DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Honderd en twaa^Ide Jaargang. 1910. MAANDAG 5 DECEMBER. BINNENLAND. No. 286 Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Yoorbsreidend Militair-onderriclit. DOODGEVALLEN. ALKMAARS De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR biengt, naar aanleiding van een desbetreffende circin laire van den commissaris der Koningin in deze pro vincie, ter kennis van belanghebbenden, dat het on derzoek naar de geoefendheid van: lo. LOTELINGEN, die dingen naar het bewijs, hetzij voor militaire bekwaamheid, hetzij voor licha melijke geoefendheid, dan wel voor beide. 2o. JONGELIEDEN, die dingen naar het getuig schrift, vereischt tot het aangaan eener verbintenis bij het reservekader, hetzij der Infanterie of Vesting- Artillerie, dan wel der Genie, zal plaats vinden in het tijdvak VAN EN MET 3 TOT EN MET 14 JANUARI 1911; dat het onderzoek voor eiken deelnemer in één dag afloopt en voor lotelingen en jongelieden, woonachtig en verblijf houdende in de gemeente ALKMAAR zal worden gehouden te HELDER; dat tot het onderzoek uitsluitend worden toegela ten a. zij, die hebben deelgenomen aan de loting voor de lichting 1911; b. de lotelingen der lichting 1910, die, ingevolge het bepaalde bij de tweede zinsnede van art. 99 der .Militiewet 1901, in 1911 worden ingelijfd; ■a, de reeds ingelijfde lotelingen, in het genot van uitstel van eerste oefening, die, om in aanmerking te kunnen komen voor verlenging van uitstel, in ver band met de bepaling van het op 2 na laatste lid van art. 2 van het K. B. van 2 December 1901 (Staatsblad No. 230), zooals dit artikel is gewijzigd en aangevuld bij de K. B. van 17 October 1904 (Staatsblad No. 234) en van 9 Januari 1909 (Staatsblad No. 10) hun bewijs van veorgeoefendheid wenschen, te vernieuwen; d. jongelieden, adspiranten-vrijwilliger voor het re servekader der Infanterie, Vesting-Artillerie of Genie. Belanghebbenden, die zich niet VOOR DEN lOen DECEMBER 1910 ter gemeente-secretarie tot deelne ming aan het onderricht hebben aangemeld, worden niet tot dat onderzoek toegelaten. ZIJ, DIE BIJ DE SCHIETOEFENINGEN TOT VERHOOGING VAN 's LANDS WEERKRACHT EEN „SCHIETBEWIJS" HEBBEN VERKRE GEN, LEGGEN DIT BIJ DE AANMELDING OVER. De Burgemeester voornoemd, G. RIPPING. ALKMAAR, December. In Engeland is de verkiezingsstrijd thans in vollen gang. De Koning heeft met een „boodschap" het par lement ontbonden en thans is het volk bezig een nieuw parlement -samen' te stellen. Het leek aanvanke lijk alsof de liberalen zegevierend uit den strijd zou den komen. Hun kansen zijn deze week aanvankelijk gedaald. De leider der unionisten, de heer Balfour heeft n.l. een handigen zet op het politieke schaak bord1 gedaan. Hij heeft in zijn grootste redevoering o. m. gezegd: „De radicale regeering, die steeds den mond vol heeft van „regeering over het volk door het volk en vóór het volk," wat volkomen juist is, wil van een re ferendum niets weten, van iets, dat toch zeker de beste, regeering is door het volk en vóór het volk. Waarom niet? Omdat het millioenen zou kosten! Maar terwijl voor dien democratiscben maatregel het geld niet te vinden zou zijn, wil diezelfde regeering wel een maatregel gaan toepassen, zeker veel minder democratisch, het betalen van Parlementsleden, wat nog veel meer kosten zal dan een referendum. „Enkele dagen geleden slechts," heeft men door li berale ministers hooren vragen of de Unionistische regeering, kwam zij aan het bewind, dan bereid zou gevonden worden een belangrijken maatregel als een tariefwet aan een referendum des volks te onderwer pen. „Ik erken volmondig, dat tariefhervorming een groo te verandering bedoelt. Ik geef toe, dat- deze verkie zing niet gaat over Tariefhervorming alleen, en ik heb niet het minste bezwaar om de beginselen van Tariefhervorming aan een referendum te doen onder werpen. Inderdaad, afgescheiden van de technische moeilijkheden waarop ik wees, welke reden zou ik kun nen hebben, er tegen te zijn? Is