s% s* Si"' S BUITENLAND. STADSNIEUWS. I, PRINS Az., Öudegracht 285b. A 1) V E UT E S TIEN. OMI3EH.WIJS 's-Gravenhagc, bewoond door een korten tijd geleden gehnwd paar zonder kinderen. De man ia meubelma ker ran beroep. Vermoedelijk is door een verzuim de g-askraan geopend gebleven nadat de man 's avonds nog meubelmakers werkzaamheden had verricht in zij ne werkplaats. Nadat een sterke gasluchtwas waar genomen door de buren, werd gisterochtend een on derzoek ingesteld en vond men man en vrouw nog te bed. De vrouw bleek reeds overleden; de man ver keerde in bedenkelijken toestand en is naar het ge meente-ziekenhuis vervoerd. OVERBOEKING BIJ SPAARBANKEN. Het overboekingssysteem, dat op den laatsten spaarbankdag van den Nederl.-Spaarbankbond een punt van behandeling is geweest, wordt 1 Januari a.s. bij dien bond ingevoerd, voorloopig alleen tusschen spaarbanken, leden van den bond. Toegetreden zijn de volgende spaarbanken: Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Barneveld, Delft, Deventer, Dordrecht, 's-Gravenhage, Groningen, Haarlem, Harlingen, Kam pen, Koog-Zaandijk, Leeuwarden, Maassluis, Maas tricht, Nieuw-Lekkerland, Alblasserdam en Krimpen a.d. Lek, Nijmegen, Rotterdam, Schiedam, Vlaardin- gen, Wageningen, Zaandam, Zierikzee en Zutphen. Op verzoek der inleggers belasten genoemde spaar banken zich met het onderling overmaken der saldi- tegoed dier inleggers, zonder dat hun daarvoor kosten in rekening worden gebracht. HULDEBLIJK REGOUT. Het huldeblijk voor den afgetreden regeering-com missaris op de tentoonstelling te Brussel, mr. E. R. H. Kegout, is gereedeen hulde van 143 inschrijvers Het bestaat uit een plaket ter grootte van 5 X 7 cm., waarop aan de eene zijde het profiel van den afgetre den regeerings-commissaris is afgebeeld, met het on derschrift: „De Nederlandsche Inzenders aan hun Regeerings-Commissaris Mr. E. R. H. Regout, 26/3 1909. 28/5 1910." Aan de andere zijde: het Neder landsche paviljoen op de tentoonstelling te Brussel met het onderschrift: „Algemeene en Internationale Tentoonstelling te Brussel Nederlandsch Paviljoen. Het plaket wordt in drievoud aangeboden, n.l. in goud, zilver en brons, te zamen in een fraai étui ge vat. Verder ontvangt de heer Regout t-wee, in ebben houten lijst gevatte, bronzen platen, afgietsels van de oorspronkelijke modellen, die voor het plaket hebben gediend. Een derde geschenk is een in perkament gebonden gedenkboek, van buiten versierd met schilderwerk. Dit is aangekocht op de tentoonstelling als proeve van vrouwelijken hand-arbeid, vervaardigd door me vrouw J. van der Burchvan Aalst. De vrouw toch heeft een levendig aandeel aan de tentoonstelling ge nomen en het kwam der commissie billijk voor, dat ook haai- arbeid bij het huldeblijk vertegenwoordig werd. Dan ontvangt do heer Regout een in leder gebon den schrift, verguld op snede, waarin alpliabetisch de namen der deelnemers geschreven staan (dit voor het gemakkelijk opzoeken der namen, als zulks noodig is), en een kistje, waarin het gedenkboek met étui en schrift geborgen worden. Wat het kistje betreft, is de sub-commissie teleurgesteld, daar de vervaardiging aanvankelijk was opgedragen aan den Javaanschen houtsnijder Badjoeri, die het in het tentoonstellings gebouw zou maken. Door ongesteldheid