n 7 Hout veiling Openbare Verkooping Bouwterrein G P. Oudes, Ridderstraat, Alkiacr. de Nieuwe Tarieven der Spoorwegen, m 1 100 ïlslte kaarten met enreloppen v.h. Herms, Custer en Zoon: Noord-Zuidhollandsche Tramwegmaatschappij. Lijn HaarlemAlkmaar. Goedkoops en geriefelijke reisgelegenheid van ALKMAAR naar: 60 a 70 parken ESCH, EIK, BERK- en ELZENHAKHOUT Dinsdag 17 Januari 1911, aan den Wesferweg, Nassaulaan en-Egmondersfraat. mat gratis in kleuren gedrukte wandkalender 40 ©ent, i REPARATIE-INRICHTING. v IJ: Voor de Kerstdagen wordt een ieder aanbevolen „DE LANDBOUW" niet te verzuimen. Daar wordt een Extra-Uitstalling gemaakt waar beslist ieder gebruik van kan maken. Leest en herleest elke advertentie in deze courant vermeld. Om u te bewüzen dat concurrentie onmogelijk is, zonder bluf ot gezwets, let men goed op. Wat hier vermeld wordt, wordt ook geleverd. Als men haalt 1% pond heerlijk KOEVET van 60 ct., dan krijgt men een cadeau van 18 et., dus dan wordt het eigenlijk 42 ct. de l1pond of 28 ct de 5 ons. Noem eens op bij wien zoo goedkoop en best? Aiieen „DE LANDBOUW". NAGELKA 4S, haal pond heerlijke Nagelkaas voor 56 ct. met een cadeau van 18 ct., kost dus 38 ct., dus 11 cent de 5 ons. Bij wien zoo goedkoop en best? Alleen „DE LANDBOUW". 2 pond fijne OUDE WITTE K AAS 50 ct met cadeau van 18 ct., is eigenlijk 32 ct., dus 16 ct. de 5 ons, u moet het zien, het ligt voor de glazen. Vergelijk het maar met andere van 30 ct. de 5 ons. De BOTER is beslist fijn50 ct. een pond Boter, 18 ct. er at voor cadeau is 32 ct. de 5 ons. Bij wien zoo best en goedkoop1? Altasn 6 s nsi cfsns einders dun DE LANDBOUW" Kortom nog veel meer bespottelijke prijzen voor degelijke kwaliteiten: Fijne oude COMMISSIEKAAS f 1.50 p stuk, prachtige belegen COMMISSIEKAAS f 1.40 p. stuk Zeldzaam fijne oude EDAMMERKAAS f 1 00 per stuk, prachtige EDAMMERKAAS 90 ets. per stuk, heerlijke EDAMMERKAAS 80 ets per stuk Zeer goede EDAMMERKAAS 70 ets. p. stuk, lekkere oude EDAMMERKAASJES 60 ets. p. stuk' goede EDAMMERKAASJES 50 ct. p. stuk, en dan nog een partij RECLAMEKAASJES 35 ct. p. at. LEIDSCHE KAAS, 2 pond voor 60 ets, 18 ets. er af voor cadeau is 42 ets,, dus 21 ets. een pond heerlijke Leidsche Kaas; een EDAMMER KAASJE van 35 ets. en een halfpond KOEVET of iets anders van 20 ets. is 55 ets. en 18 ets er af, blijft 37 ets. Dit is alleen te krijgen in „DE LANDBOUW/' Het KOEVET beslist het fijnste, staat steeds onder contröle, kost 40 ets de 5 ons 5 pond 38 ets en 10 pond 35 ets de 5 ons, alleen in „de Landbouw", BELEEFD AANBEVELEND, 33E DIRECTIE AT .T ."Fi DAG-EIST IS DE LANDBOCTW GEOPEND. Ingezonden Mededeelingen. Noemt uw maatregelen bijtijds SU van den gewonen tarief prijs kunnen GEZELSCHAPSBILJETTEN tegen 24 uren van 'o voren worden aangevraagd ten kantore der directie te Velsen. Minimum prijs f 5,—. ADVERT EN TIEN. de levering van 382000 stuks Straatklinkers (Waalvorm), en 48000 stuks IJsseiklinkers, in 2 perceelen. Burgemeester en Wethouders te Alkmaar wenschen vóór 5 Januari prijsopgaaf te ontvangen voor het leveren en stellen van een IERPUT met mestplaat in cementijzer, op de plaats „Oostwijk" aanhetZeglis alhier. Inlichtingen zijn te bekomen aan het Kantoor der gemeentewerken. le Groet en te Aag*dorp gem Schoor], teeth o. *,v' Verlast te Oude Niedorp, P. J. C. VAM TOORfêENBURGH, TELEFOONNET ALKMAAR -HEILOO. Te feawrsgen bij A. G. DEN BOESTERD, Tonssaintatr. 