DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Het Roode Kruis. I No 297 Honderd en twaalfde jaargang. 1910. ZATERDAG 17 DECEMBER BINNENLAND. 15 Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzondei lijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Dit nummer bestaat uit 3 bladen. I LI II i ,4^ AL&MAARSCHE COURANT. In de oorkonde, welke bij zijn deze week geschonken millioenengift is gevoegd, verklaart Carnegie, dat de oorlog een misdaad] is. Dit standpunt wint door de toenemende gezonde propaganda voor de vredesbewe ging in alle landen veld. Maar daarmee is de oorlog nog niet die wereld uit! Voordat de theorie van den eeuwigen vrede alge meen erkend1 en in de praktijk gebracht is, zal er in alle landen nog een ontzettende propaganda moeten worden gemaakt en in de staatsmachines heel wat moeten worden gewijzigd. We gaan langzaam-aan in de goede richting, jaren en jaren zullen er echter nog moeten verloopen, voordat het einddoel is benaderd. En intusschen staat men steeds aan oorlogsgevaar bloot. De vrede moge oogenschijnlijk steviger beves tigd zijn dan ooit te voren, steeds bestaat de kans, dat de harmonie onder de mogendheden, tusschen wie de sterkste rivaliteit bestaat of bij wie bittere herinne ringen nog nawerken, wordt verstoord. Men kan zeggen, dat, gelijk de natuurrampen steeds de menschheid bedreigen, ook het oorlogsgevaar altijd dreigend is. En zooals er naar gestreefd wordt ram pen en haar gevolgen zooveel doenlijk te voorkomen, zooals men bijv. tracht het brandgevaar te beperken en zich te dekken tegen brandschade, moet er ook naar gestreefd worden den oorlog en zijn gevolgen zoo goed mogelijk tegen te gaan. Evenmin als een verstandig man nalaat zich aan te sluiten bij een brandverzeke ring, en dan nog steeds voorzorgsmaatregelen te ne men om een brand te voorkomen, evenmin mag een oorlog en zijne gevolgen. Haar staan drie middelen natie in gebreke blijven zich! te wapenen tegen een daarvoor tendienste: Ie. het sluiten van verdragen, waarbij geschillen aan de beslissing van een scheids gerecht worden onderworpen, 2e. het krijgswezen zoo goed mogelijk inrichten, 3e. de gewonde en zieke krijgslieden zoo goed mogelijk verplegen en verzor gen. Voor deze laatste taak komt het Roode Kruis op, de organisatie welke bij het tractaat van Génève van 1864 (herzien 1906) door verschillende staten is erkend en sindsdien in verschillende landen vasten grond heeft gekregen. In Nederland werd de „Veree- niging tot het verleenen van hulp aan zieke en ge wonde krijgsliedten in tijd' van oorlog" bij koninklijk besluit van 19 Juli 1867 ingesteld. Zij bestond, zij had eereleden (o. a. de onlangs overleden Zwitser Du- nant, grondlegger van het Roode Kruis), zij had be stuursleden, zij had enkele afdeelingen, zij zal ook wel werk verricht hebben, maar zoo heel veel hoorde men niet van haar. In andere landen was dat anders, daar trad het Roode Kruis meer op den voorgrond, vond het dientengevolge meer belangstelling. De oor zaak hiervan moet voornamelijk worden toegeschreven aan het andere karakter, dat de vereeniging elders droeg. Om de humane vereeniging ook in ons land meer tot het hart der natie te doen doordringen, is verleden jaar aan haar doel uitbreiding gegeven, is haar werkwijze op ruimeren leest geschoeid. Sinds het koninklijk besluit van 2 April 1909 verleent het Ne- derlandsche Roode Kruis niet alleen hulp aan zieke of gewonde personen, behoorende tot de legers of de vloten van oorlogvoerende mogendheden, maar lenigt het ook den nood bij rampen, wijdt het zich in vredes tijd ook aan maatschappelijk