BUITENLAND. STADSNIEUWS. VRIJKAARTEN VOOR KAMERLEDEN. De Tijd verneemt, dat er pogingen worden gedaan, een groot aantal handteekeningen van Kamerleden te krijgen onder een verzoek aan de spoorwegmaatschap pijen, om vrijkaarten aan de leden der Tweede Kamer te geven. Is het blad goed ingelicht, dan zouden de de kist op het- erf gevonden werd. Toen de honden na- f den ze een afwisselend derbij kwamen, werd dit door hem opgemerkt en hij dook zoo ver mogelijk weg. Later op den dag, bij ver trek der jagers kwam hij weder te voorschijn, doch hij bleef bij huis, 't geen nooit geschiedde. Twee dagen later kwam hij 's avonds eerder aanvliegen en pikte maatschappijen wel bereid zijn, dit verzoek toe te tegen de ramen als bewijs, dat er weer onraad was en staan^als er genoeg leden zijn, die de aanvrage doen. j liet zich gemakkelijk pakken en in het hok plaatsen. 1 Zoo'n looze faisant. T e 1 Gemengd nlenwN. UIT OUDORP. De gemeenteraad hield onder voorzitterschap van den burgemeester, den heer G. Bos Wz., jongstleden Zaterdagavond eene vergadering, waarin alle leden tegenwoordig waren. Nadat de notulen waren gelezen en onveranderd werden vastgesteld, werd medegedeeld: dat tot Zetters voor 's Rijks directe belastingen zijn benoemd de lieeren 1). Rood, J. Bijman en P. Couwenhoven het proces-verbaal der gehouden verificatie van de boeken en kas des gemeente-ontvangers op 26 Sept.; de beschikking van Gedep. Staten tot goedkeuring der gemeente-rekening over 1909; de mededeeling van Ged. Staten dat deze gemeente over 1908 recht had op eene tegemoetkoming' in de kosten van het onderwijs (art. 48 der wet) tot een be drag van 1450, welke som dan ook in dat. jaar aan de gemeente is uitgekeerd. Een en ander werd voor kennisgeving aangenomen. Naar aanleiding van een schrijven van den Ned. Bund van Gemeente-ambtenaren, werd besloten de borgtocht van den gemeente-ontvanger onveranderd te laten, omdat eene verhooging met het oog op de ge middelde ontvangsten over de jaren 1905 tot en met 1909, na aftrek van de voordeelige saldo's en de bui tengewone ontvangsten, niet vereisc.ht wordt. Daarna kwam in behandeling de door den heer de Jongh in de vorige raadsvergadering uitgesproken wenschelijkheid om de gemeente op sommige plaatsen bij donker weder te verlichten. In die vergaderirtg de den B. en toezegging dat zij deze aangelegenheid met elkander zouden bespreken en den- Raad den uit slag mededeelen. Hieraan voldoende, hebben zij hun gevoelens in hun nen^ brief van 6 October N 181 hieromtrent uiteenge zet en besloten den Raad voortestellen om, met het oog op de vele kosten aan zulk eene verlichting ver bonden, deze zaak aan te houden, totdat eenige zeker- SCHAKING. Vrijdagavond is te Almelo de dochter van den poe lier iThomans per auto uit de ouderlijke woning ont voerd, naar wordt vermoed door een zekeren Saskind met wien het meisje reeds langen tijd in liefdesbe trekking stond. De ouders van het meisje wilden er echter niets van weten. Men weet niet, waarheen het paartje gevlucht is. GRATIE. H. M. de Koningin heeft gratie geschonken aan den heer Kooiman, ambtenaar van den burgerlijken stand te Kerkwijk, die door de Tielsohe rechtbank wegens het nietafkondigen van huwelijken was veroordeeld tot 3 dagen gevangenisstraf. TT Programma uit, dat bijzonder in den smaak viel. Het drietal ingezetenen heeft dan ook stellig veel genoegen van hunne welwillend heid beleefd en voldoening van hun optreden smaakt. ge- GODSDIENSTWAANZIN. Omtrent het geval van godsdienstwaanzin te Alme lo wordt gemeld De heeren Ar. De Vlieger te Almelo, en dr. Le Riitte te Deventer, hebben ter plaatse een onderzoek inge steld. Bij aankomst