buitenland. 8 A n N I U V W8 (L. en V.) I)e groene boom strekt de armen DE CRISIS A AX OORLOG. Het Nederl. Correspondentiebureau meldt: urau,:lira.,. L._,L wer. Nadar vernemen wij, dat de minister van oorlog we- genomen en opgezonden gens zijn ongesteldheid, welke in de eerste dagen met vrij hevige koorts gepaard ging, zijn ontslag nog niet heeft kunnen aanvragen. Generaal Cool wenscht zich te dezer zake met een eigenhandig geschreven re quest tot H. M. te richten. De minister van binnenlandsche zaken, mr. Heems kerk, zal zich met de verdediging van de nader gewij zigde oorlogsbegrooting in de Tweede Kamer belas ten. De ministerraad is gisteren in gewone vergadering bijeengekomen, waarbij ook tegenwoordig waren de Ministers van Justitie en Waterstaat, die dien dag van hun kort buitenlandsch verblijf teruggekeerd wa len. Gemengd nieuws. UIT HOORX. In de Woensdagnamiddag gehouden Raadsvergade ring werd alvorens tot de werkzaamheden over te gaan, door den voorzitter hulde gebracht aan den heer Van Buren Lensink, wethouder, die den 4den Dec. j. 1. den dag kon vieren, dat hij gedurende 25 jaar liet lidmaatschap van den Raad vervuld heeft. Xa er op gewezen te hebben dat de bescheidenheid van den jubilaris geen ruchtbaarheid aan het jubilé deed geven, en na diéns verdiensten in het licht ge steld te hebben, hoopte spreker, onder instemming der vergadering, dat de heer Van Buren Lensink nog lan gen tijd zal mogen werkzaam zijn aan de bevordering van den bloei der gemeente Hoorn, en dat bet den Raadsleden moge gegeven zijn, hem nog langen tijd in deze Raadzaal te mogen ontmoeten als medewerker. Xadat alle Raadsleden den jubilaris persoonlijk had den gelukgewenscht, zeide deze hartelijk dank voor de gelukwensehen, den 4den Dec. van den voorzitter en zijn mede-wethouder ontvangen, en tevens voor de hartelijke woorden thans gesproken. Dank brengt hij ook aan de kiezers, die hem zoo langen tijd het mandaat als Raadslid toevertrouwden. Gaarne wil hij trachten nog zooveel mogelijk te doen. in 't belang der gemeente Hoorn, die hem dier baar is. Ilij hoopt daarbij te mogen rekenen op de medewerking en vriendschap van alle Raadsleden. Ingekomen was o. m. een vraag van het Raadslid den heer Van Leersum aan het college van B. en W., luidende „Blijft de minister van Waterstaat weigeren, het plan tot aanleg van een vluchthaven te Hoorn, aan de goedkeuring van B. en W. te onderwerpen." De heer Van Leersum wees in zijn toelichting op de debatten, gevoerd in de Tweede Kamer over de vlucht haven. Hij herinnerde er aan, dat in Februari 1909 werd besloten, mede te werken tot uitvoering van het pian luchthaven," o. m. onder voorwaarde, dat het plan aan de goedkeuring van B. en W. zou worden on derworpen. Waar spreker overtuigd is, dat dit college ter zake luchthaven niet heeft stil gezeten, en zich zeker zal hebben gewend tot den minister naar aan leiding van genoemd besluit, acht hij de gestelde vraag gewettigd. Minder prettig acht hij het als Raadslid, dat de afgevaardigde van Hoorn, het woord pressie ten opzichte van het Gemeentebestuur van Hoorn. Om die reden mede acht hij het goed, dat de ze zaak ter sprake wordt gebracht,'om de handelingen van het Gemeentebestuur in een zuiver daglicht te stellen. De voorzitter antwoordde, dat van een weigering goen sprake is. Hij wees er op, dat bij de behandeling der begrooting van verleden jaar de minister zich be reid verklaarde, met de subsidie te gaan tot 13500, zijnde de helft van de begrooting, volgens het oor spronkelijke plan ontworpen door den Waterstaat. De provincie is bereid de andere