IIfl fll li 1I0 J 13.lt tern .fJ villi De Lange de Moraaz, WONING-BUREAU, C. VERHEÜS, Uurwerkmaker, seizoen» Kerstkransen groot en klein, J. F. v. (1. Oord. Rookt steeds s cents sigaar. De KLOM PEN zijn in Alkmaar GOEDKOOP. Bouwterrein Neemt proef met het Brood der EERSTE HYGIËNISCHE Waarschawlng Hl Huiseigenaren. Petroleum Alb. llrjjK. ZUURKOOL, 3', cent. BLOEM, GIST, Telf. 526. AANBEVELEND, G. v. d. POL, 100 visits kaarten met envsloppss Café „Het Koning Willemshuis". Het steeds toenemend gebruik van CACAO is haar beste aanbeveling, (zachte amandel-Chocolade). maïzena sluiten verzekeringen tegen inbraak met en zonder diefstal. REPARATIE-INRICHTING. Appelbollen, Sneeuwballen, O. "V.A.KT STJSLItX. WeihnachtstoIIen, fijn Krentenbrood, ISTROO. STROO Mailander Platze en Cake, is en blijft het beste adres bii voorheen GROENEWOUD. Voor de Kerstdagen groote voorraad in PEKELSTUKKEN, ROLPENS, HOOFDKAAS, HAM, enz. enz, Schipper S. KOOIMAN. W. G. E. VALK. Telef. 286. Langestpaat 103, is De Beste. aan den Westerweg, Massaulaan ©n Ëgmonderstraai :o: Zaanlandsche :o: Spaar- en Voorschotbank, Weïchnachtstol en. Kerstkransen. Tulband gevuld met Amandelpers. Fijn Krentenbrood. Diverse soorten fijne koekjes. met gratis in kleden gedrukte wandkalender 43 cent, Is dit iets voor U TX j: 2xr. A. REPiCO Horlogemaker. Fnidsen C 103 - - Alkmaar. Optreden van een Specialiteiten-Gezelschap, De doove en zijn dienstmeid. F. NETTENBREIIERS. Nieuw. Hieuw. alsmede BUSGROENTEN Firma DE WIJS BROERS. BuraeBambienaar ~Voor de a.s. KERSTDAGEN D«> een mooie partij FRUIT. Maatschappij „Mercurius", Amsterdam NieuweslootB 96, nabij 't Postkantoor Onderstaande Perceelen zijn uitsluitend te bevragen aan het eerste en grootste Woning-bnrean te Alkmaar van BAKKER GOYERS. - ACHTERSTRAAT B 21. - voor VOOR alkmaar. BOT HEDEN Vrijdag in lossing fe Alkmaar met een lading mooi HAVER- en GERS fSSTROO tegen 12 gulden IQ0Ö pond gewogen 00K een HEERLIJK GEBAK de a.s. FEESTDAGEN. a7. CENT, HET UITMUNTENDE VOEDSEL VOOR KINDEREN. ZWAKKEN EN GEZONDEN Te bevragen bij h. O. ÖF.N BOESTCRD. Tonmintitr. 0. - gevestigd te KROMMENIE. - Maatschappelijk kapitaal f 250.000 waarvan uitgegeven en volgestort f 200.000. DirecteurA. DE RUYTER. Gelieve bestedingen vroegtijdig op fe geven. Stoomdrukkerij W. NEDERKOORN, per Liter 7, bij 4 Liter 6V2 cent 2 de beste bloem om brood te bakken, de 5 ons 67*bij de 5 pond 31, bij de 100 pond f 5.90 aan huis bezorgd. j prima versehe Gist de 5 ons 18, per ons 5, per Kilo 32 cent. Vanaf Zaterdagavond en de beide Kerstdagen GELE PRUIMENDANTEN, BL%UWfc PRUIMENDANTEN NIEUWE SCHIJFJESAPPELEN Prima GEDROOGDE PEEREN Aanbevelend, Gebr. SCHEEPMAKER, Stationsweg 6, - ALKMAAR. - Spoorstraat 62. TE KOOP Een flink ingericht WINKELHUIS, ataande op een der drukste standen van Alkmaar. Op een goeden stand een ruim WINKELHUIS, be staande uit een ruimen winkel, woonkamer, serre, keu ken, gang, boiven 4 