De Lange de Moraaz, Mooi Bovenhuis Rookt steeds s Ooit Mill r A. IMHüLSEN, FNIDSEN 84. ALKMAAR. PIANO ,s. O Neemt Uwe kinderen mede! Firma KEG® C. YERHEUS, Uurwerkmaker, Bouwterrein levert goed werk Contante betaling. HERMs. COSTER en Zn., P. Oudes, Ridderstraat, Alkmaar, 100 Me kaarten met enveloppen TE HUUR Voordam, C I. KOOPMANS WINTERDIENST van I Nov. -I Maart. Geïllustreerde Familie-Kalender De prijs is slechts VEERTIG CENTS. Langestraat 103, Edammer Kaas, Boekweitenmeei, Stoomrelfabriekjrso" FEUILLETON. Een kieiche zending. Goedkoope retours AlkmaarAmsterdam. Ie Kajuit f 0 70 Drie dagen geldig. 2e Kajuit f 0 45 WIEGAM T's PIANOH ANDEL, KALVEKSTRAAT 56, AMSTERDAM. HET WITTE KRUIS, geeft Loten gelijk aan l|20 Staatslot, Vraagt AG1NTEN in geheel Noord-Holland. Allen, die bij ons hunne inkoopen komen doen, ontvangen een geschenk van den Kerstboom, gedurende de geheele week tot en met 24 Dec> |H Bossert en Zn Huigbrouwerstraat, hk- Laat REPARATIE-INRICHTING. aan den West er weg, Nassau!aan en Egmonderstraat. heerlijke TULBAND, JAC. BRUGMAN, mot g atis in kleuren gedrukte wandkalender 40 cent - De STOOM WflSCH- ei STR1JKINRICHTIHG - „De Eendracht", Behalve de korting bjj hoeveel heden van vijf en tien hectoliter volgens prijscourant toegestaan, wordt door de ondergeteekenden bovendien voor contante beta ling op all© kolenprijzen hunner prijscourant van 1 Oc tober 1910 (niet op cokes) 5°|0 korting gegeven. Onder contant wordt uitsluitend verstaan, betaling bij bestelling of afle vering. De c >kesprijzen worden geregeld naar die der Alkm. gasfabriek, en magazijnkoningsstraat. WARENDORF's Franco per post 47 Ct. Voordam C 9, ALKMAAR, Telet. No. 3. Q7. CENT, Wil men een heerlijke zware haal die nit „DE BONTE KOE", Langestraat Alkmaar, h f 1.10 per stak. Fijne ouderwets gemaakte EDAMMER KAAS f 1.25 per stuk. NEDF.RL4ND5CHE INDUSTRIE der NATUUR WOLLEN ONDERGOEDEREN fïflDQNTIF IEDER'STUK DAT KRIMT Urm Hl 1 I IC WORDT TERUfiOENOMEN iKflfiTEn VALTON ZONEN «MsfÉRDAf WBhL Van ALKMAAR QTJ - 8 -- 10 2.30 6 uur. Van AMSTERDAM 6.30 - 9.30 - 2.15 -4 - \ïT) uur Alleen op Zondag. liet meest bekende en soliedste Adres voor het aanschaffen of "ruilen van een Zeer billijke prijsnoteering. Soliede garantie. PIANO'S IN HUUR vanaf 1 3.per maand. OBLIGATIE MAATSCHAPPIJ, - ACHTERSTRAAT B 21 - Te bevragen bij A- O. DEN BOESTERD, Toussaintatr.9. Stoomdrukkerij W. ^EDERKOORN, der Firma de Wed. Jb. KES ZONEN Bergerhout, Yisscherslaan E 1, Alkmaar, INHOUD Ieder kooper ontvangt tevens gratis a. Het Sportboek, handleiding voor de meeste sportspelen, bewerkt door J. H. A. J0CK1N, b. een praktische Zakalmanak voor 1911 in fraai omslag. Correspondenten van de Utrechtsche Algemeene Brandwaarborg- Maatschappij, verzekeren tegen IMllJfDSt'II AüK. bij tie G BOOTH K Kit li. Aanbevelend W. DK WAAK. uw Juweelen, Bloedkoralen, Kettings, Goud en Zilver in het Goudmagazijn van daar krijgt u de hoogste waarde. Men lette s.v.p. op den Naam en Winkel van I». OUDES, in de RIDDERSTRAAT. «MD te=>X OQ Alleen verkrijghaai bij r le soort zuivere onder "controle van het station voor Maalderij en Bakkerij te Wageningen. Keenwarden. UIT HET ZWEEDSCHj VAN TOR IIEDBERG.' 12) Maar nu kwam oom Klaas tusschenbeide. „Wacht maar, ik zal 't wel in, orde brengen," zeide hij kalmeerend tot de verschrikte Christien. „Ja, asjeblieft, groet hen van mij en verzoek hun, een anderen keer terug te komen!. riep zijn vriend hem achterna, met een verlicht hart zich weer uit strekkende op de sofa. Toen oom Klaas het huis uittrad, vond hij het heele gezelschap reeds afgestapt: zeven dames en een jonge heer, die er wat bedrukt uitzag, terwijl de dames daar entegen tamelijk uitgelaten schenen. Ze waren allen nog min of meer jong, op ééne na, een oude dame wie het aan te zien was, dat zij niet voor de eerste maal als chaperonne dienst deed. Op haar trad oom Klaas toe, stelde zich zelf voor en legde den toestand uit. Het speet de oude dame