Dr. FRED. VAN EEDEN spreekt niet op 21 Jan., maar op 6 Jan. a.s. Hofjuwelier, Mient 22. Telefoon 440. Proefstoiletjes, DE VRIEND VAN DEN HUIZE Stroo! Stroo! Firma JOH. F. MORRA t. Jongste bediende Grootwerker, Huishoudster gouden Lorgnet in étui. Puik HAVER- en CERSTFSMOfl f1350 RÖGCESIROQ af 13.00 2e IMIste en ïsrgiTorderd Leerlinge. verscheidene perceelen Hout, Grootwerker. V. D. K. Z. O. S. Bericht de ontvangst van een rijke keuze gewaarborgde gou 7en KETTINGEN, ZEGELRINGEN, ZENITH HOR LOGES met 5 jaar garantie, en een groote sorteering in ZILVERWERK in oude stijlen. r 1 Alles zeer geschikt voor SCerstmisgeschenkeni f 1 SER-WATER ADVERTENTIE N. 10 CENT, ter kennismaking, Tel. 286. W. G. E VALK, Faillissement DIRK SANDERS JONGMENSCH gevraagd. een KEUKENMEID. Gemeente les In de Maleische taal. gemeubileerde zit- en slaapkamer met pension. KANTOOR te ALKMAAR M@de§. Hoeden. Werkster gevraagd 37 Snees BOUWLAND, Verloren een OlNTDBR-WIiTS PRINS Az., Oudegraeht 285b. Na een langdurig lijden overleed te Leiden onze geliefde éénige Broeder en Zwager A. H. ADRIAN!, dankbetuiging. Filiaal: STATIONSSTRAAT ROELANTS' SCHEURKALENDER in zeer groote verscheidenheid. Prijs vanaf 30 Cents. X3NT IF^-^LXSJKLEïrSr. per lOOO pond. Netto contant af pakhuis, en zoolang de voorraad strekt verkrijgbaar bif de te ALKMAAR Gevraagd voor eene dame: gevraagd op een om dadelijk in dienst te treden. Alkm. Huishoud- en Industrieschool. UiTde H«ND TE KOOP: Voor de Kerstdagen wordt een ieder aanbevolen „DE LANDBOUW' niet te verzuimen. Daar wordt een Extra Uitstalling gemaakt waar beslist ieder gebruik van kan maken. Leest en herleest elke advertentie in deze courant vermeld. Om u te bewijzen dat concurrentie onmogelijk is, zonder bluf ot gezwets, let men goed op. Wat hier vermeld wordt, wordt ook geleverd. Als men haalt l12 pond heerlijk KOEVET van 60 ct., dan krijgt men een cadeau van 18 ct., dus dan wordt het eigenlijk 42 ct. de l12 pond of 28 ct. de 5 ons. Noem eens op bij wien zoo goedkoop en best? Alleen „DE LANDBOUW". NAGELKAAS, haal 312 pond heerlijke Nagelkaas voor 56 ct, met een cadeau van 18 ct., kost dus 38 ct., dus 11 cent de 5 ons. Bij wien zoo goedkoop en best Alleen „DE LANDBOUW". 2 pond fijne OUDE WITTE KAAS 50 ct. met cadeau van 18 ct„ is eigenlijk 32 ct„ dus 16 ct. de 5 ons, u moet het zien, het ligt voor de glazen. Vergelijk het maar met andere van 30 ct. de 5 ons. De BOTER is beslist fijn; 5© ct. een pond Boter, 18 ct. er af voor cadeau is 32 ct. de 5 ons. Bij wien zoo best en goedkoop? Alleen ei nei gens anders dan „DE LANDBOUW". Kortom nog veel meer bespottelijke prijzen voor degelijke kwalteiten: Fijne oude COMMISSIEKAAS f 1.50 p. stuk, prachtige belegen COMMISSIEKAAS f 1.40 p, stuk, Zeldzaam fijne oude EDAMMERKAAS f 1 00 per stuk, prachtige EDAMMERKAAS 90 ets. per stuk heerlijke EDAMMERKAAS 80 ets per stuk Zeer goede EDAMMERKAAS 70 ets. p. stuk. lekkere oude EDAMMERKAASJES 60 ets. p. stuk' goede EDAMMERKAASJES 50 ct. p. stuk, eu dan nog een partij RECLAMEKAASJES 35 ct. p. st' Op al «leze soorten worden eadeanx toegegeven, uitzoeken uit 16 verschillende cadvanx voor «Ie glazen vermeld. "«SHE BELEEFD AANBEVELEND, lOEÏ DIBLKCTÏB DKR. LjANDEOUW. ■A T .T .F! XX^GHEirsr IS DE 33:00>TJ GBOPE IVD LEIDSCHE KAAS, 2 pond voor 60 ets., 18 ets. er af voor cadeau is 42 ets,, dus 21 ets. een pond heerlijke Leidsche Kaas; een EDAMMER