IVs Mer§tpnddiii^ lekkernij van seizoen. 3. IS. Wdl.t Lappenwerk, Uitverkoop Bouwterrein (I VERHEUS, Uurwerkmaker, POLMAISE of mijne Wales Brekerij Anthraciet. I illll De echte WildemaDnetjes 3 cents sigaar. Geïllustreerde Familie-Kalender De prijs is slechts MERMs. COSTER en Zn., Superieure Mijn. STEENKOLEN,ZUIGGAS,ANTHRACIETeradsre BRANDSTOFFEN SIEUNI BEN VRIJEN HANDEL, U ZELF PROFITEERT IN DE EERSTE PLAATS VAN CONCURRENTIE Deventer Machinefabriek, Aanbesteding. HET PROBLEEM VAN DEN GODSDIENST. Rookt steeds Tuinaanleg, Boomgaard- en Wegbeplanting WINTERDIENST van I Hov.-I Maart. maïzena Boomkweekerijjp de Vtijp9 c vergenomen van de Tuinbouwinrichting Gebr. ADMIRAAL. Goedkoope retours AlkmaarAmsterdam. Ie Kajuit f 0.70 Drie dagen geldig. 2e Kajuit f t!.4f§ Moorcï-Zuiclhollandsclie 1 ram wegmaat schap pij. Lijn HaarlemAlkmaar. Goedkoope en geriefelijke reisgelegenheid van ALKMAAR naar: aan den Wesierweg, uassaulaan en Egmonderstraat Edammer Kaas, WARENDORF's VOOÏL 1911 VEERTIG CENTS. Franco per post 47 Ct. REPARATIE-INRICHTING. Is dit iets voor U U KT I O N". 11» REPKOHorlogemaker, Een BURGERWONING, Provinciale Overijsselsche Zwolsche Courant. SCHAPENSTEEGALKMAAR daar vindt men groote keuze JïiweeSen vaer nud. Gouden IJzersj Armbanden, ÊCruisen en Kefflngesi» INKOOP of RUILEN, hoogste waarde. - BUITEN SYNDICAAT-HANDEL AAR FRANCO. notta J. L. KERING BSGEL S Co., Filiaal W. J. SCHEPPER, i StoommaGbines en Stoomketels voor elk bedrijf- Ds E. J. VAN DER BRUGH. Hm. Pied te Tiel. Langestraat 303, Wed. JAC. VAN BEEK, Van ALKMAAR ts 8 10 2.30 6 nor. Van AMSTERDAM 6.30 9 30 2.15 4 QT] uur Alleen op Zondag. O EZ iiLSCHAPSBIL JETTEN tegen s/4 n. van den gewonen tariefprijs kunnen 24 uren van te voren worden aangevraagd ten kantore der directie te Veleen. Minimum prijs f 5,—. Te bevragen bij kG. DEN BOESTERD, Touisaisilgtr. Wil men een heerlijke zware k al die nlt „DE BONTE KOE", Langestraat Alkmaar, f 1.10 per stnk. Fijne ouderwets gemaakte EDAMMER KAAS f 1.25 per stuk. INHOUD a Ieder kooper ontvangt tevens gratis Het Sportboek, handleiding voor de meeste f rtspelen, bewerkt door J. H. A. J0CK1N, c. een praktische Zakalmanak voor 1911 in Ir^ai omslag. m V cord am C 9, ALKMAAR, Telet. No. 3. - ACHTERSTRAAT B 21 - Het Kantoor „de Vraagbaak" Geheel-Onthouders Tooneelclub, Alkmaar, „Wie denkt overwint". PROPAGAISTDA-AVOISTD STOOKT POLMAISE is de beste en eenige SOHOTSCHE Anthraciet die onder den naam der MIJN verkocht wordt. Men vergelijke prijs en kwaliteit met „PAULINE", „WISOHEen ver dere DUITSOHE en andere Anthraciet, welke sedert mijn verkoop onder naam van de MIJN meermalen in denzeltden geest wordt aangeboden. Men lette op den naam van een Prys POLMAISE Fi. 160 afmeting 30 150 20 135 12 1.05 12 WALES 2 20 30 50 mM. 30 30 20 50 franco huis. Voor industrie lever ik als scherp concurreerend. Tal van industrieën, die met Buiten-Syndicaats-kolenhandelaren vroeger tevreden stellend werkten, kunnen door niet-vrije brandstelten handelaren tegenwoordig slechts met Syndicaatproducten worden bediend. TELFPHOON No. 178. D. BLAAUW, Baangracht. 12 g» i -f h UITGAVEN VAN VAN MANTGEM DE DOES. - AMSTERDAM. VERKRIJGBAAR BIJ DEN BOEKH. HERMs COSTER ZN., ALKMAAR. am lGONO isDeBeste. HET UITMU-NTEInDE VOEDSEL VOOR kinderen, zwakkenen gezonden ZUIGGAS- en GASMOTOREN. GIETWERKEN op elk gebied. te ALKMAAR. De koersen van Londen en Amsterdam zijn ter Inzage voor belanghebbenden. Oproeping. o°u¥' Het Gemeentebestuur yan Castricum is voor nemens aan te besteden Het sloopen van het beslaande en den bouw van een nieuw Raadhuis en Onderwijzerswoning, aldaar, onder beheer van den Architect JAN STUIJT te Amsterdam. Aanbesteding op ZATERDAG 17 DECEM BER a.s., in het oude Raadhuis, des morgens 10 uur. Aanwijzing in loco Maandag 12 December a.s., des morgens 10 uur. Bestek en teekeningen h twee gulden vijftig