DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Honderd en twaalfde Jaargang. 1910. WOENSDAG 21 DECEMBER. Waarschuwing. "BINNENLAND. No. 300 iiifllïf -i>*£ Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk ff,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Dit nummer bestaat uit 2 bladen ALKMAARS COURANT. dRiAV! De ingezetenen der gemeente ALKMAAR worden herinnerd aan art. 14 der Verordening houdende be palingen omtrent het verdeelen der gemeente in wijken en het opmaken van volledige staten der bevolking en liarer huizing (Gemeenteblad No. 90 van 1898) luidende VAN ELKE VERHUIZING BINNEN DE GE MEENTE WORDT BINNEN ACHT DAGEN KENNIS GEGEVEN TER SECRETARIE VAN DE GEMEENTE BIJ VERHUIZING VAN EEN GEZIN, DOOR HET HOOFD VAN HET GEZIN; BIJ VERHUIZING VAN AFZONDERLIJK LE VENDE PERSONEN, DOOR HENZELVEN BIJ VERHUIZING VAN INWONENDE DIENST EN WERKBODEN, DOOR HENZELVEN; BIJ VERHUIZING VAN PERSONEN NAAR IN STELLINGEN, GESTICHTEN, INRICHTINGEN VAN WELKEN AARD OOK, IN WELKE PER SONEN ONDER EENIG BESTUUR SAMENWONEN DOOR DE BESTUURDERS DIER INSTELLINGEN GESTICHTEN OF INRICHTINGEN. Verzuim van de bovenstaande kennisgeving wordt gestraft. ALKMAAR, 21 December. Ziezoo, de Eng'elsche kiezer kan rustig de Kerst- misdagen tegemoet g-aan; hij behoeft niet meer lan ge politieke beschouwingen te lezen en groote politie ke vergaderingen bij te wonen, behoeft niet meer naai de stembus te gaan en wordt derhalve op straat, op zijn werk, in zijn woning niet langer lastig gevallen door mannen en vrouwen en kinderen, die hem trach ten over te halen op een bepaalden candidaat zijn stem uit te brengen. De politiek gaat nu zwijgen, de tijd van het Engelsche, kalme, rustige, huiselijke Kerstfeest breekt aan. In de rubriek buitenland van dit blad vindt men vermeld dat de stand der partijen in het nieuwe La gerhuis, hetwelk 31 Januari zal bijeen komen, de gebruikelijke formaliteiten zal verrichten en 6 Janu ari door den koning zal worden geopend. De oppositie beschikt over 272 stemmen. Bij de verkiezingen in Februari zenden de unionisten 273 afgevaardigden naar het Lagerhuis zij hebben dus een zetel verloren. Men kan dus gerust zeggen, dat deze verkiezingen met al den daaraan verbonden rompslomp geen verandering in den -stand der partij en hebben gebracht en dus wel achterwege hadden kunnen blijven. Maar wie zoo redeneert is geen politi cus; een politicus verklaart U, dat de verkiezingen van buitengewoon veel gewicht zijn geweest en een groot succes voor zijn partij heeft opgeleverd hij moge voor of tegen de regeering zijn. Want dit is wel het verrassende resultaat van deze verkiezingenate men de couranten leest, krijgt men den indruk, dat beide groote partijen volkomen bevredigd zijn. Gij re geering, zoo is de toon 'der oppositie-bladen, moogt de eeuwenoude rechten van het Iloogerhuis niet verkor ten, nu het Engelsche volk U niet krachtig heeft ge steund, nu er zeer veel kiezers van de stembus zijn weggebleven, nu uwe meerderheid afhangt van de gunst der Ieren! heeft uw minister-president niet in 1901 zelf gezegd, dat de liberale partij de regeering met weer in handen zou mogen nemen, dan wanneer zij over een onafhankelijke meerderheid beschikte De liberalen tappen echter een heel anderen drank uit het politieke vaatje: Wij kunnen tevreden zijn over den uitslag, want hij bewijst dat de oppositie on gelijk had met te beweren, dat het land uitspraak zou doen ten haren voordeele en ten nadeele van ons; het is waar onze meerderheid is niet onafhankelijk, maar de lords hebben ons het regeeren onmogelijk gemaakt en de Ieren, van wie wij dan grootendeels afhankelijk zijn, willen ons steunen tegen den strijd der Lords, die hen geen zelfregeering willen geven; en wanneer ge een uitspraak van een der onzen aanhaalt, dan kunnen wij u wijzen op wat, korter geleden, een der uwen heeft gezegd, n.l. Lord Rosebery, die beweerde dat als de regeering ook maar vijf zetels verloor zij haar vetopolitiek niet zou kunnen doorzetten, welnu