Miopst aires. Elgea werhulastb Pedlroli, Langestraat 10, Alkmaar. ee. a"JL3xrsJB3Piir, Spoedbestellingen, Bouwterrel De [tóe Stwellteit Chocoladeletters Kanarievogels, Polmaise Brekery Polmaise mijn BUITEN SIJNDICAATHANDELAAR Moderne Heeren-Artikelen, 0®T" Een welkom St. Nicolaas De Lange de Moraaz, hAÈÉÉi liaiÉi, Eet nooit Banketletters. Bauketbakksr. Teief. 74. Harten, Hammen, Fantasie Gebak. STEENKOLEN.ZUIGGAS.ANTHRACIET(Dierdere BRANDSTOFFEN STEUNT OEN VRIJEN HEL, U ZELF PROFITEERT IN DE EERSTE PLAATS VAN CONCURRENTIE. Kanten, Dames- en Heeren-Paraplnies, zwarte en gekleurde Dassen, Handschoenen, Cachenez, Bretels, enz. *T»«. maïzena R.K. lleranipg nor MÉMerÉg, Deventer Machinem.hr'e,t' I Kruidenierszaakje (hoekhuis), Schoutenstraat 18.Wed Jac. VAN BEEK. ADVERTENTIE N. J. Jk/UTTPiETF* OT"~ St. NICOLAAS-fA DRA ÜX soiiede Hgetifesi Flinke bijverdienste in alle modellen, in GOUD, ZILVER, DOUBLé en NIKKEL voorradig. Aikmaarsch Warenhuis. Levering van LIJSTEN op maat Lijstenf&briekW. Nederkoom, Schoutenitraat. aan den Westerweg, IMass&ulaan en €gtnonderstr&al C. SCHIPPER, Alkmaar De beroemde HOEKSTRA Schaats is voor Alkmaar en Omstreken alleen verkrijg» baar bij Doggenaar'g Bloemenmagazijn Prima Harzen Hoh!s*oIIerS| bij J, TERWEIJ, in ©en daarvoor ingericht vertrek achter den winkel. Gr. BABLZSLKBL, Zaterdag 3 December Hekdstraat No. 20. G W VAN DER V.'EN, is DeBeste. AMSTERDAMSCH6 Bra'.sd-Assurantïe-Compagnie Ge den k bij Uwe Sint Nicola?sgiften de iiüsjes dep ?oorheen J. L. KERING BöGEL i Cd filiaal W. J. SCHEPPER, Laat 146, Telefoon 137. f StoeminaGhines en Stoomketels voor elkbedriif. Ter overname aangeboden: Faillissement E. WLEIJSTEËN, timmerman en aannemer, gedomicilieerd te Hoorn, doch thans afw>zig. A 6, Kraanbuurt (Groenmarkt) h 6 Ter overname aangeboden een net Voor St. Nicolaas is het aaugewez' n adres WOLTERING WACKERS MIENT 10 ALKMAAR. Lederwaren, Parapluie's, Handschoenen enz Ingang Langestraat en Achterstraat, Te bevragen bij h. O. DEN BOESTERD ToaissintstrJ C. SCHIPPER, op de Laat Tevens FIJNE P0FDERCH0C0L8DE 20 cent per ons. Zadelmaker, Heerenstraat, MANNEN en POPPEN, alkmaar. STOOKT Anthraeiet of MIJNE WALES BREKERY ANTHRACIET Prijs POLMAISE atmeting 30|50 mM. Fl. 1 60 JU J J WALES 20|30 30150 bij 5 H.L. tegelijk 1.50 5 ets. hoo?er. franco huis. O 9n bU 1 H.L. t gelijk 10 ets. hooger. wordt geleverd ONDER DEN NAAM DER van herkomst,, dus met PR, AKTÏSCHEN waarborg voor kwaliteit. Een keuze uit deze twee eerste soorten is raadzamer dan eane uit tal van soorten waarbij men geen contröle op herkomst oi kwaliteit heeft. Voor industrie lever ik als scherp cor,curreerend. Tal van industrieën, die met Buiten-Syndicaat«-kolenhandelaren vroeger tevreden stellend werkten, kunnen door niet-vrfie brandstoffen handelaren tegenwoordig slechts met Syndicaatproducten worden bedier d TELEPHOON No. 178. D. SLAAUW, Baangracht. - RUIME KEUZE - is eeu muisje of botje ROOKVLEESCH, een BANKETHAMMETJE, CERVELAATWORST, fijne LEVERWORST, PLAKWORST of GELDERSCHE WORST. Een blik SARDINES, ZALM of KREEFT. Een potje PATÉ, GEMBER, PALING IN GELEI, GEM AR. HARING of ROLMOPS. Een bosje SPROT, MAKREEL, SPEKBOKKING enz. bij Hofleverancier VERDRONKENOORD. Agenten der Naamlooze Vennootschap Nationaal Grondbezit" te 's-Gravenhage. l)e 1 0'ö Obligation is t lOOO en f250,—zijn vei'ki-ijgbaar ten kantore Breedstraat A 48. opening vsn den HET Ulf^tUWTENDE VOEDSEL VOOR KINDEREN. 