helft te geven, zoodat de kosten van aanleg gedekt worden door Rijk en Pro vincie. Bij de bedoelde besprekingen echter is mede de voorwaarde gesteld „mits de gemeente het risico op zich neemt.' En dat achten B. en W. een gevaar lijk antecedent. Alvorens het risico op ons te nemen, moeten we het voorstel wel degelijk goed bekijken. B. en W. houden zich ook thans nog bezig het plan van Waterstaat te onderzoeken en ze zeggen toe in een der eerstvolgende raadsvergaderingen een voorstel in zake de stichting der Vluchthaven in te dienen. erschillende begrootingen werden goedgekeurd, o. a. voor de gasfabriek ten bedrage van 213072. Een advies der Gezondheids-Commissie tot onbe woonbaarverklaring' van de woning Oosterplantsoen no. 1, werd voor kennisgeving aangenomen, daar het perceel door het aanbrengen van verbeteringen nog bewoonbaar te maken is. Litvoerige discussies werden gevoerd over een adres van de afd. N. II. van den Xederl. Bond van Gemeen- te-ambtenaren in zake verhooging van jaarwedde van den burgemeester, den secretaris en den ontvanger. Besloten werd den gemeente-ontvanger een jaarlijk- sche bijdrage van 300 ter tegemoetkoming in de door hem gemaakte kosten tot aanstelling van een klerk te verleenen, nadat een voorstel-Van Dijk, om dat salaris met 300 g*ulden te verhoogen, niet werd ondersteund. De salarissen van den burgemeester en den secreta ris bleven onveranderd. De lieer Van Dijk trachtte den secretaris, die ongeveer 30 jaar in dienst der ge meente is, nog een persoonlijke toelage van 200 gul den per jaar toe te kennen. Als niet aan de orde zijn de, kwam dit voorstel niet in behandeling. Tot onderwijzeres, plaatsvervangend hoofd, aan de gemeente-bewaarschool, werd benoemd mej. H. A. Voorbeij te Amsterdam. Tot lid der commissie van toezicht op het middel baar onderwi.js werd herbenoemd de heer J. C. van de Blocquery, tot leden van de commissie van toezicht op het lager onderwijs werden in plaats van de heeren Smit en Scheij benoemd de heeren J. J. Hermans en tnr. J. Plet Jr. Tot regent van het stadsziekenhuis werd benoemd de heer F. A. J. Kaag, tot idem van het St. Pietershof de heer W. van Waning. Tot leden der commissie van toezicht op het W. Fr. museum werden herbenoemd de heeren G. Welbergen, J. C. van de Blocquery en II. Kroon Dz. Tot ambtenaar van den burgerlijken stand werd be noemd de heer J. van der Zee. 1909 tot Augustus 1910, de eindrekening gedaan voor de deelnemers. Er werden 58 verschillende monsters naar het proefstation te Hoorn. Voor overgehalte aan Patentkali was bijbe taald 72.29, terug ontvangen voor tekort aan gehal te van Patentkali 9.69, van Chloorkali 4.68y2, van Kaïniet 3.80 en van de Superphospbaat 51.85, te samen terug ontvangen eene som van 70.02V2, er werd dus 2.26% meer bijbetaald dan terug ontvan gen. De geheele aankoop bedroeg 357.574y2 K.G., ver tegenwoordigende een waarde van 15.471.42, waar van werd terug ontvangen 127.74y2, hiervan af een onkostenrekening van 39.88, restant 87.86y2, Op voorstel van enkele deelnemers werd onder alge- meene goedkeuring dit restant als belooning toege kend aan den administrateur. UIT HEILOO. Te Groningen is geslaagd voor het examen mejuffrouw J. J. Vahl, alhier. vroedvrouwen- UIT BROEK OP LANGENDIJK. Gisteravond hield het plaatselijk Nut alhier in het Café Kuiper hare eerste vergadering met Dames in dit seizoen. Zooals gewoonlijk wisselden ernstige en luimige voordrachten elkander af, welke alle zeer in den smaak vielen. Ook de muziek (Piano en Viool) van de heeren Stam en Moeies mochten gehoord worden. Het mooist van dezen avond was echter wel het Blijspelletje: „Een kus en een oorveeg." Neen, dat 't was gieren! Ons compli- te willekeurig toegepast en te veel gebruikt als straf fe nstelsel, zonder dat de getroffenen het rechtstreeks als straf kunnen aanmerken. STAATSLOTERIJ. Trekking van heden. 