Godsdienstige Bijeenkomst, P. Oudes, Ridderstraat, Alkmaar, BROOD- en KOEKBAKKERIJ „DE VLIJT", Telegram* AiNT. SCHELLINGEN. Groote Matinee, Entféeprl Itte gedeelte zeal 1 0 50, Entideprlls 2de gedeelte zaal 1 0 30, „Drie levens om één-% De fijnste KAMPER ROOMBOTER R. Bakker, Zaad markt 74, voorheen H. H. EENHORST, A- E. Tls. der SEStols., P, ÜE J£H A In Zijden Engelsche en Duitsche Hoeden. Banketbakkerij-Kokerij, 3U Telef. 147. J. iL. W INTERDIEiST van i Nov. -I Maart Proefstolletjes 10 cent Filiaal Statlonsdr. W G VALK. Iel. 286. admoc&it 1ste kwaliteit Groenten verkrijgbaar. Haagsche Slagerij, ïïsd. Jjc. ran Baal SctateBStr. 18. CsuliieinitUWZipii. Noordhollandschen Kaaswinkel Banketbakkerij, Coöp. Vereen. „ONS BELANG", Tuinaanleg, Boomgaard- en Wegheplaniing Vereeniging van Vrijz. Herv. „Evangelische Unie". in de KAPELKERK, op ZONDAG 25 DEC., avonds 7 uur. Dr. J LINDEBOOM, Voor het lersifeeit een flinke BAKKERSKNECHT Te huur of te koop gevraagd CORN. SCHILDER Een ieder, die Zaterdag voor f 1.besteedt (suiker buitenge sloten) ontvangt een pakje Bit terkoekjes-Pudding cadeau. tweede Gebouw „Harmonie" 2de Kerstdag Voor het Kerstfeest BHI Schouwburg ^Harmonie". Beide Kerstdagen opvoering van hamf. nag hedesi f 8*50 per K«G> Tel. 137. 2 maal bellen. KONINGSWEG 2. Boontkweekepiji de Hijp? overgenomen van de Tuinbouwinrichting Gebr. ADMIRAAL. 3MEOID M2-J\/LA,€3rJk. tZkl&lSr Aikmaat^ - Laregesiraaf 23* KERSTKRANSEN, APPELBOLLEN, APPELFLAPPEN, KALFSVLEESCH-, GARNALEN-, PALING- en SAUCIJZENBROODJES. Levering van koude en warme Schotels, Pasteitjes, Croquettes enz Goedkoope retours Alk maarAmsterdam. Ie Kajuit f Drie dagen geldig. 2e Kajuit f Ü.4IS ter kennismaking, bij J. BIJLEYELD, NIEUW! NIEUW! CHOCOLADE op de boterham gemalen MUISJES HAGELSLAG 16 cents per busje. Voor de a s. KERSTDAGEN PAYGUOP Overheerlijke HAIVISPEK, gelijk HAM. Worst- en Vleeschwaren. Rund-, Kalfs- en Yarkonsvleesch, iCÜHEL DE MUSES. Maandag 26 December (2e Kerstdag), Vertrek van Zand—Alkmaar morgens 4.— aar. Alkmaar—Zand 's morgens 8-45 Zand—Alkmaar 's namiddags 3— Alkmaar—Zand 'sayonds 6.— Gebr. Zur Mühlen. Ziet de Etalage. Boerenkaas in de prijs van ft, f I .ïO f 1.20 LANGESTRAAT 39. - - LAAT. - - - Magdalenenatraat. Mej. M. DE VIT4 (Vlolhte). Mej. J. v. d VIES (Zangeres). Den Heer k DE VITA (Pianist) Den HeerJ. VAN HOVEN (Béctemator). Programma en plaatsbespreken inbegrepen. WEIHNACHTSTOLLEN, KERSTKRANSEN. KERST CAKE, PLUM CAKE, FANTASIE-GEBAK. TEL. 286. Aanbevelend, W. GE. VALK. 99 AFLOOP BAL. Enkele kaarten 40 ct. Heer en Dame 70 ct AANBEVELEND, W. BURG-KH, heeft voorradig DIK GEVULDE KERSTKRANSEN, AMANDEL- en ROTERKERSTKRANSJES, SAUCIJZEN en AMANDELRROODJES, APPELROLLEN en MOCCAPUNTEN, r AJUJfJjiLiiiUijljLyiN en MUULA PUN TEN0V verschillende soorten FIJN GERAK. MODEL 1911, Van