Nette Kostgangers gevraagd, HrASIHNIIÜW V, BUITENLAND. Heden Beursvacantie. A D VER Kfl TI E N. G Y MlNASI LI Mof H. 17 87~ een net BURGERMEISJE, X. X. ste gedeelte ran het rapport aangenomen cijfers met minstens 43 overschrijdt, tot oprichting over gaan, in welk geval ex nog- voldoende gelegenheid zal zijn om daarmede bij den bouw der Centrale rekening- te houden en Centrale en Tram tegelijkertijd in be drijf genomen zullen kunnen worden. Het totaal be noodigde kapitaal dient dan gebracht te worden 1.860.000. op UTT SC HAGEN. In de den 23steu December alhier g-ehouden raads vergadering werd als gemeente-ontvanger beëedigd de heer C. Asjes, wien door den burgemeester dank werd gebracht voor hetgeen hij' voor de gemeente al raadslid had gedaan. De her Asjes beval zich, danken de voor liet in hem gestelde vertrouwen, in de voort durende vriendschap van burgemeester en raad aan Tot leden der plaatselijke schoolcommissie werden herbenoemd de heeren C. Roggeveen Cz. en G. Beer. en mevr. de wed. Herman. Tot onderwijzer aan de 1. s. werd benoemd de heer P. Ruiter te St. Maartens brug'. Een stembureau voor de verkiezing van een raadslid vacature Asjes werd benoemd en be sloten den heer Asjes op diens verzoek gemeente grond te verkoopen aan de Landbouwstraat voor het bouwen van een woonhuis. UTT BERGEN. Tot stoker-tweede machinist aan het machinege bouw dei" waterleiding alhier is voorloopig voor een proefjaar benoemd de heer J. Zorgman van Alkmaar. UIT EGMOND AAN ZEE. Wij ontvangen het volgende communiqué: De plannen, om door een krachtige en volhardende reclame Eg-mond aan Zee in de rij der Noordzee-Ba- den de plaats te doen innemen, waarop het door lig ging en gunstige verbinding recht heeft, hebben aan vankelijk groot succes. Een spontane beweging is ont staan bij alle inwoners. In enkele dagen is een bedrag van 1605 gulden bij eengebracht om daarmede de propaganda te beginnen. De commissie van voorbereiding, die oorspronkelijk bestond uit de heeren A. O. Bos, voorzitter, W. G. Noorman van der Dussen, secretaris en G. Brands, penningmeester, is inmiddels aangevuld met de hee ren C. JEijma, burgemeester, S. Pluimgraaff, com missaris van de Hotel-Maatschappij „Kurhaus" en H. J. Smits, chef van Dienst Spoorweg H. IJ. S. M. AlkmaarEgmond. De bedoeling der propaganda is niet alleen het vreemdelingenverkeer zeer te doen toe nemen, maar ook het bouwen van hotels, pensions en villa's te bevorderen. Aan het uitbreidingsplan wordt met spoed gewerkt. L heerseht te Egmond aan Zee en ten opzichte Er van Egmond aan Zee een veel meer opgewekte stem ming als de laatste paar jaren het- geval was. KORTE BERICHTEN. Te Meppel is een musschennestje gevonden met twee pas gelegde eitjes er in. Ook de vogelwereld voelt zich dus of het lente is. -— In het emigrantenhotel van de Holland.Ameri- kalijn aan de ilhelminakade te Rotterdam, hebben zich twee gevallen van pokken voorgedaan. UIT DE BIJLAGEN. B. en W. stellen den Raad voor onder verband van de inkomsten der gemeente een geldleening aan te gaan groot 189.000 tot den koers van 96 181.440, met het pensioenfonds voor weduwen en weezen van burgerlijke ambtenaren. Voorts bieden zij den Raad aan een ontwerp-veror- dening, regelende het beheer der gemeentebedrijven (gasfabriek, slachthuis, reinigingsdienst, dienst voor den Hout, de plantsoenen en de. kweekerijen; dienst van de stnds-apotheek. zaal