STADSNIÊ WWK WEEKBLADEN. Kamer hebben kunnen blijven. De thans gevolgde weg werd echter de meeat aanbevelenswaardige ge acht. Hij ontkende, dat de voorgestelde schadevergoe ding van 3 ton te hoog zou zijn. Berekend volgens de methode, aangegeven door den Miinraad, ia d'e som zeer zeker billijk te noemen, ja, eigenlijk zelfs nog 58.000 te laag. De heeren Janssen en Verloren repliceer den en werden nogmaals door den minister beant woord. Het debat werd gesloten. Er werd stemming gevraagd1, die echter tot Vrijdag, na de pauze, wordt aangehouden. De vergadering werd verdaagd tot Vrijdag half 11. Gemengd ulenws. NED. VEREENIGING DIERENBESCHER MING. Het Hoofdbestuur der Nederlandsche Vereeniging tot bescherming van dieren hield Woensdag te 's-Gra- venhage een vergadering onder leiding van jhr. mr. R. A. Klerek. Naar aanleiding van een in „De Gemeentestem van September opgenomen en door de redactie nader toegelicht artikel over een door menigen gemeente wetgever gestelden eiscb, dat zij hun dier op het erf steeds moeten vastleggen om de bij art. 253 van de Gemeentewet bedoelde gereduceerde hondenbelasting te kunnen bedingen, is de medewerking van alle af' deelingen en zustervereenigingen h.t.l. ingeroepen om te verkrijgen, dat die voor de betrokken dieren onnoo- dig harde bepaling, die bovendien onwettig is te ach ten, uit de verordeningen verdwijne. Door een commissaris van politie werd geïnformeerd naar de beste toestellen voor het gemakkelijk en af doend verdooven van slachtdieren, teneinde de toe passing der door de Dierenbescherming voorgestane humane slachtwijze in zijn gemeente te bevorderen, aan welk verzoek werd voldaan. Voor propaganda onder de schooljeugd en onder de onderwijzers en aanstaande onderwijzers voor de be schermingsidee werden gelden gevoteerd. Tegenover klachten over verdelging van vogels, met name op Texel kon met voldoening worden ver meld, dat de zoo lang verbeide Vogelwet weldra bij de Sta ten-Generaal in behandeling zal komen. Verleend werd de vanwege de Finsche Vereeniging te Helsingfors gevraagde vergunning, om de door de vereeniging uitgegeven handleidingen en vlugschrif ten in het Finsch te mogen vertalen en uitgeven. TWEE JONGENS VERDWENEN. Sinds Woensdagmorgen worden te Haarlem twee broertjes, jongetjes van 10 en 11 jaren, vermist. Geen spoor is sedert van hen ontdekt. OPENLUCHT-SPEL. In velband met het plan om de openluchtspelen als leervak op de lagere scholen in de provincie Drente in te voeren, worden door den hoofdleider dezer spe len, den kapitein Wesselink, besprekingen gehouden met de schoolhoofden over de wijze van invoering, en wordt een onderzoek ingesteld naar beschikbare ter reinen. Door de school autoritei ten zijn van de hoof den der scholen voorstellen gevraagd, betreffende het brengen van de bewegingsspelen als vak op het leer plan. ARME KLEINE. Te Millingen heeft een 3-jarig jongetje van A. G. uit een ketel met kokend water gedronken. Het kind is na hevige pijnen overleden. EEN WOESTELING. Te Heerenveen is gevankelijk binnengebracht H. W. uit Drachten, die bij eene arrestatie den agent van politie Halma aldaar met een mes in de borst stak, vlak hij den linkeroksel. Na verhoor door den rechter-commissaris gelastte deze zijne gevangenhou ding. AANBE STEDINGEN. Door het Provinciaal bestuur van Noord-Holland werd gisteren aanbesteed: I. het onderhouden der diepte in de Noordzeeha ven en de buitentoeleidingskanalen naar de sluizen en hef onderhouden van d;a havenhoofden en golfbre kers de.r buitenhaven met de daarbij behoorende wer ken te IJinuiden van 1 Juli 1911 tot en met 30 Juni 1916, behoorende tot de werken tot onderhoud, herstel en verbetering van het noordzeekanaal. Raming 1.900.000 of 380.000 per jaar.