3e Klasse, 4e Lijst. Nr. 5687 f 1000. Laatste berichten. DE TUBBERGSOHE ZAAK. ARNHEM, 22 Dec De Tubbergsche veldwachters zijn door het Hof veroordeeld tot 30 gulden boete sub sidiair 15 dagen hechtenis. BENOEMD. 's-GRAVEXHAGE, 22 Dec. Benoemd tot Arron- disseements-Schoolopziener in Amsterdam III, de heer H. Brugmans te Alkmaar, Arro-ndissements-Schoolop- ziener te Helder. was geen lachen meer. ment aan de vertolkers. PROMOTIE. Men meldt ons uit Leiden: Aan de universiteit alhier werd) heden bevorderd tot doctor in de rechtswetenschap na verdediging van „Stellingen" de heer jhr. Pieter van Foreest, geboren en wonende te Heiloo. Zondagsschool gaan verlaten, allen een Xi#uw-Testa- ment van het bestuur dier school cadeau. UIT DE BIJLAGEN. Ter voorziening van de vacature door het verleend eervol ontslag aan mevr. H. S. Blaauw—Van den Dries, ontstaan in de dames-commissie van bijstand voor het toezicht op het onderwijs in de handwerken op de lagere scholen werden voorgedragen mevr. D. Bogaert de Sturler de Frienisberg en mevr. A. L. Rocquette MuntingheSwijteren, tot lid van het col lege van het gymnasium (vac. dr. J. C. Pool), de hee- ien ds. A. C. de Regb en H. E. Vinke, tot regentes van het burgerweeshuis (mevr. N. de Lange—Oort heeft verzocht niet voor een herbenoeming in aan merking te komen), mevr. A. G. Belonje—Bosman en mevr. D. Bogaert—de Sturler de Frienisberg leerares aan de Handelsdagsehool voor den 19101911 mej. L. van der Linden te Haarlem. Voorts stellen B. en W. voor aan den heer B. Del- monte te Amsterdam voor de jaren 1911, 1912 en 1913 een standplaats ter kermis af te staan voor een schouwburgtent op het plein bij de Groote kerk voor 200 per jaar. tot cursus ERNST JOSEPHSON. De 17-jarige student Ernst Josephson uit Barmen, die eenigen tijd men meent van omstreeks half Oc tober tot ongeveer 20 Nov. in de bosschen bij Dinx- perlo en Gaanderen heeft rondgedoold en daarna weer de grens is overgetrokken, is eindelijk gegrepen. Een boschwachter vond hem gisteren te Selm, in de kreits Lüdinghausen. De ongelukkige jongen heeft sedert 18 Juni j.l. krankzinnigen toestand rondgezworven. Indië op de MIDDELBARE KOLONIALE LANDBOUW SCHOOL. Men deelt aan de Tel. mede, dat er van uit bij de Regeering zal worden aangedrongen Middelbare afdeeling der Koloniale Landbouwschool te Deventer vestigen, aangezien vele Indische ouders er de^ voorkeur aan geven om hun kinderen te doen verblijven in een kalme provincieplaats in stede van te Haarlem, dat door de nabijheid van Amsterdam wel wat veel gelegenheid tot afleiding aanbiedt. INBRAAK. Terwijl de bewoners afwezig waren, is er gister avond in een huis aan de Bleekstraat te Vlaardingen ingebroken. Vermist worden 40, een gouden heeren en een dameshorloge, met dito kettingen, een gouden medaillon, 2 gouden heeren- en 3 dito damesringen. Van de daders geen spoor BENOEMD. Benoemd tot dijkgraaf van den Hondsbossche en Duinen tot Petten, vanwege den kavel Nederland, K. Olij Az., te Alkmaar en vanwege Duinkavel J. van Reenen te Bergentot plaatsvervangend hoofdinge land van West-Friesland vanwege Geestmeer-ambacht A. Borst te Oudkarspel. 