zeer, dat zij zoo ongelegen kwamen; ze deden een rijtoer en hadden gedacht hier een poosje te blijven, terwijl de paarden wat uitrust ten. Maar ze z-ouden nu natuurlijk terstond verder gaan. Het bleek echter, dat het rijtuig reeds naar den Stal gereden was en onder den indruk van de teleur stelling, die op aller gezicht te lezen was, kon oom Klaas wel niet anders doen dan het gezelschap uit naam van den heer des huizes welkom te heeten. En nadat een algemeene voorstelling had plaats gehad, verspreidden zich de jongere dames, geëscor teerd door den zwijgenden jongen heer door den tuin, terwijl oom. Klaas bij de oude dame bleef, die. niemand anders bleek te zijn dan de eigenares van Bysater. „Och, die jeugd!" zeide de oude vrouw, het hoofd schuddend, ,,'t Is heerlijk, eens eventjes uit het ge babbel te zijn, ik ben er haast duizelig van. Die jonge meisjes tegenwoordig hebben een drukte, dat een an- Desvcrk. gemakkelijke betalingsconditiën. S4F" Vraagt eens prijsopgaaf. BELEEFD NOODIGEN WIJ U TOT EEN BEZOEK UIT. Bijkantoor gevestigd te ALKMAAR. Franco brieven onder letter B 181 bureau van dit blad. Kerstboom. Repareeren van Gouden-, Zilveren- en Fantasie-artikelen. Vernikkelen, verzil veren, vergulden, bronzen. Verzetten van edelsteenen. Graveeren in glas en metaal. Insignes en medailles. Naast VROOM DREESMANN. - EERSTE KLAS Accurate regeling. Degelijke garantie. der er al moe van wordt met er naar te luisteren en te zien. Dat was in mijn jonge jaren heel anders!" De oude dame bleek niet zoo zacht in haar oordeel, als in h aar voorkomen, maar daar zij een aardige ma nier van vertellen had, bleef oom Klaas haar vrp ge duldig- gezelschap houden. Na een poosje kwam Hanna. zeggen, dat zij in de berceau achter het huis de tafel gedekt had en hem vragen de gasten daarheen te roepen. De jonge dames waren weldra bijeen, maar de jon ge heer bleek spoorloos verdwenen. En toen zij allen in de berceau waren, kwam Hanna met de koffie. Hare verschijning wekte dadelijk een algemeene en zich niet zeer beleef dl uitende nieuwsgierigheid; in 't eerst bemerkte zij dat niet, maar scheen zij zich te verwonderen over de plotselinge stilte, het geheim zinnige fluisteren en over het.kijken naar haar, tot het haar plotseling- duidelijk werd. Toen wierp zij een snellen blik op oom Klaas. Hij ontweek dien en er kwam een vreemde trek om haar mond. Zij hield zich echter dapper, diende de koffie rond en ging kalm heen. Toen zij weg was, heerschte er verder een gedrukte stemming. Oom Klaas scheen ontevreden en deed niet de minste poging dat te verbergen. En zoodra de koffie op was, gaf de oude dame het teeken tot op breken. Toen de wagen weer klaar stond, dook plotseling de jonge heer weer op, blijkbaar wat opgewekter dan toen hij kwam; Hij had een sigaar gerookt en genoten van zijn gestolen rustuurtje. 't Rijtuig werd weer volgepakt, de parasols werden opgestoken en tot wederkeerige verlichting reed men heen. Oom Klaas groette nog even en keerde zich om, ontevreden en boos. Hij liep in de richting van de berceau, uitkijkende naar Hanna. Daar kwam zij werkelijk aan met het" koffieservies. Zij had roode oogen en liep hem met een schuwen blik vlug voorbij. Hij wilde wat tot haar zeggen, maar kwam'er niet toe. Hij bleef haar nakijken tot zij in de keuken ver dween. Toen ging hij, nog- meer uit zijn humeur, den VOOR HET KERSTFEEST gevuld met Amandelpers, in zuivere natuurboter gebakken vanaf f 0.75 tot fl.50. Zeer fijne zoete KRENTEBROODEN vanaf f 0.50 tot f 1.00. HOORNSCHE BROEDER vanat f 0.75 tot f 1.35, worden in nette verpakking door geheel het Rijk verzonden. BELEEFD AANBEVELEND, Kindenlaan 01 Alkmaar. tuin in. Zijn toorn en verbittering zochten een uitweg boos te worden op die menschen, die nu al weer ver weg waren, leek hem vrij nutteloos boos op zich zelf wat onrechtvaardig en op het meisje - hij zou willen dat hij het kon, maar dat ging- toch niet. 