koevleesch met sju, een oet BURGERWOONHÜIS sst ERF sn TUIN A. VIS, Kooltuin. P. Qudes, Rldderstriat. Godsdienstige Bijeenkomst, BUITENLAND. RECIjAMS vlakte a&n den Stationsweg bij het Station Hollandsche Spoor groot i40 TE HUUR geheel of gedeelten. PRINS Az., Oudegracht 285b. A O V E R T E N TI E N. UIT DE HAND TE KOOP. 2 klampen prima kwaliteit HOOI, ook per 1000 pond, Yereenïgmg van Vrijz. Herv. „Evangelische Unie' in de GROOTE KERK, Ds. J. W. POORT. 460 426 335- Don. 225 Wd. 204 Dsd. 135 Mnd.117- Zat. 63 400 376 350 *335 325 800 275 250 225 200 176 160 125 10# 76 50 0 193 169 '132 1116 162 100.% 98 1771/2 115 146i/s 117.50 -45 668 303 865 47»/* 101i/i 578 450 29 347 021/| 394 478 287 256 423 204»/* 159% 102% 117% 1«7»/» 291 845 110 63% 21% 28»/* 78% 49% 160 54% 16 63% 107/g 37% 73% 48% 93% 89 87% 99 88% 177% 146 116. - 14 I 305 476% 10,% 449 247% 64 895 473 239 250% 419% 158 102% 3 !ei3wg?bouwdj' WOONHUIZEN een net Mf ISJE, Aanstaande Zaterdag eene groote hoeveelheid gesterriliseerd KOOPT op ZONDAG li DEC. 1910, 's avonds 7 uur. aan. De voorzitter stelde daarom voor te antwoorden, •dat er geen afdoend middel is om dien handel te kee- yen en voorts hetgeen de heer Meienbrink heeft voor gesteld, hetgeen werd aangenomen. 3. Eene missive van het gemeentebestuur houden de mededeeling, dat da rekening over 1909 is goedge keurd met terugzending daarvan. 4. Een missive van het gemeentebestuur ten gelei de van vier missives van de herkozen leden der kamer, houdende kennisgeving, dat zij de hernieuwde benoe ming aannemen. 5. Een proces-verbaal van de gehouden verkiezing voor vier leden in de plaats van de afgetreden leden, .dat te zijner tijd zal worden behandeld. 6. Eene missive van den Nederlandschen Consul te Cicago, houdende mededeeling, dat de wetten op den ■verkoop van voedingsmiddelen aldaar zeer streng wor den toegepast en dat eene zending van artikelen, waarin een spoor, hoe gering ook van borax wordt be- yonden, niet mag worden verkocht, zoodat bet gezon dene gevaar loopt genaast en vernietigd te worden. Paarbij werd1 aangeraden te zorgen, dat de zending zoo spoedig mogelijk wordt geretourneerd. Besloten werd van dit antwoord een copie te zenden aan de firma Terhaak Zn. 7. Een uitvoerig adres1 van de Kamer van Koop handel te Amsterdam betreffende het wetsontwerp om trent de Naamlooze Vennootschappen. Besloten werd dit ontwerp aan te vragen en met het adres te doen rondgaan ter bestudeering en behandeling in de vol gende vergadering. Jïog werd besloten het adres van de Kamer van Koohpandcl te Yelzen om verandering- te verkrijgen in de bepalingen omtrent vervoer van ven-ekenpakket ten, voor kennisgeving aan te nemen. Na rondvraag werd daarop de vergadering gesloten. EEN NIEUWE ZAAK. De Groninger vetwinkel van den heer J. J. Bing- in de Achterstraat is een paar huizen verplaatst, en heeft met die verplaatsing een uitbreiding ondergaan tot een Groninger vleeschhouwerij. Het ziet er in de zen nieuwen winkel niet alleen keurig uit, maar bet geen er aan de haak hangt en voor het raam ligt, mag gezien worden. VEEBETERING. In de advertentie aanbieding Polmaise Anthraciet van den heer Blauw is verzuimd op te nemen dat de prijzen zijn berekend bij afname van 10 H.L., deze worden hij afname van 5 H.L. 5 cent per H.L. en bij 1 H.L. 10 cents per H.L. verhoogd. PREDIKBEURTEN. II December 1910. Herv. Gem. te Oudorp, 10 uur, geen dienst, Herv. Gem. te Bergen, 10 uur, Ds. Cannegieter. Herv. Gem. te Stompetoren, 91/2 uur, Dr. Lindeboom, predikant te Oudorp, doopsbediening. Herv, Gem. te Oterleek, 9l/2 uur, Ds. J. J. v. Meurs. Herv. Gem. te Egmondbinnen, 10 uur, Ds. H. W. Bosch. Herv, gem. te Driehuizen, avond 61/2 uur, Ds. van Spijk. Herv. gem. te Zuidschermer, geen dienst. Herv. gem. te Grootschermer, 91 /2 uur, Ds. France. Herv. Gem. te Sehermerhorn, geen dienst. Woens dag 6t/2 uur, ds. van Meurs te Oterleek. Geref. Kerk, half tien, preeklezen. Herv. Gem. te de Rijp, 10 uur, Ds. Kater. Doopsgez. Gem., 10 uur, Ds. Fopma. Evang. Luth. gemeente 6l/2 uur, Ds. J. W. P. Le Roy van Purmerland. Ned. Herv. Qem. te Graft, voorm. 