werk. Over de taak van het Roode Kruis in tijd van oor log behoeft niet veel t© worden gezegd haar zegen rijk werk is dikwijls op aangrijpende wijze geschetst. Ieder die wel eens een goede beschrijving van een gröoten veldslag heeft gelezen en die weet hoe de ge volgen van den oorlog door de moderne wapens steeds afgrijselijker worden, beseft wat een leed er gelenigd, welk een pijn er verzacht, en ook hoeveel levenskracht ■er behouden kan worden door een organisatie, welke in oorlogstijd over deskundig en geoefend personeel en doelmatig en betrouwbaar materieel de beschikking heeft. In vredestijd is de taak van het Roode Kruis in de eerste plaats een voorbereidende. Des te meer perso neel en materieel zij heeft, des te flinker de organisa tie is, des te beter zal de vereeniging in staat zijn in oorlogstijd haar taak te vervullen. Men behoeft er bijv. slechts aan te denken, hoe in den aanvang van den Boerenoorlog het gebrek aan organisatie van de ver pleging en de verzorging der gewonde en zieke krijgs lieden zich wreekte, om het groote gewicht hiervan duidelijk in te zien. Er moet, om slechts een enkel voorbeeld te noemen, naar wordengestreefd'zooveelmo- gelijk den geheelen gang van zaken in te richten naar dien in oorlogstijd, opdat een ieder, die dan bereid is hulp te verleenen, bekend en vertrouwd is met zijn taak. Dit werk nu is in verschillende plaatsen van ons land sinds het voorjaar 1909 ter hand' genomen. Er zijn „comitê's van het Nederlandsche Roode Kruis opgericht, die uit1 minstens 10 personen (man nen of vrouwen) bestaan, waarbij zich hebben aange sloten gewone leden, betalende een vaste jaarlijksche contributie, en buitengewone leden, n.l. personen, die zich verbinden, met hun talenten, ervaring of nijver heid, door persoonlijke, diensten, in tijden van oorlog als geneeskundige, verpleger of verpleegster van zie ken, helper of helpster in hospitalen en ambulances, op hospitaalschepen of vaartuigen, door het vervoer van personen of bijeenzameling en verzending van goederen mede te werken tot het bereiken van het doel der vereeniging. Zulke comitê's bestaan er thans in de groote steden, maar ook in Leeuwarden, Assen, Meppel, Deventer, Wageningen, den Helder enz. enz. In tal van plaatsen is reeds een begin ge maakt met het opleiden en vormen van ziekendragers en ziekenverplegers, het houden van cursussen en van oefeningen in het verleenen van de eerste hulp, het vervoeren en verplegen van gewonden en zieken, het vormen van ziekentransportcolonnes, bestaande uit ziekendragers1 en zoodanig samengesteld1 en voorzien van verband- en transportmiddelen, dat daaruit pa trouilles van 3 man met 1 draagbaar of ander ver voermiddel kunnen worden gevormd. Dit personeel nu kan na de statutenwijziging in vredestijd reeds goede diensten bewijzen bij plaatselij ke rampen als brand, spoorwegongelukken, schipbreuk, bij volksfeesten, op sportterreinen en ijsbanen, bij zeil- en roeiwedstrijden. Wie in het buitenland in groote steden wel eens groote bijeenkomsten heeft bij gewoond, weet, dat de patrouilles van het Roode Kruis steeds aanwezig zijn en goede diensten bewijzen. Wij herinneren ons bijv., dat tijdens een der grootste suf fragettes-meetings op het Londensche Hydepark, de Roode Kruismanschappen ter zijde, onder de boomen waren opgesteld en ettelijke flauwgevallenen weer bij brachten. Nu bestaan er, naar wij vernamen, plannen, om hier ter stede tot oprichting van zulk een comité te ko men. Hierbij wordt in de eerste plaats in het oog ge vat, dat Alkmaar, gelegen aan de kust, midden tus schen de verdedigingsstellingen