in de Westerdokstraat vonden de doctoren den man. de vrouw en drie buurvrouwen on der den invloed van een godsdienstige extase. Drie en een half jaar geleden had de man gehoor-hallucinaties gehad, waarvan hij, naar hij zeide, eerst nu de betee kenis had begrepen; „Zalig zijn de dooden, die in God sterven." Een ronddwalende zenuwpatiënte, door deze menschen tot zieneres verheven, deed het hun duidelijk worden, dat de vrouw L. den eersten Kerst dag ten hemel zou stijgen. De nieuwe vrouw was reeds aangewezen en zat naast den man. Hoewel vrouw L. eerst veel daaronder geleden had, was ze thans getroost en overtuigd, dat die andere voor haar 3 kinderen een betere moeder zou zijn, dan zijzelf. Ze was bereid te sterven. Het bloed, dat ze den 35en Deo. moet drinken, was reeds door bovenaard sche macht gezonden; niemand kon het sterven belet heid is verkregen hoe de gemeente-financiën voor het ,ten' Alten in den zich steeds uitbreidenden kring ge vervolg door den wetgever zulten worden geregeld. De heer de Jong'h verklaarde het gevoelen van B. en W. niet in ieder opzicht te kunnen deelen. Hij had inlichtingen ingewonnen omtrent de kosten te Aker sloot en te Oterleek. Wel is waar kost de verlichting- te Akersloot, alwaar 26 lantaarns branden, pl.m. 400 's jaare, maar te Oterleek, met pl. m. 28 lantaarns, slechts 200. In de eerstgenoemde gemeente geschiedt de verlichting met gasoline, in de laatste met petro leum. Zooals Oterleek kon ook deze gemeente worden verlicht, meende spr. De voorzitter daarentegen gaf te kennen dat b. v. te Hoogearspel de kosten zeer tegen vielen en een groot bezwaar voor de gemeente werden. Zooals B. en W. in hun advies aanvoeren, is gevaar voor ongeluk ken zeer gering, daar elk voertuig' van licht moet zijn Voorzien. Na nog eenige verdere besprekingen werd het voor stel van B. en W. in stemming- gebracht en aangeno men met 5 tegen 2 stemmen (van de heeren de Jong'h en Rood). Na rondvraag' werd de vergadering gesloten. UIT ST. PANCRAS. In eene algemeene ledenvergadering van de afdee- ling St. Pancras van „Volksonderwijs" werd tot lid van het bestuur bij acclamatie herkozen de secretaris, de heer T. Engel, en in de plaats van den heer Jn. «rweel, die niet herkiesbaar was, werd gekozen de heer D. van der Woude, terwijl door het bedanken van den heer W. Keizer tot nieuw bestuurslid werd gekozen de heer Jn. Groen. Verder werd besproken het houden van een gezel- ligen avond van de leden met hunne vrouwen of huisgenooten boven 16 jaar. Er werd overeengekomen in de maand Januari niervoor te doen optreden de heer Vrucht van Haarlem, terwijl later nog een alge meene openbare bijeenkomst zal worden gehouden, waarvoor een spreekster of spreker zal worden uitge- noodigd, om te behandelen een actueel punt, volkson derwijs betreffende. II. VEREENIGING VOOR VROUWENKIES RECHT. Te Amsterdam is onder leiding van dr. Aletta Jacobs de zeventiende jaarvergadering gehouden de „Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht." Het jaarverslag van de le secretaresse, mej. Jo van BuurenHuys, getuigt dat het afgesloten vereeni- gingsjaar voor de vereeniging een jaar van grooten bloei is geweest. Sloot in het vorige jaar de ledenlijst met 7500 le den en 80 afdeelingen, thans telt de Vereeniging 9862 leden en 97 jifdeelingen. 