10 uur Ds. van Tricht. Doopsgez. Gem. 10 uur, Ds. C. Neydam. GOED AFGELOOPEN. Toen Dina Bakker, dienstmeisje bij kapitein Van der Moer aan de Metiusgracht gisteren de slaapka mer op orde bracht, zag zij dat het raam aan den bui tenkant vuil was. In de gauwigheid wilde ze dat ook maar even schoonmaken, ze ging op het schuin-afloo- pend kozijn staan, gleed uit en viel dwars door het dikke glasdak in de serre. Hoewel zij hevig bloedend werd opgenomen, bleek het ongeval nog al goed afge- loopendr. Deknatel constateerde slechts een diepe huidwonde aan den pols en een weinig beteekenende hoofdwonde. AGENDA. VRIJDAG „Kracht en Vlugheid," dames-afdeeling 7V4—8 uur; heeren-afdeeling 88/498/4 uur; „Het Gulden Vlies." Gecombineerde Ledenvergadering van Orpheus" en „Nieuw Leven", 8 uur, in de groote zaal van „Dili- gentia." Tuinbouw- en bandelsvereeni ging „Algemeen Be lang," leden-vergadering, 7 uur „Het Gulden Vlies." Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, voordrach tenavond, 8 uur, Harmonie. ZATERDAG Gymnastiekvereeniging „de Halter," 710 uur, „Gulden Vlies." „Kracht en Vlugheid," meisjes-afdeeling II 3% 4% uur; meisjes-afdeeling I 67 uur; „Het Gulden Vlies." Handelsreizigersvereenig-ing „Eendracht," vergade- ring, 's avonds 8% uur, Hotel Wijnkamp. TURKIJE. In de Kamer is het stormachtig toe gegaan. De Grieksche afgevaardigde, Bosjo effendi, be schuldigde den minister van onderwijs van willekeu rige handelingen ten opzichte van de scholen der ver schillende nationaliteiten 'en van gebrek aan zorg voor de Turksche scholen. Toen de heer Bosjo zich boos maakte over den anti-Griekschen boycott, riep de grootvizier „schande," en het antwoord luidde: „schande over u." De minister van hinnenlandscho zaken, Talaat bei, riep: Kom van de tribune, koppe laar. De heer Bosjo antwoordde: Wie heeft jou ge roepen, vagebond? Hetgeen aanleiding- was tot een ongeloofelijk tumult en een poging tot handgemeen van den minister en den afgevaardigde, die door de omstanders verijdeld werd. SPANJE. Officieus is medegedeeld, dat de regee ring heeft toegestaan dat een debat over het proces Ferrer, dat de republikeinen hebben voorgesteld, zal plaats hebben. Het zal de volgende week beginnen Voor de republikeinen zullen spreken de heeren Ro- aiigo Soriano en Melquiades* Alvarez, voor de conser- vatieven Eduardo Dato, vroeger voorzitter van de K amer. Men weet nog niet of de heeren Maura en La Cierve zullen deelnemen aan de gedachtenwisse- ling, maar dit is zeer wel mogelijk, daar de republi keinen van plan schijnen hen te beschuldigen van een gerechtelijken moord. In een vergadering van conservatieven besloten de leiders gezamenlijk de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de terechtstelling, welke de republikeinen uitsluitend wijten aan de heeren Maura en La Cierve. POR! UGAL. Er wordt tegenwoordig in Portugal jn de verschillende bedrijven druk gestaakt. In ver band hiermede heeft de regeering eenige besluiten ge nomen. Recht tot staking hebben, volgens deze besluiten, al le categoriën van arbeiders, uitgezonderd degenen, die in staatsdienst zijn. De arbeiders, die het werk willen nederleggen, moeten daarvan echter vooraf kennis geven; de geëm ployeerden bij waterleidingen, lichtfabrieken en ande re takken van dienst, waarbij een stilstand van het bedrijf tot groot nadeel van het algemeen zou strek ken, twaalf dagen en de arbeiders bij het transportwe zen (spoorwegen, scheepvaart) acht dagen voor het begin der staking'. Laatste berichten. Inlichtingen straat 9. om trent prijs enz. Ondegraclit hij de Ridderstraat 154, Huigbronwer- BENOEMD. 