ALKMAAR j - 8 10 2.3Ö 8 nar. Van AMSTERDAM 8.30 9.80 2.15 4 uur Alleen op Zondag. - DE FIJNSTE - is SCHERMER'S DVOCAAT Firma DE WIJS RROERS. alle® uitgewogen. Gebr. SCHEEPMAKER, Stationsweg 6, o Spoorstraat 62, Heden verkrijgbaar in de Preikopf. -- Hoofdkaas, Tongen worst. Rolpens. Plockworst. Bloedworst. w Sa Ja. BEEK, Hekelstraat No. 20. OP-GEÏIÏCÏÏT 1780. Amandel- en Confituurkransen, Room wafelen, Appelbollen, Confi tuur Appelbeignets, Sneeuwbollen, Saucijsenbroodjes. Slagroomtaartjes vanaf 5 c:. per stuk. Pasteitjes, Croquetten- en Ragout- broodjes h 10 ets. Hollaudsche Wafelen. Heden overleed onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer FEOBIS COEJfRAAD .HUYSKEÏ, in den ouderdom van 77 jaren. Amsterdam. E. 0. MUYSKEN GUÉPIN. F. P. MUYSKEN. R. G. J. MUYSKEN— MIDDENDORP, A. A. M. J. TER MEULEN— MUYSKEN. Dr. G. TER MEULEN. Mr. I. F. MUYSKEN. C. T. MUYSKEN— STROEVE. Alkmaar. E. M. VAN TIENHOVEN— MUYSKEN. Mr. H. W. VAN TIENHOVEN. en Kleinkinderen. Amsterdam, 21 December 1910. Bezoeken kunnen niet worden afgewacht. Geen bloemen Eenige kennisgeving. Heden overleed na een langdurig doch geduldig lijden onze geliefde echtgenoot en vader CÖRNEEIS GROOT, in den ouderdom van 50 jaar. Wed. C. GROOT—DEKKER Alkmaar, 21 Dec. 1910. en kinderen. Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen bij het overlijden van onze goede moederbehuwd- en grootmoeder 1AFJE BROUWER, weduwe van den heer CORNELIS DEKKER betui gen wij onzen hartelijken dank. Uit aller naam J. C. MALEFIJT. Bergen (N.-H.) T. MALEFIJT- DEKKER. E< IITSCKFIDIN G Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Alk maar, d.d. 17 November 1910, is het huwelijk tusschen de echtelieden JOHANNES AUGUSTINUS RAN, gepensioneerd stoker bij de Kon. Ned. Marine, wo nende te Rotterdam en TRIJNTJE VISSER, zonder beroep, wonende te Helder, ontbonden verklaard door echtscheiding. Namens de eischeresse, Alkmaar. Mr. W. F. A. VERHOEFF, procureur. KantoorOudegracht A 275. SPREKER Herv. Pred. te Oudorp. Door een gemengd koor, onder leiding van den heer H. LINDEBOOM, znllen eenige Kerstliederen worden gezongen. HET BESTUUR. WKIIIN ACH TSTOIJLEKERSTKRANZEN, DUIVEKATERS, lijn KRENTENBROOD, TELBAAD met en zonder amandelpers, S\ EEIWBALLES, SAIJCIJSENRROOD J ES, en alle andere soorten FIJA GEBAK. Bestellingen gelieve men vroegtijdig op te geven. Zoo spoedig mogelijk gevraagd bij G. KAMPER, St. Am na straat 37. uw Juweeless, Bloedkoralen, Ketting», Goud en Zilver in het Goudmagazijn van daar krijgt u de boogste waarde. Men lette s.v.p. op den haam en Winkel van P. OF DES, in de RIDDERSTRAAT. tegen 1 Mei of eerdereen net BlIBGERWOOJf- HFIS omtrek Bergerhout of Geestersingel. Huur prijs pl. m. f 200, Br. fr. letter B aan v. o. MEULEN's Boekhandel Laat. FORESTÜS STRAAT 24. VOOR DE KERSTDAGEN. Extra