DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 285 Honderd en t waaide Jaargang. ZATERDAG ECEMBER De Schooltandarts. BINNENLAND. 1910. Xif* Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Dit nummer bestaat uit 3 bladen. tl KL II #1 AARSGH RANT. lAy JTaar de betrekking- van WERKMAN-STOKER aan het Gemeente-Slachthuis worden sollicitanten op geroepen. Het weekloon bedraagt 10,(doch ge durende het koeltijdperk van April tot November 12,met drie 3-jaarlijksche verhoog'ingen, elk van 0.50 's weeks. Pensioensbijdrage 6%. In aanmerking komen bij voorkeur ingezetenen der gemeente, niet ouder dan 30 jaar en van een gezond lichaamsgestel. Persoonlijk bezoek wordt niet ver langd. Stukken in te zenden aan het Gemeentebestuur van Alkmaar vóór 12 December a.s. (Ingezonden) Misschien is er nauwelijks een onderwerp te vinden, dat bij den lezer aanvankelijk minder belangstelling wekt, dan het bovenstaande. Dit feit heeft ons niet weerhouden, om de redactie van deze courant, gastvrij heid te vragen. Het onderwerp is niet sympathiek. Misschien komt dit, omdat de tandarts ons herinnert aan kiespijn. Is het alleronbillijkst om den tandarts te verwijten, dat hij bij 't trekken van tanden of kiezen zijn patiënten pijn veroorzaakt, het is niet minder onrechtvaardig, om^ tegen schooltandartsen van huis uit, een afkeer te koesteren omdat in ons geheugen, tandarts en tand pijn, denkbeelden vormen, die dicht bij elkaar liggen, zoodat wanneer een dezer woorden gehoord of gezien wordt, het andere ons onmiddellijk voor den geest springt. Wij verzoeken mitsdien onzen lezer, vroegere vooroor- deelen op. zij te zetten en onpartijdig de vraag te wil len overwegen, of het niet zeer gewenscht zou zijn, voor de schoolkinderen, tandheelkundige behandeling in te voeren. Zouden we te Alkmaar zoo vooruitstre vend kunnen zijn, om hiermede een begin te maken in ons land? In een groote stad berekent men de kosten van die behandeling op zestig cent per jaar en per kind. In, een kleinere stad zal dit bedrag hooger zijn. Maar, wanneer vaststaat, dat op geen enkel gebied van de>n openharen gezondheidsdienst in verhouding van de geringe kosten, zulke belangrijke resultaten te verkrijgen zijn alsi bij de tandverzorging der school jeugd, dan moeten we over de kosten heenstappen. Tandverzorging in de school is een hulpmiddel tot voorkoming van infectieziekten, is een der middelen tot bestrijding van tuberculose, terwijl de gezondheids toestand der kinderen ongetwijfeld verbeterd wordt zoowel door reinheid der mondholte als door deskun dige behandeling* in geval een tandziekte zieh voor doet. Carieuse tanden, ziek tandvleesch geven aanleiding tot Stoornis van de gezondheid. Prof. E. Jessen te Straatsburg zegt in zijn werk die Zahnpflege in der Schule blz. 53, tal van schoolziekten, als- hoofdpijn, duizeligheid, gebrek aan eetlust, bloedarmoe, zenuw achtigheid vinden hun laats ten grond in het ziekwor- den der tanden. De woorden „laatste grond," nemen wij over uit het Duitsch, omdat we zoo juist mogelijk willen weer ge ven, hetgeen deze autoriteit beweert. „Laatste grond", is een germanisme. We houden niet van germanismen, maar wat de Duitschers tot stand brengen op het gebied van hy giëne in 't algemeen en ook ten aanzien van de tand- hygiëne in het bijzonder, dat verdient toch alle bewon dering. Wanneer men leest, dat in Straatsburg drie, in W iesbaden zelfs zes en in Dresden tien schooltand artsen zijn aangesteld, dan dunkt ons, dat wij met een volkomen