STADSNIEUW^ JÏUITEAL AJVD. PROV. STAT EK VAK KOORD-HOLLAKD. Ko. 16318 20.000. Ko. 2408 5000. Ko. 7648 1500. Kos. 3925 en 19462 elk 1000. Kos. 4031, 5446, 7955 en 8780 elk 200. Kos. 4022. 5809, 9838, 9407, 10074 en 15837 elk 100. HET VERMOGEK VAK MEVROUW EDDY. zullen zijn, dan de minister berekent. De vergadering werd) tot heden verdaagd. Uit het antwoord van den minister van oorlog op het afdeelingsverslag der Tweede Kamer omtrent zij ne begrooting vermelden wij het volgende: Het ligt niet in de bedoeling de voorstellen tot her ziening van de officierstraktementen thans weder van de begrooting af te nemen en bij afzonderlijk wetsont werp opnieuw in te dienen. De minister verdedigt breedvoerig deze voorstellen, die aan den geest in het leger ten goede zullen komen en waarbij geen enkel officier zal achteruitgaan. Hij is bereid de thans, bij het wapen der genie dienende officieren de keuze te laten, of zij de regeling van 1904 dan wel de nieuwe regeling willen volgen. Voor het oogenblik wenscht de minister zich nog te outhouden van stappen om het verbroken verband tus- schen traktementen en pensioenen, door een nieuwe regeling der pensioenen eenigszins te verminderen. De minister ontkent dat tegen de onderofficieren niet goed wordt opgetreden en dat inwilliging van hun billijke verlangens wordt tegengegaan. Hij her haalt zijn vroegere verklaring dat hij met kracht te gen vei eenigingen zal optreden zoo deze den goeden geest en de militaire tucht in gevaar brengen. Breedvoerig verdedigde de minister de voorgestelde wijziging van het bezoldigingsstelsel van de vrijwillig dienende onderofficieren en soldaten, waar door be zuiniging een vereenvoudiging in de administratie zal worden bereikt. Slechts in het overgangsjaar, dus voor éénmaal, zal de. nieuwe regeling' meerdere eisehen aan de schatkist stellen. Met de nieuwe bepalingen betreffende de soldij rege ling en, als daarmede samenhangende, van de bevor dering, is het beoogde doel: verbetering van de rechts positie van het kader, bereikt. De minister moet bezwaar maken tegen een voor- ioopig terugnemen van de met dè afschaffing van den fouriersrang- verband houdende wijzigingen. De minister erkent tot zijn leedwezen dat de bij de manoeuvres bij het Lek-acces opgedane ervaring verre van bevredigend is geweest, maar niettegenstaande de in het licht getreden leemten en tekortkomingen, of liever juist daardoor wekt de minister het nut dezer oefeningen toch zeer groot, daar, door er het ware licht op te doen vallen, men ze voor het vervolg zal kunnen voorkomen. Beperkingen in de schietoefeningen te den Helder is ongewenscht. De visscherij ondervindt weinig be lemmering daarvan. Het is niet gelukt een ander terrein te vinden voor schietproeven te Scheveningen, terwijl dit terrein ook niet kan worden ontbeerd met het oog op de te 's-Gra- venhage in garnizoen zijnde mitrailleur-afdeeling. Mededeelingen doende omtrent de regeling van de geheele of gedeeltelijke vrijstelling van het betalen ^er bijdrage in de kosten van de cadettenschool en van de Kon. militaire academie, toont de minister aan dat die vrijstelling niet geheel beperkt is tot zoons van militairen of oud-militairen. De minister kan, in het stadium waarin thans is de voorbereiding der reorganisatie van het militair onderwijs, geen mede- deeling doen van zijn voornemen betreffende de cadet tenschool. Gisteren werd de winterzitting der Provinciale Sta ten van Koord-Holland geopend. Onderzocht werden de geloofsbrieven van de nieuw gekozen leden de hoerenK. Prins (Zaandam), B. C. E. Zwart (Amsterdam I) en H. Barnstein (Amster dam IV), waarna de installatie volgde. Ingekomen