DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Honderd en twaalfde Jaargang. ZATERDAG 24 DECEMBER. Gemeenteraad van Alkmaar, BINNENLAND. No. 303 1910. Pad^iiider1^. Dit nummer bestaat uit 3 bladen. Wegens het Kerstfeest zal deze courant Maandagavond NIET verschijnen ARSCHE COURANT VERGADERING van den op Woensdag 38 Dec. 1910, 'sn.m. 1 tuir. Punten van behandeling: 1. Vaststelling- der notulen van de vorige, vergade ring. Mededeelingen. Ingekomen stukken. 2. Voorstel, van B. en W. inzake het opnemen van de boeken en kas van den Gemeente-ontvanger (Bijla ge no. 96). 8. Alsvoren, tot ruiling van grond tusschen de Oude en de Nieuwe Hoornsche vaart. (Bijlage no. 97). 4. Alsvoren, tot definitieve verplaatsing van de Eierenmarkt. (Bijlage no. 98). 5. Alsvoren, tot overneming van grond langs de Bleekerslaan. (Bijlage no. 99). 6. Alsvoren, inzake verbetering toestand, Lange- laan. (Bijlage no. 100). 7. Alsvoren, inzake het bestraten van den Nieuw- landersingel. (Bijlage, no. 101). 8. Alsvoren tot verpachting van terrein voor een beignetskraam gedurende de kermissen van 1912, 1913 en 1914 (Bijlage no. 102). 9. Voorstel van B. en W., inzake ruiling van grond, aan de WilheTminalaan. (Bijlage no. 104). 10. Alsvoren tot verpachting van een terrein voor een schouwburgtent, gedurende de kermissen van 1911, 1912 en 1913. (Bijlage no. 105). 11. Benoeming van een leerares aan de Handels dagschool. (Bijlage no. 103). 12. Aanvulling' van commissiën enz. voor 1911. (Bijlage no. 106). 13. Voorstel van B. en W. tot vaststelling eener verordening op de gemeentebedrijven. (Bijlage no. 107). 14. Alsvoren, betreffende het aanbrengen en ver nieuwen van rioleeringen. (Bijlage no. 108). 15. Vaststelling 3e, suppletoire gemeente-begroo ting, dienst 1910. 16. Voorstel van B. en W. tot het sluiten van eene geldleening. (Bijlage no. 109). 17. Behandeling reclames hoofdelijken omslag, dienst 1910. Wat niet te vermijden was, gaat gebeurenB. P.'s Boy Scouts zullen ook in Nederland optreden. Er is reeds zoo vaak op gewezen, dat onze kinderen op de school te eenzijdig worden opgevoed, dat die eenzijdigheid volstrekt niet wordt opgeheven door de eenzijdige wijze, waarop men voetbal overdrijft, dat er integ'endeel voor alle kinderen een gelegenheid moest zijn om hun handen en hun oogen te oefenen, hun li chamen te harden en te verbeteren, kortom om al dat andere harmoniseh te ontwikkelen, hetwelk (buiten de hersens) door de school vrijwel wordt genegeerd. Elke beweging, die in deze richting gaat, kan ons verder brengen en vandaar, dat wij de Boy Scout be weging, de Padvinders-beweging, met ingenomenheid begroeten. Doch juist omdat wij veel van de bezwa ren, door deze hervormers tegen de gewone opvoeding ingebracht, deelen, juist omdat wij veel aardigs vin den in de beweging dier Boy Scouts, zouden wij willen waarschuwen voor een al te veel copieeren van het En- gelsche voorbeeld. Men neme daaruit, wat goed' is, doch blijve niet al te veel aan het Engelsche voorbeeld hangen. Men weet, hoe zij in de wereld komen deze jonge padvinders. Baden Powell, een Engelsch generaal, be kend geworden als de held van Mafeking, heeft bij de verdediging van deze plaats tegen de Boeren, die ont bloot waren van alle belegeraarskwaliteiten, vooral veel vindingrijkheid getoond. En hij heeft daar o. a. heel veel plezier gehad van een troep jongens, die hij voor verkenners-, verspiedersdiensten gebruikte. lu Engeland teruggekomen, heeft B.P. hij was zóó populair geworden, dat men dezen officier famili aar alleen bij zijn initialen placht te noemen de er varingen, in Mafeking opgedaan, in Engeland willen voortzetten. Hij heeft clubjes van jongens verken ners, Boy Scouts, opgericht, en die aanvankelijk het zelfde laten doen als in Mafeking. Onder den electri- seerenden