- Minste inschrijver L. Volker Azn. te Sliedrecht en A. Bos te Dordrecht voor 362.000 per jaar. II. het onderhoud van de Rijkszeewerken op het eiland Wieringen, provincie Noord-Holland, geduren de de. jaren 1911, 1912 en 1913. Raming 4700 per jaar. Minste inschrijver N. Poel te Wieringen voor 3425. III. het onderhoud! der duinbeplantingen en daar bij behoorende werken op het eiland Texel en aan den vasten wal van Noord-Holland, gedurende de jaren 1911, 1912 en 1913. Raming per jaar: le perceel 7000, 2e perceel 10.000, 3e perceel 9500. Minste inschrijver I: A. Kooyman te Texel, voor 5880; II: J. G. Kooyman en C. G. Dolksen te Texel voor 10.990, en IIIGebrs. Apeldoorn te Egmondl Binnen voor 9330. IV. het leveren van stortsteen en het doen van bestortingen op het onderzeesehe beloop der Helder- sche. zeewering. Minste inschrijver J. Roskom te Sliedrecht, die 1960 scheepston voor 9000 wil leve ren. GEVAARLIJK. Jeugdige Amsterdamsche duivenl iefhebbers plegen zich flobert-pistooltjes aan te schaffen, teneinde daarmee jacht te kunnen maken op katten, die hun duiven belagen. Die pistooltjes hebben al herhaalde lijk aanleiding gegeven tot ongelukken, ten gevolge van de ongeoefendheid der jonge schutters. Ook gis teren werd weer door zulk een flobert-pistooltje- een ongeval veroorzaakt. In de 2e Spaarndammerstraat was een jongen bezig zich met een dergelijk schietwa pen te oefenen. Het kogeltje kwam tegen een lan taarnpaal aan, kaatste terug en kwam terecht in het been van een knaapje uit een woonwagen. Het ventje werd1 naar 'het Binnen-Gasthuis ge bracht, waar het kogeltje verwijderd werd. De schutter werd1 aangehouden en naar het politie bureau Spaarndammerstraat gebracht. DE IIAAGSCHE POLITIE. Dinsdagmiddag omstreeks 5 uur op den Hoogen Wal in Den Haag. Op de bank bij d'e kiosk van den Volksbond een moe de zwerver, het grijze hoofd rustend op het kistje met koopwaar. 'n Politieagent, het snoode misdrijf ziende, schiet uit zijn drentelgang, schopt let wel: schopt den moeden oude wakker en bijt hem toe: „als je op de banken wil gaan' slapen, moet je naar Parijs gaan." „Och mijnheer, ik was zoo moe en, ben hier maar even gaan zitten rusten," excuseert zich de grijsaard. Nu weten we wel, dat de banken niet geplaatst zijn om te dienen als .slaapgelegenheden; wij vragen ech ter of 't rt 'i goede en geoorloofde manier is, door 'n traii zu .lolki'-uent als in dit -geval daaraan te her!uft'" (Nbl. Vooruit). HET ARNHEMSCHE HOE EN DE PSYCHI ATERS. Wij lezen in „De Telegraaf": „Het rapport der deskundigen in de Papendrecht- sche strafzaak begint met de volgende inleidende re gelen De reehter-commissaris bij de Dordtsche recht bank, mr. Wiarda, benoemde, uitvoering gevende aan de opdracht in de beschikking van het Hof (te Arnhem), van 24 November 1909, vervat in deze zaak, drie deskundigen, dr. G. J-elgersma, hoogleer aar in de psychiatrie aan de Leidsche Universiteit; J. van Deventer Szn., inspecteur van 't staatstoe- zich op krankzinnigengestichten te Amsterdam; dr. M. J. van Erp Taalman Kip, geneesheer-directeur van het Sanatorium voor zenuwlijders te Arnhem. „Uit de beginregelen moet men opmaken, dat mr. Wiarda de psychiaters benoemde geheel naar vrije ver kiezing, zooals trouwens een rechter-commissaris, wien een nieuw onderzoeik is opgedragen, volkomen vrijheid1 heeft naar eigen inzicht de instructie volledig te maken. „We kunnen echter mededeelen, dat van die benoe ming der psychiaters door mr. Wiarda, en naar eigen vrije verkiezing, geen sprake is. „Genoemde rechter-commissaris had zich, voor hij tot het psychiatrisch onderzoek liet overgaan, om ad vies gewend tot alleszins bevoegde en