't NUT. In de algemeene vergadering, welke het departe ment Alkmaar van de Maatschappij tot Nut van 't Al gemeen gister hield, werd na vaststelling der notulen on na het doen van een paar mededeelingen besloten tot de oprichting van een Nutsfröbelschool. Tot leden der commissie dezer school, welke zoo mo gelijk zal worden gehouden in een der lokalen van het Burgerweeshuis en dan 1 Februari zal worden ge opend, werden benoemd mevrouw BrunnerBrouwer eu de heeren Dr. G. K. Nugteren, A. F. Thomson, N. Meijer en Dr. C. M. Klinkenberg. Deze commissie zal een reglement ontwerpen dat aan de goedkeuring eener algemeene ledenvergadering j welke men zich voorstelt omstreeks 20 Januari te hou den, zal zijn onderworpen. Vervolgens werden tot leden der commissie belast met het nazien van de rekening der Spaarbank over 1910, benoemd de heeren J. A. Verkuijl, D. A. Wisse- link en J. de Lange C. Jz. De begrooting van de Nutsspaarbank werd goedge keurd, terwijl ten slotte ter voorziening in de in het bestuur der Spaarbank bestaande vacature, werd be noemd de heer S. de Lange P.Bz. TRAM EGMOND—ALKMAAR—BERGEN. Gedurende de maand Augustus 1910 werden met den stoomtram Egmond—Alkmaar—Bergen 72326 rei zigers vervoerd en bedroeg de opbrengst van het per sonen- en goederenvervoer f 13112.18. POLITIEZAKEN. Door de politie is alhier aangehouden en naar den Helder overgebracht W. L., wonende aldaar, die zich te Helder aan diefstal van een portemonnaie met geld had schuldig gemaakt. J. G. v. E. alhier is wegens landlooperij en bede larij aangehouden en naar het Huis van Bewaring overgebracht. verg., AGENDA. Tjr DONDERDAG: Kegelclub „Onze Club". Kegelavomd 8 uur, „de Unie" Danscursus Th. Groen Jr., „Harmonie", 8 uur, Reciteer- en Voordrachten ver. „Kunst naar Kracht", repetitie 9101/? uur, Wapen van Munster. Coöperatieve Bouwver. „Kennemerland," alg. 8 uur, „Wapen van Munster." Gemengde mededeelingen. EEN GESTOLEN VAN DIJCK? Op verzoek van de •Duitsche autoriteiten weigert de douane te Londen aan Joel Koopman, een (Hol- landsch?) kunstkooper, een schilderij te doen afgeven, hetwelk vermoedelijk van Van Dijck is en jaren gele den uit een particuliere kunstverzameling is gestolen. Koopman beweert, dat hij het dezen zomer voor 40 dollars in Duitschland heeft gekocht. EEN WOLF ONDER DE TOESCHOUWERS. Te Brooklijn werd opgevoerd „De koningin der ïoovers, waarin de heldin zich in een kooi met wol ven (zorgvuldig maar onzichtbaar door een ijzernet van baai gescheiden) moest begeven. Een der wolven wist te ontsnappen, keek naar de actrice niet om, maar sprong in het parket, waar hij een uitgang zocht. Een der vrouwelijke bezoekers sloeg uit angst met een parapluie om zich heen trok hierdoor bijzonder de aandacht van den wolf, die haar in het been beet. I oen hij eenmaal bloed geroken had, scheen hij ge vaarlijker te zijn geworden. De dames begonnen nog veel harder te gillen en sloten de rokken nauw om de beenen. Drie mannen van het tooneel en vijf politie agenten stonden klaar om te schieten, maar durfden niet te schieten uit vrees toeschouwers te zullen ra ken. Een moedige kerel uit het publiek wierp zich echter op den wolf, pakte hem bij den nek en slingerde hem met kracht naar het tooneel, waar het bewuste. IETiel en ijlings in de kooi gebracht werd. loos EEN ANGSTIGE NACHT. De 15-jarige zoon van een bakker te Grouw was met een schouw gaan brood brengen bij de boeren in het waterland. Tegen den avond geraakte zijn boot vast op een ondiepte in het Pikmeer. Er woei een harde bries, de boot sloeg vol en zoo heeft de jongen daar den heelen nacht gezeten. Eerst den volgenden mor gen om ruim 9 uur werd hij opgemerkt en verlost. MOORD TE RENKUM. Op 12 Januari zal voor het gerechtshof te Arnhem worden behandeld' de zaak tegen J. van Rennes, dooi