J~a He WILLEU^^ - Lappenweek. Uitverkoop, 20 °|rt korting. J1 Abonnementen P. Oudes, Ridderstraat. Alkmaar, "~aT)y¥rtë" n t i e n.~ fa Christen tot AsmÉt. Bier en Spiritualiën Opheffing Curateele. flinke HERMs COSTER ZOON Vcordam C 9, ALKMAAR, Tel. No. 3. Puik best HOORNVEE, ^ersfbc»ORtifêiiH in twee zware deelea, ingenaaid f 4.90. in kloeken steipeM 15-50- 450 426 400 376 350 385- Dsd. 135 Mnd.117. Zat. 08 -386 325 300 276 250 226 200 176 150 125 100 75 50 25 0 KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. MOÜIMOSE Bij vonnis der Arrondiesemenia- Rcchtbank te Alkmaar van den 24 November 1910 h de Cumteeie, waar onder SIMON VAN VLISSINGEN - boekhouder wonende te Enschedé» was gesteldop diens verziek OP GEHEVEN op alle binnen- en buiteuisndsche tijd schriften en dagbladen worden aange nomen door de N.V. Boek- en Han delsdrukkerij, v.h. v,h. HERMs. COSTER Zn., DE FRIED BERG ER BOMMENWERPERS. Te Gieszen is het proces tegen den twintigjarigen Karl Friedrich Werner uit Kaiserslauter.n begonnen, die wegens een half dozijn ernstige misdaden is aan geklaagd, n.l. inbraak in een kruitfabriek, diefstal van gvoote hoeveelheid dynamiet, brandstichting door middel van ontplofbare stoffen in een villa, poging tot afpersing en bedreiging, brandstichting in het raadhuis te Friedberg met de bedoeling roof en moord te begaan, poging tot doodslag, inbraak en poging tot roof en moord. Toen de beklaagde de samenstelling van zijn helsche machine zou begrijpen, werd besloten het publiek van de tribune te doen verwijderen en ook de mannen der pers te doen vertrekken, daar het staatsbelang be dreigd zou kunnen worden. DE VERKIEZINGEN IN ENGELAND. Evenals verleden jaar geven wij weer een lijstje, waarin de stand der partijen naar de uitslagen der verkiezingen voor het Engelsche Lagerhuis zijn weer gegeven. Er moeten 670 leden gekozen worden, het cijfer ter linker- en rechterzijde der schaal geeft het aantal zetels aan der ministerieele partij (M.) en dar oppositie (O). ■132 ,115 62 M. O. De liberalen winnen 7 zetels, de unionisten 12, de arbeiderspartij 2. Ingezonden Mededeelingen. oefenen een zeer schadelijke werking uit op de nieren en Maas, en veroorzaken waterzucht, graveel, steen, rheuma- tiek, rugpijn en verlies van de macht om de urine op te houden. Alcoholische prikkeling is verreweg in de meeste gevallen de oorzaak van nier- en blaaskwalen. De door alcohol geprikkelde en aangetaste nieren verliezen hun kracht om het bloed te filtreeren en om de nier giften af te voeren, die waterzucht, rheumatiek, gra veel, lendenjicht, en zoovele andere noodlottige ziekten veroorzaken. Indien gij eenig kenteeken van een nier- of blaas- aandoening hebt, en vooral wanneer gij aanleg hebt voor nierzwakte, dient gij het gebruik van alcohol na te laten en onmiddellijk te beginnen met een geregelde kuur met Foster's Rugpijn Nieren Pillen. Gij dient met dit geneesmiddel door te gaan, totdat de geringte sporen der verschrikkelijke ziekte verdwenen zijn, want zoolang gij nog de geringste verschijnselen kunt op merken, zijt gij nooit veilig voor vernietiging der nie ren en kan de blaas haar macht over de urine ver liezen. Hoe langer gij uw kwaal veronachtzaamt, des te dieper schiet deze wortel, en krijgt gij misschien last van blijvende hartzwakte. Het kan zijn, dat uw ziekte zich reeds meer ontwikkeld heeft dan gij vermoedt en uitstel van behandeling is zeer gevaarlijk, zoo dat gij niet spoedig genoeg beginnen kunt met het gebruik der echte Foster's Rugpijn Nieren Pillen, die door mannen en vrouwen geroemd worden, welke ge nazen en genezen hieven. Op elke doos echte Foster's Rugpijn Nieren Pillen komt de handteekening van James Poster voor. Zij zijn te Alkmaar verkrijgbaar bij de heeren Nierop Slothouber, Langestraat 83. Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel a f 1.75 voor één, off 10 voor zes doozen. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. Naai' waarnemingen verricht in den morgen va» 7 December. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandse]» Meteorologisch Instituut te De Bilt, OVERZICHT. (Geldig tot den avond! van 8 December. In het gebied van de waarneming is de hoogste ba kende stand van den barometer 764.4 te Riga. De laagste stand van den barometer 740.1 te Thors- havn. VERWACHTING. Meest matige zuidoostelijke tot zuidelijken wind, nevelig tot betrokken, waarschijnlijk regenbuien, zelf de temperatuur. Over bijna het geheele waarnemingsgebied staan de barometers betrekkelijk laag. liet hoog in het oosten heeft zich naar Rusland teruggetrokken. De laagste standen vindt men in het noordwesten. In onze stre ken komt meest betrokken en nevelig zacht winter weer voor met geringen neerslag. Voor morgen is hierin geen belang*rijke wijziging te verwachten. M. ManBssnai- Geneeskundige verklaringen aangaande de Sanguinose. Ik aarzel niet de Sanguinose aan te bevelen als het werkzaamste middel mij bekend, ter bestrijding van de bloedarmoede en al hare hevolgen. Prof. Dr. NESTOR Brussel. CHARBONNIER. Ik heb de Sanguinose toegepast in vele honderden gevallen van bloedarmoede en neurasthenie. Ik had niet één geval, waarin zij zonder uitwerking bleef. Haeltert. Dr. POL DEMADE. Sanguinose kost per fl. f 1.50, 6 fl. 8.12 fl. f 15. WACHT IJ VOOR MMAAK. Zuiver plantaardig versterkingsmiddel. De SANGUINOSE wordt voortdurend met het meeste succes gegeven aan allen die lijden aan bloedarmoede, zenuwzwakte slappingstoestanden. en algemeene ver- Tweemalen per dag een eetlepel is voldoende. alle Apotheken en bij alle Van dankbare gebruikers- Ik ben nog steeds een gebruikster van uw heil zaam middel, waaraan ik mijne gezondheid te danken heb. Mej. C MOELANG, Amsterdam, Ag. Dekenstr. 39. Ongeveer een half jaar lang heb ik de San guinose gebruikt; ik voel mij beter dan ooit te voren, en kan nu mijn werk weer met lust doen. Dordt. J. ROMIJN, Ik moet met groote dankbaarheid uw Sanguinose roemenik ben er een hoop van opgesterkt. U moogt dit in alle couranten laton drukken. Rotterdam, Rubensstr. 63b. P. DEKKER. Verkrijgbaar in eerste Drogisten. VAN DAM Co. Den Haag. Te Alkmaar bij NIEROP SLOTHOUBER, Firma SCHOUTEN Co., ANSINGLI MESMAN, Apothekers, Firma C. KEG, afd. drogisterij Ileiloo hij G JONGEJANNoord-Scharwoude A. SWAGER P. HOFF Broek op Langendijk J. PLOEGZuid-Scharwoude; G. LUITING, Winkel Wed. J. BUTTER Stompetoren K. HOS Avenhorn A. BELS Anna Paulowna H. DEN ENGELSCHEN Oudkarspel H. HART, J. TIMMERMAN St. Pancras R. PLOEGER Warmenliuizen P. BAKKUM PASTOOR BURGERLIJKE STAND VAN ALKMAAR. GEBOREN 7 Dec. Anna Barbara Maria, d. v. Franciscus Gabriël Antonius Proot en Anna Geertruida Hofstee. GETROUWD 7 Dec. Jan van Zon en Anna Wilhelmina Over. UITSLAG der voorloopige toewijzing 6 December 1910 gehouden ten overstaan van notaris J. VAN DER VEEN, te Alkmaar. 