van Amsterdam en den Helder in, niet alleen als ons land in oorlog mocht komen, maar ook in geval van handhaving on zer neutraliteit, als het ware aangewezen is, om per soneel en materieel voor de verpleging van zieken en gewonden, zoowel vriend als vijand, ter beschikking te hebben. Maar bovendien wordt verwacht, dat zulk een comité, in samenwerking met bestaande vereen! gingen, liefdadig en maatschappelijk werk kan ver richten en daardoor de belangstelling der bevolking' in het streven der vereeniging zal opwekken. In een stad, waar vrijwillige krachten voor een nobel doel steeds beschikbaar zijn, waar de humaniteit op tal van wijzen wordt betracht en bevorderd, zal zeker niet te vergeefs een poging worden gedaan, om een comité van het Roode Kruis tot stand te brengen! TWEEDE KAMER. In de zitting van gisteren zette de heer Duymaer van Twist (A.-R.) zijn afgebroken rede voort. Spr. prees de erkenning van den minister, dat de strijdwaarde en de slagvaardigheid van ons leger on voldoende zijn. Spr. zoekt de oorzaken dier gebreken in de weinige stabiliteit in de opleiding voor de vele proefnemingen en blijft hechten aan het tweeploegen- stelsel, waarmede geen ernstige proef is genomen. Voor den geest in het leger betreurt' spr. de oprich ting van den Officiersbond. Waarom schat de Min. de opleiding van officieren aan den hoofdcursus lager? Dat verbetert den geest in het officierskorps niet. Traktementsverhooging kan daartoe wel dienen, maar de promotie is nog on voldoende. i I Spr. acht het financieel perspectief der oorlogsbe- grooting zeer bedenkelijk. Nog millioenen zullen noo- dig zijn voor noodzakelijke verbeteringen. Terugneming van den post voor de kazerne te Har derwijk is noodig. Van 's Ministers nieuwe voorstel len acht spr. er verscheidene urgent, o. a. verbetering van officierstraktementen. De verbetering, van de of- ficierstraktementen zal de klachten niet wegnemen. Traktementen en promotie moeten tegelijk geregeld. Spr. dient een motie in om den Min. te verzoeken het' voorstel tot verbetering van officierstraktementen te rug te nemen en tegelijk met de traktementen de pen sioenen te regelen. De heer Van Karnebeek (V. L.) was van meeniug dat een blijvend gedeelte altijd noodig zal zijn, ook bij dö door den Min. voorgenomen wijziging der Militiewet. Bonden acht spr. in het leger verkeerd, ook „Ons Belang." Ook het bestaan van den Officiersbond be treurt spr. Het leger heeft deze organisaties niet noodig. Een zeker aantal beroepsofficieren zal altijd ver- eischt zijn; dezelfde wetenschappelijke opleiding is voor alle officieren niet noodig. Spr. waarschuwt tegen het opdringen van de Zon dagsheiliging in verband met het standpunt van den heer Van Twist ten opzichte van het schieten op Zon dag. De heer De Savo-rnin Lobman motiveer de zijne stem tegen de ingediende duel-motie van de heeren Thomson c. s. Wel is spreker, in tegenstelling met den heer Van Karnebeek, onvoorwaardelijk tegen het duel; maar onbillijk zou het zijn zóó gestreng neer te zien op een officier, die een duel aanneemt, als deze motie doet. De heer C o 1 ij 11 verbaasde zich over deze hou ding van den heer Lohman. Spreker achtte aanneming van de motie-Thomson ten zeerste gewenscht, omdat dit aanmerkelijk zal kunnen bijdragen tot verandering in de tegenwoordig bestaande duel-traditiën in het le ger. De heer Nolens verklaarde zich, mede namens zijne politieke vrienden vóór de motie-Thomson. Daarna kwam de minister van oorlog de heer Cool, aan het woord. Allereerst verdedigde hij zijn beleid. De herziening' van de Militiewet, is reeds den defensieraad