gerust g*eweten, dit voorbeeld kunnen vol gen, en een proef nemen hier ter stede. Dit is een germanisme, dat we veilig kunnen volgen. Dat een onverzorgde mond met' zieke tanden nadeelig moet zijn, wie kan het in ernst betwijfelen? Elf honderd veertig millioen, zegge 1140 000 000 zwammen, herbergt een zieke mond.1) En hoeveel zieke monden zijn er? Rotte kiezen zijn vacantie-kolonies voor bacteriën. Diphterie-bacillen gedijen er. Vooral in tijden van epedemie, zou het niet dan plichtmatig zijn, dat alle kinderen zorgvuldig den mond reinigen, voor dat zij op school komen. Wellicht^zijn er lezers, die dit grappig en belachelijk vinden. Wat moet men daarop antwoorden? In Rus land zijn zelfs tal van boerendorpen, waar de maatre gelen van regeeringswege tegen cholera genomen, door de onontwikkelde bevolking met geweld worden tegengegaan. Wij behooren toch verstandiger te zijn, dan de Russische moesjik. En dat zijn wij ook; het eenige wat ons dikwijls de parten speelt, dat is ons conservatisme. Wij loopen liever met elfhonderd millioen zwammen rond, dan ya-n een verkeerde gewoonte af te wijken. Maar omdat dit nu eenmaal de aard is, van ons Hollanders, wordt het hoog tijd; dat het jongere ge slacht anders en beter wordt opgevoed. Dit kan niet anders dan met behulp van schooltandartsen. Een tegenwerping waarmede men gaarne voor den dag komt wanneer hygiënische maatregelen worden voorgesteld, die men liever om andere redenen niet wil toepassen is deze: men vraagt, „is de overheid wel bevoegd den toestand der ta-nden van schoolkinderen te onderzoeken en de behandeling te eischen?" Het antwoord op die vraag is, ten eerste, dat we ge lukkig in een tijd leven, waarin het gemeenschapsge voel overheerseht en vermeende particulieren belan- gen daarvoor moeten wijken. Doch bovendien zou men de vraag met een weder vraag kunnen beantwoorden „Zou de overheid wèl he voegd zijn, een leerling met diphterie-bacillen op school te dulden, die gevaar oplevert voor andere scholieren, maar niet bevoegd zijn, om dien leerling in het belang der andere kinderen van de school ver wijderd te houden?" Voorts leert de dugelijksche ervaring, dat de min der gegoeden, die öf geheel kosteloos öf tegen geringe kosten een medische hulp kunnen inroepen, veel eer der daartoe overgaan dan. in de meergegoede kringen gebruikelijk is, en zij mitsdien kostelooze verzorging ook in dit opzicht in de hand zullen werken. Practisch levert het onderzoek geen bezwaar op. Het is thans reeds in de verordening opgenomen, dat het kind zindelijk ter schole behoort te kopien, Het begrip zindelijkheid zal' binnen korten tijd uitgebreid worden tot de mondholte en wie eenmaal gewend, is om ook deze deelen des lichaams te reinigen, kan er evenmin huiten, als thans de overgroote meerderheid, die het gelaat wascht, daar niet meer buiten kan zon der zich .onaangenaam te gevoelen. Een ander argument tegen den schoolarts is dit: „laat ons," zoo zegt men, „eerst afwachten, totdat we een schoolarts krijgen, en zien of hij dan dit onderdeel der heelkundige taak, niet op zich kan nemen." Doch, men vergeet hierbij, dat de tandheelkunde in den laat- sten tijd een geheel afzonderlijk vak geworden is, dat een hoog standpunt bereikt heeft. Men heeft thans wel degelijk een specialiteit noodig om dit naar eisch te behandelen. Bovendien vooral in onze omgeving, zal er veel werk zijn, om een behoorlijke verzorging van de mond holte in te voeren. In Mei 1908 heeft de Rotterdamsche Tandheelkun dige vereeniging