hoogstaande kringen, die met de zaak niets te maken hadden. „Deze i-as4$pn hem aan onder geen beding een psy chiater te nemen uit flp buurt van Arnhem, daar dit piet de minste zekerheid! gaf yan het, benoemen van onbevooroordeelde deskundigen. „Gevolg gevejidg aan dien raad' had mr. Wiarda het voornemen, voor het instolloö van het psychiatrisch- psyehologisch onderzoek aan te zoeken prof. K. Heil- bronner, te Utrecht, gn twee psychiaters te Amster dam, onder wie dr. L. Bonman, Jjoogleeraar in de ge neeskunde aan do Vrije Universiteit, „Het Hof deed echter weten, dat het dr. J. M. van Erp Taalman Kip, te Arnhem, wilde, die het Hof wel meer van advies diende. Deze zou dan1 de beide an dere deskundigen aanwijzen. „Naar 'a Jlofs wil is daarna gehandeld. Dr. Taal man Kip, blijkens de mededeeling van den adVocaat- gonera.al reeds in de zaak betrokken, beval als zijn medewerkers aan: prof. Jelgersma en dr. Van Deven ter, met wien dr, Kip, ook door het bestuur van zijn inrichting, in nauwe relatie staat." „PROF. PHIL". In Maastricht ia een geleerde opgedoken. Een sinjeur, chic gekleed en met deftige manieren, deed zich te Ostende voor als prof. phil, en lichtte daar een „collega" op. Hij werd aangehouden, doch bij gebrek aan bewijs vrijgelaten. Doch een paar uur later kwam een verzoek ygn de Duitsche justitie om uen man nun te houden, daar hij er sinds eenige maanden met 30.000 mark van de posterij yandoor was. Er stond' een premie yan 1000 mark op zijn ar restatie. De „geleerde", die zich afwisselend dr. Kö- nig of dr. Morgan noemde, was echter niet meer te vinden. Hij blijkt naar Maastricht te zijn getrokken, waar hij zich, vertelt de „L. K.", als „dokter" aan een der geneesheer en voorstelde en ook deze poogde op te lichten. De politie zoekt hem, maar tot nog toe te vergeefs, UIT SCHERMERHORN. Bij de Ned. Herv. gemeente is tot ouderling herko zen de heer J. Kuilman, tot diaken is gekozen de heer J. Los in plaats van den heer Of Offringa, die voor eene eventueele herkiezing bedankt had. UIT OTERLEEK. Woensdagmiddag vergaderde de Raad der gemeen te. Ingekomen waren de volgende stukken Brief van den heer C. Kramer Glijnis, inhoudende bericht van aanneming zijner benoeming» tot lid dei- Commissie tot wering van schoolverzuim. Brief van den heer K. Zwiep, berichtende zijne her benoeming tot secretaris van bovengenoemde commis sie. Brief van Ged. Staten meldende goedkeuring van de gemeente-rekening over 1909. Circulaire van den Bond) van Gem. Ambtenaren omtrent de borgtochtenwet. Brief van Ged. Staten meldende bezwaren tegen het Raadsbesluit-omtrent de toelatingsleeftijd van kinde ren op de scholen. Het raadsbesluit werd dienover eenkomstig gewijzigd. Brief van het Burgerlijk Armbestuur met een nieu we rooster van aftreding.. Proces-verbaal van de kasverificatie bij den ge meente-ontvanger waarbij overeenkomstig- de boeken in kas was 3245.90, waarvan 1234.32 op de Rijks postspaarbank. Al deze stukken werden voor kennisgeving- aange nomen. De heer Jan van Veen, die 1 Januari a.s. moet af treden, werd met algemeene stemmen herbenoemd1 als armvoogd. Het voorstel van den heer J. Akkerman in de vori ge vergadering gedaan tot invoering eener belasting op het houden van honden, werd op prae-advies van burgemeester en wethouders door den voorsteller te ruggenomen, zoodat dit niet in behandeling kwam. Aan de rijksveldwachters, die in dit jaar buitenge wone politiediensten in deze gemeente hebben bewe zen, werd als vorige jaren een gratificatie toegekend. Aan het verzoek van den heer L. Brouwer, gemeen tebode, om eervol ontslag als zoodanig wegens a.s. vertrek uit de gemeente, wordt met algemeene stem men op de meest eervolle wijze voldaan. Een