werd genoem de Javaan verhinderd zijn taak ten uitvoer to brengen. EEN REDDINGBOOT VOOR ONDERZEEëRS. De heer M. Deyngoudt te lerseke, die een redding boot voor onderzeesche oorlogsschepen heeft uitgevon den, heeft bericht ontvangen, dat zijne uitvinding door een commissie van onderzoek, die benoemd werd door het Fransche ministerie van oorlog, is goedge keurd. Dezelfde commissie onderzoekt thans nog' eenige andere systemen. Het systeem, welk het best wordt bevonden, zal worden aangekocht. Een onbekende heeft voor dien aankoop ft 100.000 beschikbaar ge steld. VRIJGESPROKEN. De jonge man, die beschuldigd werd dat hij in een Septembernacht, met drie andere jongens uit rijden, op den Kloveniersburgwal het rijtuig verliet en een ouden zeeman van zijn horloge beroofde, en wiens zaak herhaaldelijk werd geschorst bij afwezigheid van den zeeman, werd gisteren door de 4e kamer der Rechtbank te Amsterdam vrijgesproken, omdat het onderzoek niet het bewijs van het ten laste gelegde heeft opgeleverd. Tevens werd de onmiddellijke in vrijheidstelling van beklaagde uitgesproken. Het O. M. had 0 maanden gevangenisstraf geëischt, met af trek van twee maanden preventieve hechtenis. UIT LIMMEN. Woensdag gaf de Rederijkerskamer „Vooruit" voor een talrijk publiek in de zaal van mej. weel. J. Visser, haar eerste uitvoering in dit seizoen. Opgevoerd werd „Bartel Turaser". Het stuk werd goed gespeeld, vooral Turaser en Oswald gaven mooi spel. Ook het nastukje werd goed gespeeld en Joris, de Koekoek, liet door zijn aardige uitvallen de aanwezigen schate ren van lachen. De grimage was geleverd door den heer De Moor, uit Alkmaar en voldeed zeer goed. Een gezellig bal besloot den avond. MET DE NOORDERZON. Ten kantore van den heer P. L„ op de zesde verdie ping van het Witte Huis te Rotterdam, heeft de re cherche een huiszoeking gedaan en verschillende ge schriften en boekwerken in beslag genomen. De huur der van het kantoor heeft dit in geen weken meer be zocht en is vertrokken zonder adres achter te laten. AANBESTEDING. Door het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland werd aanbesteed: Hot onderhoud van de werken tot verdediging van de Noordzeekust in Noord-Holland gedurende 1911 en 1912. Minste inschrijver le perceel J. v. d. Plas te Hardingsveld, 2750 2e perceel dezelfde, 13.700. Het onderhoud van de Pettemer zeewering' geduren de 1911, 1912 en 1913. Minste inschrijver G, de Groot Jzn. te Alkmaar, 16.120. Het onderhoud van de Rijks zee- en havenwerken op Marken gedurende 1911, 1912 en 1913. Minste in schrijver T. Kuin te ScheUinkhout, 10.313. Het maken van een kantoorgebouw met haven- knechtswoning aan de visschershaven te IJmuiden. Minste inschrijver H. Meeuwig, te Schoten, 8910. Het onderhoud der Heldersche zeewering gedurende 1911, 1912 en 1913. Minste inschrijver J. de Vries te Den Helder, 6912. Het onderhoud van de buitenduinen en eenige duin wegen op Vlieland gedurende 1911, 1912 en 1913. Min ste inschrijver J. C. Kooyman te Vlieland, en 0. G. Doeksen te Terschelling, 3476. NET INTIJDS. Dinsdagmiddag kreeg een winkelier in de Twijn- s tra at te Utrecht bezoek van twee Duitschers: Of er ook kamers te huur waren. Jawel, er was plaats. En die plaats beviel den Duitschers wel. Ze kwamen zoo juist van den trein uit