aan den Raad van Rotterdam, een verzoekschrift gericht om een subsidie te verkrijgen van 500 tot het instellen van een onderzoek van ge meentewege naar de gebitten van de schoolkinderen. Burgemeester en Wethouders stelden voor gunstig' op dit verzoek te beschiken, maar het werd dooi' den Raad verworpen. Tot motiveering van dit verzoek werd er op gewezen, dat tandcaries de meest versprei de van alle ziekten is en dat volgens onderzoekingen op honderdduizenden van schoolkinderen in het bui tenland verricht, meer dan 95 door tandcaries aan getast zijn en circa 25 van het aantal tanden ziek is. Daarbij zijn de hoogstschadelijke gevolgen van het tandbederf duidelijk voor den dag gekomen. De tand caries leidt, door het verweeken en afbreken van den aangetasten tand, niet alleen tot een afschuwelijke ontsiering van het gelaat, tot vermindering van liet kauwvermogen, tot tand en kiespijn, maar zij is de oorzaak van kaakontstekingen, fistels, koortsen, zwel lingen der lymphklieren, maag- en darmziekten. Zij bevordert het ontstaan van tuberculose, longontste king, diphterie, croup, bloedarmoede, keel- en aman del-ontsteking en zij is in zeer veel gevallen de oor zaak van stinkenden adem. Behalve het nadeel aan de gezondheid en het uiter lijk van een tandlijder berokkend', belemmert deze ziekte het onderwijs omdat de door pijn, koortsen en voedingsstoornissen, verzwakte kinderen, de lessen moeielijk kunnen volgen, zij niet zelden moeten ver zuimen en buitendien door hun adem, die bij het spre ken en zingen in d© lucht der schoollokalen verspreid wordt, deze verpesten. Aangezien alleen door bemiddeling van dc school het tandbederf kan worden gestuit, ging men dan ook terecht in het buitenland er toe over, schooltandartsen aan te stellen en schooltandklinieken in te stellen. Het komt ons voor, dat dit bui ten lands c h voorbeeld hier ter stede behoort te worden gevolgd. Men kan zich van de noodzakelijkheid der aanstel ling van schooltandartsen op den dmur niet onttrek ken. Het gaat niet aan, om ex zich van af te maken, door er op te wijzen, dat andere ziekten, b.v. adenoïde vegataties, oogziekten enz., nog veel meer storend op het onderwijs zullen werken. Immers is. dit het geval, dan moet ook daarin wor den voorzien. Maar de verzorging van de tanden, zal juist blijken te zijn, het middel bij uitnemendheid, om andere ziekten der mond en keelholte op te sporen en tijdig© deskundige behandeling mogelijk te maken. Vóór alles, omdat het hier geldt iets nieuws, is, dunkt ons noodig, een voorloopig onderzoek, omtrent den toestand der gebitten van onze schooljeugd hier ter stede. Eerst, wanneer zoodanig onderzoek is vastgelegd' in een rapport, kan met kennis; Van zaken een oordeel worden uitgesproken en tegenstanders met kracht van arguementen overtuigd worden. voorkeur zouden wij zien, dat Burgemeester en Wethouders' het initiatief namen, tot deze inderdaad belangrijke aangelegenheid; de commissie van toe zicht en de gezondheidscommissie zouden uitgenoo- digdj kunnen worden om advies uittebrengen. Mis- schien zou het deskundig lid der schoolcommissie be reid zijn, in overleg met de onderwijzers, een sttistiek samen te stellen omtrent het aantal gevallen van ca ries en zoo mogelijk het percentage der zieke tanden. Het doel van dit opstel is slechts dit om de zaak ter sprake te brengen en de verwachting uittespreken dat onze autoriteiten bewogen1 worden een onderzoek te bewerkstelligen. l) Zie Miller Mikro-organismen Leipzig Thieme. der Mundhökle A. P. H. TWEEDE KAMER. In de zitting van gisteren was hoofdstuk III der begrooting aan de orde. De voorzitter verzocht de heeren „zoo mogelijk" zich te beperken. Allereerst hervatte de heer P a t ij n (U.