1. Wagenmakerij en erf, te Alkmaar, Ritsevoort, groot 2 aren, 18 centiaren. Strg. de heer F. H. Ringers f 3575. 2. Heerenhuis en tuin te Alkmaar, Rijksstraatweg, groot 1 are, 39 centiaren. Strg. de heer S. Gaus f 4210. De afslag blijft bepaald op Dinsdag 13 December a.s des avonds 6 uur, café „Het Gulden Vlies" te Alkmaar. GEVONDEN VOORWERPEN. Een bankje, een rozenkrans, drie portemonnaies met eenig geld, twee broches, een notitieboekje, een paardendeken, een ceintuur, een fietspomp, een kip, een bril, een hond, .een tabakspijp, een gouden ring, een beursje, een armband, een lorgnet, een parapluie, een sportriem, een kraansleutel en een dasspeld. De commissaris van politie, W. Th. VAN GRIETHUIJSEN. Alkmaar, 7 December 1910. AMSTERDAHSCHE BEURS. Opgave van het NCORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET. pref. Veordam, O 11, Alkmaar. Staats? oaningart NEDERLAND. Ned. Werkel. Schuld pCt. 2ys BUITENLAND. Bulgarije Tabaksleening 5 Brazilië Funding 5 Mexico binnenl. 5 Japan 4 Oostenrijk Jan. Juli 4 Rusland Hope 4 Consol 4 1906 5 1894 6e Em. 4 Iwang Dombr. 4% rtnanc. en Industr. ondernemingen enz. Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollandsch Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij re»c. aand, div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew Westersuiker A'dam Deli A'dam Langkat Idem A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Langkat tabak A Medan N. Asakaa tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Geeons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petrole ta Moeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Ketahoen Gew. Pref. Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Steels Comm. Car Foundry Comm Amerik. Stoomv.-Mij. Marin Comm. Preferent Marinebon ds pCt, 41/, Peru Comm. aand. div. Preferent Spoorweglaeningen. Holl. IJ. Sp.-Mij. Mij. tot expl. van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert, v. Convert Bd.pCt. 4 Deny. en R. Gr. Cert. Aand, div. Erie Comm. Kansas City South. Com. I» ii ij pref. Mis K. Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v. Roek Island Comm. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert. v. Wabash Comm. Warschau Weenen Wladikawkas 1885 Koers van 6 Dec 7 D»c. POLEN. RUSLAND. pCt. 4 Premieleeningon. NEDERLAND. Stad Amsterdam Gemeente-ered. BELGLË. Antwerpen 1887 HONGARIJE. Theiss OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 RUSLAND 1864 2% 4 5 78% 97»% 108% 487» 91 93V» 89 891/» 99 891/» 95% 100% 98 177»/» 115 145 116 146 663 307 365 461/» 101»/» 578 450 29 247 63 •391 472 239 261 426 205T/8 160 103»/» 119 169% 295% 858 107% 647/8 22 281/s 75V» 50»/» 159»/» 5!/l6 16 63% 10% 87% 79 87% 214 101% 105% 29% 27% 30 64% SllB/u 407/8 97i»/16 30ii/16 112% 24% 472% 16% 217 87 108i% 101»% 9513% 157% 169 476 7S»/g 48% 89 87% 88% 177»/» 147 117.- 303 364 47»/» 101% 451% 248V» 62 898»/» 473% 235 261 425 295 160 102% 167»/» 291 850 107 62% 21% 2711/w 72% 48»/» 160 5 16% 63% 10% 87% 8 7% 100% 27% 26% 291/g 64% 8 40 29 111% 237 1683/a 151»% 108% 101% 96% Koers van het geld. Prolongatie 3V/S pCr. l MARKTBERICHTEN. BROEK OP LANGEDIJK6 Dec. Heden werd besteed voorAardappelen gladb. f 0.a 0.ronde f 0.a f 0.muizen ,f 0.— a 0.kleine f 0.a 0.