DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Nieuwjaarswenschen. No. 298 Honderd en twaalfde Jaargang. 1910. MAANDAG 19 DECEMBER BINNENLAND. Nieuwjaarswenschen Deze Courant wordt eiken avondbehalve opZon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzondei lijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Zijdie zich met 1 Ja nuari a.s. op dit blad abonneerenontvangen de tot dien datum verschijnende num mers gratis en franco. DE UITGEVERS. In het nummer van den Oudejaars avond, hetwelk ZATERDAG 31 DECEMBER verschijnt, zullen wederom worden opgenomen, a *25 cents a contant. AL&MAARSG COURANT. DE UITGEVERS. ALKMAAR, 19 December. De verkiezingen in Engeland zijn afgeloopen. Geen der partijen heeft iets gewonnen en de Engelsche kie zer heeft zich niet zeer duidelijk uitgesproken. Het blijft vrijwel gelijk het was: in de samenstelling van het Lagerhuis komt zoo goed als geen verandering. Vreesde men aanvankelijk, dat de unionisten zouden winnen, over het geheel valt er thans veeleer een klei ne verschuiving naar links waar te nemen. Punch, het satyrieke Engelsche blad, geeft op aar dige wijze het resultaat weer: de heer Balfour in kor ten broek en met een veer op den hoed blaast in een langen alpenhoren, maar het stemvee keert zich niet naar het gebuid) en melancholiek erkent de herders jongen, dat hij de koewijsjes niet voldoende leerde. Het zou dan ook niet te verwonderen zijn, wanneer de heer Balfour het leidersschap bij de verkiezingen voor goed had verspeeld. Met spanning wordt afgewacht wat de regeering nu in het nieuwe jaar zal doen. In Duitschland is de rijksdag Woensdag met vacan tia gegaan, nadat de begrooting in eerste lezing is goedgekeurd. De rijkskanselier is in deze korte parle mentaire periode meer op den voorgrond gekomen dan vroeger. Hij heeft verklaringen over de buitenland- sche politiek afgelegd, welke zeer bevredigden, maar over de binnenlandsche politiek gesproken op een wij ze, welke veel minder bevredigde. Hij heeft verklaard, dat hij buiten de partijen regeerde, maar het is duide lijk gebleken, dat hij regeert naar de hand der aarts conservatieve jonkerpartij. Hij heeft zich verder op niet verstandige wijze uitgelaten over een aanhangig, ingewikkeld proces, en o.m. beweerd, dat de moreele medeplichtigheid der sociaal-democraten aan de on lusten van Moabit vaststond. De sociaal-democraten hebben dat natuurlijk niet onweersproken gelaten en heel wat kabaal gemaakt. Intusschen winnen de sozi's veld algemeen wordt gedacht, dat zij bij de komende verkiezingen voor den Rijksdag wel een honderd afgevaardigden zullen krij gen. In het satyrieke weekblad Ulk wordt de spot gedreven met de conservatieven. Het hoofd van „den jonker" wordt meer en meer ingesloten (bij de laatste tusschentijdsche verkiezingen verloren ze eenige ze tels) en de jonker roept uit „kinderen, als dat met mij zoo verder gaat, ben ik spoedig niets meer dan een schoone herinnering." De bondsraad heeft een grondwetsontwerp en kies- wetsontwerp voor Elzas-Lotkaringen goedgekeurd, welke ten deele met ingenomenheid is begroet, maar ook ontstemming heeft verwekt eensdeels omdat de ontwerpen niet ver genoeg gaan, anderdeels, omdat het geannexeerde gebied beter behandeld wordt dan Pruisen. In Griekenland hebben de verkiezingen een groote meerderheid voor den tegenwoordigen president, den heer Venizelos, gebracht. De heer Yenizelos heeft zich tot dusverre doen kennen als een bezonnen, krachtig staatsman, die niet alleen in het binnenland de nood zakelijke hervormingen wil ter hand nemen, maar ook in de buitenlandsche politiek gematigd wil opne men, en o. a. rekening wil houden met de rechtvaardi ge eischen van Turkije, hoewel hem dit door de land- genooten wel kwalijk genomen zal worden. Als een na derend onweer is hij indertijd in Griekenland gekomen men was bang en hoopte tegelijkertijd, dat