was een adres van de afdeeling Koord- Holland van den Bond van Getneente-Ambtenaren met het verzoek mede te willen werken tot verbete ring der jaarwedden van Burgemeesters en Secretaris sen en vooral van secretarie-ambtenaren. Dit stuk werd in handen gesteld van Ged. Staten. De agenda werd met eenige voorstellen aangevuld, o. a. met het voorstel van Ged. Staten tot het verlee- nen van een bijdrage aan het Rijk, voor het oprichten van een technisch bureau voor het onderzoek betref fende de droogmaking van de Wieringermeer. Voorgesteld werd de punten 27 en 36 in de afdeelin- gen te behandelen. De heer Ketelaar lichtte dit voor stel toe. Punt 27, de ontwerp-pensioenreglementen voor de gestichten Meerenberg en Duinenbosch., is zijns inziens heel belangrijk eb punt 36, het voorstel over de Kustverdediging (gelach), ik bedoel, zoo ver volgde de heer Ketelaar, de eigenlijke kustverdedi ging, tegen de zee bezuiden de Hondsbosschc Zeewe ring, dat eveneens van veel belang is. Zonder stemming werd daartoe besloten. De overige voorstellen worden in de commissie be handeld. Deze commissies' werden daarop door den voorzitter benoemd. Hierna deelde de heer mr. J. Kappeyne van de Cop- peilo mede, in verband met de wijze waarop en den vorm waarin hij gekozen is tot lid van Ged. Staten, dat hij niet thans, maar in de a.s. zomerzitting zijn mandaat als zoodanig ter beschikking zal stellen. Hierna werd de vergadering verdaagd tot 20 De cember. Mr. Th. H. DE MEESTEE. Met ingang van 1 Januari a.s. zal Mr. Th. H. de Meester, oud-minister van financiën, tha.ns lid dei- Tweede Kamer der Staten-Generaal, optreden als po litiek hoofdredacteur van het Vaderland. Kaast den heer De Meester blijft de heer Van Balen met de hoofdredactie belast. 25SSÏÏ Gemengd nieuws. FIT OITDE-KIEDORP. Dinsdagmiddag werden in het café van den heer F. de Jong, de weilanden behoorende aan deze ge meente, voor den tijd van 4 jaar publiek verhuurd. Perceel 1 groot 1.21.80 H. A. aan G. Liefhebber voor ,1 165, vorig jaar aan J. Kouwenberg voor 130. Perceel 2 groot .79.40 H. A. aan J. Mijts voor 80, vorig jaar aan denzelfde voor 70. Perceel 3, groot 2.66.30 H. A. aan D. Scheltus voor 270, vorig jaar aan P. Blom voor 236. Perceel 4, groot 1.51.80 H.A. aan P. Bakker voor 110, vorig jaar aan denzelfde voor 110. Perceel 5, groot 1.27.10 H.A. aan C. Slijboom voor 100, vorig jaar idem. Perceel 6, groot 1.15.30 H.A. aan P. Agenant voor 125, vorig jaar aan denzelfde voor 115. Perceel 7, groot 1.34.90 H.A. aan J. Sneekes voor J 181, vorig jaar aan denzelfde voor 128. Perceel 8, g-root 1.41.40 H.A. aan J. Sneekes voor 221, vorig jaar aan denzelfde voor 157. Perceel 9, groot .67.70 H.A. aan C. Koordstrand voor 119, vorig jaar aan P. Bruin voor 66. Perceel 10, groot 1.79.00 H.A. aan J. v. d. Oord voor 186, vorig jaar aan A. Bijwaard voor 135. De opbrengst was totaal 1557; het vorige jaar was dit 1247, wel een bewijs dat het land gewild is. De landerijen van Protestantsehe armvoogdij die hier na werden verhuurd hebben opgebracht evenals de vo rige 4 jaar totaal 454. EEK LANGDURIGE STAKIKG. De strk' -g der loodgieters te Tiel duurt nu al een half .i v "i:\er -n lord voort en nog steeds staan beide partij!'., even ver van elkaar. In liet maandblad der Tioi- bo Y.VtkNi''e uv< reeniging „Vooruitgang- zij ons doel" wordt aangedrongen op het instellen van een scheidsgerecht. AAKKLACHT WEGEKS BELEEDIGING. De burgemeester van Overschie heeft een klacht ingediend bij den officier van justitie te Rotterdam tegen den wethouder Jacs. Post, wegens beleedigin- gen, geuit in de openbare vergadering van den ge meenteraad op Zaterdag j.l. 