wij hebben drie zetels gewonnen en hebben dus vol gens de eigen woorden van uwen lord het recht onze politiek door te zetten en gij moet er u nu maar aan gewennen, dat thans voor u, gelijk vroeger zoo vaak voor ons, een nederlaag een nederlaag is. Het spreekt wel van zelf, dat de regeering, die een meerderheid, zij het dan ook geen heel betrouwbare, achter zich heeft, den oogst zoo gauw mogelijk zal binnenhalen. Naar verluidt zal een wetsontwerp, dat zeer gematigd is en den Ieren een nogal beperkt zelfbestuur zal geven, het eerst worden ingediend en dan zal de veto wet worden behandeld. Het heet zelfs, dat de regeering over dit laatste ontwerp geen discus sie zal toelaten, omdat, men anders tijden-s het groote kroningsfeest van den koning in een crisis zou zitten. Maar dat zijn maar losse geruchten. Eén ding is zeker en dat is een economisch onderresultaat van deze politieke verkiezingen: de kwestie der invoering van beschermende rechten, wel ke tot het verkiezingsprogramma der unionisten be hoorde, al is daar wel vreemd mee omgesprongen, is thans van de baan. Voorloopig blijft 'Engeland het land van den vrijhandel. Gelukkig Engeland! EERSTE KAMER, De bijeenroeping van de Eerste Kamer wordt ver wacht tegen Dinsdag-avond 27 dezer, ten einde Don derdag en volgende dagen de Indische begrooting en de begrootingswetten, welke met 1 Januari in wer king moeten treden, af te doen. TWEEDE KAMER. In de zitting- van gisteren werden de algemeene be schouwingen over de marinebegrooting geopend. De heer De Savoruin Lobman (C. II.) besprak het ontslag van vice-admiraal Van den Bosch en de verhouding van den mini-ster tot de Christen- officieren-vereeniging. De aanvrage van gelden voor pantser- en torpedo- booten werd door den heer Hugenholtz behandeld, die klaagde over de stijging der uitgaven voor de marine. Spr. drong aan op verbetering van de positie van verschillende categorieën van schepelingen en besprak den alg. toestand van het personeel, de soldij- en pen sioenregeling en de werkzaamheid van „Het Anker.'' Verder behandelde spr. een reeks klachten van het personeel en verdedigde de weigering van de uitnoo- diging van het Rotterdamsch gemeentebestuur tot schouwburgbezoek. Ook hield spr. beschouwingen over de geestelijke verzorging der schepelingen en noemt 's Ministers verstandhouding met de Christen-Officieren Vereeni ging desorganisatie der marine. De heer de Meester (U. L.) klaagde over de dure plannen van den- Min. en bestreed de rechtmatig heid der berisping, welke de Min. toediende aan de machinisten, die niet verkozen gebruik te maken van de Rotterdamsehe uitnoodiging. Na de bespreking- van eenige regelingen, betreffen de het personeel, behandelde spr. de offieieele verzor ging v-an de geestelijke belangen, waarmede hij weinig- ingenomen is. Nu daarvoor eenmaal subsidie wordt verleend aan vereenigingen, moet er geen onderscheid worden gemaakt en behoorde ook „Geestelijke Bij stand'' subsidie te krijgen voor een modern predikant. De geheele regeling deu£t echter niet en houdt de kiem van ontbinding in. Vervolgens gaf spr. een be schrijving van het geval Warners-Van deix Bosch, waarin hij den minister beschuldigt van weinig tac tisch optreden tegenover een vice-admiraal, dien hij zegt op prijs te stellen. De heer J^a n s e n (U. L.) achtte aanbouw van pantserbooten en torpedobootjagers niet urgent. De heer Tydeman (V. L.)