voorstel omtrent aankoopen van grond etc. werd na eenige discussie tot eene volffende bijeenkomst verdaagd. De heer M. Couwenhoven vroeg inlichtingen om trent de invoering van vak j. op de scholen, welke door den voorzitter werden verleend. Hij besprak tevens het vakonderwijs. Te dien op zichte werd met algemeene stemmen besloten, om het miniem belang, wat de ingezetenen hierbij kunnen hebben, daarvoor geen subsidie te verleenen. Mede stelde de heer Couwenhoven voor aan den gemeente-veldwachter L. Brouwer eene gratificatie te verleenen. Na eenige bespreking werd' dit voorstel gewijzigd in dien zin, dat aan dien persoon in quali- teit als gemeentebode eene gratificatie zal worden verleend. De heer Couwenhoven stelde voor hem 20 te geven; de heer P. Vader wenscht het bedrag op 25 te stellen; de heer C. Blom 10. Als verststrekkend' voorstel werd' dat van den heer Vader eerst in stemming gebracht. Het werd verwor pen met 4 tegen 3 stemmen. Het voorstel Couwenho ven werd daarna aangenomen met 5 tegen 2 stemmen, zoodat de gratificatie op 20 is gesteld. Na gehouden rondvraag werd de vergadering op de gebruikelijke wijze gesloten. UIT DE RIJP. Gisteravond hield Voor het departement de Rijp van de Mij. tot Nut van 't Algemeen, Mr. G. J. Salm, spreker van het Hoofdbestuur voor een flink bezette zaal een rede over het onderwerp „Een reisje door hot Heelal." Op boeiende manier, nu en dan afgewisseld door kwinkslagen, die de aanwezigen hartelijk deden lachen, schetste spr. voor de pauze de onderlinge ver houdingen in ons zonnestelsel: planeten, manen enz. Een en ander werd nader verklaard en verduidelijkt door lichtbeelden van fotografische zon, maan en pla- netenopnamen. In het tweede gedeelte voerde spr. zijn auditorium mee naar het onmetelijk heelal, naar de honderden en duizenden andere zonnestelsels en werelden. Ook hier bij bewezen de lichtbeelden uitstekended iensten. Het applaus dat den redenaar na elk gedeelte van z'n voordracht ten deel viel, bewees de belangstelling en voldaanheid, waarmede de aanwezigen hem op z'n uitstapje hadden vergezeld. Met een kort woord van dank aan den spreker voor z'n leerzame lezing en aan de aanwezigen voor hun op komst, sloot de voorzitter deze bijeenkomst, Menig oog richtte zieh na het verlaten der zaal naar de sterren die echter, door de bewolkte lucht, helaas niet zicht baar waren. ARRONDISSEMENTS RECHTBANK TE ALKMAAR. Zitting van Dinsdag 6 December. (Vervolg). PPLICHflNQ. Cornells Albert Seh., handelsreiziger te Zaandam, thans gedetineerd in het huis van bewaring alhier, was de volgende beklaagde. Hem was oplichting ten laste gelegd. S. J. van der Veen, kaashandelaar te Zaandam, ver klaart, _dat beklaagde 10 Augustus bij hem in dienst trad. Hij had. zelf verzocht hij getuige als provigie- reizigpr in dienst tp mogen treden. Beklaagde kreeg een Gouda-kaas en' 3 Edammerkazen mee als mon sters. Den 12en Augustus kwam beklaagde terug met de mededeeling 20 Edammerkazen en 12 Goudu- kazen verkocht te hebben. Hij vertoldp d,e monsters bij dp koppers achtergela ten te 'hebben, en verzocht om voorschot op zijn pro visie (ypluens getuige 3 waartoe getuige hem 2.50 gaf. Daarna werden de bestelde kazen verzonden, maar ze kwamen als onbestelbaar terug. Daarop is er een on-clerzoek ingesteld. Getuige stelde zich in verbin ding met beklaagde's vader, die evenwel de zaak op de lange baan schoof, vervolgens werd overeengeko men, dat bekl. de schade zou betalen, maar daar kwam niets van, Hendrikus Vosman, kantoorchef bij den vorigen ge tuige, wa? er bij tegenwoordig dat bekl. aangesteld werd als provisie-reiziger, eveneens bü het gesprek op den 12den Augustus tusschen zijn patroon en beklaag de, die