te verkrijgen aan de Gemeente-Secretarie te Castricum. Q'/i CEJNT. t* HEILOO LIMMEN CASTEIOUM NOORDDORP BEVERWIJK VELSEN SANTPOORT SC, TOTEN HA ARLEM 01 a W le kl. 0.15 0.225 0.30 0.325 0.35 0.425 0.50 0.525 0.55 2e kl. 0.10 0.15 0.20 0.225 0.25 0.275 0.35 0.375 0.40 a 3 O -d-3 W le kl. 0.225 0.35 0.40 0.575 0.60 0.65 0.85 0.925 0.95 jj jj jj jj jj jj jj jj 2e kl. 0.15 0.225 0.30 0.375 0.40 0.45 0.60 0.625 0.65 r—i E7Z71 Aanbevelend W. DE WAAÏ,. BZM Volledige kalender met plaats voor notities, Kas- bi k enz., Novellen van F. DE SINCLAIR, BER NARD CANTER, FELIX- HAGEMAN, B. STICH- 'J j R; G. A. VAN SCHOUWEN; Platen naar Jan meer, Jozef Israels, Prof. Dupont, Rembrandt, enz. ti Een allium der meest bekende Volkslie- t ven, muziek en tekst. ftVi VOOHIl.iI)F.\ lu den Boekhandel der A.V. Hoek- t is Handelsdrukkerij, v.h. Naast VROOM DREESMANN. - - EERSTE KLAS - Accurate regeling. Degelijke garantie. a. h. Hofplein B 51 te ALKMAAR, Belast zich met het innen van dubieuse posten. Geeft advies in rechtszaken en Behandelt zaken van personen die in finantieele moeilijkheden verkeeren. Prachtig fijn loopend Ancre HORLOGE, 5 [aar garantie, bij Handel in GOUD en ZILVER. Magdalenenstraat 15, ALKMAAR. omtrek STATION, bevattende 2 Kamers aan suite, Keuken met Keldertje, boven 2 groote en 2 kleine Kamertjes. Te bevragen STUARTSTRAAT 68. EET Hoewel er aan den inhoud kosten noch moeite wor den gespaard, is de abonnementsprijs slechts 10 cents per weekze is daardoor het meest gelezen dagblad in Overijssel en omgeving. Prijs der Adveitentiën 20 cents per regelbij ver binding, in een jaar tijds, voor 6 adv. van één firma 3 7, ets., 12 adv. 10 ets., of ook 250 regels 15 ets., 500 i.gels 121/2 ets., 1000 regels 10 ets. Bij C. OUDES, op ZONDAG 11 DEC1. 1910. 's avonds 8 nnr, Opvoering van „1>E GOLFSLAG DIE KOTSEN VERBRIJZELT," Spel v. d. Alcohol in'3 bedrijven voorafgegaan door „HET KAMERSCHUT" door IIERM. HEIJERMANS. Tot slot TABLEAU getiteld „Wat ket Koren geeft". Zie verder aanplakbilletten. f? n Van onze verschillende uitgaven op elk gebied der techniek waaronder groote handboeken zoowel als kleine brochures hebben wij een uitvoerigen geïllustreerden Catalogus samengesteld. Voor alle technici en geïnteresseerden vermeldt onze Catalogus tal van uitmuntende werken met inhoudsopgaven en uittreksels der bespreking Hj^ SB. Wij vertrouwen dat deze Catalogus bij voorduring geraadpleegd zal worden, wanneer men een of ander technisch werk noodig heeft. Aanvragen te richten aan de onderstaande boekhandelaren te Alkmaar. De toezending geschiedt dan gratis en GEEST KIISLV CS EL 34e, ALKMAAR, I beveelt zich aan voor de levering en [plaatsing van Bepaaldelijk ook voor H.H. IJzerhandelaren, j Smeden, Bouwondernemers enz. Speciale afdceling voor drijfwerk. Gedraaide en Gepolijste DRIJFASSEN, ver schillende systemen 'van KOPPELBUSSEN, zelfsmeerende LAGERS, HANGERS, MUUR- j CONSOLES, enz. RIEM- en SNAARSCHIJVEN in alle grootten. Men vrage prijs. Begrootingen worden I op aanvraag kosteloos verstrekt. Fin dn Ligt en dt hu, Ieder die iets te vorderen heeft van of ver schuldigd is' aan den boedel van wijlen de echte lieden den heer PIETER ENGELSMAN en mej. ELSJE BAGGE, beiden overleden te Alkmaar, resp. 17 September 1903 en 5 November 1910, wordt verzocht om daarvan vóór 18 Decem ber 1910,opgave "of betaling te doen ten kantore van P. J. C. VAN TÖORNENBURGH, Notaris te Alkmaar. Afdeel!ug ALKMAAR e. o. in fafé „CENTRAL", bovenzaal, op Maandag 12 Dec. 1910, des avonds te 8 nnr, te houden door Onderwerp HET BESTUUR. by de GROOTE KURK. s w V 8 U Bk ti Zwarte en Gekl. HEEREXDA8SE1V. CACHEKEZ. II .1 1>MIIO EX F, X Gekl. OVERHEMDEN. Ï'A IiAPUnS. BRETELS. OA DERGOEDEREA. EAG. HOEDEN en SPORTPETTEA. Aanbevelend, Schontenstraat 18. Druk N.V. voorla Herms. Coster Zoon.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4