invloed van zijn naam en van een kranig uniformpje, dat eveneens van origine Mafekingsch was, heeft deze beweging zich heel snel ontwikkeld en in Engeland vasten voet gekregen, daar zelfs ook de jeugdige dametjes aangestoken, die, zooal niet het zelfde costuumpje kort broekje met bloote knieën -dan toch den beroemden kranigen hoed hebben op gezet. Ook hier en daar in het buitenland (de propa ganda noemt: Engeland, Engelsche koloniën, Chili, Argentinië, Frankrijk, Duitschland, Rusland, Noor wegen) zijn de zaden, door B. P. uitgestrooid, min of meer welig opgeschoten, zoodat wij naast den interna tionalen generaal Booth nu spoedig zeker ook den in ternationalen Oeneraal B.P. zullen hebben. Nu lijdt de beweging naar ons inzien heel erg aan een vitium originis, aan een fout in de geboorte. Wordt die fout in Nederland niet vermeden, dan voorspellen wij de beweging niet veel succes. Die fout ligt in de militaire Mafekings-che origine. De beweging is te militair al ontkennen dat de voorstanders, en te veel berekend op het groote, maagdelijke land. Wij zien in soldaatje spelen vol strekt geen kwaad. Doch wel schijnt het ons minder gewenscht den geest der soldaatjespelende jongens al zoo lang van te voren op het militaire te richten. Wij achten het allerminst^ ongeschikt den. jongens reeds vioeg te leeren, dat zij den plicht zullen hebben hun vaderland te verdedigen. Doch nu al zóó vroeg min of meer officieel met den militairen „vorm" te komen, ook al wordt dan hier meer verkend dan geëxerceerd^ lijkt ons verkeerd. Het is ook ongewenscht voor dé zaak: uit een propagandistisch oogpunt, omdat de Ne- derlandsche natie in haar wezen geen militaire natie is en dat zeker ook niet moet worden, al ware het wenschclijk, dat zij op het oogenblik beter de onmis baarheid der militaire verdediging besefte. Ons tweede bezwaar is dat de beweging in haar oor- Sprong te veel berekend is op een wijd, ongebaand, ge deeltelijk woest land, dat zij de romantiek van land schappen niet kan missen, die in Nederland betrekke lijk weinig voorkomt. In verband met een en ander zouden wij ook be zwaar hebben tegen het vlugge, maar opzichtige pakje en over het geheel tegen de overigens typisch-En- gelsche uiterlijkheid van de .beweging. Slaagt men er echter in deze bezwaren hier te over winnen, dan is er inderdaad1 heel veel sympathieks in de beweging. Ziehier wat de beweging wil, gelijk dat is geschreven in een boekje van dr. O. W. van Ling- beek en Ga.s dèi Voogt: „Welnu, door die praktische opvoeding' in 't veld worden de jongens vertrouwd met alles wat ze noodig kunnen hebben om vooruit te komen: pionieren, brug gen bouwen, boomen hakken, vuren maken, koken, bakken, den weg vinden door middel van kaarten, zon, maan en sterren, hoogten en afstanden schatten, sei nen met armen, vlagen, lichten en vuren, en met Mor- seteekens, eerste hulp bij ongelukken, ambulancewerk en ziekenverpleging. Voorts oefenen ze practische kennis van de natuur, van dieren, planten en worte len. Niet met het geweer maar met de camera beslui pen ze het wild. Dieren dooden zonder noodzaak of ze martelen of zien martelen kan een goede Scout niet. „Daarbij wordt zeer gelet op een hygiënisch leven, op lichaamsbeweging en verzorging' door huidcultuur, spelen enz., het. vermijden van schadelijke dingen als rooken, drinken en allerlei] uitspottingen van den jongensleeftijd, op het oefenen van wilskracht en vol hardingsvermogen. „De godsdienst van de daad wordt dagelijke beoe fend. Immers iedere, padvinder moet dagelijks voor den hulpbehoevende een goede daad verrichten, al is die nog zoo klein. „De tweede knoop in zijn halsdoek is daarvoor het memento. Die mag' er niet uit, zoolang hij niet bijv. een oude vrouw of kind over een drukke straat heeft geloodst, of in de