9, Stoomdrukkerij W. NEDERKOORN, - ACHTERSTRAAT B 21. - vurko o:f»t PRÏjS f 0.10, - uit 16 verschillende cadeau* voor de glazen vermeld. IV Op al deze soorten worden cadeaux toegegeven, uitzoeken aan, toen brak ze in een vreeselijk snikken uit. Kalmeerend streek mevrouw Seedorf haar kind over liet blonde haai'. Zij was nog' jong' genoeg' om het verdriet van haar Lily, die voor het eerst in dit jaa haar intrede zou doen in de hoogere kringën en die zich reeds zoo lang' op dit bat verheugd had, te kun nen beseffen. Zij zelf had reeds lang geleerd, haar wenschen achter te stellen bij het beroep van haar man.... Toen Lily's tranen maar steeds niet ophiel den te vloeien, glimlachte zij zachtjes; wat kon toch de oorzaak zijn van het verdriet dat het jonge meisje zoo onstuimig deed) zijn. Het was haar niet ontgaan dat dr. Franke, een jong leeraar en iemand die in haar kringen zeer gezien was, zicli opvallend! veel met haar daelitertje bemoeide en ook, dat Lily zich zeer voor hem interesseerde. Plotseling sprongen de beide vrouwen als geëleetriseerd op. Uit de aangrenzende salon hoorde men luid spreken. Berta moest zonder haar te hebben gewaarschuwd) een bezoeker binnen gelaten hebben; en nu hoorden zij beiden zeer duide lijk de* stem van hem, die zoo pas hun beider gedach- ten reeds bezig' hield. Als hierover nog twijfel was blijven bestaan werd die al heel gauw opgeheven, want het meisje trad bin nen en diende Dr. Franke aan. Verheugd zag Lily op, haar moeder scheen een wei nig pijnlijk getroffen. Hoewel ze nu niet precies te gen de verhouding tusschen den jongen man en haar dochter was, vond) ze het toch zeer tactloos van hem haar voor het bal bij den geheimraad af te halen want dat alleen kon toch de bedoeling van zijn be' zoek zijn. Nog stonden ze daarenboven tamelijk vreemd' tegenover elkaar en wat moesten de kennissen wel van deze vertrouwelijkheid denken. Lily hield zich niet met dergelijke overpeinzingen bezig, maar was, zonder aan haar besohreide oogen te denken, de salon binnengesneld. Verwonderd zag' de jonge man haar aan. Mevrouw SeedOrf, die juist de kamer binnenkwam ving dezen blik op en zei lachend „Lily is zoo bedroefd, omdat wij het bal van den ge heimraad misschien niet kunnen bezoeken, daar mijn man door ambtsbezigheden verhinderd is." Het meisje bloosde onder den onderzoekenden blik van dr. Franke, en hij vroeg zich verwonderd' af, of hjj zich zoo vergist had en Lily, die hem altijd zoo huiselijk toescheen, zoo-danig op genoegens gesteld was dat zij vandaag reeds weende, omdat zij een bal, dat naar hij meende pas over twee of drie dagen zou plaats hebben, misschien niet kon bijwonen. Toen schold hij zichzelf echter uit voor een ouden philister; het was toch heel natuurlijk dat een jong meisje, dat het dansen zoo prettig vond, het vreeselijk moet vin den dat dat bal over moest gaan. Een korte stilte volgde. Alle drie waren ze een weinig verlegen. Mevrouw Seedorf stond' verbaasd, dat de jonge man zich niet verontschuldigde, daar hij toch wist, dat. zij voorloopig nog niet kon meegaan Maar dr. Franke maakte niet de geringste aanstalten heen te gaan. Langzaam liet hij zijn vingers door zijn mooien, donkeren baard glijden en hij verwonder de. zich in stilte over de slechte verlichting en het wei nig feestelijk aanzien van de Seedorfsche salons. Hij kon zich toch niet vergist hebben. Voor vandaag was hij toch tot een klein avondpartijtje hier uitgenoodigd Van een korte pauze in -het- zoo slecht vlottende ge sprek gebruik makend, baalde hij een witte, hoogst- moderne uitnoodigingskaart uit den zak, om er in 't geheim een blik in te werpen. Neen, de zaak was in orde: daar stond zwart op wit, dat professor See dorf en zijn echtgenoote de eer hadden, hem voor Woensdag enz. enz. en vandaag was het Woens- deg; hij wist het heel nauwkeurig uit de lesrooster ran dezen dag'. Dr. Franke was gerustgesteld. Bovendien zag hij immers ook aan de toiletten der dames dat zij gasten verwachtten. Zeker ging zijn