Tariefhervorming een vorm van belasting in het belang van individuen of klassen? Neen, Tariefhervorming is een zaak van belangrijke nationale en imperiale politiek. Zoo al thans beschouw ik het en ik ben volkomen bereid deze zaak te onderwerpen aan het oordeel mijner land'ge- nooten." De liberale leiders hebben hierop onmiddellijk vuur gevat. Ziehier wat enkelen er van zeiden: Minister Grey te Portsmouth: „Balfour's referendum-voorstel is de uitvlucht van een wanhopig man." Minister Winston Churchill te Dundee Balfour's woorden in zake het referendum waren met zorg vaag gesteld. Er zijn wel een dozijn manieren om zijn gelofte in zake tariefhervorming volkomen nietig te mak#*- Minister Morley te Darwen: Het voorgestelde referendum is een fantastisch denkbeeld, waarvan de verwezenlijking de vernietiging j zou zijn van het parlementaire stelsel, dat de roem van den Britsohen naam is. De eerste minister Asquith te Wolverhampton: Balfour's voorstel is eenig in zijn onbehoorlijkheid. Het land zal nooit zoo'n monumentaal voorbeeld van politieke onoprechtheid als dat van het referendum, dat de verantwoordelijkheid van ministers en Lager huis zou vernietigen, vergeten noch vergeven. Met dat al is het te voorzien, dat de liberalen door de handighéidl van den heer Balfour stemmen zullen verliezen. En waar de uitslag der verkiezing vrij on zeker is en er van een groote meerderheid voor geen der partijen sprake kan zijn, is het mogelijk, dat het geringe verlies van beslissenden aard is. Als in Engeland, hebben er dit jaar in Griekenland twee verkiezingen voor het parlement plaats. Men zit daar thans ook in de verkiezingsdrukte, hoewel dit hier niet zoo gemerkt wordt. De minister-president, de heer Venizelos, houdt veel-belovende redevoerin gen, waarin sprake is van tal van hervormingen en bovendien van een vredelievende politiek. Intusschen hebben de Kretenzers hun vroegeren leider een onaan genaam teeken van leven gegevenhet parlement van het roerige eiland heeft den eed van trouw aan den Griekschen koning afgelegd en den wenseh her nieuwd, dat Kreta bij Griekenland, zal worden gevoegd. Het is de vraag, of de Grieken hun Koning wel zoo trouw zijn als de Kretenzers. Het heeft ons steeds toe geschenen, dat Griekenland op de nominatie staat, om een republiek te worden, wijl vorst en volk vreemd tegenover elkaar staan en de nogal wispelturige Grie ken er best toe in staat zijn hun koning in alle kalm te weg te zenden. In Portugal schijnt men thans maar matig ingeno men met de ruil van het koningschap tegen de. repu bliek. Het volk vertrouwt de nieuwe regeering niet, die zoo lang wacht met de volksvertegenwoordigers bijeen te roepen, die tot dusverre voornamelijk rede voeringen en interviews gaat houden, en feestjes op touw zet om de ongeduldig en daardoor ontevreden wordende gemoederen te sussen. In Italië heeft de minister San Guiliano in de Ka mer over de buitenlandsche politiek gesproken en spe ciaal met warmte gewaagd van het Drievoudig Ver bond en de verhouding tot Oostenrijk, terwijl hij zei- de, dat de vrede naarstig werd betracht. Het schijnt, dat Italië op zijn schreden is teruggekeerd. Er is deze week overigens weinig op politiek ter rein geschied. Wel hadden er rampen en ongelukken plaats. Bij Berlijn had een geweldige benzine-ontplof- fing plaats, op de Kaspische zee eischten hevige stor men honderden slachtoffers en veroorzaakten groote schade, in Frankrijk wiesen de rivieren en brachten ook groot nadeel aan en noodweer was het op de Spaansche kust dat is meer dan genoeg voor één week! TWEEDE KAMER. Aan de Memorie van Antwoord op hoofdstuk V (Binnenlandsche1 Zaken) van de Staa.tsbegrooting voor 1911 ontleenen wij het volgende: De Minister betoogt in de eerste plaats, dat bij het opmaken der begrooting" de uiterste spaarzaamheid be tracht is, hetgeen het beste kan blijken uit de posten, welke daarin niet voorkomen. Dat na aftrek van de z. g. wettelijke uitgaven het eindcijfer voor 1911 339,512.79 minder