Bannen, waren nieuw aangestelde employé's van de firma Nicolaï en Lebret op het Domplein en. hadden van de reis een geweldigen honger. Of er ook te eten was? Jawel, er was eten. Maar gauw te vreden waren ze nu bepaald niet. Ze bestelden: bier, worst, spuitwater, ham enz., enz. enz. Wij noemen maar enkele artikelen van de lange lijst. De kamer verhuurder vond het wel erbarmelijk veel, maar haalde den heelen voorraad in huis. Maar toen alles in huis was, wilden de heeren nóg meer hebben, nu moest er nog spek komen. De winkelier wou 't erg graag doen, maar vroeg toen eenige betaling vooruit. Want om dat alles vóór te schieten werd hem te machtig. Betalen? „Schreiben Sie alles auf's Buch." „Jawel, alles op 't boekie. Maar er kon op dat boekje zoo véél komen!" De winkelier begon het zaakje te wantrouwen, liep eens naar de politie. En de politie telefoneerde even met de firma Nicolai en Lebret. „Duitschers uit Bar men?" Geen quaestie van. 't Geval was duidelijk. De heeren hadden gedacht een paar dagen goed te leven en wèg te gaan zonder betaling. Beide Duitschers werden uitgenoodigd mede te gaan naar het hoofdbureau van politie en Woensdag middag zijn ze gedeponeerd in het Huis van Bewa ring. Morgen of overmorgen gaan ze te Zevenaar de grens over als „vreemdelingen zonder middel van be staan." KORTE BERICHTEN. Door den commissaris van politie te Amsterdam wordt aanhouding verzocht van Chr. Anrochte, cou peur, verdacht van verduistering van 1150. Te Scheemda haalde men bij een kind, dat diph- teritus had, een vrouw, die zich homoeopathe noemde. Zij waschte het kind met olie en gaf het pekel uit een ton haring in, met dat gevolg dat de kleine stierf. Proces-verbaal is opgemaakt. Een slagersknecht in den Haag liep weg met het doel naar Sehagen te gaan. Bij Haarlem wilde hij een hond, die hij bij zich had, pakken, maar viel. Zijn mes, dat hij open in den zak had, drong iri zijn zijde. Een reiziger van de firma Kuiper te Groningen, die eergisteravond om half zes nog per fiets bij een klant te Bedumi was, wien hij vertelde om 6 uur thuis te kunnen zijn, is van dat oogenblik af verdwenen. ENGELAND. Minister Lloyd George heeft den heer Jaurès op zijn woord verzekerd dat het veto der lords afgeschaft zal worden, dat er, als buitenland- sehe moeielijkheden dit niet beletten, tot aan 1915 groote sociale hervormingen tot stand zullen komen en dat militarisme en imperialisme de groote belem meringen van de menschelijke ontwikkeling zijn. Wat het Engelsehe volk betreft, zeide de minister, dat de Engelschman tegen een leeuw de grootste koelbloe digheid en moedi betoont, maar een vliegensteek brengt hem buiten zich zelf. DENEMARKEN. De oud-minister Alberti is na een genoegelijk zeereisje te Horsens aangekomen. Hij was opgewekt, at en dronk goed, praatte gezellig, sliep lekker. De menigte aan den wal kwam onder den in druk van den oud-minister en nam den hoed voor hem die daar als boef werd weggeleid, af. De gevangenis beambten groetten militairement voor den nieuwen gevangene, die vroeger zoo vaak deze gevangenis had geïnspecteerd. PORTUGAL. Het gaat, blijkens de corresponden ties uit dit land, o. a. in de N. Rott. Ct„ onder h^t republikeinsche bewind alles behalve voorspoedig. Het is er nog een bende. Trouwens goede toestanden