22 Nieuwe afdeelingen wer den opgericht. Het financieel verslag, uitgebracht door mej. A. S. Ch. Sutherland, meldt een kassaldo van 2915.45 bij een sluitcijfer van 9662.61. De volgende algemeene vergadering zal te Dord recht worden gehouden, de zomer-propaganda-verga dering te Nijmegen. Uitvoerig werd er gesproken over een werkprogram en o. m. besloten, telkens wanneer daar aanleiding toe bestaat, bij de regeering- aan te dringen op de invoe ring van Vrouwenkiesrecht en op de wenschelijkheid van vrouwen in bepaalde commissies te benoemen. Na uitvoerige discussie werd besloten aan het hoofd bestuur op te dragen de wenschelijkheid van een alge meen petitionnement voor vrouwenkiesrecht te onder zoeken en indien de wenschelijkheid is gebleken, dan aan dat denkbeeld uitvoering te geven en aan het hoofdbestuur over te laten de leden al of niet voor te lichten omtrent de wijze waarop de thans gaande zijn de agitatie, in het leven geroepen door de petitionne menten, dienstbaar kan worden gemaakt aan den strijd voor het vrouwenkiesrecht. Het rapport van de commissie inzake grondwetsher ziening zal binnenkort in druk verschijnen. Besloten werd een banier aan te schaffen. looven, dat God zelf gesproken heeft. „Broeder" S. had in een droomgezicht reeds de rouwkleeren en de regeling der begrafenis gezien. Zoo kwamen meer ge ziehts-halucinaties voor. Het onderzoek toonde een zich uitbreidenden godsdienstwaanzin aan, die een tweede Appeltern dreigt te doen ontstaan. Alle zelf- critiek was door de profetie van een krankzinnige to taal verstompt L. en zijn vrouw zijn in arrest genomen en zulten op vordering van de rechtbank, in een krankzinnigen gesticht geplaatst worden DE STORM. Opgenomen door een rukwind, geraakte Zater dag een bejaarde vrouw aan den Singel te Amsterdiyn te water. In bewusteloozen toestand opgehaald, is zij naar het Binnen-Gasthuis overgebracht. Door den sterken wind is Zaterdagmorgen een deel van den toren van de in aanbouw zijnde kerk der Gereformeerde gemeente te Wildervank ingestort. Ei hadden geen ongelukken bij plaats. Tijdens den storm is te Tilburg een nieuw, nog onbewoond huis van de K., ingestort. De storm heeft te Haarlem danig huisgehouden, vooral de boomen hebben het hevig' moeten ontgelden. Aan cte Kinderhuisvest zijn er twee vlak bij den grond totaal afgeknapt. Met het stoomschip Batavier IV kwam Zater dagochtend te Rotterdam uit Engeland aan een trans port van 56 mijnpaarden. Door den orkaan, die in de Noordzee woedde, hadden de paarden veel te ver duren. Enkelen waren j>ij aankomst dood, terwijl an deren, die niet meer konden opstaan, afgemaakt moes ten worden. EEN SLIMME FAISANT. Als een bijzonderheid uit de jagerswereld, is het on derstaande wel vermeldenswaard. 't Was in den zomer, dat op eene boerderij, midden in een zeer wildrijke omgeving buiten Groningen, eenige faisanteieren werden uitgebroed, welke in 't bosch waren gevonden. De kip, welke dit werkje was toevertrouwd, zorgde uitstekend voor de kleinen, doch was niet erg gelukkig met haar kroost. Een exemplaar (een haan), groeide zeer weelderig op ven toen deze volwassen was, werd hij eiken morgen uit den stal gelaten en vloog dadelijk de bossehen in en werd menigmaal met de andere wilde faisanten ge zien; 't was toch eiken avond dat hij weer naar de boerderij terugkeerde om weer 'n plaatsje te vinden bij de kippen. Dezer dagen waren de eigenaren ter jacht en kwam hij zeer onrustig midden op den dag- aangevlogen, zooals de bewoners door het raam uit huis zagen; zij gingen naar buiten, doch hij was ner gens te vinden, totdat hij eindelijk in een ledigstaan- KORTE BERICHTEN. De Nederlandsche aviateur Küller zal naar Indië gaan, om daar vliegdemonstraties te houden. De jaarwedden van de predikanten der Doopsge zinde gemeente te Leeuwarden zijn met 300 ieder verhoogd, zoodat die nu bedragen 3100 plus emolu menten. In de verschillende garnizoensplaatsen bieden zich in de laatste dagen, meer dan gewoonlijk, perso nen aan voor vrijwillige dienstneming. Gebrek aan