de rechtbank wegens den moord te Renkum op het meisje Pulle tot 15 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Door het O. M. is alleen mr. v. cL Dussen, rechter commissaris, als getuige gedagvaard. VALSCII ENGELSCH GOUD. Bij een goudsmid in het centrum van Amsterdam vervoegde zich gistermiddag een a.ls heer gekleed per soon van middelbaren leeftijd, die den winkelier een oogenschijnlijk gouden Engelsch goudstuk toonde, met den beeldenaar van Koningin Victoria en het jaar 1892, en vroeg of dit niets voor den goudsmid was. Deze woog het geldstuk, dat hij voor een stuk van vijf pond aanzag, meende dat het geldstuk het juiste gewicht had, en betaalde den bezoeker er zestig gulden voor. Toen deze weg was, bleek dat het geld stuk geen gouden vijfpondstuk was. 't Was een zilve ren vijf shillingstuk, dat verguld was en waaromheen een ruw afgewerkt randje goud was gezet. Bij het wegen had de goudsmid zich vergist. Hij meende dat het gewicht 39 gram was, 't bleek echter slechts 29 gr.am te zijn. CADETTENSCHOOL. De Cadetten vertrekken morgen met Kerstverlof. TELEFOONTARIEF. Met ingang van 23 dezer wordt een verlaagd tarief ingevoerd voor het interlokaal telefoonverkeer tussclien kantoren die niet meer dan 15 K.M. (hemelbreedte) van elkander zij gelegen. In dit verkeer zullen alsdan de kosten van een gewoon gesprek van 3 minuten f 0.20 en van een dringend gesprek van 3 minuten f 0.65 bedragen. Dit verlaagd tarief is van toepassing op het verkeer tusschen het telefoonkantoor Alkmaar ter eene zijde en ter andere de telefoonkantoren te Bergen, Broek op Langendijk, Castricum, Egmond aan Zee, Heems kerk, Krommenie, Limmen, Midden Beemster, Noord- Scharwoude, Oudkarspel, St. Pankras, De Rijp, Scher- merhorn, Schoorl, Uitgeest, Ursem, Zuidscharwoude en Warmenhuizen. Groote kleine UIT OUDE NIEDORP. Woensdagavond) tradj alhier voor een volle kerk het Predikanten-kinderkoor „Vivia", onder leiding van Ds. J. Broekema te Heerhugowaard, op met een orato rium voordracht: Johannes de Heraut des Heeren. Na een korte inleiding van den leider zong het koor van zeven zijner kinderen, waarvan een op het orgel begeleidde, het oratorium. Dit bestaat uit twee ge deelten, samen 20 nummers vormende. Na elk num mer declameerde de leiders het volgende en verklaarde het zoo noodig. Tot slot zong het koor een danklied. Aan 't einde der samenkomst dankte Ds. Kanis het koor, in t bijzonder den auteur-componist uit VREESELIJKE INBREKERS-GESCHIE DENIS! In het dorp Beugen wonen twee meisjes alleen in eene woning, zonder mannelijke huisgenooten. Een dezer nachten werden zij omstreeks half twaalf uit hun eersten slaap gewekt door eenig geraas in de keu ken. Hevig verschrikt luisterden zij toe, en jawel, duidelijk hooren zij iemand op kousen loopen. Bibbe rend van angst men leest tegenwoordig zooveel van inbraken en moorden kruipen zij in een hoek der slaapkamer weg en durven zich niet verroeren. Na eenigen tijd hooren zij een hevigen bons en daar na nog eenig geraas, waarna alles stil is. In doods angst blijven zij den geheelen nacht in hun hoek ver scholen. Als het 's morgens eindelijk licht is gewor den, trekken zij de s-tuote schoenen aan en gaan kij ken, overtuigd, dat de inbrekers nu wel vertrokken zullen zijn. En wat bleek nu? Ratten hadden het touw waarmede een ham aan den zolder hing, doorgeknab- beld, waarna deze op de keukentafel en vervolgens op den grond gevallen was PLAFONDINSTORTING. In dc werkplaats van den horlogemaker van B„ te Nijmegen, heeft gisterenmiddag' een knecht een bran denden lucifer geworpen op den vloer, in een plas