ALGEMEEN KIESRECHT. Voor een tot in alle hoeken en gaten gevulde men deelde ons mede, dat er 715 personen waren trad gisteravond ia de Harmonie de heer mr. P. J. Iroelstra op ter behandeling van het volkspetitionne ment voor algemeen kiesrecht. De heer Verkerk opende de vergadering met het gebruikelijke welkom, zich verheugende in de enorme opkomst, onder mededeeling dat in Amsterdam II de heer van der Tempel was gekozen (applaus) en onder dankzegging- aan een katholieke vereeniging te dezer stede, voor de door haar 'gemaakte propaganda. Er ontstaat, zoo betoogde de heer Troelstra, in den aanvang zijner rede, in Nederland een herleving op politiek gebied' in den vorm van een strijd ter verkrij ging van algemeen kiesrecht voor mannen en vrou wen. Deze herleving' op politiek gebied vindt haar oor sprong in de niet te loochenen omstandigheid dat ons kiesstelsel slecht is; zoo slecht dat het den strijd tot verbetering zelfs uitlokt. De kieswet van Houten word daarna door spreker besproken en veroordeeld, in hoofdzaak wijl zij de helft van het Nederlandsehe volk en ook de vrouwen uitsluit. In hoeverre in '87 voor de uitsluiting der vrouw redelijke gronden mochten hebben bestaan, thans is dit geheel anders en kan die uitsluiting- waar de vrouw in den te-genwoordigen tijd een geheel an dere positie in het politieke en maatschappelijke le ven inneemt, niet worden gehandhaafd. Het onthouden van kiesrecht aan de mannelijke personen beneden 2-5 jaar, schetste spr. als een on rechtvaardige daad, omdat vooral in de arbeidersklas se honderden mannen beneden dien leeftijd zelfstan dig in de maatschappij optreden. Geldt deze uitsluiting alle klassen der maatschap pij, anders is het echter met de uitsluiting tengevolge de bepaling regelende, den welstand die bet individu in de Maatschappij inneemt. In Mei 1910 waren er 1.375000 mannelijke inwoners boven 25 jaar en 854000 kiezers. De niet-kiesbevoeg- den waren in hoofdzaak de loonarbeiders, vandaar dat de strijd ter verkrijging van het A. K. in hoofdzaak door hen wordt gevoerd. Bij het. tegenwoordige kiesstelsel wordt het platte land bevoordeeld boven de steden. Ook deze bepaling- onderwierp spr. aan een scherpe crtiek, omdat niet is aan te nemen dat de plattelandsbewoners in ontwik keling en vernuft boven de stadsbewoners zouden staan, en omdat over het algemeen in groote steden meer arbeiders worden aangetroffen. De verdeeling in districten is evenmin voldoende geregeld. Enkhuizen b.v. heeft op 100 inwoners 43 kiezers, Rotterdam 23 en Amsterdam II 18. Spreker vertegen woordigt in Amsterdam III 43000 kiezers, zijn colle ga in Hoogezand maar 21000. Al deze omstandigheden wijzen op de noodzakelijk heid om de kieswet te herzien en dit kan alleen wan neer de Grondwet, speciaal art-. 80, wordt gewijzigd. Daarvoor is dan ook een staatscommissie benoemd, waarvan met eenig recht verwacht kan worden dat zij in den loop van het- volgend jaar met wijzigingen voor den dag zal komen. Groot is de beteekenis van Algemeen Kiesrecht voor de arbeidende klasse in verband met de directe het algemeen kiesrecht komt het aan. Men moet trachten een eenheid te vormen, door alle arbeiders van welke godsdienstige richting ook, onder een ba nier te krijgen. Breedvoerig bet-oogde spr., daarbij aanhalende voor beelden uit den Duit-schen Rijksdag, dat op het ge bied van algemeen kiesrecht samengaan van katholie ken