werk cn lage arbeidsloonen zijn hiervan de voornaamste beweegredenen. In de buurt van Bergum (Gr.) zijn in één nacht bij omwonenden 300 ruiten ingeworpen. Bovendien werd' een schuur in brand gestoken. In Friesland zijn dezen winter veel meer wilde ganzen dan andere jaren in dezen tijd, een gevolg van den hoogen waterstand en van het zachte weder, waardoor de wateren niet met ijs zijn bedekt. Eer. vijf-jarig meisje, wonende in de Nes, Nieu wer- Aras tel, is, doordat zij te dicht bij de kachel stond, in brand geraakt en dientengevolge in het O. L. Vrouwengasthuis overleden. Sedert Donderdagavond wordt te Goes een hoo- gere burgerscholier vermist. Bij een vechtpartij te Oud Vroenhove kreeg ze kere D. met een mes zulk een gevaarlijke steek in de onderbuik, dat men voor zijn teven vreest. De dader is gearresteerd. Op een buiten nabij Nijmegen is tijdens de af wezigheid der bewoners ingebroken. Toen deze thuis kwamen zagen zij licht in den kelder. De dieven ont kwamen echter, en een politiehond vond geen spoor. Een jonge vrouw te Amsterdam, die in de mee ning verkeerde haar "kind in bed te hebben doodge drukt, wat niet het geval was, srpong' in de Marken gracht. Zij werd gered. Te Oud-Delftshaven hebben gisternacht een paar inbraken plaats gehad in kantoren. In het eene wordt niets vermist, in het andere was de brandkast van zijn plaats gehaald, doch is nog' niet geconstateerd wat vermist is. Te Hilversum zijn twee wevers aangehouden, die sedert geruimen tijd bij hun patroon karpetten en kleedjes ontvreemdden. Meer dan 100 stuks werden in beslag genomen. VOETBAL. Alcmaria Victrix I A. W. 22. Een gelijk spel en nu op eigen terrein. Ziedaar den tamelijk onverwachten uitslag van den wedstrijd van gisteren. Alcmaria nam voor de rust de leiding met 4 0, maakte na de rust een tweede punt, daarna doel puntte A. W. tweemaal achter elkaar, en de einduit slag was 2—2. Dit is in 't kort 't verloop van den wedstrijd. Om twee' uur ving- de wedstrijd aan op het gladde, doch wel bespeelbare terrein aan de Zander- sloot. De aanvoerder van A. W. won den opgooi en verkoos eerst het voordeel van den wind, die van doel tot doel waaide. Alcmaria trapte af, doch geholpen door den wind, hield A. W. het spel op de helft van onze stadgenooten. De verdediging kreeg druk werk, doch bleek voor haar taak berekend. Eenige uitvallen van Alcmaria, geleid door den linksbuiten, hadden geen succes. De backs van A. W. verrichtten uitste kend werk. Weldra kregen we den eersten corner op het doel van Alcmaria, doch zonder succes voor A. W. Alcmaria werd nu, ondanks den tegenwind, sterker, en drukte dit uit in een mooi doelpunt, gemaakt door den rechtsbinnen, daartoe in staat gesteld door den middenvoor, na goed samenspel der voorhoede. Wel dra Was het rust met nog steeds1 den stand 10 voor Alcmaria. Na de rust kreeg Alcmaria wind en zon mee, en daarom dachten veten, dat-zij hare score wel zou ver- hoogen. Doch t liep anders. De zon verdween, de wind verminderde en..'., de partijen wogen geheel teegen elkaar op. In 't eerst was Alcmaria sterker en wist dan ook spoedig op eenvoudige wijze een tweede doelpunt te maken. Na mooi opbrengen der Alkm. voorhoede, bleef de bal door een misverstand in de achterhoede van A. W- vlaak bij de doellijn lig-gen, en had de middenvoor geen moeite hem in 't doel te plaatsen. Wel werd door A. W. geappeleerdi voor bui tenspel, doch de scheidsrechter kende 't doelpunt toe. Nu brak voor Alcmaria een ongelukkig stadium aan. Doordat de centre-half een poosje uitviel moest zij ge durende dien tijd met 10 man speten, waarvan A.W., dat vol vuur bleef speten en duchtig op den bal zat' een uitstekend