benzine. Door de ontploffing stortte- een gedeelte van het plafond van het onder de werkplaats gelegen vertrek in, waar zich bevond van B.'s vrouw, die dooi het vallend puin vrij ernstig aan het hoofd werd ver wond. van allen voor het genot hen verschaft en sprak hoop uit, het koor nog meermalen te hooren. Dat allen instemden met deze woorden, getuigde daverend handgeklap, een ongewoon verschijnsel een kerk. de het UIT St PANCRAS. In het lokaal van den heer D. Stammes werd Dins dagavond door den heer A. Nobel als administrateur voor den aankoop van hulpmeststoffen, van October PREMIESTELSELS H. IJ. S. M. Naar wij uit de beste bron vernemen, is de directie der H. IJ. S. M. binnen korten tijd van plan de pre mieregeling voor afgelegde K. M„ en brandstoffen- en oliebesparing geheel te herzien. Bij de herziening zal rekening worden gehouden met de tallooze grieven die in den loop der jaren tot de directie doordrongen èn van de vakvereeniging èn van de groepsvertegenwoordigers. Momenteel wordt volgens de lezing van het personeel het premiestelsel KERSTFEEST-VIERING. Van duizend kleine kaarsjes Daalt ligt en warmte neer, In duizend kinderoogen Zien wij den lichtglans weer. Met schatten rijk belaan werd er gisteravond bij den Kerstboom in de kerk gezongen. En zoo was het. Ontelbare kaarsjes flikkerden tusschen het donkere- groen van den grooten boom eu weerkaatsten in de schitterend oogen van de kinderen, die met opgetogen en blijde gezichtjes den grooten reus bewonderden. Wat was hij weer mooiAlsof hij midden in een groot woud stond, glinsterde de sneeuw op zijn takken, terwijl zorgzame handen hem bovendien met tal van schitte rende sterren, glinsterende kralen en kleurrijke ballen in een feestgewaad hadden gestoken. 't Was een genot- voor de kinderen van de Zondags school van de vereeniging van Vrijzinnige Hervorm den „Evangelische Unie," om gisteravond bij dien bcom het Kerstfeest te herdenken. Om half zeven waren ze allen present en opende ds. Cannegieter van Bergen Dr. Lindeboom was wegens familie-omstan digbeden dezen keer verhinderd het feest te leiden de bijeenkomst met gebed, waarna door de gemeente het eerste vers van gezang 180 gezongen werd. Toen nam de predikant opnieuw het woord om de saamge- komen kinderen te wijzen op de beteekenis van den Kerstnacht en den Kerstboom. Op eenvoudige voor kinderen begrijpelijke wijze schetste hij hun de ge boorte en het leven van Jezus, terwijl hij hun ten slót- te een Kerstverhaal vertelde, nu en dan wijzende op het vele goede, dat kinderen in de wereld kunnen doen en het slechte, dat zij moeten vermijden. Een paar maal werd het gesprokene onderbroken door het ge zang der kinderen, die op de Zondagsschool mooie Kerstliederen hadden geleerd en die zij nu onder lei ding van den heer J. L. van Arnhem ten gehoore brachten, terwijl de heer Tonneman op het orgel begeleidde. Maar ook de kindermaagjes werden niet vergeten! Heerlijke versnaperingen in den vorm van gebakjes en chocolade, werden door de dames, die voor een goe de regeling zorgden, rondgediend. Dat het aangebode ne zijn weg' vond, behoeft geen betoog. Maar de vreug de steeg ten top, toen het laken werd weggenomen van de groote tafel, die onder den vriendelijken Kerstboom met zijn zacht-stralend licht stond en ieder van de daar uitgespreide schatten zijn deel kreeg. Dat was me een pretDe een pakte een stoommachine uit, de ander een tooverlantaarn, een derde een ser viesje of een taschje, een vierde bladerde in een boek en zonder uitzondering werden alle. geschenken in de hoogte gestoken om ze gauw aan vader en moeder