gepas seerd en kan dus binnen niet te langen tijd worden te- gemoetgezien. Daarom is overlegging van een nota te dezer zake niet noodig. De minister kwam op tegen de bewering' van den heer Duymaer van Twist, dat met het tweeploegen- stelsel^ een oneerlijke proef is genomen. In 's Minis ters nieuwe stelsel zijn echter maatregelen genomen om gebleken bezwaren te ondervangen. Het tweeploe- genstelsel zal dus blijven gehandhaafd, maar met an dere regeling van opkomst. Viervijfden der lichting zal onder de wapenen zijn van half Januari tot Octo ber; dus tot na de manoeuvres. Voorts zal voor cor vee-diensten een afzonderlijke afdeeling militaire wer ken worden gebruikt. Ook is in dat stelsel opgenomen het systeem1 van voorkeuring. Vervolgens verdedigde de minister de door den heer Thomson gecritiseerde benoemingen. Over het duelleeren denkt de minister nog evenals verleden jaar in afkeurenden zin. Wat de bevordering betreft van een kolonel, die pas geduelleerd had, tot inspecteur cavalerie, merkte de minister op, dat dit zeer tegen zijn zin is geschied, maar op den minister rustte de plicht den me^st geschikten persoon voor die hooge betrekking te benoemen. Verder merkte de minister o. a. nog op, dat de duel- motie hem voorkwam vrijheid te laten in dit bijzonder geval te handelen naar zijn inzicht. De motie Thomson (onvoorwaardelijke veroordee ling van het duel) werd aangenomen met 62 tegen 4 stemmen. Daarna kwamen de moties Ter Laan en Duymaer van Twist (terugneming van het voorstel tot trakte mentsverhooging van de officieren) in behandeling. In de avondvergadering kwam de begrooting van Binnenlandsche Zaken aan de orde. De heer Ter Laan besprak de salarisregeling van de departementsambtenaren en de urgentie van afdoening der regeling van de periodieke verhoogin gen, waarover spr. een motie indient. De heer Fles kens (R. K.) besprak de pension- neering van gemeente-ambtenaren; hij hoopte, dat een daartoe strekkend wetsontwerp spoedig de Kamer zal bereiken. De heer Van Nispen tot Seven a er (R. K. Rheden), behandelde ook pensionneering der gemeenteambtenaren. Hij drong aan op een techni sche herziening der Drankwet. De heer Vorsterman van Oyen (V. D.) vroeg een juiste toepassing van de wet bij burgemees ters-benoemingen eu drong aan op benoeming van een ingezetene. Benoeming van een niet-ingezetene tot burgemees ter moét, volgens spr., uitzondering blijven. De heer Treub (V. D.) sprak over de pension neering der gemeente-ambtenaren en vergelijkt de ge meente-ambtenaren met de bijzondere onderwijzers, bij de vaststelling van wier pensioen-regeling nien niet de bezwaren van thans heeft te berde gebracht. Spr. eindigde mét een beschouwing over de grenzen van het goedkeuringsrecht der regeering over plaatse lijke belastingverordeningen. Nadat de heer De Savornin Lohman (C. H.) had aangedrongen op wettelijke regeling van het levensverzekeringsbedrijf bepleitte de heer Rink (IT. L.) herziening van de drankwet. De heer Vliegen (S. D. A. P.) zou door samen voeging van de kleine gemeenten in Limburg verbe tering in haar finaneieelen toestand willen brengen. In de pensioen-regeling der gemeente-ambtenaren ziet spr. een Rijksbelang. Ook de heer P o 11 m a (A. R.), wil de gemeente ambtenaren in een Rijkspensioenregeling zien opgeno men. De minister zei dat hij, met het oog op den finaneieelen toestand, op het punt van pensionneering van gemeente-ambtenaren geen toezegging kan doen. De minister beantwoordde vervolgens de klachten over de salarieering van gemeenteveldwachters, waar na hij zijn standpunt ten opzichte van het goedkeu