de at mosfeer zou worden gezuiverd. In de eerste maand heeft hij goeden wil getoond en beloften gedaan. In de tweede maand heeft hij reeds hervormingen en ver beteringen aangebracht en misstanden ontdekt. Thans beven tal van ambtenaren met het oog op de begane onregelmatigheden. Maar zij en allen die bij hun be houd belang hebben, gorden zich aan, om in de Kamer een macht te vormen en de oppositie onder leiding van de oud-minister-presidenten Rhallys en Theoto- kis te versterken, teneinde den krachtigen staatsman te fnuiken. De heer Venizelos heeft hierop zelf reeds gezinspeeld en openlijk gezegd, dat hij, zoodra hij merkte, dat zijn regeering zwak stond en niet meer het vertrouwen van een aanzienlijke meerderheid be zat, naar Kreta zou gaan en nooit weer een voet op Griekschen bodem zou zetten. Hij wilde in het belang van het land optreden, evenals een dokter het belang van een patiënt behartigt, ook al doet hij hem pijn. Deze week bracht Oostenrijk een kabinetscrisis. Het ministerie-Bienerth heeft het nog al lang gemaakt twee jaar! -maar het is nu bezweken. Zijn pogingen, om Duitschers en Tsjechen tot samenwerking' te bren gen hebben gefaald, daar geen der partijen tot toege vendheid geneigd was. Bovendien hebben de Polen zich in den laatsten tijd tegen de regeering gekeerd, omdat de begrooting van den minister van financiën niet voldoende rekening hield met de belangen der Galicische alcoholbranders, en omdat er geen geld heette te zijn voor den aanleg van waterwegen in Ga- licië. De minister van financiën viel, het geheele kabinet had zich met hem solidair verklaard en alle ministers gingen dus heen. Het is echter niet onmogelijk, dat de keizer den heer v. Bienerth andermaal de vorming' van een kabi net opdraagt. Hoe het zij, als hij of een ander er niet in slaagt met de Polen tot overeenstemming te komen, al -er parlements-ontbinding moeten volgen. In Peru nam het kabinet zijn ontslag, maar er werd onmiddellijk een nieuw ministerie gevormd, in Brazi lië kwamen muiterijen voor, welke naar verluidt, spoedig waren onderdrukt. Maar een beter bericht uit Amerika was1, dat de heer Andrew Carnegie 25 millioen gulden heeft ge schonken, met de bepaling, dat de rente zal besteed worden tot verhaasting van de afschaffing van den oorlog. Hoe het geld zal worden aangewend, is echter nog niet uitgemaakt. Er is een speciale commissie van beheer benoemd, waarvan president Taft eerevoorzit ter en de Amerikaansche minister van buitenlandsche zaken, de heer Rooi, voorzitter is. TWEEDE KAMER. In de zitting van Zaterdag was de begrooting van oorlog aan de orde. Voortgezet werd de behandeling van artikel 8 betreffende traktementsregeling voor of ficieren, met de beide daarop voorgestelde moties a. van den heer Ter Laan om niet over te gaan tot door den minister voorgestelde traktements- verhooging voor officieren; en b. van den heer Duymaer van Twist, om voorloopig de officiers-traktementsregeling terug te nemen en haar zoo spoedig mogelijk weder in te dienen, gelijktijdig met gunstiger pensioenregeling. De heer Eland verklaarde zich tegen de moties en stelde een nieuw artikel 164bis voor, om daardoor een memoriepost op de begrooting te brengen, met de bedoeling den minister in stSat te stellen pensioenen door verhooging in gunstiger verhouding te brengen tot verhoogde traktementsregeling. De minister van oorlog (de heer Cool) kan de traktementsverhooging niet terugnemen, maar zal spoedig de pensioenen regelen. Hij voelde in beginsel voor de motife. De heer Ter Laan (S. D. A. P.) wilde uitstel der traktementsverhooging', daar men zich bij aan vaarding van het voorstel reeds nu bindt tot pensioen- verhooging. De heer Van Twist (A. R.) viel het stand punt van den min. aan en verdedigde zijn motie. De heer O o 1 ij n (A. R.) vreesde groote kosten van de afzonderlijke regeling van traktementen en pensi oenen. De heer Thomson (U. L.) was er voor den min, het geld voor traktementsverhooging toe te staan en door het aannemen van een memoriepost de pensioen- verhooging te vragen. De heer de Savornin Lohman (C.