'sWIKTERS BUITEK ZITTEK. De directie van het café Central in de Lange Poten in Den Haag heeft uitvoering gegeven aan het plan om een terras in open lucht ook in wintertijd mogelijk te maken door het in de voorruimte doen plaatsen van z. g. brasiers (vuurmanden van ijzerwerk), en wel in navolging van Parijs en meer groote steden, waar zoo danige verwarming- het buitenzitten ook in het koude jaargetijde mogelijk maakt. VERKEER GÈSTREMD. De as van de Sluisbrug te Heerenveen is plotseling gebroken, waardoor minstens drie dagen de vaart door de Schoterlandsche Compagnonsvaart gestremd zal zijn. EEK SIKTERKLAAS-SURPRISE. De talrijke koopers, handelaren in groenten, die de zen zomer bij de veilingen van de „Vrije groentenvei- ling-vereeniging" te Beverwijk hebben gekocht, ont vingen gisteren bijna1 allen 'n aanschrijving, dat zij binnen drie dagen liun schuld moesteu komen beta len, waarvan het bedrag' hun opgegeven werd. Die be dragen loopen zeer uiteen, maar vormen tezamen een aanzienlijk bedrag. Men spreekt van 8000 a 10.000. De accountants schijnen zelf geen weg in de verwar de administratie te kunnen vinden en willen zich langs dezen weg zekerheid omtrent den stand van za ken verschaffen. Opmerkelijk is, dat bijna zonder uit zondering alle debiteuren betaald hebben, doch velen de kleine stukjes papier, die voor kwijting dienden, niet meer bezitten. Een en ander staat in verband met de verdwijning- van den kassier der vereeniging, E. de Vries, den vroegeren koster van de Luthersche kerk, die zich thans in Amerika bevindt. (Tel.) EEK OPZIEKBAREKD OKTSLAG. Aan de „Drie Provinciën" wordt uit Gameren ge schreven „Tot verwondering van geheel onze gemeente is Za terdag j.l. de heer Meyring, benoemd hoofd der Chr. school te Westerhaar bij Friezenveen, tot Zaterdag al hier werkzaam als onderwijzer der Chr. school, plotse ling niet-eervol ontslagen. Kaar men ons mededeelt, is dit wegens ernstig plichtverzuim, welk feit zich al dus heeft toegedragen: De heer Meyring zou met 1 December in functie treden te Westerhaar. Hij vroeg aan den voorzitter van het schoolbestuur, dr. Dekker, voor Zaterdag vrij af tot het inpakken zijner goederen, om ze te kunnen doen vervoeren. De voorzitter gaf buiten het bestuur om geen vrijaf, hoewel hij hiertoe wel- bevoegd is. De heer Meyring ging- nu persoonlijk bij vijf van de zeven bestuursleden vragen om dit verlof, wat hem verleend werd, zoodat hij niet in de school kwam. Denzelfden avond laat echter, ontving hij bovengenoemd ontslag, nadat een bestuursvergadering gehouden was. Men vraagt zich ten onzent af, of wellicht ook andere motieven tot dit ontslag hebben kunnen meewerken, wijl er soms vreemde geruchten loopen over de verhouding- tus- schen schoolbestuur en personeel. De heer Meyring is ernstig in zijn positie getroffen, wijl bij handhaving van dit ontslag, voor altijd het recht op pensioen vervalt." Kaar de „Standaard" verneemt is het ontslag Mey- ering als onderwijzer aan de Chr. school te Gameren in handen gesteld van de Commissie van Beroep voor dén Schoolraad, voorzitter mr. H. v. d. Vegte te Zwolle. PORTEFEUILLE GEROLD. Door den heer Kijman, houthandelaar in de Pieter Kieuwlandstraat 80 te Amsterdam, is bij de politie aldaar medegedeeld, dat gistermiddag aan zijn be diende, W. E. K., in een der tramwagens van lijn 9, een portefeuille met J 5050 aan bankpapier is ont rold. (K. v. d. D.) BEKOEMD. Bij koninklijk besluit zijn benoemd: in de provincie Koord-Holland: tot heemraad van het ambacht van Westfriesland, genaamd Geestmer- Ambacht, J. Bijman, te. Oudorp; tot hoofdingeland van Westfriesland vanwege het Geestmer-Ambacht, G. Schoor], te Eenigenbuirg, en tot