bedraagt dan voor 1910 is toege staan kan moeilijk worden betwist- De Zondagsdienst voor de beambten is zooveel mo gelijk beperkt en bestaat voor de boden in eenmaal ge durende 10 weken de post afhalen, wat ongeveer Vz uur vordert,, terwijl de knechts in 5 weken gemiddeld 6 uur, verdeeld over 2 Zondagen, aan het departement moeten komen om zoo noodig als portier te furtgeeren of boodschappen van dringenden aard moeten verrich ten. Van nachtdienst is zoo goed) als geen sprake. De traktementsverhoogingen moeten zich binnen enge grenzen bewegen. Niettemin hebben er toch promotiën plaats in afwachting van het rapport der staatscommissie. Aan de pensionneering' van gemeente-ambtenaren en hunne weduwen en weezen zal de regeering zoo spoedig mogelijk haar volle aandacht wijden. De con structie als zouden gemeenteambtenaren in recht- streekschen dienst der regeering staan kan niet wor den aanvaard. Er bestaat geen aanleiding om het vaststellen van een minimum salaris voor gemeente-veldwachters bij de wet te bevorderen. Bij de benoeming van een burgemeester wordt zoo veel mogelijk aan een ingezetene de voorkeur gegeven. De' Minister zal gaarne in overleg treden met zijne ambtgenooten om vereenvoudiging' te brengen in de gemeente-administratie. Voorshands kan eene herziening der Drankwet nog niet ter hand worden genomen. Wanneer daartoe ge legenheid zal bestaan valt nog niet '•ggav Door den Minister wordt onderzocht of en zoo ja in welken zin de gedwongen opneming van drankzuchti gen in asyls wettelijk zou kunnen worden geregeld. Kindervacantie- en herstellingsoorden zijn wettige instellingen, maar steun van Rijkswege daaraan is vooralsnog niet noodzakelijk gebleken. Omtrent ontvluchting van krankzinnigen wordt overwogen, of die te voorkomen is door andere regelin gen te treffen met de particuliere, gestichten dan wel andere maatregelen de voorkeur verdienen. De noodig geachte verbouwing' van de versterkte af- deeling in het gesticht te Medemblik is al bijna ge reed; om tot spoedige voltooiing te geraken is voor 1911 250.000 aangevraagd. Rijksuniversiteit te Utrecht. Een grooter aantal docenten is noodig' voor het onderwijs in de tandheel kunde, daarom wordt geld aangevraagd voor twee lec toren. Reisbeurzen voor het bezoek van ambachtsscholen kan het Rijk niet verleenen, hoe nuttig' dit ook zij. Verhouding tusschen openb. en bijz. onderwijs. Naar het oordeel van den minister moet de omzetting van openb. in bijz. onderwijs zich vrijelijk kunnen ontwik kelen. Tegen verhoogiug der belooning der onderwijzers bij de Rijks normaallessen bestaat, ook al om finanti- eeie redenen, bezwaar. Ter juiste beoordeeling van het door den Minister tegenover het leeszalen-vraagstuk ingenomen stand punt, wordt aan de geschiedenis dezer zaak herinnerd en daarna uiteengezet, dat de voorwaarde aan subsi- dieexing door den Minister gesteld is: dat de leeszaal niet vervalle in de „neutraliteit" der openbare school, die het positieve uitsluit, terwijl de onpartijdigheid eischt verkondiging ook van het positieve. De Minister, er naar gestreefd hebbende, iedere rich ting tot haar recht te doen komen, meent dat -de ge leverde kritiek niet op juiste basis berust. Ilij erkent dat uitbreiding van den kring- gerechtvaardigd kan zijn, indien vaststaat dat er richtingen zijn, die krach tens haar beginsel geen gebruik kunnen maken van onpartijdige leeszalen', waar zij geschriften van haar beginsel aantreffen, doch daarnevens geschriften van andere richting. Natuurlijk dat in zoodanig geval de voorwaarden voor subsidieering, welke de Mem. van Toel. stelt, geen toepassing kunnen vinden. Met na me de eischen, waaraan de lectuur moet voudoen, slui ten een voorwaarde in, welke juist niet kan gesteld worden aan leeszalen op den hier bedoelden godsdieB- stigen grondslag. De Minister kan dus niet in uit zicht stellen, dat hij ook voor zoodanige inrichtingen een aannemelijken maatstaf zal weten te vinden. Maar gaarne, geeft hij de verzekering, dat, mochten