gebruik maakte. De voorhoede na derde in snellen draf het doel van Alcmaria. De keeper liep uit en wist den bal te ontnemen, .zonder hem echter te kunnen wegwerken. Een andere speler maakte er zich meester van en schoot op 't doel zonder keeperen met succes. De toegeschoten backs konden den bal niet houden. Door dit succes aange moedigd, speelde heel A. W. nog vuriger en weldra wist een der spelers met een uiterst gevaarlijken schuiver den keeper ten tweede male te doen visschen. Als gewoonlijk ontstond nu een heftigen strijd om de leiding, vooral toen de centre-half weer meespeelde. Om de beurt waren beide doelen in gevaar, doch, hoe wel Alcmaria er op 't laatste alles op zette, om een derde goal te maken, de stand bleef 2—2 en weldra blies de scheidsrechter, die tamelijk goed voldeed, het einde. Alcmaria heeft nu 10 wedstrijden gespeeld, 5 "ge wonnen, 3 gelijk en 2 verloren, dus 13 punten. Zij staat op de tweede plaats. Bij A. W. was 't spel vuriger, doch ook forscher, dan bij Alcmaria. Het plaatsen en dekken was beslist be ter. Van de spelers noemen wij in 't bijzonder den achterback, den rechtsbinnen en den linkervleugel. Het schieten van A. W. was slecht. De samenstelling van het Alcmaria-elftaL was zoo wel goed. De links binnen en linkshalf voldeden goed. De anderen speel den als gewoonlijk. De half-linie heeft nog niet de juiste opvatting van haar taak: 't voeden der voor hoede en 't bijstaan der verdediging. De voorhoede mist 't noodige doorzettingsvermogen en een beslist optreden voor doel. Sommige spelers staan afzonder lijk wat tactisch en technisch spel betreft zeer hoog. Noodig is ook dé beoefening van het long-passing en tevens een beter verband tusschen half-linie en voor hoede. Holland I Rapiditas I (Weesp) 13. Gelijk met den Alcmaria-wedstrijd' had' ook een competitie-match plaats op het Holland-veld aan den Westerweg tusschen bovengenoemde vereenigingen (W. 3e klas). Met 't oog op dit samenvallen had Holland ge vraagd om 1 uur te kunnen beginnen, doch dit stuit te op 't laatst af, op onwil van den scheidsrechter. Dit was te betreuren, want- veten haden ook graag iets van dezen wedstrijd willen zien en 't scheelde aanmerkelijk in 't aantal bezoekers. Om ongeveer twee uur werd begonnen. Holland speelde eerst met wind mee, doch kon het jammer g'e- noeg niet tot doelpunten brengen. Rapiditas daaren tegen wist door vrij goed spel tweemalen voor rust te doelpunten. Na de rust gingen de partijen vrijwel gelijk op. De rechtsbinnen van Holland wist den achterstand te verkleinen door een voorzet van links in een doelpunt om te zetten. Nu stelde Holland krachtige pogingen ia t werk tot verkrijgen van den gelijkmaker. Doch 't mocht niet gelukken. Daarentegen wist Rapiditas haar voorsprong' te vergrooten en kwam 't einde met 31 voor Rapiditas. Tot slot zij opgemerkt, dat deze wedstrijd weer geheel het karakter van een werkelij ke n voetbalwedstrijd droeg' en 't spel op een vrij goed peil stond. OVERPLAATSING. De heer H A. Ridderikhoff, ambtenaar bij de Rijks waterstaat alhier, is met ingang van 1 Januari e. k als zoodanig overgeplaatst naar Rotterdam. DEN DIENST VERLATEN. De sergeant-majoor B. Dekker, ziekenopzichter aan de Cadettenschool alhier, heeft thans den dienst ver aten nu meer dan 30 dienstjaren. De heer Dekker straat feopend lS' 6611 siSar™kel in de Lange- AGENDA. MAANDAG Propagasda-vergadering voor Egmond als badplaats l uur, Proot. Gymnastiekvereniging „de Halter," 8—10 uur „Gulden Vlies." Schaakclub V V. V., bijeenkomst 8 uur. café Scher merhor n, Waagplein. DINSDAG Teekengenootsehap „Kunst zij ons doel", teekenavond 7 uur, Nieuwe Doelen. „Kraeht en Vlugheid," jongens-afdeeling I 7y28% uur; heeren-afdeeling 83/4—93/4 uur; „Het Gulden Vlies. Arbeiders Ham- en Schaakclub, 8 uur. „Voor waarts" Oudegracht. „Toonkunst", repetitie, 8 uur, Unie. OPENBARE VERMAKELIJKHEDEN. DINSDAG: Alkmaarsehe Tooneelvereeniging, openb. uitvoering, 8 uur, Harmonie. STAATSLOTERIJ. Trekking van heden. 