-L.) zijn betoog van den vorigen middag en besprak de zaak-Van Hceckeren. Spr. bracht hulde aan den minister voor het krachtig weerspreken van het gerucht van vreemde inmenging in onze defensie, doch acht het antwoord van den min nopens de door den voormaligen gezant te Stockholm ingezonden rapporten van 1904 en 1905 onvoldoende. De minister zei dat het geen rapporten zijn maar brieven. De heer P a t ij n drong aan op een med'edeeling wie tot het schrijven van die brieven aanleiding gaf Was het da toenmalige premier? Spr. wenscht ophel dering in deze aangelegenheid. De heer Van Nispen tot Sevenaer (R. K. Rh eden), wilde toelating van onze melk in Duitschland en, als dat mislukt, retorsie-maatregelen in ons tarief. De heer de Kanter (U.-L.) vroeg maatregelen tegen onjuiste berichten in de buitenlandsche pers, De heer Duymaer van Twist (A.-R.) wil de weten, of het verbod van hooi- en stroo-invoer in Engeland zal worden opgeheven. De heer Van Karnebeek (V.-L.) sprak over de samentrekking der diplomatieke posten van Ma dricl en Lissabon, over de stichting van een internati onale rechtsschool voor volkenrecht ©n. over het bou wen van een fort aan de Schelde. Nadat de heer VanjRispen tot Sevenaer (R.-K. Nijmegen) wees op de geruchten, dat onze ver tegenwoordiger in Lissabon is overgeplaatst naar Ma drid, de belangstelling van den minister had ge vraagd voor enkele regelingen met België en zijn in zichten inzake arbitrage-verdragen ontvouwd had, werd de post op de begrooting van Landbouw,- betref fende het instellen van een Zuiderzee-raad, waarover de stemming tot hedenmiddag was uitgesteld, aange nomen met 37 tegen 32 stemmen. Daarna sprak de heer de Beaufort (V.-L.) over de noodzakelijk heid van handhaving onzer onzijdigheid en wat de re geeri-ng daarvoor te doen heeft. Spr. ging in den breetle na, op welke wijze kleine mogendheden belioo- ren t-e handelen om hun autoriteit te handhaven. Spr betoogde verder, dat z. i. Nederland, volkomen recht heeft- de Westerschelde te versterken, maar een tweede vraag is, of die versterking noodig is. Hij achtte het toch zeer gewenscht de vriendschappelijke verhouding met België te bestendigen. De heer Van Ids inga (O.-H.) sloot zich in zake wijziging der vreemdelingenwet aan hij den vo rigen spreker. Ook besprak hij de Schelde-kwestie in verband met onze onafhankelijkheid en vroeg voorts naar 's ministers plannen ten opzichte der landverhui zing. Spr. keurde het oprakelen der zaak-Van Heeckeren af na 's ministers besliste verklaring in de Eerste Ka ïner. De heer J ansen (U.-L. Den Haag), weersprak een opmerking van den heer Van Karnebeek, dat het Haagsche gemeentebestuur niet zou willen mee werken bij de voltooiing van het Vredespaleis. Be, heer Kuyper (A.-R.) verklaarde, dat hij in de Van Heeckeren-zaak niet mocht spreken. Het zou plichtverzaking zijn. Maar hij heeft geen enkel woord geschreven of gesproken in deze zaak, dat in strijd met de waarheid' is. Voorts bepleitte hij, ter bestrijding van lasterlijke buitenlandsche persberichten, steun aan het instituut voor International Control of News te- Londen. De minister van buitenlandsche zaken (de heer de Ma rees. van SwinderenX herhaalde zijn vroegere verklaringen. Het is den Minister bekend' en hij kan hier spreken met