hoofdingeland plaatsvervanger van Westfriesland vanwege dat Am bacht, A. Slot, te Broek op Langendijk; tot hoofdingeland va.n Westfriesland vanwege het Ambacht van Westfriesland, genaamd Drechterland, C. Zijp, te Aveuhorn, D. Brander Tz., te Hoogkarspel, en J. Bakker, te Wijdenes. DE PAPEKDRECHTSCIIE PSYCHIATERS. Ons1 was bij gerucht: een feit ter oore gekomen, 't welk wij zoo ongelooflijk achtten, dat wij er een on derzoek naar hebben ingesteld. Het is ons thans door de stukken bevestigd. Men weet-, welke conclusie de drie psychiaters, dr. Yan Erp, Taalman Kip, prof. Jelgersma en dr. Van Deventer hebben kunnen goedvinden omtrent den geestestoestand van den getuige J. van Elk zijns on danks te vormen en in het openbaar uit te spreken. Blijkbaar als weerslag daarop nu is den heer Van Elk onmiddellijk na de behandeling der Papenrlrecht- sche zaak te Arnhem, een fraaie reclame-brochure toe gezonden geworden, door eene inrichting waar men zich voor 6 tot 9 per dag als patiënt kan doen op nemen. En de inrichting van wie deze taktvolle fijngevoe ligheid is uitgegaan, is.het Sanatorium voor Ze nuwziekten te Arnhem, in welks bestuur, zooals in de reclame-brochure met groote letters verkondigd wordt, prof. Jelgersma' en dr. Van Deventer zitting hebben en terwijl het is onderteekend door den ge neesheer-directeur: „Dr. Van Erp Taalman Kip". Leuk! Zaken zijn zaken. (Hbld.) VEREEKIGIKG VOOR VROUWEKKIESRECHT. Als leden van het hoofdbestuur der Vereeniging- voor Vrouwenkiesrecht zijn herkozen mevrouw F. van Balen-Klaar, vice-presidente, te 's-Gravenhage; me vrouw J. van Buuren-Huys, 1ste secretaresse, te Am sterdam en mevrouw J. Cliffordt-Kocq van Breugel te Breda. Als nieuwe leden van het hoofdbestuur zijn gekozen mej. J. van Lanschot Hubreoht, te Amster dam; mevrouw O. Mulder v. d. Graaf-de Bruyn, te Utrecht, en jonkvr. S. Wichers, te Huis ter Heide. KAKTWERKMIJVERHEID. Te Sluis (Z.), waar vroeger de kantwerknijverheid in grooten bloei was, is thans op aanstichting van den burgemeester een kantwerkschool opgericht. Een paar vrouwen, die het kantwerken in haar jeugd hebben ge leerd, zullen de lessen geven. Men rekent op den steun der regeering. DE MOORD TE SPAARKDAM. Kaar aanleiding van nieuwe vermoedens werd door Rijks-rechercheurs met den zoon van den vermoorden heer Melchior de laatste dagen opnieuw een onderzoek gedaan in en aan de woning en daarbij. STAATSLOTERIJ. Trekking van Woensdag 7 December. 2e Klasse 3e Lijst. BEKOEMD. Benoemd in den Raad van Beroep voor de personee- le belasting alhier tot lid de heer J. L. Groneman te Wieringerwaard en tot plaatsvervanger de heer J. P. Kool Pzn. alhier. DE ST. K1KO LA AS-WEDSTRIJD. Bij liet Alkmaarsch Warenhuis waren voor den op stellenwedstrijd ruim een 200-tal opstellen ingekomen. Tengevolge van dit groote aantal is het voor de commissie onmogelijk geweest reeds heden den uit slag- bekend te maken. De inzenders zullen hun ge duld dus nog een dag moeten bedwingen De uitslag wordt morgen in dit blad en in de uit- stalling-skast van 't Alkmaarsch Warenhuis bekend gemaakt, NOG EEKS St. KIKOLAAS. Sinterklaas is vanmiddag plotseling' in onze stad teruggekeerd. Hij wilde hede.n nog eens prettig in de Harmonie samenzijn met de kinderen van de leden der Algemeene Arbeiders-coöperatie. Het was een gezellige drukte in de zaal der bijeen komst waar 350 kleinen zich vereenigden en, na ge zeten te zijn, hartelijk werden toegesproken door een der leden van het bestuur, die er op wees, dat het Sin terklaas veel genoegen deed ook hier te mogen komen om de kinderen der leden van de „Voorwaarts" te mo gen zien en te onthalen. Kauwelijks waren deze