en sociaal-democraten zeer wel mogelijk is. Ten sterkste kwam hij op tegen de meening het al- gemeene kiesrecht is een wassenneus. Niet alleen ter verkrijging van betere, meer ingrijpende sociale hervormingen moeten wij, zeide spreker, strijden voor de invoering- van het algemeen kiesrecht, maar we moeten daarbij overtuigd zijn van de groote taak die ons te wachten staat. Indien die eenmaal is bereikt, dan moeten wij van de kapitalistische regeering over nemen hetgeen goed is, en het overige verbeteren; dan moeten wij zorgen de scheppende en de leidende kracht te kunnen zijn in de wetgeving ten bate van het Nederlandsehe volk, opdat dit zal komen in een nieuwe herleefde en krachtige periode van ontwikke ling en bloei (applaus). Kan het algemeen kiesrecht niet verkregen worden door de inwilliging van het petitionnement dan zijn er nog andere middelen, zooals vakbewegingen, coöpe raties, de pen, brochures en daarbij wees spr. op de groote internationale kracht die er van de arbeiders beweging uitgaat. Dit jaar hopen wij onze actie te concentreeren op een petitionnement om aan de regeering- te verzoeken het algemeen kiesrecht in te voeren. De uitnoodiging om met andere partijen zooals de Vrijzinnig Democra ten mee te gaan, hebben wij niet- kunnen aanvaarden om verschillende redenen, die hoofdzakelijk schuilen in de toekenning' van het kiesrecht aan de vrouw. Zulk een samenwerking zou geen kracht- hebben ge geven en beter werd' het door beide partijen geacht ieder afzonderlijk den strijd te voeren. Vervolgens besprak de heer Troelstra de circulaire door de Alg. R. Cath. Propagandaclub verspreid, waarbij hij trachtte aantetoonen-, dat er niet de minste bezwaren bestaan om 't adres te teekenen, daar de in houd alleen gebaseerd is op maatschappelijke gege vens, de ethische of godsdienstige beginselen zijn ge heel buiten beschouwing gelaten, marxistische elemen ten worden er niet in genoemd, alleen 't streven van vooruitgang' der arbeidersklasse, onverschillig tot wel ke godsdienstige richting het. lid dier klasse behoort, wordt er mee beoogd. Wij ontkeenen, aldus spreker, ten zeerste dat de Christelijke arbeiders door hunne godsdienstige ge voelens dit adres niet kunnen teekenen. We weten dat de anti-revolutionairen het huismans kiesrecht voorstaan. Onder Tak is de invoering van dit stelsel reeds be proefd doch mislukt. We weten dat het geweten onder de kleine Christe nen veel nauwer is dan bij de groote Christelijke hee ren, die buiten den Haag beloven de belangen der ar beiders te zullen voorstaan, doch die eenmaal in het Binnenhof dit weer geheel zijn vergeten, hetgeen bijv. bleek bij de behandeling van den lOuren dag. Mochten wij slagen, zoo zeide spr., dan zal de tri umph aan ons zijn. Wordt ons dit verweten, dan heb ben wij de vraag- te stellen: waarom heeft een andere partij er zich dan niet voorgespannen en even een drachtelijk als wij gewerkt? Na nog gewezen te hebben op de tegenstrijdigheid die de tegenwoordige regeering aan den dag legt bij haar finantieel beleid, zooals den herbouw van het Koninklijk Paleis, de verhooging der tractementen van de commissarissen der Koningin, van den consul te Buenos Ayres, spoorde de heer Troelstra aan, tot krachtige samenwerking, opdat het petitionnement zoo groot en grootsch mogelijk den derden Dinsdag September 1911 der regeering kan worden aange boden. (Applaus.) Niemand verlangde met den spreker in debat te treden of wenschte vragen te stellen, waarna de voor zitter de vergadering met een woord van dank aan den spreker en met een warm woord voor de organi satie ter bevordering van de kracht van het petition nement, sloot. Kunst, D. A. Kenn. straatweg 91, Amsterdam, n.h. N. dj ens tb ode, Luttik-Oudorp 87, Bergen, r.k. Klomp, colporteur, Forestusstraat 14, Bergen, geen. J. G. Mulder, timmerman, Yerl. Landstr. 