KAASJE van 35 ets. en een kalfpond KOEYET of iets anders van 20 ets. is 55 ets. en 18 ets. er af, blijft 37 ets. Dit is alleen te krijgen in „DE LANDBOUW/' Het KOEYET beslist het fijnste, staat steeds onder controle, kost 40 ets. de 5 5 pond 38 ets en 10 pond 35 ets de 5 ons, alleen in „de Landbouw", ons, D. LEVERT, 17 D#c 19 Dec Ir BOEKHOUDEN en aanverwante vakken ter opleiding voor praktijk en examens. AMSTERDAMSOHE BEURS. Opgave van het NOORDHODLANDSCH LANPBOUWCREDEET. Vsordam, C 11, Alkmaar. Koer» van Bta&tslocningen NEDERLAND. Ned. Werkel. Schuld BUITENLAND. Bulgarije Tabaksleening Braeiliè' Funding Mexico binnenl. Japan Oostenrijk Jan. Juli Rusland Hope Consol 1906 1894 6e Em. Iwang Dombr. Financ. en Indastr. ondernemingen enz. Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollanaseh Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij resc. aand. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winatbew Westersuiker pCt. 21/, 5 6 5 i 4 4 4 6 4 4Vj pref. A'dam Deli A'dam Langkat Idem A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Langkat tabak A Medan N. Asaha* tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Eb Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Ketahoen Gew. Pref. Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Steels Comm. Car Foundry Coram Amerik. Stoomv.-Mij. Marin Comm. Preferent Marinebonds pCt, 4% Peru Comm. aand. div. Preferent Spoorwegleoningen. Holl. I J. Sp.-Mij. Mij. tot expl. van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA. Atcb. Top. Cert. v. Convert Bd. pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. Aand. div. Erie Comm. Kansas City South. Com. ii ii pref. Mis K. Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v. Rock Island Comm. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert, v, Wabash Comm. POLEN, Warschau Weenen RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt. 4 729/16 973/16 108% 91 981/4 89 89V, 99 881/, 95 100 98 181V, 1161/a 147V, 117 140 665 310 369 48 1013/4 594 45 i 29 252 631/, 391 478 240 278 430% 205 161i/s 1031/, 119 175 2961/, 842 1041/, 631/4 22 28V, 739/!6 50 v, 160 5s/lg 163A 64 10 371/4 773/8 85 214 1001/s 1047/8 281/, 273/s 30% 651/, 8H/4 40% 97 29Vs 113% 243% 171% 16% 218 723/8 48% 921% 89 89% 99% 181% 1161% 1473/8 116.50 140 675 312 370 4Q 102% 455% 254 64 890 481 244 277 428 201 160% 1031/8 118% 1757/a 292 845 105 637/3 213/6 28% 743/g 511/6 5% 16% 64 10 37% 86 101% 293/s 273/6 305/6 65% 31% 40% 101% 80% 115 257/8 172% 16% Premieieeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam 3 108% Gemeente-cred. 8 1003% BELGIË. Antwerpen 1S87 21/, 96 969/i6 HONGARIJE. Theiss 4 160 16 OOSTENRIJK. Staat8leeuing 1860 5 169 16 RUSLAND 1864 5 764 76 Koers van het geld. Prolongatie 3T/8 pCt. Mededeelingen. Over het algemeen kenmerkte de markt zich heden wederom door een lusteloos aanzien, waartoe de a.s. beursvacantie-dagen zeer zeker mede werken. Oliewaarden op circa vorige prijzen geopend, liepen daarna iets terug om op ongeveer de openisgs- prijzen te sluiten. Een willige houding bestond er voor Dordtsehe Petroleum, welke opliepen tot 164, na beurs 168, op geruchten dat de Koninklijke de Dordt sehe zouden overnemen. Tabakken en Kubber in vas te stemming. Voor de Indische Mijnmarkt waren Gloemboeks zeer willig; Zaterdag verhandeld van 310—315 liepen ze heden op tot pl. m. 336380. Cul- turen geheel verlaten. Staatsfondsen ongeanimeerd. BUEGEELIJKE STAND VAN ALKMAAR. GEBOEEN 17 Dec. Petrus Johannes, z. v. Petrus Punt en An- tonia Gerarda van Eist. Gerrit, z. v. Gerrit Buijsman en Trijntje Kemps. 