horloge weer een weinig voor en was hij wat rijkelijk vroeg verschenen. Met deze zekerheid kreeg hij zijn kalmte terug en be gon vroolijk te babbelen, terwijl zijn blikken, bijna on bewust, naar het roze gezichtje van Lily kekeu, die al haar verdriet reeds vergeten had! en hem stralend van blijdschap aiankeek. Ook mevrouw Seedorf's beden- kingen verdwenen en zij nam levendig aan het ge sprek deel. Maar teen het later werd en dr. Fj-anke nog geen aanstalten tot opbreken maakte, werd ze weer onrustig. ..Als u misschien eerst nog een kopje thee met ons wilt. drinken, mijnheer Franke?" vroeg zij vriendelijk. Hij nam het aanbod dankbaar aan. Eigenlijk vond' hij het idee, nu voor het'eten, nog* eens weer thee te presenteeren wel wat merkwaardig, maar wat ging het hem aan? Daarenboven had) hij weinig" tijd er over na te denken, want hij was juist in een allerpret tigst gesprek met Lily geraakt. Mevrouw Seedorf schelde het meisje en gaf op dracht om thee te brengen. Reeds eenig-e minuten la ter hoorde men in de aangrenzende, gemoedelijke woonkamer een zacht gerinkel van kopjes en dadelijk daarop wierp de vrouw des huizes uitnoodigemj de deuren, die de beide vertrekken scheidden, uiteen. Buiten woedde nu een hevig onweer en de regen kletterde met eentonige gelijkmatigheid tegen de uri- ten. Des te behaaglijker was het in de warme huiska mer. Op allerliefste wijze had Lily haar gast een ge moedelijk plaatsje hij den schoorsteen gewezen, ter wijl de vrouw des huizes handig en geruischloos de theemachine bediende. Een nooit gekend gevoel van behagen doorstroomde dr. Franke en tooverde hem een zonnig toekomstbeeld, welks middenpunt steeds de kleine witte gestalte daar voor hem uitmaakte, uit wier zonnige, blauwe oogen het geluk hem scheen toe te lachen. Hij was yoor het oogenblik totaal verrukt en toen na een tijdje mevrouw Seedorf hem lachend vermaan de: „Als gij vandaag nog naar den geheimraad wilt gaan, waarde heer, wordt, het nu werkelijk tijd", staar de hij baar een oogenblik als wezenloos aan; eerst Li ly's angstige vragende blik deed) hem den zin der woorden begrijpen. „Naar den geheimraad)?" vroeg hij in de grootste verbazing. „Wat moet ik daar dan wel doen van daag?" Nu was het de beurt aan de, dames otn verbluft te staan. „Maar gij zijt toch uitgenoodigd om op het bal te komen?" vroeg mevrouw Seedorf eindelijk. „Ik dacht dat gij ons had willen afhalen en daar wij nu helaas verhinderd zijn. Dr. Franke was opgesprongen en had zijn uitnoo digingskaart uit den zak gehaald. „Och, onze uitnoodiging van den vorigen Woens dag!" zeide mevrouw Seedorf, die nu een weinig licht in de zaak begon te zien, met een glimlach. „En wij hebben u hier zoolang* vastgehouden, zonder dat gij er een idee van hadt wat gij intusschen hebt verzuimd." „Vergeef mij", zeid'e de jonge man verlegen, „maar- ik weet werkelijk niet, hoe deze kaart weer bij de nieu we uitnoodigingen is gekomen. Daar. ik uw gastvrij huis slechts al te graag betreed, heb ik mij er niet zoo nauwkeurig mee bezig' gehouden, den datum na te zien", eindigde hij met een lachje, dat hem in zijn ver legenheid niet erg gelukken wilde. „Maar ik smeek u, wij hebben u integendeel te be danken, dat gij ons op dezen treurigen avond, den tijd zoo aangenaam hebt verkort", viel mevrouw Seedorf hem vriendelijk in de rede. Over Lily's lief gelaat trok bij het hooren van dit korte tweegesprek eeu donkere wolk. Nu zou hij natuurlijk gaan om met de anderen te dansen, en het was toch zoo echt prettig geweest, veel, veel prettiger, wanneer ze met elkaar naar het bal ge gaan waren, waaraan haar echter eigenlijk niets meer gelegen lag, sinds dr. Franke bij hen was. Dr. Franke waren de wisselende