30'ütrecht d.g. E. S. Hermes, dienstbode, Houttil 20, Purmerend r.k. J. W. van der Drift, modiste, Laat 135, Leiden r. k. A. G. B. Visser, verpleegster, Stads-Ziekenhuis, Amsterdam, d.g. CORRESPONDENTIE. Wegens plaatsgebrek moeten v&i-schillende stukken, voor heden bestemd, tot een volgend nummer blijven liggen. Laatste berichten. komen vertrouwend, dat de beriehtgqyer ter o-0eder trouw gehandeld heeft, vraag ik of men in dergelijk getal met beter zou handelen, door zich aan eene der K.-K. Pastorieën aan te melden, en daar zijne zaak bloot te leggen? Te meer daar het toch niemand euvel kan geduid worden, niet te helpen in een nood, welke hem onbekend is, terwijl het betrokken gezin zijn toe stand met heeft geopenbaard. Onder dank voor de opname dezer regelen. DE MOORI) TE SPAARNDAM. HAARLEM, 24 December. Men heeft in den Ilout- rakpolder in den omtrek van Spaarndam een pak klee- ren gevonden, welke vondst men in verband brengt met den bekenden moord te Spaarndam. SPOORWEGRAMP. LONDEN, 24 Dec. Bij een spoorwegongeluk van den expressetrein van Londen naar Schotland zijn 8 passagiers verbrand en 25 gewond. TELEFOON. Sinds onze vorige opgave is bij de telefoon aange sloten onder nummer 542 de heer C. E. Slinger Tous- saintstraat. EV. LUTH. GEMEENTE. Men verzoekt ons te willen mededeelen, dat op Zon dag a.s. eersten Kerstdag, 's morgens half elf, de Godsdienstoefening in de Ev. Luth. kerk zal worden geleid door den heer prof. Dr. H. A. van Bakel, Hoog leeraar te Amsterdam. RECTIFICATIE. In ons nummer van Donderdag is abusievelijk ver meld dat de heer K. Olij Dz. te Alkmaar bij Konink lijk Besluit benoemd is tot dijkgraaf van den Honds bossche en Duinen tot Petten dit had moeten tot Hoogheemraad van dat College. FRANKRIJK. De heer Briand heeft thans wetsontwerpen nopens de staking ingediend. Het eerste ontwerp handelt over onderdrukking van sabotage (vernieling van werktuigen etc.) in het al gemeen, dus niet alleen bij diensten van openbaar be lang. Het tweede ontwerp wijzigt art. 20 van de wet van 15 Juli 1845, dat machinisten, conducteurs en rem mers, die hun post onderweg verlaten, met 6 maanden tot 2 jaar gevangenisstraf bedreigt. De strafmaat blijft in het gewijzigde ontwerp onveranderd, maar het dreigt daarmede al het personeel, dat bij den ge regelden t-reinendienst betrokken is, dus ook wissel wachters, wegwerkers, seinwachters enz. Het derde ontwerp handelt over het recht van sta king en over arbitrage. Het is in vier titels ingedeeld. Titel I betreft de invoering van statuten, titel1 II de verzoeningsraden, titel III de arbitrage en titel IV handelt over ophit sing- tot staking of organisatie daarvan. Het organiseeren van stakingen is verboden. Leden der besturen van vakvereenigingen of bonden van vakvereenigingen, die zichi tegen de bepalingen heb ben vergrepen, worden bedreigd met gerechtelijke ver volging. De straffen zullen bestaan uit geldboeten van 50 tot 200 francs en