aanvragen welke het hier geschetst karakter dragen, hem bereiken, met den meesten ernst zal worden na gegaan, of en in hoeverre daaraan kan worden tege moet gekomen. De Vereeniging voor openbare lees zalen heeft reeds bij voorbaat welwillend aangeboden dienaangaande van advies te dienen. De eiseh, dat de bibliotheek ook op Zondag geopend zij, is de Minister niet voornemens te stellen. Aanvragen om subsidie van niet-neutrale bibliothe ken met daaraan verbonden leeszalen hebben den Mi nister nog niet bereikt. Wel zijn eenige verzoeken tot wijziging van den begrootingspost ingekomen van eo- mité's tot voorbereiding van zoodanige instellingen. Zuivere leen-bibliotheken, zonder gelegenheid ter plaatse zich aan lectuur te wijden, zullen geen subsi die erlangen. STAATSPENSIONNEERING. Door het hoofdbestuur van den Bond voor Sta'aits- pensionneering is onderstaande motie verzonden aan de Tweed© Kamer der Staten-Generaal: Het hoofdbestuur van den Bond voor Staatspensi- onneering, goedgekeurd bij Kon. besluit van 27 Sep tember 1902, No. 15, tellend© 361 afdeelingen met ruim 33.000 leden en 80 aangesloten bonden en veree- nigingen gezien het voornemen der regeering, om aan de wet gevende macht voor te stellen een bedrag van 40 mil- lioen gulden, te besteden aan doode weermiddelen (versterking der kustverdediging) overwegende, dat ons vaderland zelfs bij het kleine re Denemarken reeds 20 jaren ten achter is met de sociale wetgeving, speciaal wat betreft de wettelijke irerzorgen van ouden van dagen; Overwegende verder, dat door een militaire uitgaaf van 40 milHoen, die met de rente wordt 46j/2 millioe-n, de mogelijkheid van dringend noodzakelijke ouder- domspensionneering wordt geschaadt; dringt er bij uwe hooge vergadering met klem op aan, bedoeld voorstel der regeering te verwerpen. Gemengd nieuws. DE AMSTERDAMSOIIE SPEELHOLEN. De „gok-industrie" bloeit weer in de hoofdstad, schrijft het „Handelsblad". Na een vrij langdurige periode van apathie schijnt de lust er weer bij de spelers en bij de exploitanten van speelholen in te komen. En met den lust ook de brutaliteit. Hier en daar in verschillende stadsge deelten zijn den laatsten tijd speelholen gevestigd en met een sans-gêne of het kruideniersneringen geldt. Het vlotbrugspel of jeu de poule, een hartstochtelijk en verderfelijk zoogenaamd behendigheidsspel, wordt op verschillende plaatsen, die we niet nader zullen aanduiden, druk beoefend. En bijna overal is het de jeunesse dorée, dis tot laat na middernacht over het groene laken hangt. Er bestaat op dit terrein een complete organisatie, om voor regelmatige en „koop krachtige" klandisie te zorgen. Een troep leegloopers is in haar dienst en een aanzienlijk aantal vrouwen van bedenkelijke reputatie zorgt mede, dat de adres- san bekend worden. En keel deze bend# schuimt om de slachtoffers heen om den spelhartstocht te prikke len en te zorgen, dat het faites voire jeu door de schorre croupiers niet tevergeefs wondt uitge schreeuwd. ad In een van deze speelholen heeft men het zoa rer weten te brengen, dat inzetten onder de tien gulden „shocking" worden genoemd! Voor de handlangers der croupiers beteekenen zulke zetten riiets.e Zij zijn in de combinatie, lijden natuurlijk persoonlijk geen verliezen, deelen slechts in de winsten. Zij t beijveren zich derhalve, steeds de eersten te zijn die hun geld opweTpen, om zoodoende andere bezoekers tot spelen te animeeren. Wat maar al te goed schijnt te geluk ken, nu er eenmaal zooveel onnoozelen en 1 argloozen rondloopen, die het geld uit hun zak laten kloppen. Enkele dagen geleden liet een jongmenscK nog ruim 1000 in zoo'n inrichting achter. Wij hebben vroe ger reeds bij herhaling op het gevaar van deze speel holen gewezen, vooral wanneer onder de macht van den speekluivel met geld van anderen gespeeld wordt. De leider van de „Club artistique et I' litteraire", waarvan we Donderdagavond melding maakten, is dezelfde meneer, die het speelhol in de Vondelstraat geëxploiteerd