Hofjuwelier, Mient 22. Telefoon 440. Misoogst Frankrijk, Firma KEG. POLMAISE of mijne Wales Brekerij Anthraciet. Superieure ItüEijn.. I a MiiplOilpMli Voor de feestdagen. Wagens de deling der rataprljm Olso Spaarl. Bur. Olso Spaarl. Bur., G. VERHEUS, Uurwerkmaker, WINTERDIEÜST van I Nov.—I Maart Kerstkransen groot en klein, STEENKOLEN.ZUIGGASANTHRACIET to lerdsrt BRANDSTOFFEN. STEUNT DEN VRIJEN HAIEL, U ZELF PROFITEERT IN DEEERSTE PLAATS VAN CONCURRENTIE. ■ff; Telf. 52b. AANBEVELEND, G. v. tl. POL, empire-banden - Bericht de ontvangst van een rijke keuze gewaarborgde gou'en KETTINGEN, ZEGELRINGEN 7ENITH HOR LOGES met 5 jaar garantie, en een groote sorteering in ZILVERWERK in oude stijlen.' C D Alles zeer geschikt voor Kersfm-cgeschanfcen. waardoor de prijzen wekelijks stagen. Chateau de Cantemerle Pauillac Médoc St. Julien Si Estèphe Cissac Bordeaux f 0,9(1 f 36,— - 0 85 34.- - 0.80 - 32.— 0.75 - 30.— - 0.65 - 27.— 0.60 - 25.— - 0,45 - 19.— SCHAPENSTEEO, ALKMAAR, daar vindt men groote keuze Juweelen vqoi* otagf, f» simden IJzersy lran8)andesi9 legalists is en kettingen» INKOOP of RUILEN, hoogste waarde. - Goedkoope retours Alkmaar—Amsterdam. Ie Kajuit f 0.70 Drie dagen geldig. 2e Kajuit f 0.45 ER Appelbollen, Sneeuwballen, Zeer fijne Koeksoorfen. Een zeer groote partij Wijnen en Alcoholvrije Dranken. BUITEN SYNOICAAT.HAMDELAAR Weichnachtstol en. Kerstkransen. Tulband gevuld met Amandelpers. Fijn'Krentenbrood. Diverse soorten fijne koekjes. de besta* J. KOEMAN, Tel. 243. degelijk Muziekonderwijs. WeihnachtstoHen, fijn Krentenbrood, Mailander Piatze en Cake, is en blijft het beste adres bij voorheen GROENEWOUD. Openlom en Bsrgerrondvisch, Spekbokking en IHnkreelen, REPARATIE-INRICHTING. Wy hebben grooten voorraad BORDEAUX WIJNEN 1906 en 1907, welker kwaliteit uitmuntend is, en kunnen U aanbieden per Flesch per Anker In het bijzonder vestigen wjjfde aandacht op de merken CISSAC en ST. ESTèPHE. Dit zijn uitmuntende kwaliteiten roode Bordeaux Wijnen, oogst 1906, welke zich uitstekend op flesch bewaren, en in kwaliteit nog vooruit gaan. STOOKT POLMAISE is de beste en eenige SCHOTSCHE Anthraciet die onder den naam der MIJN verkocht wordt. Men vergelijke prijs en kwaliteit met „PAULINE", „WISCHE" en ver dere DUITSOHE en andere Anthraciet, welke sedert mijn verkoop onder naam van de MIJN meermalen in denzelfden geest wordt aangeboden. Men lette op den naam van een Prijs POLMAISE Pi. I 60 afmeting 30|50 m M. 140 12|50 j Bij 10 H.L. tegelijk. Van ALKMAAR 8 - 10 - 2.30 6 uur. Van AMSTERDAM 6.30 9.30 2.15 4 QT] uur Alleen op Zondag. ES Teief. 58. Banketbakkerij. Teief 58. O. VAIVT STAM. heerlijke TULBAND, JAC. BRUGMAN, allerhaad WALES 150 135 1.05 2 20 20 12 12 30 30 30 20 50 Per 5 en 1 H.L. resp. 5 en 10 cent hooger. Voor industrie lever ik ala scherp concurreerend. TflJ. van industrieën, die met Buiten-Syudicaats-kolenhandelaren vroeger tevreden stellend werkten, kunnen door niet-vrije brandstoffenhandelaren tegenwoordig slechts met Syndicaatproducten worden bediend. TELBPHOON No. 178. D. BLAAUW, Baangracht. ii Gelieve bestellingen vroegtijdig op fe geven. berijdt" F». KENNEIWERPARK (hoek RITSEVOORT), beveelt zich aan tot het geven vaa GROOTE AFSLAG. GEBROEDERS RISKANTER, Laat No 65. "VQOIFL PATGLOPTELEF. 