's-GRAVENHAGE, 9 Dec. Benoemd tot Rijks-keur meester te Alkmaar de heer dr. F Keijzer, directeur van het gemeenteslachthuis aldaar. Gemengde mededelingen. SCHIPBREUK. Tengevolge van den storm zijn twee Spaansehe trawlers gezonken in de Golf van Larache. Er zijn 16 personen verdronken. DE OVERSTROOMINGEN. De overstroomingen blijven schade aanrichten in Engeland. In het district Lincoln is de Witham bui ten haar oevers getreden en heeft de stad Lincoln overstroomd. De politie moest verscheidene vrouwen redden uit haar woningen, welke reeds onder water stonden. Een kind van elf jaar viel te Spalding in de Welland en werd: door den stroom meegevoerd. In verscheidene dorpen in het district Tewkesbury konden de kiezers niet naar de stembus gaan en men kan Gloucester slechts met booten bereiken. Alle kel ders staan vol water en de rivier blijft wassen. DE VERKIEZINGEN IN ENGELAND. Evenals verleden jaar geven wij weer een lijstje, waarin de stand der partijen naar de uitslagen der verkiezingen voor het Engelsehe Lagerhuis zijn weer gegeven. Er moeten 670 leden gekozen worden, het cijfer ter linker- en rechterzijde der schaal geeft het aantal zetels aan der ministerieels partij (M.) en der oppositie (O). behoefde slechts 3500 roebels te storten, maar moest met het geldswaardig papier Spanje zoo gauw moge lijk verlaten en dit in Berlijn bij de Nationalbank ver zilveren. Het bakkertje kwam in Berlijn aan, toonde het papier aan do bankinstelling en zat enkele oegenblikken later in een politiebureau. Het papier met zijn waterteeken en zegels en stempels was valsch De misleide Rusi wasi tenslotte blij, dat hij zich weer op vrije voeten bevond en weer naar huis toe_ kon gaan. Maar is het niet sterk, dat de Spaansehe schat gravers altijd maar weeraa-n, slachtoffers kunnen ma ken BERGERLIJKE STAND VAN ALKMAAR. ONDERTROUWD Dirk Arie Klomp en Trijntje Zult. UITSLAG VEILING bij afslag en combinatiën gehouden 3 December 1910, ten overstaan van den notaris L. Top te Bergen, van a. De Huismanswoning, genaamd „Welgelegen", met erf, tuin en eenige stukken weiland aan den Groene- weg in de Bergermeer, gemeente Bergen, samen groot 8 H.A, 50 A. 60 c.A. Gekocht door den Heer G. de Graaf voor f 14788. b. Een stuk Weiland, aldaar, groot 4 H.A. 38 A. 90 c.A. Gekocht door den Heer G. de Graaf voor f 6612. Of BW ITJslLLi in BO£KHOIIDM en aanverwante vakken ter opleiding voor praktik en examens. AMSTERDAMSOHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANPBOUWCREDLET. Yeordam, 0 11, Alkmaar. mosterdzaad f a f karwijzaad f 10.a f 12,10, a erwten groene f 15, - a 24,vale f a f Koers van 8 Dee 9 Dec: M. O. De liberalen winnen 13, de unionisten 19 en de arbeiderspartij 4 zetels. De heer Balfour zinspeelde er in een redevoering op, dat de uitslag doet voorzien, dat er weldra weer nieuwe verkiezingen zullen moeten plaats hebben! EEN DAMESSPEELHOL. In het midden van St. Petersburg is een speelhol door de politie schoon geveegd. Een twaalftal dames uit de hoogste kringen werden bij het spel betrapt. Er ontstond natuurlijk een groote opwinding een der speelsters sprong in een met koud water gevulde badkuip. De speelhuishouder bleek een vroegere eerste luitenant te zijn. BRAND IN HET INSTITUUT PASTEUR, Hetfiliaal van het instituut Pasteur te Garches is door brand, ontstaan door onvoorzichtigheid van een bediende, geheel vernield. Er zijn tal vandieren, waarmede