't Ar me kind, ze had zelfs geschreid! Maar op eens vond hij een zondebok. Hij keerde zich bruusk om en liep met den stormpas Tiaar 't huis terug, de trap op naar de kamer van den zieke. Deze ontving liem met een vragenden blik. „Wat zie je er boos uit waarom deedt je ook niet wat ik je zei en stuurde ze weg? Een anderen keer zul je het je geen tweemaal laten zeggen." Hij lachte zegevierend, blij, dat zijn verstandige vriend er eens ingeloopen was. Maar deze ging vlak voor hem staan, met gefronste wenkbrauwen, ditmaal in ernst boos. „Houd maar op nu heb ik je eens wat te zeggen. En dat is, dat je je gedraag-t als een oude gewetenloo- ze schurk!" De zegevierende uitdrukking»verdween van 't gezicht van den ouden heer en maakte plaats voor een onrus tige en pijnlijke. Hij greep met een vertrokken gezicht naar zijn been. „Als je dan werkelijk van plan bent, dat zotte voor nemen om met dat meisje te trouwen, uit te voeren, waarom verloof je je dan niet met haar, in plaats van haar zooals nu bloot te stellen aan de babbelzucht van iedereen? Ja, dat vraag ik je waarom verloof je je dan niet met haar?" „Klaas, bedenk toch, dat ik het podagra heb!" antwoordde de zieke jammerende. Hij verlangde zoo zeer, zijn vriend1 weer in zijn humeur te brengen, dat hij het zoo geschuwde woord podagra gebruikte. Maar oom Klaas was niet zoo gemakkelijk te han- teeren hij zei wat hij op het hart had en dat was niet weinig. De oude heer hoorde het in 't begin heel onderda nig aan, maar werd van lieverlede ook boos; hij ver schanste zich hardnekkig achter zijn podagra, maar hij het zoo geschuwde woord opdagra gebruikte. keurig bedrukt Sell outcast mat. tegen €ONCl!RREERENDE PRIJZEN. Alkmaar, 1 October 1910. Volledige kalender met plaats voor notities, Kas boek enz., Novellen van F. DE SINCLAIRBER NARD CANTER, FELIX HAGEMAN, B. STICH TER G. A. VAN SCHOUWENPlaten naar Jan Vermeer, Jozef Israels, Prof. Dupont, Rembrandt, enz. enz. Een album «Ier meest bekende Volkslie deren, muziek en tekst. VOORHANDEN in den Boekhandel der N.V. Boek- en Handelsdrukkerij, v.h. mak en vertrouwd, flinke maat, bij D. B L A A U W, Baangracht. dat hij niets meer weten wilde van trouwen en al, hij had genoeg van de vrouwen, hij wou ze niet meer zien, maar hij wou de dagen die hem nog restten ten minste in vrede doorbrengen. Nu viel oom Klaas' toorn nog- gauwer dan hij opge komen was. Hij zag zijn vriend scherp aan en zei: „weet je wel wat je zegt?" De ander stoof op. „Ja zeker weet ik wel wat ik zeg. En laat me nu met vrede! Ik heb het podagra, hoor je po-da-gra Oom Klaas ging heen. Hij ging naar buiten en deed een groot,e wandeling-, in een stralend humeur; hij floot zachtjes voor zich heen en was in een voort durende verwondering over de merkwaardige lente. Nog altijd in datzelfde humeur kwam hij den vol genden morgen betreden aan 't ontbijt. Maar toen hij de deur opendeed1, stondi hij heel verrast en niet juist aangenaam verrast. Daar zat de zieke van den vori- gen dag, niet als toen in kamerjapon en pantoffels, maar keurig uitgedost in een keurig voorjaraspak, met glimmend gepoetste lax-azen aan, en met zijn jeug-digste gezicht. „Wat nu, jij beneden?" Zooals je ziet. Dat verwachtte je niet, hé?" „Hoe is het met het podagra „Rheumatiekverbeterde de oude heer scherp. O, over zoo'n bagatel praten we niet 't is heelemaal over!" Oom Klaas schudde wantrouwig het hoofd. „Ik verzeker je, 't is heelemaal beter. Ik zei je im mers dadelijk al, dat het heelemaal overbodig was, dat je er zooveel notitie van nam?" „Zoo, deed ik dat?" „Ja, was jij het soms niet, die beweerde dat het ja, wat niet al was? Was jij het niet, die mij kamerar rest gaf en je allergewichtigste doktersgezicht zette, waarmee je je patiënten bang maakt om ze des te be ter in je macht te krijgen? O, ik ken je wel, maar troost er je mee, dat je niet de eerste dokter bent, dien ik te slim af was (Wordt vervolgd). Druk N.V. voorh. H«rms. Coster Zoon.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4