KERSTKRANSEN met Natuurboter gebakken oO cent per pond. KATTETONGEN 50, PERSIQUETS 48, SCHAPETONGEN 45, SPRITS 33 ets oer nnnd ZANDKOEKJES 36, GOUDSCHE MOPPEN 36, AMANDELJANHAGEL 36 BEST KLEINGOED 36 ets. per pond. Speciaal adres voor WEESPERMOPPEN, WELLINGTONS, BITTERKOEKJES THEEBANKET, PAT! ENS 48 ets. per pond. Te Alkmaar: LANGESTRAAT 106. M. Prefler en - Prijzen geldig tot 1 Januari 1911 99Drie levens om écu", De fijnste KAMPER ROOMBOTER des avonds om 9 uur zal worden gesloten. C. JAMIN's Prima Witte Suiker 21 cents per pond. STROO. STROO. Kerstkransen groot SU klein, hbs OiÉhAUn, De echte WildemanDetjes 3 cents sigaar. N V. Hotelmaatschappij Karhaus" Noordhollandsch Landbouwcrediet. - - EFFECTEN. - - Groole Matinee, Entreeprijs li te gedeelte zaal f 050, Entréeprüs 2de gedeelte zaal f 0 30, Banketbakkerij „Laat da Klnderkens tot mij komen" „Met Vrije «jtfr (XMJIsl). WINTERDIENST van 1 Nov.-I Blaart Rookt ^fpprfe «8* .rnlJ™L i? aanstaande Jee.stdagen wordt do aandacht gevestigd op de eveneens met enkel Natuurboter gebakken CHOro^ADF KFR^T^Cpiw««P?CKn,ad^"A,,like!le,ls Praline®» D.Mertwenken en Engelsohe Biscuits. CHOCOLADE-Ki. RS fKRANSJES 50 cent per pond. FONDANT-KERSTKRANS")f S 40 cent per pond WIJNHANDEL 1REN, fa LIKEURSTOKERS, VOORDAM C 8, - ALKMAAR. Op aanvraag zenden wij gaarne volledige prijscourante «8> Telefoon 2S. 18S1 ScheuwbuirHgj 3, Unfits ©si ie", Beide Kerstdagen opvoering van kost nog heden f I.5Q per K.C3. Tel. 137. 2 maal bellen. KONINGSWEG 2, De ondergeteekenden maken aan hunne geachte begun stigers bekend, dat hunne zaak op verzoek van hun personeel vanaf i Jansiai*! a»s* Uitgenomen des Zaterdags Goedkoope retours AlkmaarAmsterdam. Ie Kajuit f OTP Drie dagen geldig. 2e Kajuit f 0-41 J. de Lange Corns. Johs.Zoon, Kassier en Commissionair in Effecten. Safe Deposit Inrichting Schipper 8. KOOIMAN. Teief. 58. Banketbakkerij. T«ief 58. Appelbollen, Sneeuwballen, O, ¥AKF STAM. Langesiraat 103, Gebouw „Harmonie 2de l€ep»stdag APPELSTEEG 1. - Telef. 147. jr. A.NET -jfvrj-ivr ICepslfeestwisring Brandt te Jlnna f®aui©wnap©ld@r -m 70 FILIALEN IN NEDERLAND. PETITES CoTES ST. EMILION PAUILLAC MEDOC ST. ESTÈPHE NIERSTEINER ZELTINGER per 45 fl. f24.—, 45 f28.—, 45 f32.—, 45 f36.—, per flesch f 0.571 f 0.65 f 0.75 f 0.85 45 45 f34.—, f36.—, f 0.80 f 0.85 ROODE PORTWIJN per flesch f 0.75, f 1.10, f 1.50, f 1.90 t™ f 0.75, f 1.10, f 1.40, f 2.00 MADEIRAf 0.80, f 1.—, f 1.20, t 1,50 SAMOS per flesch i 0.70. INJ-iS*. AFLOOP BA.3J. Enkele kaarten 40 ct. Heer en Dame 70 ct AANBEVELEND, W. BÏJR.GEH., Van ALKMAAR QQ - 8 - 10 - 2.30 - 6 uur. Van AMSTERDAM 6.30 - 9.30 - 2.15 - 4 - OH uur Alleen op Zondag. ia buksen vaa 1 pond 60 ct*., pond 32Va 1 ons 14 ets. KantoorPastoo r s teeg, stelt tegen een lmnrprijs v/n f 2.50 per maand ol f 12.