Mr. P. J. s preekt op Yijjdag 23 Decemhef 'savwds 8 nor in Je Hanoi Uw 10 Cis, Debat vit Kuikens, Braad- en Soepkippen A, v. DIJK - Ramen 32 P. Oudes, Sidtotraat, Alkaur. Filiaal Statlons^tr. W C F. VALK. Tul 286. Noordhollandsch Openbare Vergadering Hout veiling leHEILOO, 70 parten eiken Dakhout. Banketbakkerij. A. BURGER, Laat 146. Bouwterrein Rookt steeds De echte FildemaoDetjes 3 cents sigaar. logies deftige zit- en slaapkamer en suite STROO. STROO. J. F. v. d. Oord. W1CHERT BUISMAN, Banketbakker en Kok, Zwaardemaker's Bisschopwijn Zwaardemaker's Appelwijn Firma C. K E€r< Vrije Socialisten-Vereeniging de Nederlanden Proefstoiletjes 10 cent msmmmmmmm Coöp. Ver. „ONS BELANG." JSk 8* E* is HET ADRES AI) VERTEN TIEN. y®®** bet Kerstfeest te Hikmaat. [levensverzekering ter kennismaking, in het lokaal „Diligentia", s namiddags 3 our, F, Dornela Nieuwen huis, Mr. A. P. H. I)E LANGE, JUFITT? OITW, Nette LEERLING gevraagd G. W. VAN DER VEEV, Banketbakker, Telef 137. Rmmm sarteering - l*wvt. - Motsr» tset l€ei*sitfeest aan den Westerweg, ^as&aifiaan en Egmonderstraat. Lan^esfr>aaf 103, W. G. E. VALK. Telef. Bezoekt met de Kerstdagen „Knnst na Studie" in Diligentia. Schipper S. KOOIMAN. Voor de Kerstdagen groote voorraad in Pf KELSTÜKKEN, ROLPENS, HOOFDKAAS, HAM, enz. enz. HET ZEDELIJK BEWUSTZIJN Moor KERSTMIS en OUDEJA&R, pen* fiesch f 0,.§O* per1 fiescli f 0*35® KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. WEIHNACHTSTOLLEN, KERSTKRANSEN. KERST CAKE, PLUM CAKE, FANTASIE-GEBAK. IEL. 286. Aanbevelend, W. 6 E VALK. VX3RKOOPT 1846 BRAND - -I VERZEKERING INBRAAKI rÊsÉrvetonds rsS:SSS;SS - EFFECTEN, - DEPOSITO'S, CREDIETEN, SAFE-LOKETTEN. cp ZONDAG 25 DECEMBER 1910 Onderwerp: „Vrede op Aarde", Notaris fe Alkmaar. Te bevrsgen bij A, Q. DEN BOESTERD, Tosisnaintstr. 0. 2'/i CENT, OOK een HEERLIJK GEBAK de a.s. FEESTDAGEN. voor Aanstaande Vrijdag in lossing fe Alkmaar met een lading mooi HAVER- en GERSTESTROO tegen 12 gulden 1000 pond gewogen. RIDDERSTRAAT, hoek OUOEGRAChr, - TELEFOON 506. Appet bollen. Kerstkransen S^ucijzebroodjes Appelflappen Kerstkransjes. Vleesch broodjes. Appelbeignets. Scbuimkransjes. Croquets. Appeltaarten. Kerstcakes. Pasteitjes. Appeltaartjes Gateau Ncèi. Risoies TUINBOUW- en HANDELSVEREENIGING „ALGEMEEN BELANG" ALKMAAR. ALKMAAR. 21 Dec. Heden werd besteed voor Aardappelen f 0.a 10.per 35 K.G. (/g II.L.) appelen f2.a 3.per l/2H.L., Bloemkool le soort f 12.a 0.2e soort f 7.a 0.per 100 stuks, J&jodekool (le soort) f 5.a 0.—, 2e soort f 3,—, Witte kool f 0.per 100, gele kool f 5.per 100, Savoije kool f 0.—, Koolrapen f 3.