbal 9 uit onderstaande merken Zooeven ontvangen een partij warme Pantnffeiüg Uwer-» sevhsenen, Ralschoenen en Ushakicen. SJÖERÖ YPif Ay Groote keuze Voorloopig bericht. NEDERIAND5CHE INDUSTRIE oer NATUUR WOLLEN ONDERGOEDEREN utehVALTON ZONEN rmsterd Het meest bekende en soliedste Adres voor het aanschaffen of ruilen van een Zeer billijke prysnoteering* Bollede garantie. PIANO'S IN HUUR vanaf 1 3.— per maand, CCip en 99' ALKMAAR. vóór 7 December aan „Alkmasrsch Warenhuis' te zenden. Dir.; Sal J Kinsbergen en Jacques Sluyters Jr. Van ALKMAAR QT[ 8 10 2.30 6 uur Van AMSTERDAM 6.30 - 9 30 - 2.15 - 4 - pH Alleen op Zondag. uur Tooneelspel in 5 bedrijven van Jhr. A, \V. G. v. RIEMSDIJK. verhoogd j met 5 ct. voor sted, bel. Albums, Inktstellen, Cassa's Schrijfcassette, Schrijfmappen, Werkdoozen, Hand- en Zak- doekdoozen, Photo- en Brievendoozen, Boor den- en Manchetdoozen, Lakstelletjes, Damborden, Schaakspellen, Domino spellen enz, enz JAPANSCHE- en CHINEESCHE ARTIKELEN. Alles zeer uitgebreid. Correspondenten der Te bevragen bij A. O. DEN BOESTEfêD, Tousssintór. 9 Wil men een heerlijke zware haal die nit „DE BONTE KOE", Langestraat Alkmaar, h f 1.10 per stnk. Fij'no ouderwets gemaakte EDAMMER KAAS f 1.25 per stuk. der Firma de Wed. Jb. KES ZONEN, Bergerhont, Visscherslaan El, Alkmaar, - ACHTERSTRAAT B 21. OUDEGRACHT Nu 216. - mmm PIANINO'S en ORGELS, «saa LIEDERBUNDELS, Hollandsch of Duitsch. VIOOL-ALBUMS. - HARMONIUM-ALBUMS. Violen, Etuis, Kaston, Stokken, Mandolines, Echte Italiaansche en Portugeesche FLUITEN, OCCARINO'S, PICOLO'S, in alle prijzen. MONDORGELS, in 50 soorten. Alles zeer geschikt voor Sint Nicolaas geschenk Alleen verkrijgbaai bij 11 1 "-s JDesverk. gemakkelijke betalingsconditiën. UsSST" Vraagt eens prijsopgaaf. BELEEFD NOODIGEN WIJ U TOT EEN BEZOEK UIT. HET ST. MICOIi A AS-CADEAU VOOR HEEK EX ALKMAARSCH WARENHUIS stelt gratis 20 mooie prijzen disponibel, toe te kennen aan de kin deren beneden 13 jaar, die voor 7 December of wat- daarmede in verband staat, Kinderen van alle scholen en plaatsen kunnen hieraan deelnemen. Zij behoeven slechts hun opstel met vermelding van naam, adres ouderdom en de school waar zij onderwijs ontvangen, De schoone prijzen zijn van Zaterdag af in de etalage aan »le Achterstraat uitgestald. De uitslag wordt 7 December bekend gemaakt. De prijzen zijn dan onmiddellijk ter beschikking van de winners. Bij de beoordeeling, welke door de H.H. H. LINDEBOOM, hoofd der school te Oudorp, J. J. T. KOOIJ en L. W. RUSSCHER, onderwijzers te Alkmaar zal geschieden, zullen de leeftijd en ontwikkeling in aanmerking worden genomen. RITME KEUZE SC HOUTENSTRAAT. M. Door dezen heb ik de eer UEd. te berichten, dat ik geopend t»eb een zaak in Daar al de merken uit de beste fabrieken vertegenwoordigd zijnbeveel ik mij in UEd. gunst aan. Hoogachtend B. DEKKER, Langestraat No. 103. Druk N. V. v. h. Herms. Ooster Zn., Alkmaar. Castor Glacé. Peau de Suèdo. Groote keuze Fantasie NieuwZakdoeken. Uissué Zakdoeken, absoluut echt van kleur. Verkrijgbaar bij J. II. WILUBRS, Laat 131. Nieuw Nieuw GOLDIN HANDSCHOENEN, (wa8chbaar Peau de Suède) met water te waischen. koopen en verkoopen wissels op Indië, maken tolegia fisch gelden derwaarts over. Aanbevelend W. DE WAAL voor het koopen van GESCHENKEN als Schemerlampen, Eetserviezen, Ontbijt- en Thee serviezen, Theetafels, Beelden, Muziekstandaards, Al bumtafels, Toilettafels, Barometers, Klokstellen, enz. In alle artikelen ruime keuze. Alkmaar, 1 October 1910. tegen COX C IR REE K EX DE PRIJZEX. Naast VROOM DREESMANN. - EERSTE KLAS Accuiutr regeling. PegciUke garantie. YËBKRIJGBAAK j\| IF -9 TEE. 310. MAGAZIJX van Cedipl. Pianostemmer. V oorhandeu: nieuwe en gebruikte Billijke prijzen. Solide Instrumenten. Stemmen. Repareeren. en verkrijgbaar hij BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR zullen op een nader te bepalen dag en uur in de maand Januari a.s. overgaan tot de verhuring bij openbare inschrijving, van het Weiland, gelegen aan de Hoornsche Vaart in deze gemeente. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4