worden maar niet zoomaar in een handomdraai in het leven geroepen Eigenaardig is het dat de jonge oud-koning vast overtuigd is, dat de dag zal komen, waarop men hem zal vragen den troon zijner vaderen weer in te nemen. Voor dien dag wil hij zich voorbereiden. Hij gaat in een eigen huis in Richmond wonen en vandaar uit de universiteit te Oxford bezoeken, om daar te st-udee- ren, zonder echter een titel te willen halen, Vervol gens wil hij een reis om de wereld maken en speciaal het Britsche koloniale systeem bestudeeren als ge woon particulier persoon. Van deze reis terugge keerd, blijft hij weder in Engeland de komende din gen afwachten. Gemengde Mcdedeelingen. IN EEN VLIEGMACHINE OVER DEN OCEAAN? Harry Graham Carter uit Nieuw-York wil begin- Maart trachten met een nieuwe vliegmachine binnen 57 uren den Atlantischen Oceaan over te steken. TRAGISCHE DOOD VAN EEN LEERLINGE. Een schoolmeisje in Saarbrücken is op vree.selijke manier om het leven gekomen. Toen de onderwijze res de deur van het klasselokaal opende, werd een meisje getroffen door de klink van de deur. Het viel dood neer. EEN GROOTE VONDST. In Pompeji heeft men liet versteende lijk van een voorname dame gevonden, welke tijdens de vlucht door kokende lava werd overvallen. De dame, blijkbaar een patriciërsvrouw is getooid met kostbare juweelen, halskettingen, ringen en armbanden en met prachtige oorbellen zooals tot dusverre nog nimmer werden ge vonden. ENGELSCHE SPIONNEN. Te Leipzig zijn een Engelsch kapitein en een luite nant wegens spionnage tot vier jaar vestingstraf ver oordeeld. Het proces is het eerste van dien aard, dat in openbare zitting werd behandeld. Blijkbaar was het Duitschland er om te doen te toonen, dat het de be klaagden zoo goed mogelijk behandelde. BRAND. Bij een brand in een leerfabriek te Philadelphia werden 20 brandweerlieden en politieagenten gedood, bij een brand in een opslagplaats voor vleeschwaren in Chicago evenzoovele. In het eerste geval was de materieele schade gering, in het tweede bedroeg ze een half millioen dollars. KERSTMATINéE. Omtrent de matinée, die den 2den Kerstdag' om 2 uur in het gebouw „Harmonie" zal plaats hebben, schrijft men ons o. m. Mejuffrouw Mariëtte de Vita (violiste) heeft lan gen tijd in Berlijn (Joachimmethode) en in Londen gestudeerd.Zij is een violiste van veel talent. Mejuffrouw Josephine van der Vies (sopraan-zan geres) verovert het publiek met haar sympathiek ge luid. De heer Jacques van Hoven, (declamator), sinds 2 jaar bij de Nederlandsche Tooneelvereenigin, heeft reeds dikwijls getoond veel talent te hebben. De heer Arnold de Vita, (pianist), heeft reeds ja ren geconcerteerd. EVANGELISCHE UNIE. Men verzoekt ons te melden dat van wege de Ver- eeniging van Vrijzinnig Hervoi-mden. Evangelische Unie, Zondag den 25sten December, 's avonds 7 uur, in de Kapelkerk zal optreden de heer Dr. J. Linde' boom, predikant te Oudorp. Een gemengd koor, onder leiding van den heer H. Lindeboom, zal eenige Kerstliederen zingen. BENOEMD. Benoemd tot Arrondissements-Schoolopziener in Am sterdam III, de heer H. Brugmans te Alkmaar, Ar rondissements-Schoolopziener te Helder. (Reeds in een deel onzer vorige oplage geplaatst). UITBREIDING CONFECTIE MAGAZIJN. Het confectiemagazijn van den heer Cloeck, zal door