het grootste gezag, -dat er geen feiten zijn, die wijzen op eenige. inmenging van een vreemd© mogend heid i-n onze binnenlandsche aangelegenheden. Nadat de minister met een herinnering aan het be zoek van het Belgische Koningspaar had geconsta teerd, dat onze verhouding met België van den meest vriendschappelijken aard is, verzocht hij zijn rede Dinsdag 10% uur te mogen voortzetten. Daarop werd de vergadering tot Dinsdag half elf verdaagd. Gemengd nieuws. PAPENDRECHTSCHE STRAFZAAK. Ter voldoening aan het verzoek van de commissie van rapporteurs over de Justitie-begrooiing heeft dé Minister van Justitie aan de Tweede Kamer doen toe komen een afschrift van het arrest van het Gerechts hof te Arnhem d.d. 29 Nov. j.L in zake de vervolging wegens smaadschrift tegen H. Garsthagen. VERGADERING VAN BESTUREN DER TUIN- BOUWVEREENIGINGEN AAN DEN LANGEN- DIJK EN OMSTR. MET IIET BESTUUR VAN „DE KOOPHANDEL." Op verzoek van „Koophandel" vergaderden Donder dag te Zuid-Scharwoude met het bestuur dezer veree niging de besturen van de afdeelingen „Langedijk en Omst." en der vereenigingen „Eendracht" te Oudkar spel. „Landbouwbelang" te Noord-Scharwoude, Nieuwleven" te Ileer-Hugowaard' en „Waarland1" n hoofdzaak ter bespreking van de contracten bij den onderhandsehen handel in gebruik. Door ongesteld heid was de heer Nobel, die gewoonlijk deze vergade ringen presideert, afwezig en fungeerde als voorz. de heer S. Zeeman. Meegedeeld werd een schrijven van Groente-cultuur, waaruit bleek, dat deze vereeniging zich ten aanzien der contracten alle vrijheid' wenscht voor te behouden. Door „Langendijk en Omstr." was voor har© leden op de contracten gedrukt, dab levering van producten niet later mag geschieden dan 7 dagen na den ver koop. In de plaatselijke pers verklaarde „De Koop handel" van deze nieuwe eontracteu geen gebruik te zullen maken, terwijl het hoofdbestuur van „Langen dijk en Omstr." den leden dier vereeniging ter kennis bracht, dat alleen de nieuwe contracten gebruikt zou den mogen worden. In de vergadering nu werd deze zaak besproken en door „De Koophandel" beweert, dat deze nieuwe be paling door de handelaars niet- k a n worden aan vaard. Blijkbaar werden de geopperde bezwaren tegen deze bepaling mede door de tuinbouwers gevoeld, al thans de besturen der afdeelingen van „Langendijk en Omstr.", voor wier leden de bepaling trouwens al leen geldend was, zegden toen afdeelingsvergaderin- gen te zullen uitschrijven, waarin dan het voorstel tot intrekking ter tafel zal komen. „De Koophandel" verklaarde geen bezwaar te hebben tegen een z, g. overleggel-d van 5 ets, per 100 stuks kool, indien leve ring later moet geschieden dan per contract was be paald. Ook kwamen in deze vergadering weer ter sprake het bedrag waarvoor het gebruik van een contract niet verplichtend is, wanneer het geldt z.g. daghandel. Voorloopig werd hieromtrent besloten de vereeniging ieder voor zich de keuze te laten tusschen 25 en 100 gld. Door één der handelaars werd nog in overweging gegeven, dat „De Koophandel" zou besluiten de con tracten verplichtend te stellen voor alle koopen. Hoe wel dit bij sommige handelaars bestrijding vond, ble ken anderen er wel voor te gevoelen. De tuinbouwers zouden het zeer toejuichen en door „De Koophandel" werd toegezegd in een daartoe te houden vergadering over dit voorstel een beslissing te doen vallen. Tenge volge eener klacht over het laat thuis komen der ar beiders van de laadplaats t-e Broek op Langendijk, wordt, nadat d'oor1 