-H. kon zich niet vereenigen met de rede van den heer Co- lijn. Hij zou voor de motie-van Twist hebben ge stemd, maar na 's ministers betoog is hij van ineening veranderd en schaart hij zich aan de zijde van den heer Thomson. De traktementsverhooging is noodig en de pensioenregeling hangt daarmede samen. De minister heeft dien samenhang nu zelf gelegd, doch een deel van het gevraagde bedrag te reserveeren voor de pensioenbijdragen. Daarmee is de zaak bevre digend opgelost. Wat de bevordering aangaat, men kan die verbeteren, zonder dat het geld behoeft te kos ten, door eenvoudig het aantal officieren te verminde ren. Ofschoon de minister zich bewust had moeten zijn van het groote voordeel van een gelijktijdige rege ling, zal spr., waar de minister anders zijn portefeuil le zal moeten neerleggen en dan de zaak nog meer zal worden vertraagd, voor 's ministers voorstel stemmen. Dit geldt voor spreker persoonlijk Tijd tot overleg is er niet geweest na 's ministers rede van van ochtend. De heer Marehant (V. D.). heeft steeds ge meend dat de regeering de portefeuille-quaestie moest stellen en dat daar toe niet door een Kamerlid pressie moet worden geoefend op de regeering. Dat is incon stitutioneel. •De heer Lohman (C. II.): Er is geen sprake van pressie. Er is alleen een vooruitzien. Dat moet de Kamer doen. De heer Marehant: Een motie bestrijdt men met argumenten, niet met een aandrang om de^ por tefeuille-quaestie te stellen. De minister heeft geen reden om de portefeuille-quaestie te stellen. De pensi oenregeling kan in enkele maanden gereed zijn. De minister behoeft daarvoor de leiding van het departe ment, niet los te laten. De heer Troelstra (S. IX A. P.) wees er op, dat juist bij Oorlog zulk een haast gemaakt wordt met traktementsverbetering. Dat is klassepolitiek. De heer Lohman zei ook voor Regeerings-voor- stellen tot traktementsverhooging voor burgerlijke ambtenaren gestemd te hebben. De heer Nolens (R. K.) zal met vele vrienden voor de motie-Van Twist stemmen. De Minister liet de portefeuillekwestie bui ten de zaak, doch zei, dat algeheele wijziging der Pen sioenwet lang zal duren. Traktementsverbetering strekt tot verhooging der weerkracht en de promotie wordt meer door een klei ner korps officieren dan door hooger pensioen bevor derd. De heer Ter Laan handhaafde zijn motie. De Minister wilde geen pressie uitoefenen door het stellen der portefeuillekwestie, maar kon niet berusten bij dwang om zijn voorstel terug te nemen. De motie-Ter Laan kwam in stemming en werd ver worpen met 64/7 stemmen. Voor: de sociaal-democraten, Ferf, Kuyper, Teen stra. De motie-Duymaer van Twist werd met 36 tegen 31 stemmen aangenomen. Op verzoek van den minister van oorlog' is daarop de beraadslaging- over zijne begrooting gestaakt. Vóór de motie-Duymaer van Twist hebben gestemd 16 Anti-revolutionnairen, 4 Roomsch-Katholieken, 3 Vrije Liberalen, 6 Unie-Liberalen en 7 Vrijzinnig-de mocraten. V Tegen hebben gestemd 2 Anti-revolutionnairen 10 Roomsch-Katholieken, 8 Christelijk-Historischen 1 Vrije Liberaal en 10 Unie-Liberalen. De sociaal-demoeraten hebben zich buiten stem ming gehouden. Daarna werd gepauseerd en vervolgens de begroo- ting van Binnenlandsche'Zaken aan de orde gesteld. Bij het artikelmedailles voor menschlievende da den vroeg de heer Vliegen (S. D. A. P.) ook iets te doen voor menschen, die bij hulpbetoon omkomen. De Minister zei, dat de Reg. dan haar leed wezen zal kunnen uitspreken. De heer Roodhuyzen (U. L.) vroeg ophelde ring- over het niet vergoeden van kosten voor verte genwoordiging op het Internat. Tuberculose Congres De heer Bos (V. D.) bracht hulde aan Rotterdam voor de verordening