Onze zaak is beide Kerstdagen GESLOTEN. Magazijn „DE NOUVEAUTÉ". 't Éenige adres Kruid-Edammers en Kruid-Roomkaasjes. Strijksters en Dienstboden Hedenavond wilde Duinkonijnen. Kerstkransen. Kerstkransjes. FItal StatlousÉ. W G E. VALK. Iel Vraagt Uwen Winkelier, I I i WICHERT BUISMAN, Banketbakker en Kok, Volgende week voortzetting GROOTE OPRUIMING. Maatschappij tot hut ?an 't Atgëmeen. B. K90RM Co., Stuin-Mlehranitelj co Thsetiasdol Dames Brommer en Karfeveld. Appelbollen. Beignets Croquetten Pasteitj es. Kerst-Taarten. je w Proefstolletjes 10 cent WOLTERING WALKERS Mient 10, Alkmaar. eene flinke WERKMEID, llrachf rijderszaak een pr. mooie tegelschilder ij en. Verhuring van Tuingrond. TE HUIK of TE KOOP de villa iSl£eïmai?ses*h@«*i*" gelegen hoek VARJVEBR0EK en WILHELMINALAAN VERGADERING LEZING met Lichtbeelden van den Heer J. W. VAN NOUHUIJS g Voor kei Kerstfeest Filiaal „WILHELMINA", Laat 96, hoek Boterstr&at. TjB3L, MO. G. N. MEIJR008. LAAT 128. B B 8- Banketbakker, Telef. 137. Vroolijke gezichten ter kennismaking, HEEREN-MODEMAGAZIJN WORM, e Alleenverkoop voor Alkmaar en Omstreken, FIrma H« 1. HOLSMULLER, Alkmaar, Moor mm OUOEJA&R. Laaf 112* voorh. J. H. JAC0BSE. Alkmiap, m fik A Wegens vergevorderd Ssizoers OPRUIMING vsn slis Lêdêr-ftfiikfiisti. als PORTE-MONNAIE'S, SIGARENKOKER», SIGARETTENKOKERS, PORTEFEUILLES, GELDTASCHJES enz. enz. met toebehooren van ALKMAAR op LANGENDIJK. Vijf perseden TUINGROND, gelegen aan de Verlengde Kruislaan bij den Hertenkamp te ALKMAAR, zijnde de kadastr. psrceelen sectie E, nog. '256 en 759 dier gemeente, ter gezamenlijke grootte Tan ongeveer 0.98.70 H.A. Te bevragen bij den eigenaar Th. VAN SPALL, adres kantoor der Alk- maarsche Ijzer- en Metaalgieterij te Alkmaar. NATIONALE INDUST (WSscHi u EE«rKusmm»mf® OF ELïCTRIStH.KOOPT DON EEN PiA n,';., I iii/iiut floers wel veel hodgere prijzen ^KONTmED.PIANÖF ABR1EK Ni J H KESSELS.TILBURG op Woensdag II Januari 191!, "elef 52 Opgericht 1808, Fnidsen 61-63. e» es P es p es P pr ►P cd P WEÏHNACHTSTOLLEN, KERSTKRANSEN. KERSTCAKE, PLUM-CAKE, FANTASIE-GEBAK. TEL. 286. Aanbevelend, W. GE. VALK. Speciaal adres vau HANDSCHOENEN, JABOTS, RUCilES, KRAGEN, GARMTUUKS voor KRAGEN m MANCHETTEN, POCHETS, GESPEN, CEINTUURS, éLASTIEK en LINTEN voor Ceintuurs, VOILE TULLES, STORMSLU1EKS enz., enz. voor EERSTE KWALITEIT Aan liet Provinciaal Gesticht „Duin en Bosch" te Castricuin kunnen geplaatst worden Strijksters op eèn loon van f 160 tot f 200 en dienstboden op een loon van f 150 tot f 180 per jaar met genot van kost, inwoning, enz. BEHANGERIJ STOFFEERDERIJ COMPLETE MEUBELEERING p 5T P o p O e er 0 P P B B 0 B B es p tr W B es o S- P p o p 9* p p p P-I 5' P P si HOUTTIL 64 Jk I3EÏ X 0" "X* JU RIDDERSTRAAT, hoek OUDEGRACHT, TELEFOON 506. Appelbollen. Appelflappen Appelbeignets. Appeltaarten. Appeltaartjes Kerstkransen Ssucijzebroodjes. Kerstkransjes, Vleeschbroodjes. Schuimkransjes. Croquets. Kerstcakes. Pasteitje?, Gateau Noël Riso e GEVRAAGD 1 FEBR. liefst van buiten. LOON 1 ISO en i SO waschgeld- Adres: Eersle A lkm. Lnuelirooni, HOLT flL B 5. Bij beschikking der Arrondissements- Rechtbank te Alkmaar, dd. 22 Dec. 1910 is bevolen de