woorden gesproken of de goede Sint kwam te paard, gehuld in mantel en met zijn staf en met zijn knecht de zaal binnen, waarbij hij allerhartelijkst werd verwelkomd door het gejubel der kleinen, dat nog toenam toen de milde gaven ruimschoots werden verspreid in de vorm van koek, moppen, taai, enz. Kauwelijks waren de kleinen wat kalmer geworden of een aardige tooverlantaarn vermaakte de kinderen nog geruimen tijd, terwijl er voor herhaling der ver snaperingen ruimschoots werd gezorgd. Dankbaar en voldaan jegens den goeden Sint, van wien ze allen een prentenboekje en de grooten een boek meekregen, vertrokken de kinderen, na hem een hartelijk tot weêrziens te hebben toegeroepen. Ku we toch over Sint Kikolaas schrijven moeten we namens hem nog even vermelden dat hij den volgen den Dinsdag nog eens in de stad terugkomt, maar dat zijn voorraad uit Spanje meegenomen zoo goed als uitgeput is en hij daarom sommigen der goedbe- deelde knapen en meisjes verzoekt om wanneer hun speelgoedkast deze week te vol is geworden, het over tollige te brengen aan de dames en heeren der St. Vi ncentius-vereeniging. I)r. VAK EEDEK, Voor, de vereeniging V. O. K. Z. O. 8. zal den 21en Januari de bekende dichter-schrijver dr. Van Eeden optreden, met het onderwerp „Poëzie en wetenschap," terwijl de schrijver tevens eigen literair werk zal voor dragen. Vertrouwende, dat er in onze stad meerdere belang stellenden zijn dan de leden van V. O. K. Z. O. S„ is er besloten de bijeenkomst, waarin de heer Van Eeden zal optreden, in de Harmonie te houden tegen niet al te hoogen entree-prijs toegankelijk te stellen. Wij twijfelen er niet aan, of velen zullen dit besluit toe juichen en gebruik maken van de gelegenheid om den beg-aafden, vooral in het buitenland zoo gevierden schrijver eens te hooren. VEREEKIGIKG VOOR GEZIKSVERPLEGIKG. In de maand Kovember werd door de Zusters aan 37 patiënten hulp verleend, waarvan 22 gratis werden geholpen. 527 bezoeken werden gebracht, waaryan 397 gratis. 7 maal werd aan h.h. doctoren hulp verleend, hetzij op het spreekuur of bij patiënten aan huis. 4 maal werd laatste hulp aan overledenen verleend. AGEKDA. WOEKSDAG „Kracht en Vlugheid," jongons-afdeeling III 6—7 uur; jongensafdeeling II 1-8 uur; „Het Gulden Vlies." Alkm. Esperanten-Vereeniging „Alkmara Stelo", 9 uur, Leeuwerik, Breedstraat. Mannenkoor „De Vereenigde Zangers," repetitie, 73/4 uur, Diligentia. DOKDERDA». Kegelclub „Onze Club". Kegelavond 8 uur, „de Unie", Danscursus Th. Groen Jr., „Harmonie", 8 uur, Repetitie „Kieuw Leven," precies 8 uur. Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, afdeeling Alk maar, algemeene vergadering, 8 uur, café „Central." OOSTEKRIJK. Een avondblad te Boedapest brengt een sensationeel bericht. Het zegt-, dat toen de oude politicus Ludwig- Kossuth in liet jaar 1894 te Turijn gestorven was men in groote verlegenheid zat over de kosten der begrafenis. De Onafhankelijkheids- partij beg-on er een inzameling- van gelden en kreeg 164.000 kronen. De schrijver, de heer Karl Götvös begaf zich met die som naar Turijn om het lijk naar Boedapest over te brengen. Ondertusschen had de stad Boedapest zelf de kosten voor de begrafenis op zich genomen. Toen men de heer Götvös later vroeg naar de gelden, zeide hij, dat hij het geld gebruikt had om de schul den van den zoon van den heer Kossuth te betalen. Do heer Erans Kossuth de. bekende staatsman, had zich verplicht het geld terug- te betalen, doch dat was nog niet geschied. Het bericht wordt door een Hon- gaarsch afgevaardigde bevestigd. FRAHKRIJK. De commissie van onderzoek in de zaak-Rochette heeft aan hare conclusies een motie toegevoegd, waarin