op het verstrekken van drinkwa ter aan schippers. De a'lgemeene vleeschkeuring en maatregelen tegen vervalsnhitig van levensmiddelen is urgent. Spr. vroeg- subsidie voor kinder-herstellings en vacantiekolonies. De heer Vliegen besprak de uitvoering dei- Woningwet ten opzichte van zekere vereenigingen De heer S me enge (U. L.) noemde de keuring van vleesch en andere voedingsmiddelen urgent. De heer Dolk (U. L.) besprak de klachten over het uitstel van de vaststelling van het Haagsche uit breidingsplan. De heer Ter Laan (S. D. A. P.) waarschuwde in die zaak niet in te grijpen in de gemeentelijke au tonomie. De minister van binnenlandsche zaken (de heer Heemskerk) verklaarde de kwestie der vergoeding voor congresbezoek. Hij sloot zich aan bij den lof aan Rotterdam gebracht. Hij wilde spoedig' met vleesch keuring komen. Keuring' van voedingsmiddelen vraagt nauwkeurig onderzoek; eerst echter vleeschkeuring Uit zuinigheid liet de minister na de kinderkolonies t steunen. Hij hoopte het wetsontwerp tot herziening der woningwet spoedig te kunnen resumeeren en be sprak de wenschen van de heeren Vliegen en Dolk, De minister protesteerde tegen de veronder stelling, dat hij prof. Pel voor afgevaardigde voor het Tuberculose-congres zou hebben gevraagd, ofschoon hij hem niet wenschte. De heer Schaper bepleitte de aanstelling van een onafhankelijk adviseur of inspecteur om zorg te dragen voor een doelmatige besteding der subsidie voor de tuberculose-bestrijding. Nadat de heeren Smeenge, Vliegen en Bos gerepli ceerd hadden, waarschuwde de heer Schaper (S. D. A. P.) tegen tornen aan het beste beginsel van de Woningwet. Het Rijk kan veel goedkooper leenen dan particulieren. De minister van binnenlandsche zaken (de heer Heemskerk) dupliceerde en hield tegenover den heer Roodhuyzen vol, dat hij in zake de afvaardiging van dr. Hekman de volle waarheid heeft medegedeeld. Bij artikel 70 (subsidiën tot bestrijding' van de tu berculose) besprak de heer Schaper (S. D. A. P.) het stel van subsidieering en de vraag, of dit stelsel goed is. Bij den aandrang tot subsidieering van kinderher stellings- en vacantiekolonies sloot spr. zich aan. Hij hield op grond van de cijfers vol, dat de tuberculose blijft een armeluis-ziekte, en vestigde de aandacht op de zeer krachtige bestrijding der ziekte van regee ringswege in Zweden. Naüfantwoord van den minister, waarbij deze zeide noodzakelijkerwijze de zaak van een inspecteur nog eens te overwegen, werd het artikel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Bij art. 71 (subsidiën tot bestrijding van lupus) be sprak de heer De Visser (C. II.) de quaestie" der subsidieering van de Amsterdamschë en Rotterdam- sche vereenigingen, waarna de vergadering werd ver daagd tot heden half twee. DE CRISIS AAK OORLOG. De crisis aan het departement van oorlog' houdt na tuurlijk de bladen druk bezig. De Nieuwe Courant spreekt haar leedwezen uit over den val van minister Cool en verklaart o. m. Het is bij deze- gelegenheid' opnieuw gebleken, dat van een leiding der groote regeerings-meerderheid geen sprake is. De heer Lohman beproeft het -he den zeer ongelukkig de heer Kuyper verijdelt het; de heer Nolens laat zijn mannen vrij. Op een dag als heden, terwijl men van tevoren weet dat belangrijke beslissingen kunnen vallen, zijn van de 59 leden der egeeringsmeerderheid veertig aanwezig! En van deze stemmen twintig voor en twintig tegen een minister in het bevriende Kabinet! Het Kabinet, let wel, dat in 1908 in de plaats van het liberale trad, om op de landsverdediging eindelijk eens orde te stellen. Het Kabinet dat om van de kustvoorstellen nu te zwijgen een hoogst belangrij ke wijziging van de Militiewet als zeer aanstaande heeft aangekondigd. Dat Kabinet toont de rechtsche meerderheid zich niet in staat ongeschonden overeind te houden en maakt het zijn minister van Oorlog af handig om