-, bleef de behandeling van den vice-admiraal Van den Bosch ongehoord noemen. De heer Van der Voort v a n Z ij p (A. R.) verdedigde het beleid des1 ministers. Verder heeft dit Kamerlid het voor de middernaeht- zending opgenomen en de aanstelling- van een staats- predikant gevraagd, ook met het oog op den predi kant, die geen leven heeft gehad, hoewel hij geen schuld had. De heer Roodhuyzen (U. L.) sloot zich aan bij de rede van den heer De Meester over het ontslag van vice-admiraal Van den Bosch, hij besprak voorts de kwestie van de tooneelvoorstelling te Rotterdam, hoopte dat de machinisten geen nadeel van deze ge schiedenis zouden ondervinden in hun carrière, en wees er op, dat de minister niet had gerekend op antj- revolutionnairen, die gemoedsbezwaren hadden om naar den schouwburg te gaan; doch dit nam hij den minister ni'et kwalijk, omdat deze nog maar zoo kort tot de anti-revolutionnairen behoort. Ook behandelde spreker de voeding aan boord en daarbij gaf hij den heer Hugenholtz in overweging- eens te bedenken, dat wie thuis het minst gewend is, het meest klaagt. De heer Van Wassenaer vanCatwijclc (C. H.) verdedigde het plan van aanbouw van den min. en was het ten aanzien van den marine-predikant eens met den heer Lohman. Ook hij behandelde de Rotterdamsehe kwestie, voor zooveel de machinisten- betreft. De heer D u y m a e r van Twist A. R.) weersprak het betoog van den heer De Meester over het geval V arnersVan den Bosch. Spreker verde digde den predikant en zeide zich niet te kunnen be grijpen, dat een hoogstaand man zijn ontslag sam om de reden, waarom de admiraal het deed. De heer Thomson (lib.) bestreed de aanvrage van 3 pantserbooten. Den geest op de vloot noemde spr. slecht ;hij somdfe daarvan de oorzaken op. De heer March ant (V. D.) besprak de positie van den vlootpredikant. Hij waarschuwde tegen een staatspredikant. Vervolgens ontstond een vrij heftige woordenwis seling^ tusschen spr. en den Minister over het ontslag van vice-admiraal Van den Bosch. De heer Marchant: De minister heeft b ijde- algemeene beschouwingen gezegd alles te hebben me degedeeld. m 11 ®.^"e r: Mag- ik u wijzen op hetgeen de tijdelijke voorzitter van den ministerraad heeft ge zegd? De heer Ma: reliant: U moogt mij wel herinne ren, maar het wordt er niet' beter op voor u. Minister Heemskerk heeft toen gezegd dat allies was medege deeld tot aan de ontslagaanvrage. De minister knikt bevestigend. De heer Marchant: Dat heeft dus uw hooge goedkeuring. De minister: Tot aan de ontslagaanvrage. De heer Marchant: Wij hebben nu gehoord dat de heer v. d. Bosch in 's ministers kabinet is ge weest op 6 October. De minister: Dat heeft ér niets mede te ma ken. De lieer Marchant: De heer van den Bosch is voorzitter van den Marineraad. De minister: Voor een geheel andere zaak! De heer Marchant: Dat gaat mij niets aan. Maar wel gaat 't mij aan dat hangende de zaak deze vice-admiraal in 's ministers kabinet is gewpest en later zulk een brief heeft gekregen. De minister: (woedend). Een futtiele zaak, die de heer v. d. Bosch heeft opgeblazen. De heer Marchant: Dus nu is reeds om een futtiele zaak een verdienstelijk man naar huis gezon den. De minister: Hij nam ontslag en dat heeft mij genoeg verwonderd. De heer Marchant: Na uw brief. Ik kan mij begrijpen dat u zoo'n brief langs uvs koude kleeren liet gaan. Maar dat kon geen man van eer doen. De voorzitter verzoekt matiging. De minister: De admiraal had den onhebbelij- ken brief verdiend. De heer Marchant: Al wat u aanvoert, maakt het voor u niet beter. De vice-admiraal zat daar bij u in andere qualiteit en u deed of er niets was gebeurd. Daaruit bleek dat u den admiraal niet wilde behou den; dat vooraf beskoten was, om welke reden ook, den admiraal te loozen! (Beweging). De minis Le r (woedend) Dat is onwaar De voorzitter hamerde. De heer Marchant hield vol dat het streven was om den vice-admiraal er uit te krijgen. De slechte geest in1 de vloot is niet alleen toe te schrijven aan het Anker, maar ook aan de „lam lendigheid" van de officieren, zich openbarende in een geest om zich bij alles neer te leggen. En spr. heeft geen hoop dat dit onder dezen minis ter zal verbeteren. De vergadering werd verdaagd tot heden half elf. PROVINCIALE STATEN VAN NOORD HOLLAND. Gistermorgen om 103/^ uur werd de op 6 December geschorste vergadering voortgezet. Medegedeeld werd, dat Ged. Staten het voor riem e :i hebb.en, een antwoord uit te brengen op het' algemeen verslag over de afdeelingsVergaderingen, waarin dé pensioenreglementen voor Meerenberg en Duuien- bosch en