tram zijne plaats, afstond aan eene vrouw of aan een oudere, e.en hond of paard gedrenkt, een- sinaasappel- of bananenschil van het trottoir, waardoor iemand zou kunnen uitglijden, heeft verwij derd en dat alles zonder belooning of hoop daarqjp. Zoo wordt de praktische ridderlijkheid er in gebracht hulpvaardigheid, beleefdheid, eerbied] en een medelij dend hart. Al zijn godsdienst en politiek buitengeslo ten, moet toch iedere padvinder zijne godsdienstplich ten vervullen." Hierin is nu werkelijk heel veel, dat onze volle sym pathie heeft, al achten wij juist in deze opsomming weer de fouten ook aangewezen, al missen wij in het bovenstaande overigens ongaarne de oefening van handenarbeid, die wel door deze beweging niet geheel is vergeten doch naar onzen smaak te veel op den ach tergrond wordt gehouden door meer militaire werk zaamheden als het eigenlijke verkennen, het seinen over groote afstanden enz. enz. Alles bijeengenomen achten wij deze beweging in- tusschen vooral een gelukkig symploon, een aanwij zing' dat steeds meerderen gaan zoeken naar betere opvoedingsmethodes, dat de weg, dié ons zal wegleiden van de al te cerebrale opvoeding, althans „verkend" zoo hij dan o. i. nog niet geheel gekend wordt. TWEEDE KAMER. Gisteren werd Hoofdstuk VII B (financiën) be handeld. De heeren Roessingh, Smeenge, Goeman Borgesius, Duymaer van Twist, Tydeman, Heemskerk, de Meester, de Klerk, Ter Laan, Roodhuijzen voerden het woord bij de algemeene beschouwingen. Zij wer den beantwoord door den minister van financiën, den heer Kolkman. Voor vermindering, van personeele belasting voor logementhouders zal, Éeide de spreker, de Kamer bin nenkort een wetsontwerp bereiken. Den grondslag van de haardsteden, voor de perso neele belasting kan spr. niet wijzigen, zulks zou l1/? millioen kosten. Reeds verleden jaar zeide spr. de Staatsloterij op zichzelf niet te kunnen afkeuren. Was er geen Staats loterij, misschien zou spr. er niet aan denken ze in te voeren. Elke overtuiging, welke verwijdering wenscht eerbiedigt spi'.maar men eerbiedige ook 's ministers overtuiging' om de staatsloterij te laten voortbestaan, waar z. i. verdwijning grooter kwaad zou zijn. Beteugeling van de speelzucht wenscht spr. ook, maar die van de Staatsloterij leidt niet tot hartstocht en armoede. Met afschaffing van de Staatsloterij zou de speelzucht in ons volk niet worden gedoofd. De mensehen zouden in handen vallen van allerlei exploi tanten. En wat men ook zeggen wil de Staatsloterij is populair. Afschaffing zou een hardheid zijn voor den kleinen man, 'die1 mogelijk overgeleverd, zou wor den aan zwendelaars en bedriegers. In theorie is afschaffing misschien aan te- bevelen, maar de praktijk zou spoedig leeren, dat het kwaad er door verergerd wordt. Naar de uitbreiding heeft spr. een ernstig onder zoek doen instellen en daarna, maatregelen genomen om de loten het publiek te doen bereiken. Een tekort aan loten is er niet, naar de minister meent en hij is d.an ook niet genegen tot uitbreiding van het aantal. 1 en aanzien van maatregelen tegen instellingen als „Lotisico en „Tijdgeest" heeft men een vernumme ring overwogen. Doch eigenlijk zit hierin de zaak niet. Deugden dergelijke instellingen niet dan zal de justitie, maat regelen moeten nemenbij een vernummering zouden zij zich aanpassen. Een ontwerp voor de pensionneering van de onder wijzers der normaallessen zal de Kamer spoedig berei ken. De begrooting werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Aan het debat over het wetsontwerp tot het aan gaan van een .staatsleening nam na den heer Treub (Y.-D.) nog deel de lieer P a t ij n (TT.