De Lange de Moraaz, De Droomerdljkskailen- en de Leijpolder, Aanbesteding. HEBMs. COSTER en Zn., WIE B. DEKKER, ii ii re n i||d Groninger Vleeschhouwerij. RUND- en LAMS-VLEESCHHOUWERIJ. J. J. BING, Achterstraat B 62 Alt|jd Jong C. VERHEUS, Uurwerkmaker, Bouwterrein Openbare Verkooping J. van der Veen J. van der Veen Den zeer goed osdeiheiiden Inboedel, Geïllustreerde Familie-Kalender De prijs is slechts VEERTIG CERTS. N.V. W INTERDIEHST van I Nov.-I Maart Wring- en Mangelmachines. geeft een smakelijk en krachtig ontbijt. Speciaal aanbevolen voor kinderen borstüjders De Maatschappij Noord-Holland. Hoofdkantoor en suikerzieken. Aanbevolen door H.H, Doctoren. ^hnironton J ■- - - Droomerdijkskuiien- en van den Leijpolder. Yiool, Mandoline, Fluit, Clarinet, enz. WARENDORF's VOOR 1911 Edammer Kaas? geurige en droge SIGAREN Langemtraat IQ3f Noord-Zuidhollandsche Tramweg Maatschappij. Lijn Haarlem—Alkmaar» STOOMWERKTUIGEN en MOTOREN. In dezen bewijzen IVIaggi's Soep tabletten uitstekende diensten. Eén tablet a 5 ct. geeft, slechts korten tijd met water gekookt, 2 borden smakelijke en voedzame soep. Goedkoope retours AlkmaarAmsterdam. Ie Kajuit f 0.70 Drie dagen geldig. 2e Kajuit f 0 4S Stokpiartks-LeliSninelk-Zeeü REPARATIE-INRICHTING. aan den West er weg, Nassaulaan en Egmonder str&ii Kost en inwoning HUWBLIJK, Uitmuntend Hoornvee, w. DUIN MEIJER van Ver- dronkenoord naar Kennemersingel E 8. HUISHOUDELIJK GEREEDSCHAP. Bovenstaande Amerikaansche is 't nieuwste en beste op dit gebied. Gemakkelijk en Doelmatig. Duurzaam en Goedkoop. Werktuigen en Gereedschappen. Dijk. Alkmaar. Dijk. HeevenhuiSf jTvaN DER VEEN, het voor verschillende doeleinden ge schikte en zeer gunstig aan het Ritsevoort te Alkmaar liggende PAKHUIS met ERF, thans ingericht voor wagenmakerij, kadaster Sectie A no, 1085, werkplaats, groot 2 aren, 18 centiaren. Fabrikanten, Onder contróle van het Fharrr aceutisch. Chemisch Laboratorium M. J. SCHOUTEN—DELE. Apotheker-Scheikundige, Roerstraat 47. LAAT 161. Commissionnairs in Effecten, belasten zich met het aan- en verkoopen van fondsen ter beurze te Londen en te Parijs. WIJNEN. BINNEN- en BUITENLANDSUH GEDISTILLEERD, bij ZUURBIER—DE WIT. Voordam. GRONDIG en BILLIJK ONDERWIJSop Het Gemeentebestuur van Castricam is voor nemens aan te besteden Het sloopen van het bestaande en den bouw van een nieuw Raadhuis en Onderwijzerswoning, aldaar, onder beheer van den Architect JAN STUIJT te Amsterdam. Aanbesteding op ZATERDAG 17 DECEM BER a.s., in het oude Raadhuis, des morgens 10 uur. Aanwijzing in loco Maandag 12 December a.s., des morgens 10 uur Bestek en teekeningen h twee gulden vijftig te verkrijgen aan de Gemeente-Secretarie te Ca8tricum. Mej. W. S. SCHILLING, IKTHOUID Ieder kooper ontvangt tevens gratis i a. Het Sportboek, handleiding voor de meeste sportspelen, bewerkt door J. H. A. JGCK1N, b. een praktische Zakalmanak voor 1911 in fraai omslag. Voordam C 9, ALKMAAR, Telot. No. 3. Wil men een heerlijke zware haal die nit „DE BONTE KOE", Langestraat Alkmaar, h i 1.10 per stuk. Fijne ouderwets gemaakte EDAMMER KAAS f 1.25 per stuk. wil rooken, koopt bij Wegens de lage vrachtprijzen is het vervoer van goederen per Stoomtram het voordeeligst. O 79, Landbouwwerktuigen, Ploegen, Eggen, Bieten- en Stroosnijders, zwaar gesmeden ronde Gierbakken en Gierpompen, Zuivelbereiding, Volledig Meikonderzoek, Tuinbouw, Bloembollencultuur, Landbouw- en Stalgereed- schappen, Huishoudelijke Artikelen, Mangels, Wasch- en wringmachines, Zinkwerken, Vernikkelen. Herstelplaats en Reparatie-inrichting. ■V^LIOTD^LGr O DÏC1CEMBEH zal ondergeteekende OPENEN een naar de laatste etechen des tijds Ingerichte Er zal uitsluitend le kwaliteit VEE geslacht worden. PRIJZEN BILLIJK. - VLUGGE BEDIENING. P.S. Steeds VERSCH RUND- eu SCHAPENVET verkrijgbaar bgen billyke prijzen. Van ALKMAAR [TJ - 8 - 10 2.30 6 unr. V an AMSTERDAM 6.30 9,30 2.15 4- fj myr Alleen op Zondag. - ACHTERSTRAAT B 2! - Te bevragen bij A. O. DEN BOESTERD, Toussaintstr.9, 3 ge;eden Koeien en 2 Geldekoeien, benevens 2 Zeugen, waaronder een drachtige. Vraagt Prijscouranten. VAN DE DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van den Hondsbossche en Duinen tot Petten, zullen