proeven genomen werden en waarvan serum tegen diphtheritu» gekregen werd, benevens flesschen met kostbaren inhoud verloren gegaan. DE PEST IN MANTSJOERIJE. In Mantsjoerije breidt de pest zich met groote snel heid uit. In Mongolië zijn geheele nomadenstammen besmet. Onder de bevolking is een paniek uitgebro ken. Overal liggen lijken. Het geneeskundig perso neel in Siberië is totaal onvoldoende om de epidemie te bestrijden. Overbrenging van de^gevreesde ziekte naar Rusland wordt gevreesd en ernstige maatregelen daartegen worden genomen o.a. een rattenverdelging op groote schaal. DRAMA VOOR DEN RECHTER VAN INSTRUCTIE. Een opzichter over oudheden te Athene, die er van verdacht werd gescharreld te hebben met universiteits diploma's, werd Woensdag voor den rechter van in structie gevoerd. Plotseling haalde hij een revolver te voorschijn, schoot eerst op den rechter, die ernstig gewond werd en schoot daarna zich zelf dood. i STUDENTENONLUSTEN. In Warschau wilden Woensdag talrijke studenten de college belemmeren. Verscheiden professoren hadden de deuren van hun collegekamers gegrendeld en de gangen door wachten laten bewaken. De politie om singelde het Universiteitsgebouw en nam verscheiden studenten gevangen. Bij vechtpartijen tusschen werk willige en herrio-makende studenten liepen verschei dene personen bloedige wonden op. DE SPAANSCHE SCHATGRAVERIJ. Een Russisch bakkertje, verlokt door de 800.000 francs welke de Spaansehe schatgravers hom aanbo den, toog uit Kiëff naar Madrid, waar men hem da delijk een cheque van de Bancode Londres Mexico Y Zuid-Amerika yan 50.000 francs ter hand stelde. Hij Staats] ©oniE gen NEDERLAND. Ned. Vferkel. Schuld pCt. 2% BUITENLAND. Bulgarije Tabaksleening 5 Brazilië Funding 6 Mexico binnenl. 5 J span 4 Oostenrijk Jan. Juli 4 Rusland Hope 4 Consol 4 1906 6 1894 6e Em. 4 Iwang Dombr. 4% Financ. en Industr. ondernemingen enz. Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollandsch Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij resc. aand, div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew Westersuiker A'dam Deli A'dam Langkat Idem pref. A'dam Serdaug Biadjey Deli Batavia Deli-Maatsckappij Langkat tabak A Medan N. Asahan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Moeara Enim t) Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mii. Zuid-Perlak )t Ketahoen Gew. Pref. Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Steels Comm. Car Poundry Comm. Amerik Stoomv.-Mij. Marin Comm. Preferent Marinebonds pCt. 4% Peru Comm. aand. div, Preferent Spoorwegleeningen. Holl. TJ. Sp.-Mij. Mij. tot expl. van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert Bd. pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert, Aand. div. Erie Comm. Kansas City South, Com. -j pref. Mis K. Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v. Rock Island Comm. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert. v. u Wabash Comm. POLEN. Warschau Weeuen RUSLAND. Wladikawkas 18S5 pCt, 4 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam 8 Gemeente-cred. BELGIE. Antwerpen 1887 2% HONGARIJE. Theiss 4 OOSTENRIJK. Staatsleening I860 5 RUSLAND 1564 5 Ex-dividend. Koers van het gold. Prolongatie 4 pCt. Mededeelingen. Staatsfondsen kalm. Russen on veranderd. Tabakken op dezelfde prijzéh. Oliewaar den onregelmatig. Culturen iets lager. Mijnen kalm. Rubberwaarden stil. Amerika opende beter, het ver loop was kalm en het slot vast. 78 i/s 973/lg 108V. 48% 91 98i/i 89 871/» 99 89i/4 95'u 79 87% 214 10:1% 105% 28% 26%, 29% 64% 30% 39% 97% 29% Hl»/* 24% 184% 16% 218% 87 108% 10% 95% 157% 169 476 170 291 842 109 63%* 21% 28% 73% 49% ISO 15% f 18.a f rood geel id. f 0,af blauwmaanzaad f a 26,grauwe f 16,- L' Q11{II,1Ü7QQ/I T M BROEK OP LANGEDIJK8 Dec. Heden werd besteed voorAardappelen gladb. f 0.a 0.ronds f 0.a f 0.muizen ,f 0.a 0.kleine f 0.a 0.wortelen f 0.85 a 0.