ringsrecht der regeering ten aanzien van de plaatse lijke belastingen, door verschillende sprekers ter spra ke gebracht, uiteenzette. Hij zei toe, dat wat betreft burgemeestersbenoemingen, zooveel mogelijk ingeze tenen zullen worden benoemd. Op beschouwingen be treffende de Drankwet ging de minister niet in. Spr. verklaart zich voorstander van regeling van het le vensverzekeringsbedrijf. Bij de artikelsgewijze behandeling verdedigde de heer De Visser (C. II.) het amendement, dooi de commissie van rapporteurs ingediend tegen de voorgestelde verhooging van wedde van de commissa rissen der Koningin in negen provinciën. De minister nam het amendement over, waarna het betreffende art. werd goedgekeurd. De heer T r e u b bepleitte verbetering van de be zoldiging van het personeel der volkstelling. Na beantwoording door den minister wordt het art. goedgekeurd en om kwart over twaalf de zitting ge sloten. OFFICIERSTRACTEMENTEN. De thans in druk verschenen motie van orde, dooi den heer Duymaer van Twist voorgesteld namens de meerderheid der Commissie van Rapporteurs omtrent de Oorlogsbegrooting, is mede onderteekendi door de heeren Merchant en Arts. Zij luidt: de Kamer, van oordeel dat verbetering van de financieele positie der officieren noodzakelijk is; dat echter de beteekenis van eene regeling en haar invloed op de bevordering niet is te overzien dan wannner in die regeling zoowel de tractementen als de pensioenen zijn begrepen; ver zoekt den minister de aanhangige voorstellen terug te nemen en spoedig nieuwe voorstellen in te dienen. EEN NIEUW KONINKLIJK PALEIS? De Tel. verneemt, dat men ten stadhuize te Am sterdam voornemens is, in verband met de Paleis- Raadhuisplannen, IT. M. het terrein van de IJsclub aan te bieden, om daarop een Koninklijk paleis te doen bouwen. Daaruit blijkt, dat B. en W. er op gesteld zijn, het paleis op den Dam terug te geven aan zijn oude histo rische bestemming. Gemengd nieuws. KERKELIJKE BELASTING. De kantonrechter te Zutfen, jhr. mr. v. Subringa de Kempenaar, heeft gisteren een belangrijke beslis sing genomen inzake de kerkelijke belasting. Iemand had bezwaar gemaakt, die te betalen, zeg gende: „Ik ben geen lidmaat, ik ben alleen gedoopt; dat bindt mij niet." De kantonrechter nu heeft in afwijking van elders genomen beslissingen, uitgemaakt, dat de doop al leen iemand niet tot lidmaat maakt. Hij overwoog, dat de Ned. Herv. kerk is een erkend, zedelijk lichaam; dat voor haar geldt het burgerlijk recht; dat naar burgerlijk recht iemand', die gedoopt wordt, alleen dan als lid der kerk beschouwd zou kun nen worden, indien diens wettige vertegenwoordiger daarbij uitdrukkelijk te kennen gaf, dat hij de doope- ling als lid der Ned. Herv. kerk aangaf; dat de vra gen, die bij den doop beantwoord worden, echter al leen betrekking hebben op de opvoeding en de beves tigende beantwoording daarvan geen band doet ont staan tusschen den doopeling en de kerk. Mitsdien werd in hoogste ressort de vordering van kerkvoogden ontzegd en werden dezen veroordeeld' in de kosten. Onlangs heeft de rechtbank te 's-Gravenhage in hooger beroep heslist, dat cfe doop iemand tot lid der kerk maakte. InZake het bezwaar van de echtgenoot© van iemand, dio geen lid' was, en die had aangevoerd, dat zij geen eigen inkomen had, besliste de kantonrechter, dat op grond van artikel 162 B. W. de vrouw geacht/wordt een eigen middel van bestaan te hebben. TREINBOTSING. Omtrent het ongeluk te Sittardi wordt nog het vol gende gemeld: Omstreeks half zeven gebeurde op de lijn Sittard Herzógenrath bij station Heerlen een treinongeluk. De