fijne ROZIJNENBROODJES a 15 cent per stuk. KERSTKRANSJES 10 cent per Ons. ZANDKOEKJES 10 cent per Ons. Speciaal adres voor prima ONTBIJTKOEK. BOTERSPECITLAAS 8 cent per Ons. Beleefd aanbevelend, AANBEVELEND, ER BIEDT ZICH AAM een liefst voor DAG en NACHT. Br. lett. W 181, bur. Alkm. Courant. te geven door plu» 5 cents stedelijke belasting. plus 5 cents stedelijke belasting. li/SF" Plaatsen knnnen besproken worden aan het gebouw. Zoomede bij den Boekhandelaar L. FRANKENBERG, Langestraat 4. Telefoon 150. Met het oog op de groote drnkte wordt men heleetd verzocht vroegtijdig te bestellen. De KANTONRECHTER te ALKMAAR IIP®!»* maakt bekend, dat met ingang van 1 Ja nuari 1911 het Bijzonder Reglement, regelende de in wendige dienst van dat Kantongerecht de navolgende wijzigingen heeft ondergaan krachtens Ministerieele Bewilliging van den 22sten December 1910 De zitting voor burgerlijke en handelszaken heeft plaats iederen Woensdag des voormiddags teil 11 ure, terwijl de behandeling van extra judicieele werkzaamheden, uitgenomen het passeeren van aeten van scheiding, waartoe iederen Woensdag- en Vrij dagmiddag tusschen 3 en 4 nnr gelegenheid be staat, plaats vindt iederen Woensdag, des voormid- dags ten 10 nre. De zitting voor Strafzaken wordt gehouden des Vrijdags des voormiddags ten 10 nre tenminste in dien door het Openbaar Ministerie zaken ter behan deling zijn aangebracht. Op Nieuwjaarsdag en 2den Kerstdag wordt geene zit ting gehouden. De Kantonrechter voornoemd, D. BASTERT. 1 99 Tooneelspei in 5 bedrijven door G. BUNDERS. ZAAI,OPENING 7 FFR. AANVANG 8 U K. Introducties ik 30 ct. verkrijgbaar bij F. BAKKER, ZoutsteegJ. B. HARMS, Verdron- kenoord 20 L. OFFENBERG, Laat 32 L. VERHAGE, Tuinstraaten verder bij de leden. ï'Ctf Zich minzaam aanbevelend. AANBEVELEND, dagelijks bij Bestelt uw WEIHNAIHTSTOLLEN s.v.j». zoo vroeg mogelijk. OrDEGRAOHT, boek KLEIN NIEÜWLAND. Handel in BINNEN- en BUITENLANDSCH GE DISTILLEERD, LIKEUREN, BOERENJONGENS, PUNCH VAN RUM en ARAC, enz. enz. 35 cents per busje 15 cents per busje AANBEVELEND, BIJSGROENTEN. SPERCIEBOONEN 16 ct. SNIJBOONEN 15 ct. SPINAZIE 12 ct. VATGROENTEN. SNIJBOONEN 10 ct SPERCIEBOONEN 8 ct' ANDIJVIE 8 et' ZUURKOOL 4 ct' per 5 OINS. VERDERS ALLE FIJNE I,evert tevens 1ste kwaliteit BELEEFD AANBEVELEND, 03 a, 0 2 i ENG. HOEDEN, ENG. en HOLL. PETTEN ZWARTE en GEKL. DASSEN, GEKLEURDE OVERHEMDEN CACHENEZ, HANDSCHOENEN BRETELSPARAPLUIES. Aanbevelend N.V. Stoombootdienst van Bezoekt voor de Kerstdagen den eens.' Geen beter adres voor de lijnste Edam mer Komijne- en Gouda Kaas, alles beslist. Beleefd aanbevelend, Grootste sorteering lijne Koekjes, Banket-, t'lio- eolade, Sebniiukransjes, Kersenbanket, Kerstkransjes si 13 cent per ons. Beleefd aanbevelendJ. S0ECKER.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3