3e klas. No. 11939 f 5000. No. 12442 en 15758, elk f 1000. No. 9957 en 14127, elk f 400. No. 5802, 7469 en 7810, elk f 100. le ljjst. EEN OEFENINGSMARSCH. Een ongewoon verschijnsel was het hedenmiddag eenige compagnieën soldaten door onze straten te zien trekken. Het waren de 4e compagnie van 't le bataljon van 't 10e regiment infanterie uit Hoorn en de 4e compagnie van 't 2e bataljon van 10e regiment infanterie uit den Helder, die met den trein tot IIoer-Hugowaard waren gegaan en vandaar gezamen lijk een oefeningsmarsch maakten. Heden gaan zij tot Castricum, waar zij vannacht ingekwartierd wor den. Morgen gaat de tocht verder tot Haarlem. Don derdag gaan de beide compagnieën weer terug tot Limmen, waar dan de nacht wordt doorgebracht, Vrij dag trekken zij weer door onze stad, waarna zij naar het punt van uitgang terugkeeren. BAKKERS EN KERSTDAGEN. Vanwege den Algemeenen Nederlandschen Bond van Arbeiders in het Bakkers-, chocolade- en suiker- bewerkingsbedrijf wordt aan broodfabrikanten en bak kerspatroons een rondschrijven gezonden, waarin vrien delijk wordt verzocht op den tweeden Kerstdag niet te laten bakken of bezorgen, den arbeid zoodanig te regelen, dat feestdagen als deze een lust in plaats van een last voor de gezellen zijn en na een redelijken arbeidsdag voor meerdere productie, die vergoeding j te verstrekken, waarop zij recht hebben. EEN CONCERT IN IIET ZIEKENHUIS. Gisteravond, van half acht tot kwart na negen, heeft er voor patiënten en zusters in het stedelijk zie kenhuis, dank zij de bereidwilligheid van enkele stad genooten, een concert plaats gehad, dat heel wat mu zikaal genot en geestelijke verkwikking heeft gege ven. Voor de nieuw aangekochte! piano zat me vrouw LeopoldDraper, dr. Leopold speelde viool eu de heer Maschhaupt violoncel en met z'n drieën voer- 1NLICHTINGEN GEVRAAGD. De Officier van Justitie alhier bericht, dat er in den namiddag van Zaterdag 17 December j.l., drijvende in het Noord-Hollandsch kanaal, is gevonden onder de gemeente Akersloot een jonggeboren kindje van het vrouwelijk geslacht. Zij, die inlichtingen kunnen verschaffen worden beleefd verzocht zich te vervoegen aan het parket. ENGELAND. De liberalen winnen tot dusverre 23 zetels, de unionisten 28, de arbeiderspartij 4. BELGIë. Hoewel prinses Louise de eenige van de erfgenamen van wijten koning Leopold is, die elke minnelijke schikking in de erfeniskwesties afwijst en een aantal pijnlijke processen aanhangig heeft ge maakt, is ze toch van Parijs naar Brussel gereisd en heeft niet alleen met haar advocaten geconfereerd, maar op het graf harer moeder een krans gelegd, waarop „mijn dierbare innig geliefde moeder" en op dat van haar vader (die Zaterdag een jaar geleden overleed) een palm met er op „gewijd uit kinderlijke trouw. Langen tijd heeft zij in de grafkapel gebe den. Aan het tuinhek van het koninklijk paleis gaf zij voor den koning en de koningin elk een visitekaar tje af, maar wachtte niet of men haar ook verzocht binnen te komen zij moest naar haar advocaten. Gemengde mededeelingen. DE MOORDENAAR GEVAT? Te Berlijn vond men de vorige week het lijk van een vrouw die zeer rijk en zeer bang was, zoo bang zelfs, dat ze geen dienstmeisje in huis durfde nemen. Blijk baar was de vrouw vermoord. De moordenaar scheen bijzonder slim te zijn: hij had handschoenen aange