personentrein uit de richting Sittard is op een stilstaanden goederentrein geloopen. De personen trein ontspoorde. Drie locomotieven en een achttal wagens werden zwaarbeschadigd. De postconducteur Lodder, van Sittard, werd ernstig gewond en is per brandcard naar het ziekenhuis te Heeren gedragen. Verschillende reizigers werden licht gewond. Den hee- len nacht werd gewerkt om de vernielde wagens op te ruimen, toch was men daarmee gistermorgen nog niet half klaar. De plaats des onheils gaf een treurigen aanblik. Aan de kordaatheid van den machinist Ten Dijk, van Venlo, is het te danken, dat geen grootere ongelukken te betreuren zijn. Het signaal' stond veilig, toen de locomotief over den wissel liep. Bij den hand- wissel bemerkte de machinist, dat de trein de ver keerde lijn opliep. Op dit oogenblik was deze trein nog slechts een twintig passen van den goederentrein verwijderd. De machinist remde met buitengewone kracht. Daardoor was de botsing niet zoo vreeselijk, als men verwachten zou. Toen de machinist en de stoker van den goederentrein het ongeluk zageu aan komen, waren dezen van hun machine gesprongen. Dat het personeel van den personentrein er zonder letsel is afgekomen, mag wel een wonder heeten. De gewonde postconducteur heeft nu in 'n paar weken reeds driemaal een treinbotsing meegemaakt. Na de ongelukken te Kerkerade en Spaubeek begon hij met recht bang te worden, zooals hij' mij onlangs nog me dedeelde. Het was, alsof hij een voorgevoel had. van het ongeluk, dat hem wachtte. De treinbotsing te Heerlen is het achtste treinongeval, dat in den loop van een paar weken in Zuid-Limburg plaats grijpt. EEN KLEINE VERGISSING. In de Bloemfonteiristraat te Charlois (Rotterdam) bevindt zich het Evangelische lokaal Providence Cha pel. Daar werd Donderdagavond een godsdienstoefeu ning gehouden, welke geleid werd] door een evangelist. Intusschen hadden zich geruchten verspreid dat daar zou gevierd worden het vergaan van de wereld. In verband, daarmede wist men ook te vertellen, dat daar een aanzienlijke hoeveelheid fourage en zelfs een doodkist was binnengebracht. Dit had in de buurt zooveel agitatie verwekt, dat daar een honderdtal personen samenschoolden, met het doel die godsdienstoefening te verstoren. Men ging daarbij zóó te keer, dat bereden politie moest ge- requireerd worden om de orde te handhaven en de bende uiteen te jagen. Een ingesteld onderzoek gaf de noodige ophelde ring. Met het oog op de viering van het aanstaande Kerstfeest was daar namelijk een groote voorraad geschenken binnengebracht, alsmede een kist met ge reedschap. Deze laatst was voor een doodkist aange zien De fourage, waarvan sprake was, bestond' in eetwaren, welke bij gelegenheid van het Kerstfeest onder de armen van Charlois zouden worden uitge deeld! De geheele vreeselijke geschiedenis was ontstaan in het brein van eenige praatjesmakende buurvrouwen. OVERREDEN. Gisterochtend] had een postconducteur te Amster dam toen hij op het Stationsplein van een tramwagen van lijn 5 afsprong, het ongeluk te vallen, waardoor de bijwagen hem een der beenen afreed. Het been was van den enkel tot de knie totaal verbrijzeld. De man is naar het Gasthuis vervoerd eu daar opgenomen. UIT HOORN. Voor de op 4 en 5 Jan. alhier te houden Hooger© Burgerschoolfeesten, ter viering van het 40-jarig be staan der H> B. S. en der opening van de nieuwe R. II. B. S. heeft zich eeu eere-comité gevormd, bestaan de uit de heeren P. B. J. Eerf, IT. W. die Joncheere, J. W. van Buren Lensink, P. van Doornik, Dr. W. C. L. L>| <Jg

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1