-L.), die liet wetsontwerp goedkeurde. De minister van financiën (de heer Kolkman) beantwoordde deze sprekers, waarna de algemeene be schouwingen worden gesloten. Toen ontstond debat tusschen de heeren Treub cn Pat ij n over een amendement vafl eerstgenoem de betreffende belegging van leeninggeld bij de Rijks postspaarbank. De voorsteller van het amendement zeide, dat mach tiging tot zulk een belegging overbodig is voor den Minister; de heer Patijn is. het niet met hem eens. De heer Yan Nispen tot Seven aer (R.- K; Rheden) schaarde zich bij den heer Patijn. De minister ontraadde het amendement. Na repliek van den heer Treub en dupliek van den minister werd het amendement verworpen en het wetsontwerp aangenomen. Een aantal wetsontwerpen, alsmede de Oorlogsbe- grooting en de Vestingbegrooting, worden daarna aangenomen, evenals het hoofdstuk Onvoorziene Uit gaven. A v on dve rg a dering. Aan de orde was de behandeling der Middelenwet. De heer Yan Vuuren (R.-K.) vroeg afschaf fing van tolgelden te Standaardbuiten. De minister van financiën gaf de gemeente de schuld. Het wetsontwerp werd aangenomen. Daarna kwam de begrooting van Koloniën aan de beurt, waarbij voornamelijk gesproken werd over de b a co ven cul t uur. De minister verwees het verwijt van zich, dat hij inzake de bacoven-cultuur de verantwoordelijkheid op de commissie tot het uitbrengen van rapport lieeft af gewenteld. De Min. zegt dat in deze terstond handelen noodzakelijk was, anders zou de cultuur weer voor zes jaar zijn voortgezet. Thans zou men een commissie willen zenden, maar dat is onmogelijk, omdat op 1 Januari een nieuwe aanplant moet plaats hebben. Omdat daarbij de United Fruit Company slechts weer voor zes jaar wilde contracteeren, besloot spr. tot de beëindiging der cultuur. De minister beloofde positief uitzending van een commissie van onderzoek naar de bacovencultuur. Het rapport kan binnen drie maanden bij de Kamer zijn. Ook uitzending van een commissie tot onderzoek van bet bes tuur-systeem zal spr. overwegen. Bij eeredienst bepleitte de heer van Vlijmen (R.-K.) de noodzakelijkheid van het aanstellen van meer gesalarieerde priesters. De heer Roessingh (U.-L.) klaagde over het verzuim van beroep van een predikant naar Nieuw- Nickei'ie. De minister beantwoordde de sprekers. De begrooting van Suriname werd daarna zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Daarna kwam de begrooting' van Curagao in behan deling. De heer Van Vuuren drong bij de algemee ne beschouwingen o. a. op spoed aan met de haven plannen, verbetering van den grooten landbouw en herziening' der onderwijsverordening. De heer H u g e n h oT t z sprak vervolgens over phosphaatmijnen en zeide, dat deze z. i. voor staats exploitatie moeten gereserveerd worden. Ten slotte beantwoordde de minister de laatste sprekers. De begrooting van Curagao werd1 zonder hoofdelijke stemming aangenomen en daarna ho.ofd- stuk XI der Staatsbegrooting. Daarna werden zonder debat of stemming eenige wetsontwerpen van verschillenden aard aangenomen, en deed de voorzitter mededeeling van de wetsontwerpen, die na het Kerstreces ter openbare behandeling en voor afdeelingsonderzoek aan de orde zullen worden gesteld. Nadat de voorzitter nog had medegedeeld, dat hij de Kamer waarschijnlijk iets vroeger dan anders weer zal oproepen, ging de vergadering om half een tot na dere bijeenroeping uiteen. Gemengd nieuws. EEN LASTER-PEOCES. Voor de Rechtbank te Rotterdam, kamér van straf zaken, is een lasterproces behandeld, welke geruchtma kende zaak groote belangstelling had getrokken. De beklaagde, mevr. S. R., die met haar man, van beroep tandarts, in onmin leefde, had in de operatie kamer van haar echtgenoot een gaatje geboord en be spiedde daar door de handelingen van den tandarts, terwijl hij eene vrouwelijke patiënte, mevr. H.v. B. in behandeling had. Hare waarnemingen die zij zou gedaan hebben, bazuinde zij overal rond, waardoor mevr. II. zich