een quaestie van lotsverbetering der offi cieren. nu of later! Hiermede heeft de coalitie een machteloosheid ge openbaard, die veel erger is dan de persoonlijke zwak heid van minister Cool of de berekeningsfout die het ministerie zelf moge hebben begaan. Uitsluitend op de rechterzijde drukt de volle verantwoordelijkheid voor deze crisis, welke ons nu een vijfden minister van Oor log in vijf jaren zal bezorgen, de onrust en onzeker heid in de landsdefensie zal verergeren en met één slag de hervorming van de levende strijdkrachten, de versterking van de doode weermiddelen en de verbe tering van de financieele positie der officieren op losse schroeven zet. Het is in waarheid een ontmoedigende dag geweest voor allen wien de groote zaak der landsverdediging ter harte gaat en die althans daarvoor van het bewind der machtige rechtsche coalitie iets hadden gehoopt. De N. Rott. Ot. zegt o. a. Vermoedelijk zal van de zijde van-het kabinet nog wel eene poging worden gedaan, om minister 1 Cool op zijn besluit terug te doen komen. Treedt hij uit het Kabinet, dan moet dat onvermijdelijk het Kabinet in nieuwe ongelegenheid brengen. De militaire quaesties zijn het geweest, die dit Kabinet aan het bewind heb ben gebracht, en het heeft dus zonder twijfel eene ze delijke roeping, om in de eerste plaats op militair ge bied met kracht en voortvarendheid aan het werk* te blijven. Door het uittreden van minister Cool uit het Kabinet zal er echter onvermijdelijk weer eene stagna tie komen, waarvan niemand den duur kan berekenen. De verantwoordelijkheid daarvoor berust in eerste in stantie bij den heer Duymaer van Twist en de zijnen, die heden wel getoond hebben, dat zelfs eene rechter meerderheid als wij thans hebben, voor continuïteit en zekerheid van beleid in zaken van oorlog geen waar borgen biedt. Ook op het stuk van militaire aangele genheden blijven wij met eene rechter meerderheid, waarmede bergen konden worden verzet, om het woord van den heer Van Twist te bezigen: „in het moeras." Dat is de droeve slotsom van hetgeen Zaterdag in de Kamer is gebeurd." De kameroverzichtschrijver van het Hbld., na ge constateerd' te hebben dat de schipbreuk van Minister Cool meteen de schipbreuk van de rechtsche militaire politiek is, schrijft o.m.: „Er ist tot! Ein Andrer!" Wie? Wel wie anders dan Hij. De Held! De Groote! De VerschrikkelijkeDe Machtige 't Is vaste parlementair-constitutioneele zede dat de leider van de oppositie de plaats inneemt van den- gene dien hij velde. Welnu, laat ons den nieuwen Minister dus een heil- groet brengen. Heil u, Duymaer-van-Steenwijk, Excellentie der Excellenties, man-van-rechts, heteronome kapitein. II zij onze landsverdediging toevertrouwd Heil u, van-Kuyper gegeven militaire leider der an ti-revolutionnairen, welsprekende redenaar, Demosthe nes (zonder steentjes in den mond) Gij moogt ons nu bekoren van achter de groene tafel! Heil u, geduchte strateeg, onvergelijkelijke tacticus, verbijsterend veldheer, die leerling wat zeggen wij leermeester van Napoleon zoudt zijn geweest als die niet voor uw eeuw geleefd1 had Gij zult heel ons leger kunnen commandeeten! Heil uw stem, O. Duymaer! Heil uwe tale, o Duymaer Heil uw aangezicht, o Duymaer! En Heil vooral uw buikje! Duymaers buikje vooruit! Achter de Ministerstafel Maar als de coalitie dat niet aandurft, deu heer Duymaer van Twist niet de plaats achter de Minis terstafel durft te geven waarop hij, naar parlementai re zede, recht heeft, dan blameert zij daarmede èn hem, èn haarzelve in den man dien zij, althans hare eene helft, gevolgd heeft en als leider heeft doen op treden in de oppositie tegen Minister Gooi. Doch wie er ook Minister worde, onze officieren kunnen weer wat wachten. En „onze arme arme infanterie" blijft jammerlijk gedesorganiseerd. Hóe schoon is toch de politiek

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1