— per 100. Wor telen f 0.35, Schorseneeren f 0,06'/ per bos. Boeren kool f 0,02 per struik, Brusselsche Spruitjes f 0,40 a 0,80, Andijvie f 0.15 a f 0.30 per 25 struiken, bieten f'l.50 per 100 stuks, Uien f 2.80 per 50 Kilo, prei 4 ct., selderie 4 ct. per bos, stoofperen f 0,— per zak. Sinaasappelen f 1.75 per 100, Citroenen f 1.60 per 100 gOHAGEN, 22 Dec. Aangevoerd 0 paarden f 0 a0 stieren en ossen f 0 a f 0, 0 stieren f q a 7 magere geldekoeien f 120 a 160, 70 vette id. f 180 367s, 8 kalfkoeien f 160 a 230 f a —0, 0 pinken 15 nucht id. f 7 magere schapen Bestellingen voor liet liER8TFEE&T s. v. p. gaarne bijtijds. f 0 gras- a 26, ram- f a ,50 0 vaarzen kalveren f men f a vette id f 24.— a 35.1680 overh. f 16 a 24,50, 0 lammeren f a f 0,0 bokken en geiten f 0 a - 0 magere varkens f a -40 vette id. 4/ a 50 ci. por kilo, 60 biggen f 10 a 15, 50 konijnen f 0.50 a 1.30, 40 kippen f 0.60 a 1.50, 40 eenden f 0.70 a 1. 0 ganzen f 0.— a 0.—, 0 zwanen f 0.a 0.—, 800 kg. boter f 1.20 a f 1.30, 200 kg. kaas f 0.40 a 0.50, 400 kipeieren f 5.— a 6.—, 0— eendeieren f 0. HOORN22 Dec. Kleine kaas f 33,—, commissie f S3,50, middelbare f fabrieksbaas f33.50. Aan gevoerd 80 stapels, wegende 23329 K.G. Matig TELEGRAFISCH WEERBERICHT Naar waarnemingen verricht in .de» morgen van 22 December. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandseh j^Vteorplogisch Instituut te De Bilt.. OVERZICHT. (Geldig tot den avond van 23 December). In bet gebied van de waarneming is d* hoogste be kende stand van den barometer 779.5 te Horta. De laagste stand van den barometer 748:5 te Dun- rossness. VERWACHTING. Zwakke tot matige westelijke tot zuidelijken wind, nevelig tot half bewolkt, weinig of geen regen, over dag zelfde temperatuur, nacht kouder, Behalve in het noordwesten, waar zich nog een laag bevindt, staan de barometers nagenoeg overal vrij Jioog. Betrokken en nevelig weer komt met meest zwakken wind yooy. Pp het vasteland is de tempera tuur iets gedaald. Voortduring van het kalme be trokken weer kunnen we verwachten. M. ,Ct. 2% 6 5 AMSTERDAMSOHE BEURS. Opgave van het HOQRDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET. Vvordam, 0 11, Alkmaar. JfLoaif? van Staatslasmngon 21 Dec 22 Dec NEDERLAND, Ned. Werkel. Schuld BUITENLANB. Bulgarije Tabaksleening BraeiliS Funding Mexico binnenl. 5 Japan 4 Oostenrijk Jan. Juli 4 Rusland Hope 4 Oonsol 4 1906 5 1894 6e F,m. 4 Iwang Dombr. 4% Finano. en Industr. ondernemingen enz. Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollandsch Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij resc. aand. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew Westersuiker A'dam Deli A'dam Langkat Idem pref. A'dam 8erdarg Bindjcy Deli Batavia Deli-Maatschappij Langkat tabak A Medan N. Asahaa tabak Rotterdam Delt Sonembah Tabak-My. Amst. Rubber Cult, Gecons. Holl. Petrol. Cert, A Kon. Mij, t. expl. v. Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Ketahoen Gew, Pref. Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Gj. Amer, Hide and Leather Angló Amer. Telegraph Steels Comm. Car Foundry Comm. r, Amerik. Stoomv.