aankoop van het perceel, bewoond door den heer Haakman, welk perceel geheel afgebroken zal worden, een belangrijke uitbreiding ondergaan. De aanbouw, welke in denzelfden stijl als liet be staande zal worden voltrokken, zal voor kinderconfec tie worden bestemd. NIEUW JA ARS WENSCHEN. Mét het oog' op den grooten toevloed van poststuk ken bij de jaarswisseling, wordt het publiek door den directeur van het postkantoor alhier beleefd verzocht, brieven, briefkaarten en gedrukte stukken als prent briefkaarten, visitekaartjes en circulaires, welke men bij voorkeur op 1 JANUARI wenscht te doen bestel len, te voorzien van twee elkaar schuin snijdende strepen, getrokken over de geheele adreszijde, en die stukken reeds op 27, 28 of 29 December e. k. ter post te bezorgen. Zij kunnen dan tijdig voor de bestelling worden ge reed gemaakt, blijven tot 1 Januari op de kantoren van bestemming bewaard, en worden op dien dag in de bestellingen opgesomen. het AGENDA. VRIJDAG „Nieuw Leven" en „Orpheus," repetitie voor geheele koor, 8 uur, in „Diligentia." „Kracht en Vlugheid," dames-afdeeling 71/481/, uur; heeren-afdeeling 83/498/4 uur; „Het Gulden Vlies." Ingezonden Stukken. VOOR HET ARME GEZIN. Ondergeteekende ontving van de redactie der Alkrn. Courant voor het arme huisgezin de somma van 22 gulden 37 cent. Hij betuigt zijn hartelijken dank voor den verleen den steun. Kom, wie helpt er nog meer? De nood is groot! Er worden nog gaarne, meerdere giften ingewacht. II. W. R. [Wij ontvingen van een heilsoldaat onder het motto „de Heere zegene die arme zielen 1, van W. P. 1, van N. N. P. 1, van G. N. 0.25, uit 't busje 0.50, van J. B. 1, van Th. 2.50, van N. N. 0.25, 0.17, 0.50, 1, 1, 1, 1, 1, 0.25, 2.50, 1, 0.25, 2, opgehaald door den kleinen T. 3.10 en N. N. 0.10, totaal 22.37, benevens van N. N. soepkaarten, van J. II. 15 soepkaarten en van N. N. rookvleesch en worst. De soepkaarten en de eetwaren hebben wij het gezin doen toekomen. Red. Alkm. Ct.] Laatste Berichten. ONTSLAG-AANVRAGE MINISTER COOL. 's-GRAVENHAGE, 23 December. Generaal Cool, wiens toestand thans vrij bevredigend is, heeft giste ren zijn ontslagaanvrage als minister van oorlog aan de Koningin ingediend. RAAD VAN BEROEP. (Oudkarspel). UTRECHT, 23 Dec. In de heden Vrijdag te Utrecht gehouden openbare terechtzitting van den Centralen Raad van beroep had o.m. uitspraak plaats in de navolgende zaak: hooger beroep van de Rijksverzekeringsbank tegen de uitspraak van den Raad van Beroep te Haarlem, houdende vernietiging' der beslissing van de Bank, waarbij de onderneming van J. V. te Oudkarspel, waarin wordt uitgeoefend1 het bedrijf van onderhouden van een geregelden dienst tot vervoer van stukgoede ren met door dieren getrokken voertuigen, met ingang van 1 Juli 1909 is ingedeeld in klasse 42 met toewij zing van gevarencijfer 56; de Raad deelde de onder neming in klasse 25 en wees toe gevarencijfer 25. De Centrale Raad vernietigde de uitspraak alsmede de Bankbeslissing wat het toegewezen gevarencijfer be treft, bevestigde die beslissing voor het overige en wees toe gevarencijfer 46. BURGERLIJKE STAND VAN ALKMAAR. ONDERTROUWD 22 Dec. Pieter Gerrit Boon te Hoorn en Maria Geer- truida Beekhuizen alhier. GEBOREN: 21 Dec, Huberta Maria, d. v. Jan Kok en Trijntje Pooijer. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. Naar waarnemingen verricht in den morgen va* 23 December. Medegedeeld door het Koninklijk Nederla*dsch Meteorologisch Instituut te De Bilt. O V E R Z 1 C H T. (Geldig tot den avond van 24 December). In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 774.4 te St. Mathieu en Clermont. De laagste stand van den barometer 733.9 te Sey- disl'jord. VERWACHTING. Matige tot krachtige zuid-westelijken wind, meest betrokken, waarschijnlijk regenbuien, zachter. KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. De vorige depressie ligt hedenochtend boven Scan dinavië, terwijl de hooge druk met de kern boven Frankrijk nog over 't grootste deel van 't vasteland de weersgesteldheid beheerscht. Een zeer belangrijke daling trad bij IJsland op; onder invloed van dit mini mum is bij ons de wind reeds krimpende, en begint de barometer te dalen. Toenemenden zuidwestelijken wind met toenemende bewolking, later wellicht weder om regen kunnen we voor morgen verwachten. In het westen is de temperatuur gestegen. M. UITSLAG VEILING, bij opbod op 22 December 1910, ten overstaan van P. J. C. van Toomenburgh, notaris te Alkmaar, van de navolgende perceelen aldaar: 1. Het woon- en winkelhuis met erf aan de Z.Z. van de Magdalenenstraat B 11, groot 97 centiaren. Str. S. Halma, 5100. 2. Het woonhuis waarin winkel en uitdragerij aan het Groot-Nieuwland D 29, groot 77 centiaren. Str. C. van Maarleveld1 890. 3. Het pakhuis met zolders en naastgelegen steeg, aan het Luttik Oudorp C 81, groot 86 centiaren. Str. L. de Rover 1960. De afslag blijft bepaald op 29 December 1910, des avonds 7 uur, in het café van mej. de wed. van Tellin gen, aan de Nieuwesloot, ALKMAAR, 23 Dec. Kaas. Kleine volvette met rijksmerk f kleine fabriekskaas f 33.50, kleine boerenkaas f 33.commissie f 88.middelbare f 34.50. Aangevoerd 237 stapels, wegende 110752 Kilogram, waaronder 0— KG. volvette kaas. Handel stug. ALKMAAR, 23 Dee. Heden werden ter graanmarkt aangevoerd 767 H.L. Tarwe f 7,— a 8,50, rogge f 5.50 a f 0.gerst f 0.a f 0.gerst chev. f 5,50 a f 6,— haver f 3,25 a f 3,75, bruine boonen a paarde id. f 7,40 a f 7.50, citroen id. f 16, a duiven id. f 0.-— a f 0,witte id. f 16.50 a f 18.—, rood mosterdzaad f a f— geel id. f 0,— a f karwijzaad f a f— blauwmaanzaad f a erwten groene f 15,— a 23,—, grauwe f 28,— a vale f17.— af— L- q tv omnvQ o 1 t (1 BROEK OP LANGEDIJK 22 Dec. Heden werd besteed voorbloemkool le soort f 0.a 0.2e soort f 0.a 0,reuzenbloemkool f 1,10 a 3,50, Roode kool f 2.— a 7.00, gele kool f 2.00 a 5.00, witte kool f 2.50 a f 6.50, zilveruien f 0.a 0, uien f 2.15 a 2.45, Bieten f 0.—. Wortelen ct. NOORDSCHARWOUDE, 22 Dec. Grove uien f2.00 a 2.50, roodekool f 11.— a 12.—, 2e soort f 9.50 a 10.50, kleine f 1.60 a 8.90, gelekool f 5.— a 6.20, 2e soort f 4.50 a 4.90, kleinere f 1.40 a 4.10Deensche witte f 6.a 6.50, 2e sooi't f 4,a 5,20, kleinere f 1.30 a 2,70. «r BOEKHOUDEN en aanverwante vakken Ier opleiding voor praktUk en exauiena. AMSTERDAMSOHE BEURS. Opgave van het ÏNOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDLET. Veordam, O 11, Alkmaar. Koer* van Btaatslocningen NEDERLAND. Ned. Werkel. Schuld pCt. 21), BUITENLANB. Bulgarije Tabaksleening 5 Brazilië Funding 5 Mexico binnenl. 