gevoelens die op Lily's gezichtje te lezen waren, niet ontgaan. Een oogenblik twijfelde hij nog, toen wendde hij zich vast besloten tot mevrouw Seedorf. „Als u, mevrouw, mijn tegenwoordigheid niet on aangenaam vindt, zet n dan nog uw goedheid de kroon op en sta mij toe, u ook het verdere deel van den avond) te mogen gezelschap houden." Zij weifelde met haar antwoord. „Toe, zegt u nu maar ja, lieve mevrouw", smeekte hij. En vooit den open, vrijmoedigen blik van zijn don kere oogen, was mevrouw Seedorf niet bestand, des te meer niet, toen Lily haar ook nog vol vleiende ver wachting aankeek. „Nu, mij is het goed<", gaf zij dan ook toe, „als gij onze eenvoudige woonkamer kiest boven de schitte rende balzaal, waar men u ongetwijfeld zeer zal mis sen, kunt gij blijven." De gezellige stemming was al heel. spoedig terug gekeerd en steeds enger sloten zich de draden van die geheimzinnige verhouding, die men liefde noemt, om de beide jonge lieden. Het was reeds over elf uur, toen een geluid) aan de deur de terugkeer van den heer des huizes verried. Met een stil lachje stond mevrouw Seedorf op, om haar man tegemoet, te gaan en misschien was 't geen toeval dat haar afwezigheid' en die van haar man zoo lang duurde. In ieder geval had dr. Franke het begrepen; de wei nige minuten die hij met Lily alleen was, wist hij goed te benuten. En, toen de ouders eindelijk de ka mer binnentraden, maakte het meisje zich verschrikt los uit de haar omvattende armen, om haar kopje be schaamd te verbergen, aan dte borst van haar moeder, terwijl dr. Franke verheugd op den professor toetrad om hem in goed gekozen bewoordingen de hand van zijn geliefde te soneeken. Maar reeds bij de eerste woorden viel deze hem in de rede. „Al goed, al goed, lieve Erich. Het is wel een heel ongewone tijd om een huwelijksaanzoek te doen, maar desondanks zeg ik van gnnscher harte ja! Ik weet niemand aan wie ik mijn kind) liever zou toevertrou wen dan u. Neem haar en maak baar gelukkig." Spoedig ging men nu weer zitten, want er was nog- zoo veel te vertellen en op te helderen. „Nu had) ik toch werkelijk na de gelukkige redding van mijn patiënt niet zoo haastig door regen en on weer naar huis behoeven te loepen", zei de professor lachend. „Maar, openhartig gesproken, het is mij lie ver hier rustig een flesoh verloovingswijn te ledigen, dan nog een paar uren voor balvader te moeten spe len, waaraan ik, zonder uw tusschenkomst, mijn beste Erich, niet ontkomen zou zijn." Het komt dikwijls voor, dat mensehen aan nier- of blaaskwalen lijdende zijn, zonder dat zij eenig vermoe den hebben van de oorzaak van hun kwaal. De ver schijnselen loopen dan ook zeer uiteen en dat zij zich niet op dezelfde wijze voordoen dient te worden toe geschreven aan de verschillende lichaamisgesteldheden bij verschillende menschen. Doordat de nieren hun plicht- niet behoorlijk ver- rullen, gaat gij lijden aan pijn in den rug' of de zijden, gij krijgt last van pijn in de gewrichten en spieren en vooral bij guur en vochtige weer gevoelt gij u rheuma- tiscli. De urine laat een bezinksel achter en komt pijnlijk, soms bij zeer groote of bij zeer kleine hoeveel heden, en met een scherpen, onaangenamen reuk. Des morgens gevoelt gij u dikwijls te ellendig om op te staan en gij krijgt blazen onder de oogen, opgezwollen handen of enkels. Wanneer zich verschijnselen als de bovenstaande ertoonen, is dit een bewijs, dat de nieren te kort schieten in hun plicht om de onzuiverheden uit het bloed te filtreeren. Verwaarloozing dezer verschijn selen leidt tot gevaarlijke ziekten als chronische rheu- matiek, steen, ontsteking van de blaas en urinekana- len, hartzwakte, enz. Begint daarom zoo spoedig mo gelijk heden nog