—wortelen f 0.a 0.bloemkool le soort f 0. a 0.2e soort f 0.— a 0,Roodekool f 3.0 a 10.60, gele kool f 2.50 a 5.50 witte kool f 2.a f 5.30, zilveruien f 0.a 0,uien f 2.35 a 2.50, slaboonen a 0.Nep (kleine uien) f 0.a 0.Bieten f 0.— f 0.—R. Bloemkool f 3.a 4.90. Rammenas f 0. NOORDSCHARWOUDE, 6 Dee. Grove uien f 2.25 a 2.50, roodekool f 10.70 a 11.40. 2e soort f 9.30 a 11.30, ldeine f 1.70 a 8.10, gelekool f 5.a 6.2e soort f 4.a 4.80, kleinere f 1.70 a 3.80, witte f 3 40 a 4.— kleinere f 0.a 0, SCHAGEN, 7 Dec. Aangevoerd 21 stapels kleine kaas, hoogste prijs f 33.Handel vlug MededeelingenStaatsfondsen kalm. veranderd. Tabakken prijshoudend. Olie waard en in vaste stemming. Culturen stil. Mijner, iet- beier. herwaarden onveranderd. Amerika opende flauw. I:, t verloop was kalm en het. slot zwak. Den lOden December hopen onze geliefde g%- j Ouders HARK WONDER Dy.. 611 BREGJE WATERDRINKER, den dag te herdenken, dat zij vrtör 35 jaar 'jjjj -G8 door den echt werden verbonden. Dat zij nog <5% lang gespaard mogen blijven, is de wensch van hunne dankbare Kinderen en Klein- g-e kinderen. Oudorp. gt Geboren: ANNA BARBARA MARIA. dochter van F. G. A. PROOT en A. G. PROOT—Hofstee. Alkmaar, 7 December 1910. Voor de belangstelling ondervonden na het over lijden van Mevrouw de Wed. G. SWERVER, betuigt de ondergeteekende, ook namens de verdere familie, zijnen hartelijken dank. D. E. WEN TINK, Exc, Testamentair. Utrecht, Weistraat 95. Alkmaar, 7 December 1910. Namens den verzoeker, Mr. A. M. DE LANGE, Procureur. Des 's avonds na volbrachte taak, Dan is hot rusten zoet; Daarbij nog een gepast vermaak, Dan is het dubbel goed. De vrouwtjes drinken een kop thee Of koffie naar hun smaak, De mannen drinken ook wel mee Natuurlijk, dat is zaak. Maar vraagt ge wat uw man liet meeste kan bekoren, ;.i zegt gij kunt er vast op aan - KAAIJ's sigaartje naar behooren. It; t -maakt mij goed en brandt mooi wit, 1 daarvan is prijzenswaardig, G< enkele slechte die er in zit F d< verpakking is heel aardig. C. KAAI.?, Sigaren fabriek „de Concurrent"' ilualtuiu 13. Telet. 370. Alkmaar. Mevrouw COHEN STUART, I vraagt zoo spoedig mogelijk eene mgestraat B 74 voor NOODHULP of voor VAST. te BERGEN, in de Bergermeer, aan den Groene- weg, op Maandag 19 December 1910, des voor middags ÏO uur, op de plaats „Welgelegen" van den Heer P. SPRUIT, van als 3 Kalfkoeien, 2 Geldekoeien, 2 Kalfvaarzen, 2 Hokkelingen, Kap wagen op veeren, Boerenwagen met toebehooren, Hooivorken, Hooiharken, Karns, Kaas- tobbe, Zoutkist, Weivaten, Zetters, Kaaspers, Emmers, Jukken, Botertijnen, Tuigen, ongeveer 35 wagens best Hooi, eenig linisraad en inboedel en wat verder te koop zal werden aangeboden. Op de plaat» is gelegenheid tot uitspan ning. NOTARIS E. TOP. Verzoeke beleefd voor de groote Kerst- boomen vroegtijdige bestelling, liefst vdtfr 15 Dee. Kleine kerstboompjes zijn op de kweekerij voorhanden. DOGGENAAR's Bloemenmagazijn, GEEST 18. TELEFOON 292. Verschenen en voorhanden in den boekhandel van de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij Voordam C 9, Alkmaar, Tel. No. 3. Gedenkschriften van F. DOM EE A NlEUWENHl ES met portretten, uw Juweelen, Bloedkoralen, Kettings, Goud en Zilver in het Goudmagazijn van daar krijgt u de hoogste waarde. Men lette s.v.p. op den Naam en Winkel van P. OUDES, in de RIDDERSTRAAT-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3