de handelaars is verzekerd, dat dit een gevolg is van gebrek aan goede spoorwagens, be sloten een commissie bestaande uit de heeren R. Slot, J. H. Houtkooper, S. Zeeman en P. Wonder af te vaardigen naar de dir. der Boll. Spoorw. Maatsch. om voor verbetering te pleiten. Tevens zal' in den Tuin- bouwraad deze zaak ter sprake worden gebracht, op dat deze pogingen in het werk stellen om öf te Alk maar öf te Broek op Langendijk, een emplacement te krijgen voor een- voldoend aantal spoorwagens, welke nu, doordat ze van elders moeten komen, veelal te laat ter plaatse aankomen. Voor den zooveejsten keer komt nog eens weer het zoo verderfelijke focii ens tel sol ter sprake. De hande laars, gevoelende dat zij daarvan de schade ondervin den, verklaren zich sterk voor krasse maatregelen, doch meenen, dat er dan volkomen samenwerking moet zijn tusschen „De Koophandel" en Tuinbonwver- eenigingen. Na vrij wat discussie wordt besloten, dat bij het aanbrengen van een overtreding door „Koop handel" en de betrokken Tuinbouwvereeniging 1 premie zal worden uitgekeerd, terwijl de overtreder door den betrokken handelaar uit zijn dienst zal wor den verwijderd, of door de t-uinbouwvereenigingen in dien het een harer leden geldt, geroyeerd zal worden. Aan het einde der vergadering werd door den heer Zeeman nog meegedeeld, dat de arbeiders in dienst der handelaars tegen ongevallen verzekerd zullen kun nen worden bij de Tuinbouw-Onderlinge. Hierna sluiting. DE JACHT IN NOORD-IIOLLAND. De commissaris der Koningin heeft bepaald, dat in Noord-Holland de jacht op klein wild, met uitzonde ring van die op houtsnippen, op Zaterdag 31 Decem ber 1910, met zonsondergang en de jacht op grof wild op Dinsdag 31 Januari 1911, met zonsondergang zal worden gesloten. Ilet. verkoopen, te koop uitstallen en vervoeren van het hierbedoelda klein wild', zil uiterlijk tot en met 14 Februari 1911 mogen plaats hebben. CONTANTE BETALING. Te Amsterdam heeft' ten huize van den voorzitter van de Staats-commissie voor den Middenstand verga derd de commissie, uit haar midden benoemd op de laatste algemeene vergadering, om de eindredactie vast te stellen in zake het wetsontwerp tot bevorde ring der contante betaling. Nadat dit was geschied, besloot de commissie het ontwerp met memorie van toelichting bij H. M. de Koningin in te dienen met verzoek om het openbaar te maken. EEN ONRUSTIG GEWETEN. Iemand uit Enschedé ontving dezer dagen een brief, waarin een muntbiljet van 10 was gevoegd, gestem peld ZwolleEnschede. In dit schrijven wprd gemeld, dat dit geld het be drag was, dat een half jaar geleden door den verzen der werd gevonden in een portemonnaie, die door den heer F. werd verloren. Deze had1 n.l. dadelijk in de courant een advertentie geplaatst met opgave van het adres, waar de eerlijke vinder het verloren geld kon te rugbrengen. ONGELUK AAN LICHTFABRIEKEN. Aan de gemeente-lichtfabrieken te Haarlem werd een ijzeren gording opgehesehen door middel van een touw over een hijschblok, hangend) aan een ijzeren spant. Het touw brak en de gording en de spant vie len. Op die spant zat de 32-jarige monteur R. K., die op het ©ogenblik dat de gording viel van een hoogte van 3 meter naar beneden sprong. Hij brak daarbij zijn rechterscheen en kuitbeen. EEN R. K. H. B. SCHOOL. Te Ginneken bij Breda zal door d© paters Jezuiten een bijzondere R.-K. Hoogere Burgerschool worden op gericht; een huis is reeds voor dit doel aangekocht, j

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1