beleedig'd achtte en de vrouw van den tandarts een lasterproces aandeed. Ongeveer een 20-tal getuigen, waarvan 6 a déchar ge, werden gehoord, waaronder particuliere detecti- ven die den tandarts zouden gevolgd hebben bij hun bezoeken. De verdediger van bekl. Mr. V. V. Perke vroeg be handeling met gesloten deuren, welk verzoek door de rechtbank werd afgewezen, te meer daar mevr. II. ge rehabiliteerd wenschte te worden. Na langdurig getuigenverhoor, waarbij de particu liere detectives voor hun optreden gehekeld werden, eischte de officier van justitie 300 boete subsidiair 60 dagen hechtenis. De verdediger vroeg ontslag van rechtsvervolging. INBREKERS. Donderdagavond omstreeks zes uur ontdekte de boschwachter van den heer Tutein Nolthenius, wonen de bij den huize Heienoord, even buiten Arnhem, welk buitenverblijf tijdelijk onbewoond is, dat er ingebro ken was. De boschbaas bemerkte, dat de inbrekers nog in de woning aanwezig waren. Hij stelde zich in de nabijheid van het huis op en verzocht hulp bij de politie. Een inspecteur verscheen spoedig met eenige agenten ter plaatse. De inspecteur deed het huis omsingelen, waarna hij met vier agenten door de ope ning, die de inbrekers in een raam gemaakt hadden, het huis binnen ging. Bij onderzoek bleek het de politie, dat een lessenaar was opengebroken en er flesschen waren aangespro ken. Het geheele huis werd van de vliering tot den kelder doorzocht. De politie kwam ten slotte aan een kamer, welke aan de binnenzijde bleek gesloten te zijn. Omdat pogingen om de kamerdeur met een sleutel te openen mislukten, werd besloten een der paneelen uit de deur te trappen. De agent van politie Ilesse- ling, gevolgd door den inspecteur en de andere agen ten kropen door de nu ontstane opening. Men vond liggende op een in de kamer staand1 béd twee vreemde bezoekers, die het zich zoo gemakkelijk mogelijk had den gemaakt en een half gevulde flesch cognac bij zich hadden. Beiden werden oogenblikkelijk overmand en geboeid. De aangehoudenen bleken te zijn J. W. C. van Bragt, oud 35 jaar, afkomstig' uit Haarlem, en A. L. van Malsen, oud 21 jaar, opperman, afkomstig uit Gemert. Beiden zijn zwerverszij verklaarden reeds Woensdagnacht- en gisteren in het huis te hebben ver toefd. Mr. EVERDINGEN. Met het stoomschip „Tambora," van de Rotterdam- sche Lloyd, arriveerde Donderdagavond half negen, mr. Van Everdingen, verdacht van malversatiën als curator in een faillissement, wiens aanhouding door de justitie te 's-Gravenhage verzocht was. Ilij was onder geleide van den heer J. Kop, schout te Tjandjong Priok. Wegens het late uur bleef- mr. Van Everdingen aan boord achter slot en grendel. Hij had uitlatingen gedaan gedurende de reis, dat de termijn van zijn gevangenhouding verstreken was, waarop de kapitein het raadzaam oordeelde, toen de Waterweg in het zicht, kwam, hem te doen opsluiten. Gisterochtend1 is hij gevankelijk naar 's-Gfavenliage overgebracht. EEN JEUGDIGE DIEVEGGE. Bij den horlogemaker J. W. van Duijn te Hooge- zand, werden onlangs op verschillende tijden 4 horlo ges gestolen n.l. 2 gouden en 2 zilveren. Na langdu rig- onderzoek is het brigadier Spijker aldaar gelukt, de daderes op te sporen en tot bekentenis te brengen. Het is de 17-jarig Niesje.K. te Alteveer. Ze heeft onder het opgeven van een vals-dien naam, d© horloges bij 3 verschillende horlogemakers te dier plaatse ver kocht. De horloges zijn in beslag en Niesje in arrest- genomen. Ze wordt ter .beschikking der justitie ge steld. EEN SCHEDELBREUK. Dinsdagmiddag viel bij zekeren B„ op- den Schaes- bergerweg te Heerlen, Peter Jereb, oud 31 jaar, van de trappen, met het ongelukkig gevolg, dat hij met zijn hoofd tegen den muur terecht kwam. De bewo ners hadden den val wel gehoord, maar verder er geen acht op geslagen. Toevallig