kamers en 2 zolderkamertjes met ruime zolder en achter het huis een flinken tuin met \iije steeg. Koopprijs billijk. Aanvaarding bij overeen komst. UT DE HAND TE KOOP Te St. PANKRAS 2 nieuwgebouwde BURGER- WOONIIUJZEN, tezamen groot 9 aren nabij de halte St. Pankras. Koopsom billijk. Door gebrek aan opvolger en te drukke bezigheden van den eigenaar een mooi ruim perceel zijnde rijwie lenzaak annex smederij, bewijzen van degelijke brood winning voorhanden. Koopsom billijk met of zonder inventaris. Een ruim PAKHUIS met WONING bij de Markt, groot 130 cA. Aanvaarding bij overeenkomst. Voor en achter uitgang gevende. Een prachtig nieuw solide gebouwd HEERENHUIS op een der mooiste standen te Alkmaar met prachtig uitzicht. Koopprijs billijk. Aanvaarding bij - overeen komst. 8 nieuw-gebouwde BURGERWOONHUIZEN koopprijs 9600. Rente 16.60 per week. Een stuk WEILAND in de gemeente Oudorp, lig gende aan het Noord-Holl. kanaal bij Alkmaar, zeer geschikt voor fabrieksterrein, groot I H.A. 36 A. 60 eA. Aanvaarding Kerstmis a.s. Een nieuw gebouw complex HUIZEN in het mid den der stad op de beste stand van Alkmaar, bijzonder geschikt voor winkelhuizenook zeer goed gelegen voor kantoorlokalen. De geheele oppervlakte bedraagt bijna 600 M2. Vier nieuw gebouwde HEERENHUIZEN op mooie stand, allen verhuurd, en drie nieuwe PERCEELEN nabij de Cadettenschool en Alkrn. Hout. Koopprijzen zeer billijk. Een WINKELHUIS, zijnde bakkerij, ook voor andere zaken geschikt. Huur billijk. Te Egmond aan Zee een flink WINKELHUIS voor alle zaken geschikt, ook voor pension in te richten De koopsom, bedragende 2500 gulden, kan er voor het grootste deel op gevestigd blijven, het perceel bevat een Hinken winkel met daarachter mooie kamer, keu ken en bergplaats, ruime zolder waarop 3 kamers in de onmiddellijke nabijheid der R. C. kerk. Aanvaar ding direct. TE IIK It ^Een geheel naar de eischen des tijds ingericht WOONHUIS, voorzien van diverse kamers, keuken, gas en waterleiding. Staande Spoorstraat. Huur bil lijk. Een HEERENHUIS, staande Spoorstraat, voorzien van diverse kamers, gas, waterleiding, keuken, enz. Huur 325 gulden. Aanvaarding direct. Een flink PAKHUIS of WERKPLAATS in de Bleekerslaan. Huurprijs billijk. Een WOONHUIS met SCHUUR en flinken TUIN, staande Heiloo, huurprijs billijk. Aanvaarding direct. Een net BURGERWOONHUIS, zeer geschikt voor rentenier,^ bevattende 2 kamers en alcoof, keuken en achter tuin; boven 2 kamertjes en zolder, staande te Oudorp nabjj de Katholieke kerk. Aanvaarding direct. Huurprijs billijk. Iwee PERCEELEN, Liefdelaan. Huurprijs 1.45 per week. Een net ingericht HEERENHUIS op vroolijken stand, tegen f 276.