opgaf, wat bij verkocht had; en om geld vroeg. Beklaagde verklaart als provisie-reiziger aangesteld te zijn bij den heer Van der Veen op 1 hij ontkent orders te hebben opgegeven. De monsters had hij opengeboord, 't waren nog maar stukjes en brokjes. Wat er nog goed aan was, had hij opgegeten. De officier van justitie acht het bij dagvaarding ten laste gelegde bewezen en eischt wegens oplichting 6 maanden gevangenisstraf. Mr. Stap wees er op hoe onvoorzichtig het is, men- schen in dienst te nemen, waarnaar men niet heeft geïnformeerd, wat hier gebeurd' is. PI. vroeg ontslag van rechtsvervolging met onmid dellijke jnyrijheidsstelling. Mocht dpi rechtbank hier toe niet overgaan, da» yraggt pl., gezien het feit, dat bekl. reeds in Medemblik en Meerënberg verpleegd is, een onderzoek naar beklaagde's geestvermogens in te stelles. Ook voor dezen beklaagde gelastte de rechtbank on middellijke invrijheidsstelling. WEDERRECHTELIJK BINNENDRINGEN. Jan e» Cornells R. en Cornells B„ allen te Wierin gen, waren niet yerscbenen. Zij waren den lOden Oc tober op het erf vau een weduwe te Wieringen biin- nengedrongen. Geertje Bais, dienstbode te Wieringen, bevond' zich den 16den October, 's avonds half tien, op weg naar het erf van de weduwe Wigbout. Er liep iemand ach ter haar, die later bleek Cornelia B. te zijn. Toen zij het erf opging, ging hij mee. Er kwamen nog twee jongens, die zich ook op het erf begaven. Dirk Doves verklaart op bovengenoemden avond met zijn meisje op het erf van de weduwe Wigbout te zijn geweest. Hij zag' daar alle drie de beklaagden. De officier eischte tegen elk der beklaagden 10 boete of 10 dagen hechtenis. DIEFSTAL. Klaas J. te Schellinkhout, had! zich in Juli laarzen toegeëigend, ten nadeele van zekeren Zwaan. Beklaagde bekent in bovengenoemde maand op een kruiwagen bij den dijk, waar hij werkte, een paar hoo- gc waterlaarzen te hebben zien liggen. Ilij nam ze er af, en legde ze in zijn schuitje. Nadat hij ze zoo nu en dan eens gebracht had, verkocht hij de laarzen voor 4 te Hoorn. Jacob Zwaan, aannemer te Lammerschaag-, verklaart in den afgeloopen zomer werk te hebben gehad aan den Zeedijk te Schellinkhout. Beklaagde, die Klaas J. in dienst had genomen, bemerkte op zekeren dag dat de laarzen, die hem 9.50 hadden gekost, verdwe nen waren. Gerrit Nooy, schoemnaker en koopman te Hoorn, herinnert zich, dat hij in het najaar een paar vetlee- ren laarzen van beklaagde had gekocht. Later werden ze door de politie in beslag genomen. De officier, die het wettig en overtuigend bewijs geleverd achtte, eischte wegens diefstal een maand gevangenisstraf tegen beklaagde. DIEFSTAL VAN EEN RING. Johannes KL had te Heilo een gouden ring met diamant weggenomen. Beklaagde, die niet versche nen was, had' hekend. Simon Pijper te Heilo verklaart, dat den 22sten Oc tober beklaagde met een vriend bij hem kwam. Zij kregen koffief en brood, en bovendien nog ieder een kwartje. Toen zij weg waren, bleek, het, dat er een gouden ring met diamant, die op een kastje lag, ver dwenen was. Toen getuige beklaagde achterna liep, gooide deze den ring weg. Pieter Vos, veldwachter te Heiloo, werd -gewaar schuwd, en ging op de fiets- beklaagde na. Vlak bij ter Coulster kwam hij twee personen achterop, die hem op verzoek hun namen later bleeken het val- sche te zijn opgaven. Tegen beklaagde werd twee maanden gevangenis straf geëischt. EEN PERENDIEF. Jan L. te Venhuizen had! zich te verantwoorden we gens het wegnemen van peren. Den 8em October nam hij de peren weg uit den boomgaard van Jan Groen. Daartoe ging hij door het hek, dat de boomgaard van den openbaren weg scheidt. Hij schudde een kwart mud peren af en brak daarbij bovendien eem