gevangenisstraf van 15 da gen tot 3 maanden, of een van beide. In geval van recidive kunnen deze straffen verdubbeld worden. Ile.t vierde ontwerp is een tegemoetkoming in de pensioeneischen van het spoorwegpersoneel. Tot dusverre zijn de couranten maar matig o het ontwerp te spreken. SPANJE. De Kamer heeft met 108 tegen 20 stem men een wet aangenomen, luidende als volgt: „Er zal geen enkele nieuwe, vereeniging, behoorendc tot godsdienstige orden of corporaties, die erkend zijn door de kanonnieke wetten, gevestigd worden, vóór haar positie in rechten afdoende geregeld is, dan met machtiging van den minister van justitie ingevolge een koninklijk besluit. Die machtiging zal niet ver leend worden wanneer meer dan een derde deel v de leden der nieuwe vereeniging vreemdelingen zijn. Indien een nieuwe wet op de vereenigingen binnen de twee jaar afgekondigd wordt, zal deze wet ophou den van kracht te zijn." BULGARIJE. Acht en tachtig- afgevaardigden heb ben in de Sobranje, een motie ingediend, waarin zij een vervolging verzoeken van de oud-ministers Pe- trof, Goedef, Pajakof, öioedief, Savof, Halatsjef Sjitsjmanof. Koude haarden, schamele kleeren Vindt men in het wintertij, Maar een voedzaam maaltje eten, Maakt het hart verheugd en blij Van een arme, minbedeelde Oude stakker, man of vrouw. Da wond wel niet genezend of heelend Maar het helpt toch voor de kou. BURGERIJSCLUB met Uw leden Voor u doe ik hier de bede Dat uw ledental steeds grootei' wordt, t Dan kunt gij voortgaan op uw wegen, Uw werk is toch een ware Zegen En komt gij nimmer geld t© kort. Voorstander B. IJ. Op den 2den Kerstdag bestaat er van 12—1 nnr gelegenheid tot het doen van aangifte van geboorten en overlijden. morgen va a TELEGRAFISCH WEERBERICHT. Naar waarnemingen verricht in den 24 December. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt. OVERZICHT. (Geldig- tot den avond van 25 December), Tn het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 772.4 te Clermont, De laagste stand van den barometer 723.0 te Iler- nosand. VERWACHTING. Meest krachtige tot stormachtige westelijke tot zuidwestelijken wind, zwaar bewolkt of betrokken, re genbuien, kouder. Neerslag te Alkmaar 24 December 1910, 6.1 rn.M KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. Kort overzicht van de weersgesteldheid. Behalve in Frankrijk, waar de hooge druk zich hand haafde, zijn onder invloed van het belangrijke laag in 't noorden de barometers overal veel gedaald, vooral in Skandinavië. De kern verplaatste zich oostwaarts en ligt hedenochtend bij Hemosand. In'ons land zijn de^ lucht drukverschillen groot en komen stormachtige zuid-westen winden voor. De barometer vertoont nog neiging tot dalen; voor morgen is betrokken storm achtig weer met regenbuien te verwachten. M, Marktberichten. zijn ,,'t Koning Wil Dili- AGENDA. ZATERDAG. Café Chantant bij Nettenbreijers, lemshuis". ZONDAG. Kunst na Studie, openbare uitvoering, 8 urn-, gentia. Lezing Domela Nieuwenhuis, 3 uur, Diligentia. Vrije Tooneel, openbare uitvoering, 8 uur, Harmo nie. Café Chantant ,,'t Koning Willemshuis", bij Net tenbreijers. MAANDAG. Matinee, 2 uur, Harmonie. Kunst na Studie, openbare uitvoering, 8 uur, Dili gentia. Vrij Tooneel, openbare uitvoering, 8 uur, Harmo nie. Café Chantant bij Nettenbreijers, ,,'t Koning Wil lemshuis". GEVESTIGDE PERSONEN. S. P. F. Damave, sigarensorteerder, Last 171, r.k. R. Jongert, zonder