trokken, om te voorkomen, dat zijn vingerafdruk ken hem zouden verraden, hij had. de stem van de vermoorde met groote nauwkeurigheid nagebootst enz. De politie stelde alles in het werk om hem te vin den. Zij meent hem thans te hebben in de persoon van. een 29-jarig koetsier, Otto Schulze, die wel is waar alle schuld ontkent, maar tegen wien pleiten verschillende met elkaar strijdige verklaringen en. graszaadkorrels, welke in den revolver zijn gevonden, die de moordenaar had achtergelaten, en welke ook in het nachtverblijf van den koetsier aanwezig' waren' DE ZWARTE HAND. Men heeft de statuten van de bende van „De Zwar te Hand" in Amerika gevonden, waarin o. rn. blijkt, dat onbetrouwbare personen uit de vereeniging gezet en op den rug gebrandmerkt worden. Gebrandmerkt wordt ook hij die op eigen houtje een beleediging van een lid der bende wreekt, in plaats van de zaak aan een eereraad te onderwerpen, of die een in gevaar be vindend collega in den steek laat. Familiebetrekkin gen worden buiten spel gelaten er zijn slechts le den der bende met gelijke rechten en gelijken eerbied voor den leider. Verboden is1 het allen hartstochtelijk te spelen en zich te bedrinken en met vrij zware straf fen wordt bij overtreding gedreigd, zelfs met uitzet ting uit de bende. ANTONIUS, DE ZIEKENGENEZER. Miss Eddy, die overleden is, heeft in België een op volger gekregen. De man heeft vroeger als mijnwer ker in Duitschland, Frankrijk en Rusland gereisd. Hij is een planteneter uit overtuiging, groot, mager met grijze stoppels op hoofd en kin. Als hij niet ge neest, pruimt hij tabak. Hoe hij geneest, kan niemand begrijpen. Maar dat hij geneest, wordt aangenomen. Hij zelf zegt dat hij die genezende kracht uit de lucht haalt, hij behoeft slechts de handen uittestrek ken om in zijn vingers de stroomen der gezondheid te ontvangen, die hij dan op de zieke menschen over brengt. Eén ding vraagt hij slechts: onvoorwaardelijk geloof, maar geen geld. Honderdzestigduizend menschen hebben er bij de regeering op aangedrongen om den tempel van deze man, staande te Jemeppe aan de Maas dezelfde rech ten te verteenen als welke de kerk heeft. De man houdt er als opperpriester een gymnasium-leeraar uit Luik op na. POLITIE-AGENTEN VERMOORD. Te Londen zijn drie politie-agenten overleden ten gevolge van verwondingen door misdadigers aange bracht, die bij een poging tot diefstal in een juweliers- zaak, waar wel voor 120.000 gulden aan kostbare steenen lag, verrast werden. Acht personen, die gearresteerd werden, werden op een vrouw na weer op vrije voeten gesteld. CHOLERA. Te Constantinopel werden 43 menschen door de cholera aangetast. Er zijn 29 dooden. WORSTVERGIFTIGING. Te Protivin (Boheme) zijn' honderd vijftig personen tengevolge van het gebruik van bedorven worst ernstig ziek geworden. LAATSTE BERICHTEN. LANDBOUW VERGADERING. SCLIAGEN, 19 Dec. Heden vergaderde de veree niging van oudleerlingen der rijksland'bouwwinter- school alhier. De vergadering was matig bezocht. Uit het jaarverslag bleek dat de vereeniging 86 leden telt. De rekening gaf aan in uitgaaf 265.09 en een batig saldo van 117.32. De begroeting werd vastgesteld op 365. Herkozen tot secretaris-penningmeester werd de heer P. Hopman. Besloten werd het 121/2 jarig bestaan der vereeni ging in het laatst van Mei te Schagen te vieren. Een uitvoerig verslag zal morgen worden opgenomen. AARDBEVING IN SALVADOR. LONDEN, 19 Dec. (V. D.) Uit Port Limon in Costa Rica wordt gemeld dat tengevolge van een aardbeving- een eiland in het meer Ilopango plotseling verdween. 70 Families, 170 personen omvattend, kwamen om het leven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2