tak. Jacob Koolhaas, werkman te Venhuizen, was met beklaagde bezig geweest in dienst van Rol aardappe len te laden. Toen dat klaar was, zei beklaagde nog wat peren te moeten halen bij Groen, zij gingen naar den boomgaard, beklaagde schudde en getuige raapte de peren op en deed ze in een zak. Dirk Messchaert had beklaagde en Koolhaas bezig gezien met een boom in den boomgaard van Groen. Later zag hij hen met een handkar, waarop een zak. Ten slotte werd Jan Groen gehoord, de eigenaar van den boomgaard. De officier eischte tegen beklaagde, die al eens meer wegens diefstal veroordeeld is, 2 weken gevangenis straf. OMKOOPEN VAN DE POLITIE. Dirk B„ landbouwer te Zijpe, was, terwijl hij den 18den October in t donker reed, zonder licht op zijn fiets, den veldwachter Arie van der Mark tegengeko men, die proces-verbaal daarvan opmaakte. Be klaagde, die dit zeker niet erg pleizierig vond, haaide later op den avond, toen hij den veldwachter -.veer ontmoette, een gulden uit zijn vestzakje en bood dezen den veldwachter aan, hem tevens verzoekende „de be-, keuring dan maar te laten loopen." Beklaagde beweert- dit niet bedoeld te hebben, maar de kosten te hebben willen vergoeden. Nadat Van der Mark nog- eens verteld had, wat er- precies gebeurd was, werd door den officier 2r' boete subs. 10 dagen hechtenis tegen beklaagd© geëischt MISHANDELING, Bernardus Cornelis K, te Bakhuizen was niet ver schenen. Hij had sjch schuldig gemaakt aan mishan deling. Jacob Entius te Grootebroek verklaart beklaagde den 6enOctober op den weg naar Eukhuisen te hebben ontmoet. Zij waren beiden op de fiets en toen zij el kaar passeeydpn, stak beklaagde zijn hand uit en sloeg. Getuige ging hem achterna om hem reken schap yan zijn daad te vragen, Deze beweerde echter niet geslagen te hebben. Pieter Koster, visscher te Wervershoof, was getui ge yun het voorgevallene ên vertelt, dat beklaagde Entius een sl»£ 'n 0Og. toebroek Uok Elisabeth Keerspinakpr had gezien, dat be klaagde sloeg eH de mishandelde daarna beklaagde aansprak. Eelse van der Veen, de veldwachter is op verzoek van Entius beklaagde achterna gegaan, die ontkende te hebben willen slaan. 't Overtuigend en wettig beryjjs acht de officier ge leverd, derhalye. eischt Z. E. A. een week gevangenis straf. Gieter B., landbouwersknecht te Venhuizen, had zich te verantwoorden voor 't feit, dat hij te Wijdenes Jan Viaser had mishandeld door hem een leer, met spijkertjes bezet, over het gezicht te halen. Reeds vooraf had hij dit plan beraamd en het leer bij zich ge stoken onr te gelegener tijd Jan Visser er mede te bewerken. Jan Visser verklaart den 24e<n October een uitvoe ring van een rederijkerskamer te hebben bijgewoond. In den nacht, die daarop volgde, vroeg beklaagde hem even mee te gaan, daar hij iets met hem te bepra ten had, Getuige ging mede, zag dat hpklaagde iets uit zijn zak haalde dat glinsterde en even later voelde hij het over zijin gezicht halen, waardopr hij verwond werd en bloedde, Beklaag'de bekent het leer met spijkertjes maanden van te voren gemaakt te hebben om zich tegen Visser te verdedigen, als deze hem eens mocht aanvallen. Hij was deze n.l. nog 60 ets. schuldig, waarom Visser al meermalen gevraagd had. Dirk Cornelis Mantel te Wijdenes had beklaag'de en Visser handgemeen gezien achter in de herberg. Toen zij weer uit elkaar waren, zag hij, dat Visser bloeddp. Voor deze mishandeling hoorde beklaagde 2 maan den gevangenisstraf tegen zich eischen. „EVANGELISCHE UNIE", Op verzoek vestigen wij de aandacht van belang stellenden op de godsdienstige bijeenkomst van wege de Vereeniging van Vrijzinnige Hervormden, alhier, welke zal gehouden worden in de Groote Kerk, op a.s. Zondag 11 December, des