beroep, Zeglis 137, n.h. J. Klomp, timmerman, Forestusstraat 18, e.l. P. Kuijk, winke lier, Nieuwesloot 53, geen. P. Kok, dienstbode, Oude gracht 275, o.r. W. v. d. Meij, sigarenmaker, Land- straat 275, d.g. M. O. Portegigs, strijkster, Laat 83, geen. L. Stam, dienstbode, Oudegracht 285b, o.r. A. van der Heide, dienstbode, Magdalenenstraat 18, r.k. J. Slot, dienstbode, Nieuwesloot 47, n.h. M. C. Levert, assistente huishouding Ve.rdronkenoord 18, n.h. G. Rijper, slager, Oudegracht 229, r.k. M. Boom, dienst bode, Helderscheweg 1, n.h. J. Eriks, banketbakker, Ritsevoort 22, n.h. D. Ploeger, arbeider, Zeglis 136, n.h. C. van de Griendt, schoenmaker, Breestraat 18a, r. k. W. Schermer, typograaf, St. Annastraat 31, n.h. P. Koopman, banketbakker, Fnidsen 92, r. k. VERTROKKEN PERSONEN. A. Heinis, bloemist, Mient 27, A'dam n.h. J. Veter, dienstbode Wilbelminalaan 21, Harenkarspel n.h. N. Berkhout-Kooij, zonder beroep, Koningsweg 85, Haar lem, n.h. B. Blijker, dienstbode, Fnidsen 103, Haarlem toekomstige belangen voor den arbeider, al moest spr. J n.h. G. J. Schrier, grondwerker, Overdiestraat 31, toegeven, dat de invoering van het Algemeen Ivies- Duitschland n.h. H. C. Halmp., winkeljuffrouw, Mag- recht alle misstanden niet direct zal doen wegnemen. dalenenstraat 12, Haarlem, r.k. E. Kwantes, strijkster, Niet alleen op het bezit maar op het gebruik van Laat 83, Limmen, geen. A. J. Visser, zonder beroep, Gemengde mededeelingen. VERDWENEN MILLIOENEN. In een brief uit München in het „Berl. Tagebl.' wordt melding gemaakt van twee processen over mil- lioen-erfenissen, beide van ouden datum en thans een nieuw stadium ingetreden. Het eene betreft de erfe nis van de in 1676 overleden Hollandsche veldmaar schalk Paul Würz, baron van Ornholm en speelt zich af in Rijnland; het andere geldt een campagne om 'n erfenis van 70 millioen in Beieren, waarbij Nederland ook min of meer betrokken is. lo. Den 18en Augustus 1636 stierf te Amsterdam George Schleder, (Gerrit Sleeder), die te Trier werd geboren en van zijn vermogen 700.000 gulden aan zijn verwanten in Duitschland naliet. 2o. Den 6en Januari 1664 stierf te Amsterdam diens schoonzoon Andreas Mathias Joas en vermaakte zijn bloedverwanten in Beieren 1.400.000 gulden. 3o. Diens neef Johann Joas, overleden in 1707, als scheepskapitein te Amsterdam, bedacht zijn Beiersche betrekkingen met ongeveer 300.000 gulden. 4o. Den 26en September 1706 stierf te Antwerpen de voormalige Spaansehe gouverneur Ignatius Jais, die zijn Beiersche familie 1.700.000 gulden legateerde. 5o. Ten slotte vermaakte de te Amsterdam overle den lederhandelaal- Jozef Aulan Nougratz uit Lech- hausen zijn verwanten het in oorlogsjaren veroverde vermogen van 2.800.000 gulden. Waar zijn deze bedragen gebleven? Reeds in het jaar 1828 vereenigden zich de erfgenamen om ge meenschappelijk te komen aan de, naar zij meenden hun kwaadwillig onthouden gelden. Bereikt hebben zij niets, en in 1881 is reeds door een hoog ambtenaar de geheele zaak voor een sprookje verklaard, maar er schijnen bewijzen te zijn. Zoo moeten voorschotten op de erfenis zijn uitbetaald en o. a. zouden den erfge namen in de jaren 1829, 1834 en 1836 herhaaldelijk mondeling voorstellen zijn gedaan tot een afkoop. De bankier Joh. Friedr. v. Halden zou voor zijn overlijden aan een predikant hebben bekend, dat de erfenis bij hem was gedeponeerd en dat