5 Japan 4 Oostenrijk Jan. Juli 4 Rusland Hope 4 Oonsol 4 1906 5 1894 6e Em. 4 Iwang Dombr. 4Vj Financ. en Industr. ondernemingen enz. Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollandsch Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij resc. aand. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew Westersuiker A'dam Deli A'dam Langkat Idem prei. A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Langkat tabak A Medan N. Asahaa tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Eon. Mij. t. expl. v. Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Eetaboen Gew. Pref. Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Steels Comm. w n Car Foundry Coram A ra er ik. Stoomv.-Mij. Marin Comm. Preferent Marinebonds pCt, 41/. Peru Comm. aand. div". Preferent Spoorwegleeningen. Hol). IJ. Sp.-Mij. Mij. tot expl, van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Couvert Bd. pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. Aand. div. Erie Comm. Kansas City South. Com. 'i pref. Mis K. Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v. Rock Island Comm. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert. v. Wabash Comm. POLEN. Warschau Weenen RUSLAND. Wladikawkas 1885 pOt„ e 22 Dec 28 Dec 3 8 2% 4 6 E 74 978/m 103% 48% 91 921%, 89 87% 97% 89% 94% i 00 98 181% 116% 147% 116.50 140 695 316 376 53 104 604 461 29 264 68 400 492 240 276 429% 202% 161% 1927/8 118 174% 289»/, 846 108 687/8 22% 29 74 51 169% 6% 16% 87% 77% 86 212 101 1047/. £9 65% 1157, 26 172% 16% 217% 108% 100»/4 96%, 160 169 478 78% 497/8 98»/, 89 89% 99% 89 95%, 100 181% 147% 116 700 817 375 53 108 598 460 263 67 899 495 289% 276 429 2021/b 16o% 102% 1747/8 288 845 108 68% 22 28% 78% 50% 5% 15% 64 10 87% 86% 212 100% 29% 27% 29% 115 26 !71% 16% 218% Premieloeniugen. SEDERLAND. Stad Amsterdam Gemeente-cred. 3ELGIË. Antwerpen 1887 HONGARIJE. Theiss OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 RUSLAND 1864 Koers vnn het geld. Prolongatie 3% pCt. Mededeelingen. De lustelooze stemming, de markt zich de laatste dagen bevond, hield ook he den aan en bracht- weinig variaties. De Amerikaan- sehe waarden noteerden nagenoeg op dek oersen van gisteren, de handel was van weinig beteekenis. Ook in Oliewaarden ging niet veel om en brachten de koersen weinig nieuws. De omzetten in Culturen en Rubber waren eveneens geringd waarin Bij vonnis der Arrondissements Rechtbank van den 22 December 1910 is BEIATIEK PAEEEMAATS kleermakerwonende te Alkmaarverklaard In staal van faillissementmet benoeming van den E.A. Heer Mr. A. M. LEDEBOERlid dier Recht bank tot Rechter-Commissaris en van Mr. J. P. BOS MAN tot Cnrator. AlkmaarDe Curator 23 Dec. 1910, J. P. BOSMAN. Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Alk maar d.d. 22 December 1910, zijn verklaard te ver" keeren in staat van faillissement: 1. ADRI- AAN VAN DER LINDE, koffiehuishouder, en 2. L- VAN DER WALLE, rijwielhandelaar, beiden wonende te Helder, met benoeming van resp. de E.A. Heeren Mrs. A. D. H. FOCKEMA- ANDRE/E en H. W. YAN TIENHOVEN, leden der Rechtbank tot Rechter-Com- missarissen en van den ondergeteekende tot Curator. De Curator KantoorAlkmaar. Mr. A. DORBECK, Luttik-Oudorp C 36. Advocaat-Procureur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2