18 Dec. Geertruida Maria, d. v. Arie Euiter en Geer- truida Obdam. Willemina Agnetlia, d. v. Jens Stuart en Maria Sophia van Kruistum. OVEELEDEN 18 Doe. IJda Blaauboer, wed. Dirk Overtoom, 68 jr., wonende te Schagen. 19 Naatje Veis, 7 weken. Marktberichten. ALKMAAE19 Dec. 1910. Aangevoerd 9 Koeien en Ossen f 240 a 30078 vette Kalveren f 40 a 110. p. pond f 0,90 a 1,32 nucht. Kalveren f 10, a 26,366 Schapen f 20,a 33,—, 0 lammeren f a f 342 vette Varkens f 0,48 a 0,per K.G., 25 magere id. f 18,a f 26, BEOEK OP LANGEDIJK17 Dec. Heden werd besteed voorbloemkool le soort f 0.a 0.2e soort f 0.— a 0,reuzenbloemkool f 2,a 6, Eoode kool f 3.a 10.0, gele kool f 2.a 4.80, witte kool f 2.— a f 3.zilveruien f 0.a 0, uien f 2.20 a 2.45, Bieten f 0.Wortelen ct. NOOEDSCHAEWOUDE, 17 Dec. Grove uien f2.— a 2.40, roodekool f 11.50 a 12.60, 2e soort f 9.25 a 10.75, kleine f 1.90 a 9.gelekool f 5.50 a 6.2e soort f 4.20 a 5.kleinere f 1.60 a 4.Deensche witte f 5.25 a 6.2e soort f 4,25 a 4,90, kleinere f 1.50 a 4,—. Ingezonden Mededeelingen. 26 cent per heele kruik. Het beste middel tegen hoest, ver- kondheid, maagzuur en intinenza. TELEGKAFISCIi WEEEBEEICHT. Naar waarnemingen verricht in den morgen van 19" December. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt. O VEEZICHT. (Geldig tot den avond van 20 December). In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 772.2 te St. Mathieu. De laagste stand van den barometer 746.7 te Sey- disfjord. VERWACHTING. Meest matige zuidwestelijke tot westelijken wind. zwaar bewolkt of betrokken, weinig regen, zelfde tem peratuur. KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. Sedert Zaterdag zijn nagenoeg overal de barome ters sterk gerezen onder invloed van het hoog in het zuidwesten, dat zich N. O. waarts uitbreidde. De laagste standen vindt men in het noorden. De baronie-1 ter blijft bij ons staan. Meest betrokken eenigszins re-' genachtig weer is te verwachten. De temperatuur bleef overal nog boven normaal. M. 2de Luit der Genie, in den ouderdom van 20 jaren. G. M. LINDEBOOM—ADRIANI. Oudorp, 18 Dec. Dr. J. LINDEBOOM. Volstrekt eenige kennisgeving. HA N KBETUIGING Aan de Directrice en alle Zusters (verpleegsters) van het Stads-Ziekenliuis voor de goede en zorgvul dige behandeling, tijdens de ziekte en bij het overlijden aan onze jongste dochter en zuster bewezen. Inzonderheid aan den Zeergeleerden Heer Dr. WI- CHEEINK voor de goede behandeling tijdens hare langdurige ziekte bewezen ook een woord van dank aan Ds. VINKE voor de troostvolle woorden tot haar gesproken. Uit aller naam, C. VERREIJ, Echtgenoote en Kinderen. Alkmaar, 19 December 1910. Aan onze buren, vrienden en bekenden, zoowel bui ten als in de stad, voor de vele blijken van waar deering bij het overlijden onzer jongste dochter WOUTERIJNTJE bewezen. Uit aller naam, C. VERREIJ, Echtgenoote en Kinderen. Alkmaar, 19 December 1910. dagelijks hij VERKRIJGBAAR IN ALLE BOEKWINKELS: Heden overleed, tot onze diepe droefheid, na een smartelijk, doch geduldig lijden, in het St. Elisabeth gesticht alhier, onze lieve moeder, behuwd- en groot moeder, Mej. IJDA BEAAlïBOER, wed. van den heer W. MAREES, in den ouderdom van 68 