1'WAKKEN EN GEZONDEN ZUIG GAS- en GASMOTOREN 1 GIETWERKEN op elk gebied. BROEK OP LANGEDIJK, 1 Dec. Heden werd besteed voor Aardappelen gladb. f 0.a 0.ronde f 0.a f 0.muizen ,f 0.a 0.kleine f 0.a 0.wortelen f 0.70'a 0.bloemkool le soort f 0. a 0.2e soort, f 0.a 0,Roodekool f 3.0 a 10.10, gele kool f 2.50 a 6.witte kool f 2.a f 4.60, zilfaruien f 0.a 0,uien f 2.20 a 2.45, slaboonen a 0.Nep (kleine uien) f 0.a 0.Bieten f 0. f 0.R. Bloemkool f 2.50 a 4.50. Rammenas f 0. Getrouwd: N. T. TEENGS en H. A. WOUTERS. Deli. Kalahoen Penang. 2 December 1910. Bij vonnis van de Arrondissements Rechtbank te Alkmaar d.d. 1 October 1910, is verklaard in staat van faillissement G. G. DE GROOT, groentekoop- man te Schagen, met benoeming van den Edel Acht baren Heer Mr. H. W. VAN TIENHOVEN, tot Rechter-Oommissaris en van ondergeteekende tot Cu rator. Mr. A. J. M. LEESBERG, Curator. Kantoor: Langestraat 94, Alkmaar. Bij vonnis der Arrondissements Rechtbank te Alk maar van 1 December 1900 en tien is failliet ver klaard ALEX KONING, zadelmaker te Burg op Texel, met benoeming van den E. A. Heer Mr. A. D. H. FOCKEMA ANDREAE, lid van gemelde Recht bank, tot Rechter-Oommissaris, en van ondergetee kende tot Curator. Mr. Th. J. P. GOUVERNE. Kantoor: Alkmaar, Langestraat 88. De Curator in bovengenoemd faillissement brengt ter kennis dat de schuldvorderingen bij hem vóór den 21 December 1910 moeten worden ingediend en dat de verificatievergadering zal plaats hebben op Woens dag 11 Januari 1911, 's voormiddags te elf uren, in het Gerechtsgebouw aan den Geestersingel te Alkmaar, De Curator voornoemd, Mr. P. A. OFFERS. Kantoor: Gedempte Nieuwesloot No. 83, Alkmaar. Ik ging eens naar de stad Voor manlief wat te koopen, Maar wist voorwaar niet wat, Doch zette mijn oogen open. Toevallig' door den Kooltuin gegaan Bleef ik dra van verwondering staan; Sigaren, van de beste soort Voor prijzen, neen, nog nooit gehoord. Ik ging dan ook terstond naar binnen. En kocht daar alles naar mijn zinnen. Dus burgerij en buitenliën Ga daar naar toe, en gij zult zien, Dat gij nooit beter kunt terecht, Ik zal dan ook mijn dorpsgenooten Aanraden daar sigaren te koopen. Ik ben er een uit Akersloot, En moet weer gauw weg met de boot, Die dus mijn adres wil weten Gaat dan naar de Sigarenfabriek „de Concurrent", Bij Kaaij in den Kooltuin, daar is het bekend. C. KAAIJ, Sigarenfabriek „De Concurrent" Kooltniii lJi, Alkmaar. GOUD- en ZILVERSMID Het TAFELZILVER en het SCHEPWERK is bi zonder goedkOop bij bovengenoemden firma. Groote keuze GOUDEN KEETINGEN, GOUDEN en ZILVEREN HORLOGES met garantie. Een concnrreerende SIGARENFABRIEK vraagt tegen flinke provisie. Zij die bij winkeliers en grossiers zijn ingevoerd, genieten de voorkeur. Zonder goede getuigschriften onnoodig zich aan te melden. Franco brieven onder letter M' 179, bureau dezer courant. voor