hij met. het geld zijn ei gen vermogen had verworven. Thans is de Haldensche Bank met de Dresdner Bank versmolten en zou de laatste dus de erfgenaam zijn van de 70 millioen. In elk geval blijven de mil- lioenen verdwenen en stapelen de akten zich op. Laat stelijk hebben de erfgenamen een vereeniging ge vormd en den Münchensehe advocaat dr. Maximiliaan I leischmann werd belast met de opsporing van de ver loren gelden. Niemand zal hem wel het doorlezen van al de akten benijden! ALKMAAR, 24 Dec. Aangevoerd 2 paarden f 80 120, 0 veulens f k 11 koeien en ossen f 160 k 280, 0 vette kalveren f a 23 nuchtere kal veren f8 k 24, -ezels f 0 k 129 magere seha- pen f 16 k 24, 0vette id. f 0 k 0, 0-lammeren f ivette varkens, per ned. pond k ct., 31 magere id. f 17 k 30, 128 biggen f 9 k 15.50, 5 bokken en geiten f4 a 8, 0 kleine bokjes a f 0. boter, per l/s ned. pond, hoogste prijs f 0.75, middelprijs f 0.70 laagste prijs f 0.65, aangevoerd 3472 kop, kipeieren f 6. - k 6.75, eendeneieren f 0.— HOORN, 28 Dec. Aangev. vette varkens a ct., 96 vette schapen f 24.— a 32.—, vette lamme ren t 18.a 23.Handel stug. HOORN, 24 Dee. Tarwe f 6.50 k f 9.—, rogge k 0.— gerst f 4.75 k f 5.75 haver f 3.50 k f 4. witte erwten f k f groene dito f 16.— k f 19.—, grauwe f 23.— k f 24.— vale f 19.k f 23.— bruine boonen f 13.— k f 14. karweizaad f 11.75 k f 12.—, mosterdzaad f 24.— k k f 25. paarden f 0k f 0koeien f 0- k f 41 schapen f 16.k 25.lammeren f 0.k 0 kalveren f k f 0 var kens f 0.— k f 0.— zeugen f k f f— 103 biggen f 8.— k f 16.—, 0 kippen f 0.— k 0 kipeieren f 6.50 k f 7.— eendeieren f af—. 1448 kop boter 65 k 70. Den 26sten December a.s. hoopt onze ge- liefde zuster en tante MAABTJE VELDHUIS den dag te herdenken, waarop zij vötfr 80 Jaar in betrekking trad bij den Heer Jb. DEKKER. Dat zij nog vele jaren gespaard moge blijven. Dit wenschen hare schoonzuster, neef en nicht. Alkmaar Wed. G. VELDHUIS- BURGER. Amsterdam, Wed. O. BLEWANUS GANS. v. d. GULIK. d. GULIK— VELDHUIS. A RIEKT JE VELDHUIS en NELLIJ HEEMINK. Alkmaar, J. B. M. v. Ingezonden Slnkken, VOOR HET ARME GEZIN. Met vriendelijken dank ontving ondergeteekende 4.-. H. W. P. [Wij ontvingen van N. N. 50 ets, E. V. te A. 1, N. N. 2.50, samen 4. Nadat de heer P. dit geld had gehaald, kwam er nog een postwissel in van 0.50 van M. en van N. N. 0.50. Red. Alkm. Ct.] te Alkmaar, 23 December 1910. Mijnheer de Redacteur! Bij dezen verzoek ik U het volgende in Uw blad willen opnemen. Mijne opmerking betreft het ingezonden stuk, voor komende in het nummer van gisteren, om een be hoeftig gezin, waarvan de man ziek is. Ofschoon vol- Amsterdam, J. HELSDINGEN en IJ. HELSDINGEN—v. d. SLEESEN betuigen hniinen hartelijken dank voor de blijken van belangstelling bp de geboorte van hunne* dochter ondervonden. Bergen (N.H.). Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen bij het overlijden onzer geliefde Echtgenoote, Moeder en Vriendin, JANNETJE SLOT, betuigen wij onzen welgemeenden dank. K. BLANKESTIJN. C. BLANKESTIJN. C. G. KNIPSCHEER. Heiloo, 24 Dec. 1910. PENSION aangeboden in een klein deftig huis gezin met toezicht op de studie. Br. lett. L 181, bur, v. d. blad. GEVRAAGD tegen 1 Febr, leeftijd niet beneden 20 jaar. Franco br. met opgaaf van leeftijd, godsdienst en verlangd salaris onder lett. B 182, bureau van dit blad. NIEUWPOORTSLAAN E 48,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2