— per jaar loketten beschikbaar in zijne tot berging van effecten, kleinodiën, sieraden enz. Reglement verkrijgbaar ten zijnen kantore. A m taande w^ek in lossing met een lading flink droog TARWESTROO aan bo sen tegen f 12,50 per 1000 pond. i Woensdag wordt de dsg van los ing vermeld. a 7» CLHNTT, te EGMOND AAN ZEE. GEWONE JAARLIJKSCHE ALGEMEENE VERGADERING der N.V. op Maandag 9 Januari 1911, des namiddags 3y2 nar in het .,Hotel du Commerce" ie Amsterdam. Ko orsfraat ALK MA A Mej. M. DE VITA (Violiste). Mej. J. v. d. VIES (Zangeres). Den Heer k DE VITA (Pianist) Den Heer J. VAN HOVEN (Déclamator). Programma sn plaatsèespreken inbegrepen. ALKMAARSCHE JONGENS per 5 ons 70 ets. NOG AM OPPEN f.fs B0TERM0PPEN 60 ets' TIELSCHE SPRITS 60 ets! ZANDKOEKJES 70 ct8 BOTER WAFELTJES 70 c's AMANDEL,- ROOM- en CON FIT U l RKRANSEn! Aanbevelend, d«r Zondagsschool op 26 Dec. I9IÖ, 2e Kerstdag ATTEST §v 11 11 11 91 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 99 Tooneelspel ii» 5 bctlrijvcn door Li. RIJNDERS. ZAALOPENING 7 UUR. AANLANG 8 I I ES. Introducties ft 30 ct. verkrijgbaar bij F. BAKKER, ZoutsteegJ. B. HARMS, Vejrdron- kenoord 20L. OFFENBERG, Laat 32 L. VERHAGE, Tuinstraaten verder bij de leden. zijn met «Ie a.s. feestdagen weer rnimsehootH voerhanden, aknieilc en nn«ler verseh gebak. Voor eëu druk bezoek houdt zich aanbevolen bij de GROOTS KERK. PUNTEN VAN BEHANDELING: Verslag over 1910. Balans, Winst- en Verliesrekening 1910. Diversen. Heeren Aandeelhouders worden herinnerd aan Art. 12 der Statuten. Namens den Raad van Commissarissen J. MOLHOEK, Directeur li Arac-Pnnch 11,50 p. fl. €itroen-Pnnch i 1,00 Cognac 11.10 11,3511.50 te geven «I®«i* plus 5 cents stedelijke belasting. plus 5 cents stedelijke belasting. Plaatsen kunnen besproken worden aan het gebouw. Zoomede bij den Boekhandelaar L. FRANKENBERG Langestraat 4. Telefoon 150. te ALKMAAR, 's namitl«9ags liali vijl in «Ie GROOTE KERK. Toegangsbewijzen ft 35 eent verkrijgbaar ter Roekhandcl van N. A. C. BIJT, I.aat 30S. Den 7den December 1910 verbrandde mijn kapitale plaats a. d. Swinweg te Anna Paulownapolder. Op de zolders daarvan was een groote hoeveelheid stroo (circa 20000 steunstokken), benevens 100 stel klavierruiters geborgen. Daaronder stond een brandkast van den fabrikant Aieo van Tunre, Zaadmarkt, Alkmaar. De geheele voorraad werd een prooi der vlammen en de plaats brandde tot aan den grond af, zoodat de brandkast witgloeiend is geweest en minstens 3 uur aan een geweldige hitte heeft blootgestaan. Na afkoeling en opening bleek, dat zij volkomen weerstand had geboden en de inhoud zich in goede orde bevond. (is get.) J. A. KAAN. Anna Paulownapolder, 14 December 1910.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4