met het gebruik der echte Fos ter's Rugpijn Nieren Pillen, het grootsche nieren- en blaasgeneesmiddel, dat den nieren hun verloren kracht weergeeft, Zij maken deze organen weer geschikt voor hun omvangrijk werk om het bloed te zuiveren. Let er op, dat de liandteekening van James Foster op de doos voorkomt ten bgwijze, dat gij de echte Fos ter's Rugpijn Nieren Pillen krijg-t. Zij zijn te Alk maar verkrijgbaar bij de heeren Nierop Slothouber, Langestraat 83. Toezending geschiedt franco na ont- angst van postwissel a 1.75 voor éfin, of 10. voor zes doezen. HEILOO LIMMEN CASTRICUM NOORDDORP BEVERWIJK VELSEN SANTPOORT SC OTEN HA ARLEM le kl. 0.15 2e kl. 0.10 le kl. 0.225 2e kl. 0.15 m 77 77 0.225 77 0.15 77 77 0.35 77 77 0.225 0) 77 77 0.30 77 0.20 j* 77 77 0.40 77 77 0.80 Li 77 77 0.325 77 0.225 77 77 0.575 77 77 77 0.375 77 77 0.35 77 0.25 77 77 0.60 77 0.40 77 77 0.425 77 0.275 77 77 0.65 77 77 0.45 77 77 0.50 77 0.35 Ph 77 77 0.85 77 77 0.60 77 77 0.525 77 0.375 77 77 0.925 77 77 0.625 77 77 0.55 77 0.40 77 77 0.95 77 77 0.65 v - -w; BUROEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR zullen op Donderdag 12 Jannari a.s., des nam. te 21 /2 uur, ten stadhuize aldaar, in het openbaar aanbesteden De gezegelde inschrijvingsbiljetten, door aannemer en twee solide borgen persoonlijk onderteekend, moeten met de monsters ter gemeente-secretarie zijn ingele verd op den dag der besteding vóór des nam. 1 uur. Het BESTEK is tegen betaling van f 0.10 ter ge meente-secretarie verkrijgbaar. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. ten overstaan van Notaris U. v. d. BER6H, op DINSDAG 3 JANUARI 1911, des voormiddags 10 nnr, van gehakt liggende te GROET, aan den stokweg en Teugenlaan. Te beginnen te GROET. Eigenaar A. J. PEECK te Schoorl. couW ,sie st° ,ïweïV^&' -Sefte atV\ ïetë® m l#' Aan' aan bet in de herberg van A. MIJTS, op des middags 12 Uur, ten overstaan van Notaris te ALKMAAR, van 1. Het WOON- en WINKELHUIS No. 103, aan het Verlaat, gemeente Oude Niedorp, van ouds de Sluiswachterswoning, thans Kruidenierswinkelmet erf en tuin, groot 1 are 38 centiaren. Bewoond door W. SNIP. 2. Het nog nieuwe WOONHUIS No. 110, waarin vroeger postkantoor, gelegen als voren, met erf en bleekveld, groot ongeveer 1 are. Bewoond door de Wed. BRUIN. 3. Het groote en ruime WOONHUIS, gelegen als- voren, Nos. 111 en 113, met erf en bleekveld, groot ongeveer 1 are 46 centiaren, thans onbewoond. 4. Het goed onderhouden WOONHUIS No. 123, met erf en vruchtbaren tuin. aan den Oude Niedorper- weg nabij het Verlaat, gemeente Oude Niedorp, groot 8 aren. Het huis is bewoond door KL. BART, de tuin is in eigen gebruik. 5. Het perceel uitmuntend BOUWLAND, in de gemeente Harenkarspel in den Smeugelpolder bij het Verlaat, groot 23 aren 70 centiaren. Breeder bij biljetten omschreven. Aanvaarding na betaling. Lasten van 1 Januari 1911 af. Meerdere inlichtingen geeft voormelde No taris te Alkmaar, Oudegracht, hoek Brillensteeg. HUISHOUD AANSL v&naf f 10.per jaar en f 2,50 entree. GESPL TSTE AANSL vanaf 22.50 per jaarj en f 2.50 entrée. GEWONE AANSL vanaf 30.per jaar, bij 3 i. eontr. geen entr. Nieuwe aansluiting. 2. SLINGER, C. E., Toussaintstr. keurig bedrukt Schoutenstraat. J w UJ. u VA uumuvi J Naast VROOM DREESMANN. ----- EERSTE KLAS Accurate regeling. Bsgelijke garantie. uw Juweeïen, Bloedkoralen, Ketting*, Goud en Zilver in het Goudmagazijn van daar krijgt u de hoogste waarde. Men lette s.v.p. op den Naam en Winkel van P. OUDES, in de RIDDERSTRAAT. Verschenen en verkrijgbaar bij de N. V Boek- en Handelsdrukkerij zooals deze 3 Jannari 1911 in werkingtreden. N.V. v/h. IIERMS. COSTER ZOON, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 10