-Mij. Marin Comm. n Preferent Marinebon ds pCt. 4% Peru Comm. aand, div, Preferent t, Spoorwegleeningen. Hol). TJ. Sp -Mij. My. tot expl. van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert, Bd. pCt. 4 Deny, en R. Gr, Cert. Aand. div. Erie Comm. Kansas City South, Com. j, pref. Mis K. Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v. Rock Island Comm. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert. v. Wabash Comm. POLEN. Warschau Weenen RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt, 4 3 8 2% 4 5 5 78 978/ig 108«/s 48 V, 91 921% 89 89V, 99% 89 94% 100% 181% 116% 147% 116.50 140 695 816 376 53 106 604 462 29 264 68 404 493 44 275% 428 202 16,% 104 118% 174% 290 846 109% 64% 22 29% 74% 51% 159 5% 16 64% 10 87% 77% 86 214 101% 104% 29% 88% 31 65% F2% 41% 99% 30% 115% 26% 173 16% 218 1 8% 100% 96% 160 169 764 pCt 74 48% 80 87% 97 Vg 89% 94% 100 181% 147% 11 "AO 316 376 104 604 461 264 68 400 492 240 276 429% 202% 161% 1027/O 118 174% 289% 846 108 637/# 28% 29 74 51 169% 37% 212 101 £9 65% 29 V, 115% 26 172% 16% 217% Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam 3 1 8% 108% Gemeente-cred. BELGIË. Antwerpen 1887 HONGARIJE. Theiss OOSTENRIJK. Staat8leening 1860 RUSLAND 3864 Koers van het geld. Prolongatie 37/o Mededeelingen. Over het algemeen liet de markt zich heden lusteloos aanzien. Heerschte gisteren een willige stemming voor Tabakken, thans werden deze van publieke zijde eerder aangeboden, waardoor de meesten de hooge koersen van gisteren niet konden handhaven. De Amerikaansche markt onder den in vloed van de naderende feestdagen, bracht wederom weinig variaties; de handel was lusteloos en van wei nig beteekenis. De verschillende berichten over de Dordtsche Petroleum, die elkaar lijnrecht tegenspre ken, brachten een weifelende houding op de oliemarkt. In Mijnen nagenoeg geen verandering. Culturen en Kubberwaarden zonder handel. BURGERLIJKE STAND VAN ALKMAAR. GETROUWD. 22 Dec. Dirk Arie Klomp en Trijntje Zult. GEBOREN. 20 Dec. Johannes Cornells, z. van HendrikuS Abraham- Paulus Palfenier en Sellina Mordhorst. OVERLEDEN. 21 Dec. Cornells Groot, 50 jaar, Heden overleed onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer FLOK18 COENHAAD W1IYSKEX. in den ouderdom van 77 jaren, Amsterdam. E. C. MUYSKEN GUÉPIN. F. P. MUYSKEN. JR. G. J. MUYSKEN— MIDDENDORP, A. A. M. J. TER MEULEN— MUYSKEN. Dr. G. TER MEULEN. Mr. I. F. MUYSKEN. C. T. MUYSKEN— STROEVE. Alkmaar. E. M. VAN TIENHOVEN— MUYSKEN. Mr. H. W. VAN TIEN HO YEN; en Kleinkinderen, Amsterdam, 21 December 1910. Bezoeken kunnen niet worden afgewacht. Geen bloemen Eenige kennisgeving, 'tfT Met het oog op de groote drukte wordt men beleeid verzocht vroegtijdig te bestellen. uw Jnwcelen, Bloedkoralen, Kettingg, Goud 'en Zilver in het Goudmagazijn van daar krijgt u de hoogste waarde. Men lette s.v.p. op den Aiaam en Winkel van F. OUDES, in de RIDDERSTRAAT. ran rn A wl DEN HAAC (vroeger Zutphen). Directie HENNY WERKZAME AGENTE N CfeVRAACD. r dagelijks hij IgfP^ Bestelt uw WEIlIJfACHTSTOLLElV s.v.p. zoo vroeg mogelijk. (le KERSTDAG), Spreker 2 van Hilversum, terwijl is uitgenoodigd S. v. d. BERG van Rotterdam. Entrée 10 cent. Debat gewenscht. MedeburgersToont door uw opkomst, dat ge be lang stelt in bovengenoemd onderwerp. Van de week reisde ilc met den trein naar Amsterdam, Met een gezelschap dat er te Uitgeest in kwam Die heeren, zij konden mij niet en ik maakte mij niet [bekend, Want 'k hoorde al spoedig, zij hadden 't over de con current. De een sprak ik rook al jaren mijn sigaren van Kaaij, E11 laat ze altjjd halen door bode van der Swaaij. Ik kan u die sigaren waarlijk recommandeeren, Nooit kunt u voor f 2.50 iets heter begeeren, Als dat Kaaij ze levert voor 170 cent, En wel 't merk Rococo, 't is algemeen bekend, op Dinsdag 10 Januari löll, des morgens 9l/2 Ho, ho, sprak een ander, is dat die rijmelaar, uur, op de plaats „Cranenbroek" aan den Westerweg, Verkoopt die dan toch werkelijk een fijne sigaar bewoond door den heer VERDUIJN, van ongeveer Nou, zegt de eerste, mag 'k de heeren een rondje presenteeren, Dan zullen zij proeven, dat 'k de waarheid zit te be- [weren. Daar begonnen de heeren te rooken, en jongen dat was kras, Zoo prachtig als zij brandden en zulke pijpen witte asch, De geur en de smaak was ook naar hun aller genoegen, Zij zeiden 't zelf aan de lui die er naar vroegen. 'k Zei niets, maar had toch stiekum mijn draai, Toen zij zeiden de fijnste sigaren haal je bij Kaaij. C; Kil l.l, Sigarenfabriek „De Concurrent", Kooituin 13, - Telef. 279, - Alkmaar. voor HALVE DAGEN eene eenvoudige beschaafde (P. G.), bekend met naai- en verstelwerk, om in de buishouding behulpzaam te zijn. Brieven onder lett. T 181, boekhandel W. NEDER- KOORN, Schoutenstraat, (geen loopjongen). BANKETBAKKER. KOK. Kerstkransjes, Kerstklokjes, Banket- en i Boons kransen, Appel-, Abric-, Annauas-Keig- nets, Appelbollen, Boomwatels, Yleesck- pasteitjcs en Croquettes, Saucijzen- en Bagont. brootljes. WEllINACHTSTOLLEN, KERSTKltANZEN, DUIVEKATERS, fijn KRENTENBROOD, II f.RVA met en zonder amandel pers, SNEEll IV RA LLEN, S A UCIJ SEABROOD J ES, eii alle andere soorten FIJN GEBAK. iW Bestellingen gelieve men vroegtijdig op te geven. bij de GROOVE KERK. Aanbevelend, Een JONGE DAME, wekelijks Alkmaar moetende bezoeken, vraagt bij zeer eenvoudige lieden tegen goede voorwaarden. Brieven onder letter V 181, bureau dezer courant. HEER 50 jaar, bezigheden buitenhuisvraagt op eersten stand. Ameublement slaapkamer met bed en toebehooren in bezit van aanvrager. I ranco brieven onder letter O 181 bureau van dit blad. Tooneelspel in 4 bedrijven van SUDERMAN. Spel van de moraal in 4 bedrijven van ALBERT VAN WAASDIJK. ZIE AANPLAKBILJETTEN. AANBEVELEND, Telefoon 35.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3