jaar. Alkmaar. Anna Paulowna. G. VAN OS. F. G. E. VAN OSv. o. Veen en kinderen. P. BAKKER. C. E. BAKKER-Marees en kind. Alkmaar, 18 Dec. 1910. te ALKMAAR. De ondergeteekende, Curator in bovengenoemd fail lissement, brengt hiermede ter Uwer kennis dat 1°. de termijn, vóór welks afloop de schuldvorderingen ingediend moeten worden, den 6 Januari a.s. eindigt 20. dat de verificatie-vergadering zal plaats hebben op Woensdag clen 25 Januari a.s., des voormiddags te elf uur, in het Gerechtsgebouw te Alkmaar. De Curator voornoemd Luttik Oudorp 36. Mr. A. DORBECK. Liefst INTERN als DEELGENOOT, beschikkende over :t A 4 «luizend gulden, om een gevestigden RIJWIELIIAADEL, (buiten de stad) uit te breiden. Genegen eenige administratie te voeren en 't vak te leeren. Gelegenheid later de zaak over te nemen. Ka pitaal gewaarborgd en goede vooruitzichten. Ontlers of voogden mogen voor luimicr jarige toezicht op de zaak houden. Brieven met eenige persoonsbeschrijving worden in gewacht onder lett. D 181, bureau van dit blad. De eenige uitdeelingslijst in liet laillissement van JACOB WIJTE, zonder beroep te Alkmaar, is heden door mij ter Griffie der Rechtbank te Alkmaar gedeponeerd ter inzage gedurende tien dagen. Alkmaar, De Curator, 17 Dec. 1910. VERHOEFF. Mevr. P. DE vraagt tegen 1 LANGE P.Bzn., Februari 1911, Langestraat 48, Goed bespr. PERS. hiedt z. a. als liefst om H.H. BAKKERS te bezoeken. Br. fr. motto „Reiziger", bureau van dit blad. i» O, O M O O Vroolijke gezichten! ziet men geregeld bij het aankoopen van een naai machine, uit denAlkmaarschen Naaimachinehandel, en waarom? omdat men ze in alle prijzen kan krijgen. Voor f 18 een hagelnieuwe Handmachine, met 8 jaar garantie, 2 draadhandmacliines vanaf f 5, ook door en door gegarandeerd. Speciale in- riehting voor reparatie. Telefoon 236. Aanbevelend, A. HLLDERING. De Deurwaarder J. G. KLEIN te Alkmaar, zal op Dins«lag 3 Januari 1911, 's morgens 10 nnr voor de gemeente Alkmaar, te beginnen bij de houtzagerij „de Simson" aan den Frieschenweg, aldaar, pnhliek verkoopen waaronder zware en lichte op stam staande IEPEN en andere hoornen, verder zwaar HAK- en BRANDHOUT. De perceelen staan of zijn gelegenFriescheweg, Geesterhout, Kennemersingel, Westerweg, Westerhout, Begraafplaats, Heiloërstraatweg, Kruislaan, bij de Heiloërbrug, Kennemerpark en Baansingel. Inlichtingen worden desverlangd dagelijks gegeven door den Opzichter over den Hout en de plantsoenen, B. HOEK te Alkmaar. Een PERSOON vraagt Br. fr. letter E 181, bureau van dit blad. Brieven met prijsopgave onder letter C 181, bureau van dit blad. Eigenhandig geschreven brieven worden ingewacht nder lett G 181 aan het bureau v. d. blad. Firma GERR. FORTUIN, Purmereiul, vraagt een prima voor Purmerend, welke eventueel ook gene» gen is te Nfjmegeu te werken. GEVRAAGD VELTIiniJS BROUWER, Payglop 19. ALK- MAAR. voor meer«lere «lagen in «le week. Adres: Oudegracfit 263. GEVRAAGD tegen 9 Januari een DIENST MEISJE van 's morgens half zeven tot half negen en 's avonds van vier tot zes uur. Zich aan te mel den bij de Directie. gevraagtlmet de boerderij bekend. Br. fr. letter IT 181 Boekh. HERMs. COSTER ZOON, Alkmaar. aan de Snijdersloot onder de gemeente OUDKARSPEL nabij KOEDIJK. Te bevragen bij H. LAMMERSCHAAG, Kanaalkade te Alkmaar. Verzoeke beleeftl terugbezorging, Lauge- straat 65.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3