de voordracht over de verdediging van de kust besproken zijn. De zaken kunnen dan in de ver gadering van gisteren over 14 dagen ter sprake ge bracht worden. Naar aanleiding van een adres van de Vereeniging tot Ontwikkeling- van den Landbouw in Holland's Noorderkwartier, werd het voorstel betreffende de in stelling van een provinciaal veeteelt-consulent van de agenda afgevoerd. Besloten werd 200 subsidie te verleenen aan den handelscursus te Huizen, mits het rijk 500 en de ge meente 400 geeft; daarna werden eenige andere subsidie-voorstellen goedgekeurd. Aangehouden werd de aanvraag om subsidie van den handelsavondcursus der R. K. Vereeniging voor den middenstand te Hilversum. Aan de vereeniging Ambachtsschool voor Alkmaar en Omstreken, werd een verhoogde subsidie verleend en wel van f 5000 per jaar over de jaren 1911/1912; voor het vakonderwijs in West-Friesland stonden de Staten toe f 1000 aan de vereeniging zelf en f 1146.25 ten behoeve der 14 teekenscholen van de afdeelingen der vereeniging; aan den Provincialen Bond voor geitenfokvereenigingen in Noord-Holland f 500 over 1911. Voor de restauratie van het raadhuis der gemeente Graft werd f 1000 verleend. Goedgekeurd werd een aangevraagde subsidie van de Vereeniging tot ontwikkeling van den landbouw aai Hollands' Noorderkwartier, ten bedrage van f 600, -ever het jaar 1911, voor het nemen van een proef met het geven van landbouw-liuishoudonderwijs aan boerendochters in Noord-Holland. Vervolgens werd afgewezen een verzoek van den heer Schuurmans, die borg was geweest voor de werken op Duiaenbosch, om schadeloosstelling van daarbij dooi' ihena geleden verlies. De Bond van Verplegers, afd. Meerenberg, had zich tot de Staten-Generaal gewend met het verzoek, de nieuwe reglementen voor dat gesticht niet ongewijzigd goed te keuren, doch daarin o.m. wijzigingen te bren gen omtrent het ontslag, over te gaan tot instelling van een scheidsgerecht enz. De commissie uit de Staten ging mee met Gedepu teerden, die hadden, voorgesteld, die zaak aan hen over te laten, doch drong er op aan, om, wanneer te Meerenberg een scheidsgerecht zou worden ingesteld, dit dan ook te doen te Duinenbosch. Het voorstel van Gedeputeerde Staten werd aange nomen. Besloten werd, om de kosten van gewezen Rijks patiënten, buiten Noord-Holland wonende, en te Duin enbosch verpleegdte brengen op f 452.20 per jaar eveneens om een suppletoire begrooting voor Meeren berg, tot een bedrag van f 65.727.25 voor het jaar 1911 goed te keuren, idem om aan de gemeente Bloe- mendaal een stuk grond af te staan, ter breedte van 12 M. voor de verbreding van den weg langs Meeren- j berg; idem een suppletoire begrooting over 1911 voor Duinenbosch, ad f 115,000, over 1911. Hgt voorstel van Gedeputeerden, omtrent de ge deeltelijke droogmaking der Zuiderzee, en om zonder dat er iets gepraejudiceerd wordt voor de door de regeerïng te maken uitvoerige plannen, hoogstens f 5000 toe te staan, werd vrij uitvoerig besproken en aangenomen. Het voorstel van Gedeputeerde Staten omtrent het toelaten van vrouwenmin het polderbestuur van Zee burg en Diemerdijk, werd teruggenomen en daarna word de vergadering te 5 uur verdaagd tot 3 Jan. a.s. Rechtzaken, ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK TE ALKMAAR. Zitting van Dinsdag 20 De "ember 1910. VERVALLEN. Gornelis K., polderwerker te Bergen op Zoöm, die van zijn vonnis in hooger beroep was gekomen, was niet verschenen, waarom de officier vervallen-verkla- ring van de zaak verzocht. DIEFSTAL. Adrianus Sch.y metselaar te IJmuiden, gedetineerd in het ljuis van bewaring alhier, was ten laste gelegd, dat hij te Nieuwe-Niedorp in den nacht van 4 op 5 September 1907 geld had weggenomen uit een bus. Het geld, dat daar in was, Was bestemd voor de geza menlijke arbeiders, die aan het klooster gewerkt had den, waarin de bus hing. Beklaagde wist waar de bus 's nachts geborgen werd en bekent met 2 kameraden afgesproken te hebben het geld er uit te halen. Be klaagde