of broertje en zusje te laten zien. Ten slotte kregen de jongens en het meisje, die de TEGEN DE GROOTE DAMESHOEDEN IN DE KERK. In tal van Engelsche kerken is een zeer krachtige beweging begonnen tegen de groote dameshoeden, welke niet alleen veel plaats in de bidstoelen innemen, maar bovendien ook de aandacht afleiden. Een bisschop heeft nu voorgesteld, dat de dames den hoed voortaan thuis laten en slechts met een mantilla bekleed, in de kerk komen. Als de dames zonder hoed naar de opera gaan kunnen ze ook wel zonder hoed in de kerk komen' meent hij. Verscheiden Londensche geestelijke hebben circu laires in dezen zin aan de vrouwelijke gemeenteleden doen toekomen. In een daarvan wordt gezegd: Wat denkt ge wel welke krachtwoorden Paulus tegen de wielhoeden en strompelrokken gevonden zou hebben, wanneer deze in zijn tijd bekend geweest waren," PARIJS—BRUSSEL—PARIJS. üeger Tabuteau heeft tevergeefs getracht deze tocht te maken. Hij zag van een tweede poging af zeide „er behoort een buitengemeene moed toe, dezen vermetelen en uiterst moeilijken tocht te onder nemen. \V ijnmalen heeft een meer dan schitterend stuk verrichtik zie van verdere pogingen af, het is mij te gevaarlijk, ik beken eerlijk, dat ik in angst gezeten heb. DE MIJNRAMP IN LANCASHIRE. Alle hoop op redding is opgegeven, zoodat de 350 personen, die zich in den mijn bevonden als verloren worden beschouwd. LAWINE IN TIROL. Een patrouille schaatsende militairen w#rd overval len door een lawine bij Innsbrück. 6 man werden bedolven. Vermoedelijk vonden zij den dood. ALI BABA HERLEEFD, Te Marseille heeft de politie een over geheel Fran- Tp1 k "vertakte oplichtersbende gevonden, „het hol van Ah Baba geheeten, welke overal filialen had en een hoofdzetel te Parijs. Men liet van heinde en verre goe deren komen zonder deze echter dan te betalen. Twee hoofdleiders zijn gearresteerd. Ingezonden Stukken, BEDE OM HULP! Alkmaar, 22 December 1910. Aan de Redactie der Alkmaarsche Courant. Mijnheer! Beleefd verzoeken we U een plaatsje in Uw veelge lezen blad voor onderstaand geval, Uier in de stad is een familie aan de grootste ar* moe ten prooi, welke zoo spoedig mogelijk dient te worden geholpen. De nian, reeds jaren sukkelend, is nu ernstig ziek zóó ziek zelf9, dat hij gisteren van de Heilige Sacra menten der Stervende is bediend. Hij is uitgeteerd van zwakte^ en honger en er was niets om hem te voeden. Wel kreeg hij zoo nu en dan van menschen- vrienden een weinig eten, maar onvoldoende om hem weer te doen aansterken. Daar ligt hij op zijn ster venssponde, een geraamte gelijk. Zijn moedige vrouw, hun armoe zóó lang verzwijgen de, had in 5, zegge vijf dagen niets gebruikt, omdat er niets was. Ook zij, kan het anders, is uitgeput en verzwakt. Gisteren heeft ze een stuk droog rog'gebrood in water geweekt, genuttigd. Er was geen ander eten in huis en de man ligt daar bij een schamel lampje op een klein pitje brandend, ziek, hitgeput. Vrienden, menschenvrienden, moet hier niet gehol pen worden? Ja, niet waar en spoedig ook. Kom, offer uwe gave, 't zij groot, 't zij klein. Laten we. tenminste zorgen, dat ze niet de Kerstdagen hongerig en koud behoeven door te maken. Komt, helpt allen mee. Do redactie dezer Courant wil misschien wel de ga ven in ontvangst nemen voor deze arme menschen en desgewenscht- het adres der familie opgeven. U, mijnheer de redacteur, beleefd voor uwe welwil lendheid dankend, Hoogachtend, Uw dw. dn. H. W. P. [Wij zijn gaarne bereid aan het verzoek van den in zender te voldoen. Redactie Alkm. Ct.J

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2