99. ALKMAAR. VISCH- en FRUITHANDEL. Spoorstraat 77. Eerste kwaliteit TOUSSAINTSTRAAT 15, ALKM4AR. - ACHTERSTRAAT B 21. - Naast VBOOM <fe DBEESMANN. - -- EERSTE KLAS - aintien®2 D. J. LEVERT, E •1 Bg C. OUDES 77 VOORSCHOTTEN omder Z AKEL'JKE of PERSOONL'JKE VAM AF f 500 P0US VAM LEVEMSUtRZEKERIMG ZEKERHEID MET 1 li PAN DGF. VING Lujaj 'S&R AX/EMNAGE «.a MauriTSKaqeJ l-IO. NPITAAL fl.OOO.OOO. zgjn met «1e a.s. feestdagen weer ruimschoots voorhanden, nismede en amlcr verscli gebak. Voor een druk bezoek houdt zich aanbevolen No. 1 No. 1 per b', fi. f 1.50 n V2 n 11 0.75 1'. 1 77 77 0.90 per 1 ft. f 1.50 n V2 11 0.75 ff Uoode Port: Zwart capsule Geel capsule Bood capsule Groen capsule Witte Port: Zwart capsule Geel capsule Bood capsule Groen capsule per 1/, fl. f 1.15 II II II 1.45 ij 11 11 ij 1.65 11 11 a a 1.85 1.15 1.45 1.55 1 75 fin C. EEG. VOOR HET KERSTFEEST gevuld met Amandelpers, in zuivere natuurboter gebakken vanaf f 0.75 tot fl.50. Zeer fijne zoete KEENTEBBOODEN vanaf f 0.50 tot 1 l.OO. HOOENSCHE BEOEDEE vanaf t 0.75 tot f 1.25, worden in nette verpakking door geheel het Bijk verzonden. BELEEFD AANBEVELEND, Linden laan 61 Alkmaar. MASCOVISCH HOTERBANHET KRANSJES BITTERKOEKJES SPECULAAS per ons 8 et. 11 n 1® 11 11 11 11 11 O 11 11 11 1® 11 de 5 ons 20 PORT A PORT (Litersflesch) per fl. SO et. MADEIRA 7<l BISSCHOP WIJN 50 PUNCH «a-ï ADVOCAAT 90.50 BOEREN J OA GEN S 75-35 LIKEUREN (in verschillende smaken) p. fl. 36-25 Alles buiten de flesch. AANBEVELEND, Luttik*Oudorp, koek St. Annastraat, Alkmaar. ii j» n ff ff ff ff De Papendrechtsche Strafzaak komt 1 Januari in Diligentia. Ge«Iempte Nienwcsloat hoek Hoogstraar. Emaillccreii, vernikkelen en Stallen van JFS iarX7VXXÏS^I03Nr gedurende «len winter. AANBEVELEND, Herstelplaats voor BIJWIELEN, MOTOBEN en NAAIMACHINES. Prijscourant van Varkensvleesch Filet, Boeuf of Schijf Magere Lappen of Carbonade Saucijsjes of Gehakt Pekeïspek of Pekelworst Doorregen Varkenslappen Vette Varkenslappen Bookspek (eigen geslacht) bij Bauwe Beuzel bij Gedraaid Spek om te smelten bij Gesmolten Beusel (puik) bij Beleefd 40 ct. geen 45 ct. 371/2 35 35 32i/o 321/2 3 21,? 40 40 40 35 35 40 r/ 77 7; 5 pond nog minder. 40 ct. geen 45 ct. 5 pond nog minder. 321/2 ct. geen 35 ct. 5 pond nog minder. 40 ct. geen 45 ct. 5 pond nog minder, aanbevelend FILIAAL No 67. Wie volgt ons? Ai iet bang wezen! als Zalm uitgesneden. Gerookte Paling en Eugelsche Sprot. Beleefd aanbevelend, T. L. J. KLOPPENBURG. Vraagt voor uw huiskamer eens een OIso- brander op proef? en n znlt steeds tevreden zijn over uw prachtig licht! Gaarne gratis plaatsing. Dir. G. GROOT. Accurate regeling. Degelgjke garantie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4