de regeeri.ng wordt uitgenoodigd maatregelen voor te stellen ter voorkoming van be- driegelijke handelingen met de spaarpenningen van het publiek. De commissie verlangt dat onderhandelingen zullen worden aangeknoopt met buitenlandsche; regeeringen, ten einde tot overeenstemming te geraken omtrent gemeenschappelijke wetten op roerende goederen. De minister van koloniën heeft een telegram ont vangen, meldend dat. er op 9 Kovember in de omstre ken van Trigele, de hoofdstad van Massalot (Fransch Soedan) een hevig gevecht heeft plaats gehad t-us- schen een kolonie tirailleurs, onder bevel van luite nant-kolonel Mill, en de veel sterkere vereenigde strijdmacht van de sultans van Massalit en Wadai. De aanval werd krachtig afgeslagen en de vijand sloeg op de vlucht met achterlating van een groot aantal dooden, waaronder sultan Tadjalim en vele ge wonden, o.a. den sultan van Wadai. Ook de Fransche troepen leden vrij ernstige verlie zen. De minister heeft om nadere mededeelingen dien aangaande verzocht. Het gerucht loopt, dat luitenant-kolonel Moll, een luitenant en een sergeant gesneuveld zouden zijn. SPAKJE. In Arag'on en in Almeria in hef bijzon der, maar ook in het geheele rijk is de landverhuizing de laatste maanden schrikbarend toegenomen. De mi nisterraad heeft zich gisteren bezig gehouden met- de vraag, hoe dit kan worden voorkomen. Groote open bare werken zullen onverwijld uitgevoerd worden, o. a. de aanleg van de .directe spoorlijnen Madrid—Bilbao en Madrid Valencia' en de kanaliseering van Opper Aragonië, daardoor 300.000 hectare onvruchtbaar land in cultuur te brengen. AMERIKA. De heer Taft heeft zijn presidentieele boodschap aan het congres gezonden. Zij is uiterst gematigd, en geeft weinig aanduidingen voor nieuwe wetgeving. Betreffende de anti-trustwetten, op welk punt de zakenwereld het gevoeligst was, zegt' de boodschap, dat de bestaande wetgeving nopens de voorschriften door de trusts en de beperking hunner zaken, een punt bereikt heeft, waar we eenigen tijd kunnen blijven staan en ons kunnen overtuigen van het resultaat dei- krachtige toepassing van de bestaande wetten. In dien uit dit- onderzoek blijkt, dat verdere wetgeving' van noode is, zal deze komen. Maar laten we in af wachting daarvan ten uitvoer brengen wat we hebben. Dat is dus niet precies wat de heer Roosevelt wil! Wij ontleenen er ten slotte nog aan, dat. Kederiftnd op instigatie van de Vereenigde Staten stappen heeft ondernomen om te 's-Grayenhage een internationaal prijzengerecht op te richten. Aangezien het desbe treffende protoool zonder bezwaar geteekend is, zijn de onderteekende mogendheden aangezocht de recht bank te 's-Gravenhage met de functies van een scheidsgerecht te bekleeden. De ingekomen antwoor den geven reden te hopen, dat de zaak binnen afzien- barén tijd in orde zal zijn. Gemengde mededeelingen. EEK AVOKTUITRLTJKE TOCHT. Per luchtballon zijn eenige heeren Zaterdagmiddag' uit Munchen vertrokken, teneinde in het noorden van Zwitserland of in het zuiden van Frankrijk te lauden. Zondagmorgen daalden ze om te kijken, waar ze wa ren. Tot hun verrassing bevonden ze zich spoedig vlak boven een zee. Een groote golf naderde, welke een der heeren uit den gondel lichtte, die verdronk. De ballon steeg toen onmiddellijk weer omhoog. Te vergeefs riepen de andere inzittenden de hulp van stoombooten en zeilschepen in. Eindelijk meende men boven land te zijn, men liet gas ontsnappen, maar weer stiet de gondel in zee. Dadelijk werd ballast uit gegooid. De ballon ging weer de hoogte in, het gas raakte echter uitgeput en tenslotte kwamen de beide luchtreizigers in een natte weide neer. Het was in