op Zater dag den ÏO December 1910, des namiddags ten één ure, in het hótel „DE TOELAST", te Alkmaar, voor den tijd van vier jaren, aanvangende 26 Decem ber 1910, publiek verhuren in 5 perceelen, waarvan de voorwaarden aeht dagen te voren ter lezing zullen liggen te Alkmaar aan de Secretarie, en in den HAZEPOLDER in het Gemeenelandshuis van het Hoog-Heemraadschap. Dijkgraaf en Hoogheemraden voornoemd, P. VAN FOREEST, Dijkgraaf. W. TEENGS, Secretaris. door U. A. MAAS, Dir. Sted. Orkest en Muziekschool, S p u o r h r t a a t 58. Diploma N. T. V. GEESTERSINGEL E 32. beveelt zich aan tot het geven van PIANO-ONDERWIJS. Volledige kalender met plaats voor notities, Kas boek enz., Novellen van F. DE SINCLAIRBER NARD CANTER, FELIX HAGEMAN, B. STICH TER G. A. VAN SCHOUWENPlaten naar Jan Vermeer, Jozef Israels, Prof. Dupont, Rembrandt, enz. enz. Een album der meest bekende Volkslie deren, muziek eu tekst. VOORHANDEN in den Uoekhandel der flf.V. Boek- en Handelsdrukkerij, v.h. Aanbevelend W. DE WAAL. Sigarenmagazijn „de Vorstenlanden", by de Groote Kerk. Inlichtingen worden verstrekt aan bet wachtlokaal te Alkmaar, Beverwijk en Haar lem, bij de Goederenagenten en aan de kantoren der Directie te Velsen en Hillegom. I Aanbevelend, K. SCHOON E, Directeur. blijft een gezicht met schoone teint, zachte, fluweel achtige huid, zonder zomersproeten en huidon- rei bi lieden, daartoe gebruike men de echte van BERGMANN Co., Radebeul-Dresden, Fabrieks merk „Stokpaardjes", k 50 ets. p. stuk. Te Alkmaar verkrijgbaar bij LEO BIJLOOS, Coiffeur, Langestraat J. MEIJER, Apotheker, Mientfirma J. SCHOUTEN Co., Huigbrouwerstraat. Naast VROOM DREESMANN. EERSTE KLAS - Accurate regeling. Degelijke garantie. en bcwassebiug met vrije SLAAPKAMER ge vraagd, door NET PERSOON, z. b. b. h. h., f5 h f 6 p. w. Franco brieven onder letter T, 179, bureau dezer courant. Een net JONGMENSCH, P.G., bemidd., vaste positie, niet in de gelegenheid met dames in kennis te komen, wenseht langs dezen weg kennis te maken met DAME, niet boven 30 jaar, strikte ge- heimh. verz. en verz. Brieven, liefst met portret, onder letter U 179, bu reau van dit blad. op Z4TERDAG 10 dezer a.s., des middags 12 nnr precies, in den stal van het „PAARDSHOOFD", op den Dijk te Alkmaar, van als 2 uur vóór den verkoop te bezichtigen. Ten verzoeke van den heer A. DE GROOT te Sehoorldam. Notaris LAARMAN. Ohmstede notaris te ALKMAAR, is voornemens op DINSDAGEN 6 DECEMBER 1910 bij opbod én 13 DECEMBER 1910 bij afslag, telkens des avonds te 6 uur in bet café „Het Gulden Vlies" van den heer W. Mooij aan de Koorstraat te Alkmaar, in het openbaar te verkoopen het voor eenige jaren geleden nieuwgebouwde staande aan den Rijksstraatweg no. 30 te Alkmaar, nabij de ier Staten, bewoond door den heer Koopman en eigendom van den heer W. BURGER t? Allernaar. Inlichtingen worden verstrekt ten kantou; van ge noemden notaris, aan do Oudegracht 289 te Alkmaar. Notaris te Alkmaar, is voornemens op Dinsdagen December 1910, bij opbod en 13 December 1910, bij afslag, telkens des avonds te 6 uur in liet cal j „Het Gulden Vlies" van den heer W. MOOIJ aan de Koorstraat te Alkmaar, iu liet opeubaar te verkoopen Behoorende tot de nalatenschap van wijlen den heer R. B. MAMMEN. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van ge noemden notaris, aan de Oudegracht 289 te Alkmaar notaris te A L K M A A R, is voornemens op WOENSDAG "14 DECEMBER 1910, des voormiddags 9 uur, in het lokaal \an den heer J. KRAMER aan het Waagplein te ALKMAAR in het openbaar te verkoopen: nagelaten door wijlen mej. H. HULST te Alkmaar overleden, waaronder kleeden, karpetten, tafels, stoe len, bonheur du jour, waschtafels met garnituur, ledi kanten, bedden met toebeliooren, gordijnen, schilderij en, spiegels, pendule met candelabers, ornamenten, lóoper, gasornament, eenig oud porcelein, glas- en aardewerk, divers goud- en zilverwerk, keukengereed schap en hetgeen verder ten verkoop zal worden aan geboden. Te bezichtigen in voormeld lokaal op DINSDAG 13 DECEMBER tevoren van 's namiddags 1 tot 3 uur. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van ge noemden notaris aan de Oudegracht 289 te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4