opheffing van het faillissement van U. DE GROOT, groentenkoopman te Schagen bii gebrek aan actief. Mr. A. J. M. LEESBERG, Curator. KantoorLangestraat 94, Alkmaar. Br. fr. letter A 182, aan het bureau van dit blad- Te bevragen aan het Advertentie-Bsireau, STIEEWESEOOT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR zull«n op Donderdag 5 Januari 1911 des namiddags te P 2 'üur, bij openbare inschrijving VEKHURËN voor den tijd van 8 jaren, ingaande 1 Februari 1911 en eindigende 31 Januari 1914 De gezegelde inschrijvingsbiljetten moeton bezorgd zijn ter Gemeente-Secretarie vóór Of op 5 J ailUari 1911, des namiddags 1 uur. De voorwaarden van verhuring liggen ter lezing ter secretarie, terwijl desverlangd de opzichter over den Hout en de plantsoenen aanwijzing doet. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS vanEGMÖND AAN ZEE, maken bekend, dat uitgeloot zijn: 1. van de 4 /0 geldleening groot f 87.000 van 1907 drie aandeelen, en wel de nummers 45, 115 en 143. 2. van de 4 3/q leening groot f 18.000 van 1845 ten behoeve van den straatweg, twee aandeelen, n.m.l. de nummers 33 en 86, om den 31 December e.k. te worden afgelost te EGMOND AAN ZEE bij den Gemeente-Ontvanger, en wat de eerste leening be treft nog bij de KASVEREENIGING te Amsterdam en bij de Heeren OPPENHEIM VAN TILL te 's-Gravenhage. Egmond aan Zee, 23 December 1910. C. J. EIJMA, burgemeester. W. G. NOORMAN v. d. DUSSEN, Secretaris. |Ui PIANO Departement Alkmaar. van de leden met hunne huisgenooten (behalve de mannelijke boven 18 jaar) en van dames geïntrodu- ceerden, 's avond 8 uur, in de groote zaal van de Harmouie. te 's-Gravenhage (een der deelnemers aan de jongste Nieuw-Guinea-expeditie). Onderwerp: ,,Op Aienw-Guinea van de tropische vlakte tot de siieeuwtoppeif'. Namens bet Bestuur, Mr. P. A. OFFERS, Secretaris. CD si ►P P OW M" CD i—i <D Pu O F—1 M» f-d O Pu CD CD P O O O P XIX <r(- M» O PU Pu CD 00 e-s CD si Met. ket oog op de groote drukte wordt men beleefd verzocht vroegtijdig te bestellen. 35 PAYGLOP 85. De grootste kenze Fantasie en effen Zijden. MIROIR FLUWEEL voor Blouses, in alle kleuren» voorradig. Sollicitaties met franco brieven bij «ie Di rectie van bovengenoemd gesticht. R. KEF TER Az. VERDRONK E YOOlil) 113—115. CfQ CD >—1 xn O CD I-" XIx c-s CD i-t CD XIX r+- F—i CD --J Xix PU CD i-t CD CD O p cs t» CD CD CD r+ -i Sa P CD CD P P CD O CfQ CD' CD c-t- CD PU O i—i (-*• CD si O CD Xtx CD O: Pu CD si QO ■Pu CS3 CD Pu P3 O CD P^ xn PU CD i—i O P c-s P ct- CD Pu CD sj CD si <1 CD O O si CD P CfQ CD CD P CD 00 Pu CD P Xtx CD 1 P rt- P ers l—i l—i CD CD XIX X/x O CD Pu CD trt- ziet men geregeld bij het aanlroopen van een Naaimachine uit den Alkmaarschen Naaimachinehandel. En waarom? Omdat ze daar in alle prijzen te krijgen zijn. Voor f 18,- een hagelnieuw IIANDMACHINÉ, met 8 jaar garantie. En ook nog 2-draads Handmachines vanaf f5,-. Spe ciale inrichting voor reparatie. Telef. 236. Aanbevelend, A. IIIFDERI Jf C4. Blanke Machineolie 80 cent per flesch. dagelijks bij Bestelt mv WE11I VAt lITSTOUiM s.v.p. zoo vroeg mogelijk. LIPTON's H E E It SZ geopend ra 18-12 11.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3