herinnert zich niet meer, hoe hij in 't kan toor, waar de bus stond, gekomen is. Een zijner vrienden haalde ïfet geld, 22 er uit en overhandigde het hem, zeggende: Doe'het in je zakdoek, dan ram melt het niet zoo. Bernardus Dekker,.timmerman te Zuid-Scharwoude, was onderbaas geweest bij den houw van het klooster te Nieuwe Niedorp. Hij verklaart, dat de bus 's nachts in het kantoor werd geborgen, dat op slot ging-. Getuige had den sleutel. Toen hij den 5en September bij het kantoor kwam, stond het raam open en zag hij modder-voetstappen op den lessenaar en den kantoorkruk. Het geld was verdwenen. Theodorus Sweep, metselaar (op 't oogenblik in de gevangenis alhier) verklaart met beklaagde afgespro ken te-hebben het geld weg te nemen en met hem en zekeren W. in het kantoor te zijn geweest. Beklaagde haalde volgens dezen getuige het geld uit de bus. De officier wees er op, dat de vrouw van Sweep 't trio tot den diefstal aanzette. Toen de zaak indertijd behandeld werd, bevond beklaagde zich in 't buiten land, reden waarom hij thans terecht staat. "Wegens diefstal eischt Z. E. A. 8 maanden gevangenisstraf. Mr, P. A. Offers, verdediger, kan niet veel waarde hechten aan de verklaringen van getuige Sweep, die zelf in het complot was. Hij acht beklaagde alleen schuldig aan het verleenen van hulp aan den diefstal, door de anderen gepleegd. Hem kan dus alleen mede plichtigheid ten laste worden gelegd. Ten slotte vraagt pl. een lichtere straf dan de Officier eischt. EEN KOE GESTOLEN. Jacobus B., arbeider te Opperdoes, thans gedetineerd in het huis van bewaring alhier, had zich te verant woorden wegens diefstal van een koe. Beklaagde verklaart in den nacht van 13 op 14 No vember naar Hoorn te zijn gegaan, om daar wat met vee drijven te verdienen. Onderweg maakten zich boo ze gedachten van hem meester, want hij begaf zich naar 't land van Jan Wijdenes te Opperdoes en nam daar een hokkeling weg, dien hij den volgenden mor gen op de markt verkocht voor 100. 10 gebruikte hij ervan, de rest borg hij in een lu cifersdoosje op zolder. Evert Veldmeijer, brigadier der rijksveldwacht te Medemblik, had in deze zaak een onderzoek ingesteld. Beklaagde bekende hem, wat hij gedaan had. Aan vankelijk zeide hij uit berouw de bankbiljetten in het water te hebben gegooid, getuige geloofde dit niet en ontdekte daarna waar het geld was. Jacob Wijdenes, veehouder te Opperdoes, vermiste den 15en November een hokkeling uit zijn weide. Als hij de 90 terug krijgt, zal getuige 60 a 70 schade hebben. Jan Wever, koopman te Purmerend, verklaart den 14en November op de markt te Hoorn een hokkeling te hebben gekocht van beklaagde voor 100. De officier brengt in het midden, dat beklaagde, die vroeger de justitie een dienst heeft bewezen, met de aanhouding van Frans Rosier, zich en zijn familie thans door zijn daad van den wal in de sloot heeft ge holpen. Hij acht het ten lastegelegde overtuigend en wettig- bewezen en eischt 1 jaar gevangenisstraf. Mr. Leesberg, verdediger, roept de clementie dei- rechtbank in voor beklaagde, die zeer zwak is, een huishouden met 6 kinderen heeft en zich eens zoo ver dienstelijk jegens de justitie heeft gemaakt. DIEFSTAL VAN KRAAK. Klaas BI., koopman en Gerrit B., werkman, beiden te Uitgeest, hadden in den nacht van 15 op 16 No vember een hoeveelheid kraak (gebroken riet) wegge nomen ten nadeele van zekeren Duinmeijer aldaar. Jan Rab, rijksveldwachter te Uitgeest heeft in deze zaak het onderzoek geleid en heeft het gestolene in beslag genomen. Nicolaas Duinmeijer, veehouder te Uitgeest, ver klaart op een stuk tuingrond, dat hij in gebruik had, een hoeveelheid kraak te hebben gehad. Het had er pas een dag en een nacht gelegen, toen was het al verdwenen. Het lag langs den kant van een slootje, waarom getuige vermoedt, dat het met een schuit vervoerd is. Leendert Asquoy, werkman te Uitgeest, verklaart met beklaagde B. een afspraak te hebben gemaakt om IJ 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1