heeft. Men herinnert zich, dat nu slui ting van de veelbesproken „Club International de Bienfaisance", in het andere gedeelte van het dub bele perceel een speelhuis werd opgericht in de hoop wat oude klantjes van Herr Politzer te-'-vangen. Het standje, dat zich weldra in zeer bijzondere belangstel ling van de zijde der politie verheugen mocht, verliep vrij spoedig. En nu waagt de president, een slanke, rijzige heer met. grijze bakkebaardjes *+- een man met antecedenten op het gebied van „sociëteiten" op- niew een kansje in het oude centrum der stad. De exploitanten van deze affaire, zoomin als die van de „Hollandsch-Belgische Reisclub" ontkennen dat er gespeeld wordt. De roulette draait in de mondain aangekleede salons rustig in 't rond. Hazard, maar in een z.g. niet voor het publiek toegankelijk huis. Want in de gang staat een portier die de deur moet openen, en de bezoekers monsteH. En dan moet men „lid" zijn, en het kost naar men begrijpen kan ver schrikkelijk veel moeite om zoo'n lidmaatschap te ver werven Het lijkt ons niet ondienstig er de aandacht op t« vestigen dat- deze speelholen huizen van hazard eigenlijk onder politiebescherming staan. Want het hier gevolgde systeem vanTpolitie-posten voor deze so ciëteiten, zonder eenig optreden tegen inrichtingen of bezoekers leidt er toe, dat de laatsten zich veilig, al thans beveiligd gevoelen en met grooter vrijmoedig heid er bezoeken afleggen. Aldus hoort men er tegenwoordig over spreken en dit mag zeker als bedenkelijk resultaat van het politie optreden wel worden gesignaleerd. Een 19-jarige lijnwerker bij de gemeente-telefoon te Rotterdam is Zaterdag voormiddag, toen hij werk zaam was aan de Kruiskade, van een hoogte van ruim elf meter op een binnenplaats gevallen. Een dokter moest den dood tengevolge van schedelbreuk vaststellen. KERKSIERADEN VERMIST. Uit de kerk der Israëlietische gemeente te Oud#- pekela zijn tal van kerksieraden gestolen. De gemeen te is zonder leeraar; het is niet aan te geven, sedert wanneer de sieraden vermist worden. PROVINCIAAL COLLEGE VAN TOEZICHT. Tot leden van het provinciaal college van toezicht in Noord-Holland zijn herkozen de heeren H. J. Cal- koen, P. B. J. Ferf en mr. A. A. Landin de vacu- ture, wijlen den heer Backx is gekozen de heer J. Winkel te Medemblik. DE WOGNÜMMERS. Voor de Wognummers is het in den Haag weer een triomfantelijke avond geweest. Vergissen we ons niet, zegt de „N. Ct.", dan was er geen plaats mesr te krijgen. DIEFSTAL. De verlofhouder B., in de Entrepotstraat te Rotter dam, kwam Zaterdagavond te 9 uur tot de ontdek king, dat er tijdens zijn afwezigheid een bezoek was gebracht aan de dooi' hem alleen bewoonde en boven zijn café gelegen woning. De linnenkast was openge broken, en daaruit is een bedrag van f 150 aan speei# gestolen. LANDBOUWSCHOOL. lri een vergadering van de Vereeniging „Studiebe- langen", officieel vertegenwoordigend lichaam der studenten aan de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool te Wageningen, werd de volgende motie aangenomen: ,.De leden deT Vereeniging „Studiebelangen", allen bekend met- den onhoudbaren toestand waarin de R. H. L. T. en B. S. verkeert wat betreft gebrek aan lo kaliteit. en hulpmiddelen bij het wetenschappelijk on derzoek, dragen hun bestuur op aan de leden der bei de Kamers der Staten-Generaal: lo. te verzoeken voor alles het wetsontwerp tot ver- hooging van art. 11 hoofdstuk X der Begrooting van Staatsuitgaven voor het- dienstjaar 1910 aan te willen nemen, waardoor men de R. H. L. T. en B. S., die uit breiding geeft welke zij beslist noodig heeft en waar door tevens een einde komt aan de verwarring die nog steeds in de praktijk bestaat- met betrekking tot de leerlingen der R. H. L. T. en B. S. en die van de Rijks Landbouwschool, waardooT de belangen van de eërsten geschaad worden; 2o. mede te deelen, dat naai" hun oordeel de krach tige ontwikkeling-, die zich thans bjj de R. H. L. T. em

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1