uitbreiding vatbaar. Te bevragen aan bet Bureau van dit Blad. tBSt UITVERKOOI* in bet Goudmagazijn Ridderstraat van i'. O ('DES Door overname van een grooten voorraad Juweelen, Goud- en Zilverwerken zullen alle JUWEELEN, GOUD- en ZILVERWERKEN tegen veel verminderde prijzen worden verkocht. Men loope vanaf de Laat de Ridderstraat in, men lette s.v.p. op den Naam en Winkel van P. OUDES, in de RIDDERSTRAAT. SPEELGOEDEREN. POPPEN, METAAL KOPPEN, CELLOUD POPJES, SERVIEZEN, KlNt»EETAFEL- SERVIESJES, KASTJES, KEUKENS, WINKELS, enz. STOOMMACHINES, TOO VERLANTAARNS, SPOOR WAGENS OP RAILS, SCHOOLTASSCHEN, PAS- SERDOOZEN, REKSTOKKEN MET RINGEN, SCHOOLBORDEN, VLIEGMACHINES, PIJL EN BOGEN, SCJIIETVOGELS, enz. enz. binnen 24 aren. Grootste stalen-collectie. NIEl'W I NIEUW eigen fabrikaat, kosten thans 80 c,%iit de 5 ons bij Borstplaat van de allerbeste kwaliteit, in diverss smaken, 12 cent per ons. Itoterbankct en -ketter*. 1ste .'kwaliteit, 60 cent per 5 ons. BOTERSPECULAAS 50 cent de 5 .ons. PRIMA SPECULAAS 35 ZEER GOEDE KWALITEIT 26 HONIGTAAI, extra fijn, 22 STROOIMOPPEN 25 Alsmede diverse CHOCOLADE-en ST. NICOLAAS- ARTIKELEN tegen zeer lage prijzen. P.S. Let s. v. p. op de fijne kwaliteit mijner CHO COLADELETTERS en tevens dat in elk speculaasje mijn naam staat, in de kleine C. S., in de groote 17 17 11 17 17 71 V 71 St. Nicolaas-Cadeau. ooi St. NICOLAAS-CADEAUX bezoek e men Telefoon 292. Manden gevuld met PLANTEN, BEGONIA, GLOIRE J?^LtT0EEAINE' CYOLAME, ERICA, PRIMULA rTTVT? CfflNENSIS, PALMEN, ARAUCARIa! OLIVIA enz. enz. KOORSTRAAT 43 liet Oninuild van Gebrg. HAI.I'U te Egxnond aan Zee, wordt U bijzonder aanbevo len! I knnt bestellen bij de Heeren A. DEK- KER, Ridderstraat. Telefoon 182: HAUTE- MA. Hoogstraat en Gebrs. SCHEEPMAKER, Spoorstraat. Prijsconrant kosteloos verkrijg baar bij voornoemde adressen. 99 Aanbevelend, Beleefd aanbevelend, anders dan XA A HESE VEExVs bekroonde opgericht in den jare 1799. filRFCJnUREN berichten, dat in overleg' met Heeren Commissarissen, de uitdeeling over het- 120c. Boekjaar is vastgesteld op ZEVEN EN EEN HALF PROCENT. Do uitbetaling hiervan zal geschieden ten. kantore «er Compagnie, Keizea-sgiracht No. 564, bij de Spie gelstraat, tie^ Dinsdags en Donderdags, van des mor sels10 tot 121/2 uur, tegeu intrekking van bet Divi- endbewijsi No. 21 behoorlijk ingevuld met het bedrag 11 H V t! °n zeveilt'8' S,«lden, en onderteekend. De Balans ligt voor* aandeelhouders ter inzfage na 1 anuari £911, ten kantore voornoemd. Amsterdam, 1 December 1910. A. BURGER, GEESTERSINGEE 34e, AIKflAAB, I beveelt zich aan voor de 11 [plaatsing van «vering en Bepaaldelijk ook voor H.H. IJzerhandelaren, I I Smeden, Bouwondernemers enz. Speciale afdeeling voor drijfwerk. I graaide en Gepolijste DRIJFASSEN, ver- I schillende systemen van KOPPELBUSSEN I zelfsmeerende LAGERS, HANGERS, MUUR-i J CONSOLES, enz. RIEM- en SNAARSCHIJVEN I in alle grootten. j Men vrage prijs. Begroetingen worden |op aanvraag kosteloos verstrekt. Een mooie witte Wagen, Wieg, Luiermand, Kiudcrledikant, en cenigc andere Artikelen. Adres: KENNEMERPARK 6,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3