vond men den persoon aan de trap liggen; bewusteloos werd- hij naar het hos pitaal gebracht. Bij het geneeskundig onderzoek bleek, dat de man een schedelbreuk had gekregen. Woensdagmorgen om IQ uur is hij aan de gevolgen overleden. GEVAT. Eenige reizigers, die Woensdagavond per trein te Enschede aankwamen, verwittigden de politie, dat met denzelfderi trein ook iemand medekwam in 't bezit van een dolkmes en een revolver. Een net- gekleed' jongmensch, zooals men meende uit Haarlem afkom stig. Er werd naar den aangeduide gezocht en 't gelukte hem aan te. hóuden op het oogenblik toen hij een café Verliet. De wapenen werden in zijn bezit gevonden en mede een groot bedrag aan gouden en zilveren voor werpen. 't Isgebleken, dat dei gearresteerde uit de Tucht school te Velzen is ontvlucht. De voorwerpen van waarde, die hij bij zich had, moeten van diefstal af komstig zijn. Het vermoeden bestaat, dat de bij den jongen man gevonden voorwerpen afkomstig zijn van de inbraak bij de wed. Van der Jacht te Haarlem, waarbij bene vens een bedrag van 170, ook horloges en sieraden werden ontvreemd. ELECTRISCHE CENTRALE VOOR WEST- FRIESLAND. Het rapport, betreffende de mogelijkheid eener Electrische Centrale voor West-Friesland', uitge bracht aan de commissie van onderzoek, door den lieer B. A. J. van der Hegge Zijnen, Electrot. Ing. te l 1 recht, technisch adviseur dier commissie, is ver schenen en wordt heden toegezonden aan de belang hebbende gemeentebesturen, polderbesturen, enz. Tijdens het onderzoek bij de ingezetenen sprak de vrij duidelijk uitgesproken wensch in het genot ge steld' te worden van electriciteit voor verlichting' en industriëele doeleinden en dat het opgegeven aantal aansluitingen aanmerkelijk overtreft het daarvoor in de algemeen g-angbare statistieken aangegeven cijfer. Uitvoerige berekeningen geven aan, dat voor de stichting zal noodig zijn een kapitaal van 11/t milli oen gulden. Getracht zal worden, een deel van dit- kapitaal, 250.000, als aandeelen van 100 met een rabat van 3 bij de directe belanghebbend-en te. plaatsen en het overige I millioen als obligatie-bewijs, rentende 4% af te lossen in 40 jadr. De steller berekent, niette genstaande alles opzettelijk ongunstig berekend is, dat het eerste jaar reeds op- (le aandeelen kan worden verdiend. Na een uitvoerige en interessante uiteenzetting komt de heer v. d. Hegge Zijnen tot, de conclusie o-m over te gaau tot de'stichting van een E. C. voor West- Friesland _o-p den door hem breedvoerig gemotiveer- den basis. liet zal vermoedelijk mogelijk blijken, om binnen D/a jaar of hoogstens 2 jaar, nadat een W. V. is op gericht en de- geldmiddelen beschikbaar gesteld zijn, het bedrijf te o-penen en in de behoefte aan electri sche energie te voorzien, tot voordeel, ontwikkeling' en bloei van de geheele landstreek. Aan het rapport wordt toegevoegd het rapport over de electrificatie van de Paardentram Hoorn—Enkhui zen, thans in exploitatie- bij de Rotterdamsche Tram wegmaatschappij. Na zeer uitvoerige beschouwingen en berekeningen concludeert de heer V. d. Hegge Zijnen dienaangaan de: le. Een behoorlijke electrische tramverbinding tus schen Hoorn en Enkhuizen is niet rendabel en levert verlies op. 2e. Indien tram en Centrale tot één bedrijf wor den gecombineerd en de tramstroom tegen zelfko-sten- prijs wordt, berekend, is het mogelijk, alle onkosten te dekken, indien de afzet der Centrale met 43 toe neemt. Aan de Commissie adviseert hij le. sl.echts in principe tot oprichting te besluiten en de voorbereidende stappen tot het verkrijgen dei- concessie te doen. 2e. Zoodra uit de opderhandel-ingen met de be langhebbende gemeenten en de ingezetenen 'gebleken is, dat het debiet der Centrale de daarvoor in het eer-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1