avonds te 7 uur, en alwaar de WelEerwaarde Heer Ds. J. W. Poort, van den Hel der, als spreker hoopt op te treden. LIEFDADIGHEID NAAR VERMOGEN. In de op 7 December 1.1. gehouden gewone vergade ring van „Liefdadigheid naar Vermogen", is voor di verse personen hulp toegestaan ten bedrage van 172.50. „De Prins" van deze week bevat o. a. de twee zeer goed geslaagde, nieuwe portretten van H. M. de Koningin-Moeder, een stukje Oud-Amsterdam, het spoorwegongeluk te Breda, een drietal kiekjes van steenfabrieken en afvoer van hoog water, een welge slaagde opname van den vreeselijken brand in de ben- zine-tanks te Rummelsburg bij Berlijn; een groep van 5 geslachten uit Wommels, kiekjes van SpoePs en semble; het gezelschap van Speenhoff en de la Mar; de liefdadigheids-voorstelling1 „de Groothertogin van Gerolstein." Het nieuwe nummer van „de Revue der Sporten" geeft op 't titelblad) het portret van den schaker Du- ras, verderop een portret van zijn tegenstander dr. Esser; een aardige foto van mr. Plate en zijn echtge- noote, rolschaatsenrijders; eenige foto's van de her tenjacht; verscheidene voetbal-elftallen; een foto van de Alkmaarsche gymnastiek-vereeniging „Turnlust" met den directeur, den heer Lambert. Tot slot een tweetal kiekjes uit de schermzaal de Vos te 's-Graven- hage en een simultaan-schaakséance, wélke de heer Duras gaf in Palais Royal. Pak me mee" geeft een mooi portret van den bur gemeester van Rotterdam in zijn werkkamer ten stad- huize; verder o. a. aardige kiekjes van het Sint-Ca- therinefeest te Parijs, van de wijze van werken van de suffragettes te Londen van het vliegen te Ede, van den brand' te Amsterdam, van de tentoonstelling van Palestina- en Joodsche kunstnijverheid, en op de laat ste bladzijde verscheidene actueele portretten, o. a. van juffrouw Markus, te Hoorn, die door het eten van de vergiftigde taart om het leven is gekomp», KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN- In de laatste vergadering van bovenstaande Kamer waren alle leden tegenwoordig behalve de heer P. J. Boom wegens ziekte. Na opening werden de notulen der vorige vergadering' gelezen en goedgekeurd. Voorts werden de uitgegane stukken medegedeeld, al leen bestaande in: le. een adTes aan den minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, ter ondersteuning van een adres door een aantal vleesclihouwers enz. in gezonden, strekkende, om de diverse bepalingen der verordeningen van gemeenten omtrent de keuring en invoer van vleesch enz. van rijkswege aan een onder zoek te onderwerpen, ten einde zoo noodig te worden vernietigd. 2e. Een missive aan genoemde adresan- ten houdende mededeeling van dit adres. Vervolgens werden de ingekomen stukken behan deld, namelijk: 1. Een brief van het lid' den heer C. Bosman Gzn., waarbij wordt megedegeeld, dat er naar hem gebleken is reeds plannen aanhangig zijn om het marktplein geheel of gedeeltelijk te overkappen en «Jit hem aan leiding geeft vooralsnog geen voorstel te doen om aan te dringen op beplanting der kaasmarkt. 2. Een adres van de Kamer van Koophandel te Hoorn, waarbij wordt gewezen op het nadeel, dat win keliers ondervinden van de zoogenaamde vliegnde en drijvende winkels en gevraagd wordt om mededeeling van de te dezer plaatse genomen maatregelen daarte gen. De heèr Potgieser zou willen wijzen op hetgeen er te Amsterdam plaats heeft, waar in allerlei artike len handel gedreven wordt door personen, die van elders de stad binnenkomen. De heer Meienbrink zag ■niet in, dat daartegen iets anders te doen zou zijn, dan om de ingezetenen te waarschuwen, daarvan niet te koopen, maar dien handel te beletten, dit gaat niet

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2