— per jaar, voor drie jaar vast. Een net ingericht BURGERWOONHUIS, voorzien van diverse kamers, keuken, gas en waterleiding en plaats. Staande Heiligland. Huurprijs 4» per week. Aanvaarding direct. Een WINKELHUIS, staande Hekelstraat, voor veel doeleinden geschikt. Huur billijk. Een net ingericht IIEERENHUIS op nette stand, bevattende 2 kamers, suite en serre, boven flinke over loop, een voor- en achterkamer met voor een balcon; boven flinke zolder met Dienstbodenkamertje, achter een mooi tuintje, g-roote kelder, voorzien van gas- en waterleiding enz. Huurprijs 400 per jaar met in begrip van waterleiding. Aanvaarding direct. Een net ingericht BURGERWOONHUIS op nette stand, voorzien van diverse kamers, keuken, gas, wa terleiding, enz. Huurprijs billijk. Aanvaarding bij overeenkomst. Een flink BURGERWOONHUIS, staande Ilofdijk- straat, bevattende 6 diverse kamers met mooie tuin, voorzien van gas en waterleiding, huurprijs billijk' aanvaarding- direct. Naast VROOM DREESMANN. - - EERSTE KLAS Accurate regeling. Degelijke garantie. - -W m .«L| w zijn met de a.s. feestdagen weer rnimschoots voorhanden, alsmede en ander versch gebak. Voor een druk bezoek houdt zich aanbevolen PAÏGLOP. TEEEF. 99. Telefoon 35. i Aanbevelend, bij de GROOTE KERK. ■•■AiC-wi' Verlangt KIT ZORG Ter voorkoming van hnurschade wordt ieder eige naar beleefd verdocht voor en aleer een huis te verhuren, een beSvijs te vragen van den vorigen eigenaar van goede betaling der huurpenningen, een dergelijk besluit komt eiken eigenaar ten goede. De BANK verleent erediet voor handel, land- bouw en Nijverheid. Gelden worden in depót ge nomen, rente 3< /2 percent. Verkrijgbaar 4 0/0 deposito-ohligatiUn in stuk ken van f 500.en f 1099.voorzien van half- aarlijksche coupons per 2 Januari én 1 Juli met een looptijd van minstens een jaar Des ZATERDAGS te ALKMAAR in het koffie- huis „de Tabakshandel", aan het Waagplein van 11 tot 1 uur. Gedempte Nieuwealoot hoek Hoogstraat. keurig bedrukt Schoutenstraat. De BESTE de 5 ons. ZUURKOOL kost Prachtig fijn loopend Ancre H 41 K O G E, 5 jaar garantie, bij Handel in GOUD en ZILVEfR. Magdalenenstraat 15, ALKMAAR. ENTREE VRIJ. I Z ENTRÉE VRIJ. onder leiding van den Heer K. DE GROOT gepaste nummers zullen ten gehoore gebracht'wor den, ook het blijspel in 1 bedrijf GROOT SUCCES. Consumptie wordt niet verhoogd - - AMSTEE-PIES 10 cent per glas. - ORANJE-BITTER met klont 7 eent, enz. enz. Aanbevelend, II EERLIJKE 59 CENTS per 5 ONS, 49—35—35 CENTS. voor MOES. 55—45 CENTS per 5 ONS, tegen eonenrreerende prijzen. AANBEVELEND, x&mSP** °P het bureel van den INGENIEUR van den RIJKSWATERSTAAT te A L K- M A A R kan een geplaatst worden. Vereischten: goed duidelijk loopend schrift, alge- meene en eenige teehnische ontwikkeling en recht lijnig teekenen. Brieven met vermelding van tegenwoordigen werk kring enz. te adresseeren aan den Ingenieur van den Rijkswaterstaat te Alkmaar. 31/a CENT VERSCHE DRUIVEN. TAFELAPPELEN. SINAASAPPELEN. BANANEN. DADELS (doosjes). GEDROOGDE SAUSJES (versch gestoomd). KASTANJES (doffe). BRAZIELNOTEN (of driehoekjes). I AMANDELEN, enz. MECWE DADELS, per pond 12 Ct.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4