—, bloemkool le soort f 0. a 0.2e soort f 0.a 0,Roodekool f 3.0 a 11.10, gele kool f 2.50 a 6.witte kool f 0.— a f 0. zilveruien f 0.— a 0,—, uien f 0.— a 0.—, slaboonen a 0.Nep (kleine uien) f 0.a 0.Bieten f 0. f 0.R. Bloemkool f 1.a 6.10. Rammenas f 0.—. NOORDSCHARWOUDE, 8 Dec. Grove uien f 1.90 a 2.35, roodekool f 11.— a 12.—. 2e soort f 9.30 a 10.30, kleine f 1.90 a 9.gelekool f 4.75 a 5.80, 2e soort f 4.a 4.50, kleinere f 1.70 a 3.90, witte f 0. a 0.kleinere f 1.70 a 3, TELEGRAFISCH WEERBERICHT. Naar waarnemingen verricht in den morgen vau 9 December. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlundseh Meteorologisch Instituut te De Bilt. OVERZICHT. (Geldig tot den avond van 10 December). In het gebied ran de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 759.0 te Memel. De laagste standi van den barometer 726.4 te Va lencia. VERWACHTING. Meest matige tijdelijke krachtige zuidelijke tot zuid westelijken wind, zwaar bewolkt of betrokken, waar schijnlijk regenbuien, zelfde temperatuur. KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. De diepe depressie bij Ierland) verplaatste zich se dert nagenoeg niet; dè k'ern ligt nog bij Valentia. In ons land viel onder invloed van dit laag hedennacht regen. In het noordoosten is de luchtdruk weer iets toegenomen. Hoewel bij ons de toestand tijdelijk ver beterd is, verandert de barometer niet en is toenemen de bewolking met regen te verwachten. De vrij hooga temperatuur zal weinig verandering ondergaan. M. Hartelijk dank aan allen, die mij op zoo treffende wijze deden blijken van lum deel- J. F. GRUADLEHKEB. Bij vonnis der Arrondisseinents-Rechtbank te Alk maar van den vier en twintigsten November 1900 tien is het huwelijk van JOHANNES NICOLAAS KULLER, bootsman bij de Koninklijke Nederlandsche Marine, aan boord van H. M. „Piet Hein" te Nieuwediep, ge meente Helder en MAARTJE VAN ES, verblijf hou dende te Amsterdam, door echtscheiding oiitbon- den verklaard, met alle wettelijke gevolgen van dien. Alkmaar, De procureur van eischer, 9 December 1910. W. C. BOSMAN. Zuidzijde te 8C1IERMERUORN. Te bevragen bij KOOP, MIJZESf, gem. SHERMERHOBN, te bevragen bij S. KOPPES €z., te Akersloot. 10% 87% 102 105 29%, 27% 80% 64% 81 40% 80 113% 24% 171 16% 108»/* 152% MARKTBERICHTEN. met flinken TUIN. 4 KAMERS, 2 onder en twee boven, KEUKEN, GANG, GAS en WATERLEIDING. Speciale achteruitgang in STEEG. Huurprijs 3 gul den en f 3,10. Te bevragen bij H. JANSEN, „Alkmaarsch Waren huis." voor DADELIJK of 15 DEC. boven 17 j., P.G., goed kunnende werken en burger pot kunnende koken. Loon i 80, pl. verval. Vrije WaschZich te melden Schoorl, Duinweg 39. verkrijgbaar bij uw Juweelen, Bloedkoralen, Ketting»*, Goud en Zilver in het Goudmagazijn van daar krijgt u de hoogste waarde. Men lette s.v.p. op den Naam en Winkel van F. OUDE8, in de RIDDERSTRAAT. ALKMAAR, 9 Dec. Kaas. Kleine volvette met rijksmerk f 37.50, kleine fabriekskaas f 33.50, kleine boerenkaas f 34.commissie f 34.50, middelbare f 36.—. Aangevoerd 201 stapels, wegende 108286 Kilogram, waaronder 212 KG. volvette kaas. Handel j vlug. ALKMAAR, 9 Dec. Heden werden ter graanmarkt aangevoerd 1005 H.L. Tarwe f 7,25 a 8,50, rogge (n.) f 5.25 a f 5.50, gerst (n.) f 0.a f 0.gerst chev. f 5,25 a f 5,75haver f 3,80 a f 3,75, bruine boonen f 13,— a 14,—paarde id. f 7,40 a f 0.—, citroen id. f 10,— a 16,—, duiven id. f 0.— a f 0,—, witte id. te ALKMAAR. SPREKER Herv. Prod, te HELDER. HET BESTUUR,.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3