den nacht van Zondag op Maandag. Zij klopten aan een deur. „Zijn wij hier in Engeland?" vroeg een hunner. „We zijn in een ballon hier gekomen en meenden ons in Zweden te bevinden, maar lezen op uw deur „push" (drukken) De beide gasten, dip uit de wolken waren gekomen, er vuil uitzagen, bloedvlekken in het gezicht hadden en uitgeput schenen, werden liefderijk in de villa nabij Kirkwoll (Orkney-eilanden) opgenomen. Veertien uren achtereen hadden ze in doodsgevaar verkeerd. ZWAAR GESTRAFT. Lacour, de camelot du Roy, die minister-president Briand aanrandde, is bij verstek veroordeeld tot drie jaren gevangenisstraf. DE OVERSTROOMIMG IK FRAKKRIJK. De Hérault is nu ook huiten hare oevers getreden en heeft dë vlakte van Montagnac, Duselag, Hérault, Lezignan en Lapepe geheel en al overstroomd. EEK BUITEKLAKDSCHE STUDEKTEK- STAKIKG. Te Innsbriick staken studenten omdat de regeering den bouw van een -nieuwe universiteit niet in de hand werkt en op de begrooting daarvoor geen post heeft uitgetrokken. Het oude gebouw is erg bouwvallig, verscheiden collegezalen moesten reeds gesteund wor den. De rector is het met de stakende studenten eens en heeft alle colleges geschorst. De staking zal ver moedelijk net zoo lang duren totdat de regeering be trouwbare; toezeggingen doet. SKEEUWSTORMEK IK RUSLAKD. Op de centra,al-aziatisehe lijn zijn twintig' goederen treinen door een vreeselijk weer verrast en op de lijn blijven staan. Eenige locomotieven zijn ingevroren en geheel onder het zand begraven. De personentrei nen bevinden zich sinds vele dagen op verscheiden stations en kunnen niet voorwaarts. De passagiers lij den aan gebrek aan levensmiddelen. De arbeiders wei geren de. lijnen schoon te maken. Er zijn troepen op geroepen. Langs de Tasjkentlijn zijn meer dan 100 Kirgiezen en 5000 paarden en stuks vee ingevroren. Bij het doortrekken van do steppe vindt men overal bevroren menschen en dieren. In Andishan viel rose- gekleur.le sneeuw. '.s LANDS WIJS, 'sLAKDS EER! In Kizza heeft de bekende anti-semietisehe vech tersbaas Max Regis, oud-burgemeester van Algiers, thans Kamerlid, zijn vijf en twintigste duel geleverd. De „jubilaris" kreeg een degenstoot boven het oog. Mevrouw Eddy, wier overlijden we gisteren meld den, heeft 2,5 a 3,5 millioen gulden nagelaten, welke zij vermaakt heeft aan de kerk der gezondhidders. Het testament zal vermoedelijk dooi- haar zoon worden 'aangevochten, hoewel zij hem bij haar leven een mil lioen gegeven heeft opdat hij geen aanspraak op de erfenis zou doen gelden. De leiding- der kerk blijft in handen van een comité van vijf leden, die beweren, dat de profetes door hen de kerk zal regeeren, da-ar zij niet overleden is, maar zich slechts va-n haar vleesch heeft ontdaan. VERGIFTIGIKG. Te Graudenz zijn een man, zijn heide kinderen en drie andere leden van het gezin aan vergiftiging over leden, terwijl twee personen levensgevaarlijk ziek zijn. De oorzaak wordt toegeschreven aan vergiftigde bon bons of verg-iftigde reuzel. POLITIEK EK DAKSKTJKST. Een pijnlijke verrassing heeft een Spaansche danse res gekregen, die in Berlijn optreedt. Zij, Sennora Tarragona geheeten, moet met de revolutie in Lissa bon in verbinding' gestaan hebben en wordt door de agenten der tegenwoordige regeering gezocht. Zij be zit naar het heet brieven van compromit-eerenden in houd, door welker publiceering hoogstaande personen van het vroegere regime getroffen zouden kunnen wor den. De danseres tracht met behulp van hare diplo matieke betrekkingende zaak in der minne gere geld te krijgen. Zij gaat voorshands noch naar Madrid nöch naar Lissabon,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2