4Nr deftigs zit- en slaapkamer en snlte Olso Spaarl. Bur. Olso Spaarl. Bur,, J. F. v. d. Oord. IKK Ir |M. PREIJEIl 6 ZOON, Schaakrubnek. Vraag en aanbod. G A i> VERTENTIENj WilWHSNDEL, LIKEURSTOKERIJ. Weihnachtstollen, fijn Krentenbrood, Mailander Platze en Cake, is en blijft het beste adres bij voorheen GROENE WOUD. Yoor de Kerstdagen groote voorraad in Pi KELSTUKKEN, ROLPENS, HOOFDKAAS, HAM, enz. enz» Rundernieran- Gevraagd een solied persoon, Slachtoffers van zwaarlijvigheid RUM PUNCH ARAC PUNCH CITROEN PUNCH ADVOCAAT TOUSSAINTSTRAAT 15, ALKMMR. VOOiOL Chion- geef?" Als „Tuimelaartje" iets bijzonder mooi vond, gaf baar hartje ha.ax altijd in het te deelen met een klein vriendje, dat aan den overkant in een .nederig huisje woonde. Het jongetje woonde daar alleen met zijn vader, een artist, en „Tuimelaartje" ging er dikwijls heen en voelde zich beschermster van het moederlooze ventje. „Mademoiselle", riep zij eensklaps opgewonden uit, „ik ga lia.a,r hem brengen." En zonder antwoord af te wachten huppelde zij in haar witte manteltje heen.' De deur van het huisje stond open en „Tuimelaar tje", die er altijd zeker van was, welkom te zijn, gin naar binnen. In de nauwe gang, die naar zijn vader's atelier leidde, zag zij Chion bezig met knikkeren met een vreemden man. Toen zij haar zagen, hielden zij op met hun spel en ging de man op een bankje voor de deur van het atelier zitten. „Wie is dat?" fluisterde Victoria. „Hij moet hier zitten om op te passen, dat wij niets uit huis brengen!" „Tuimelaartje?' begreep er niets van, maar Chion vervolgde: „Hij heeft thuis kinderen en die hebben 't Kerstmannetje al gezien. Hij vertelde 't mij voor we begonnen te knikkeren. Hij is een goede man en weet er alles van dat er menschen zijn, wier meubelen verkocht moeten worden. Hij zegt, dat 't iederen dag gebeurt en juist met Kersttijd veel voorkomt. Ik was blij toen ik dat hoorde." Plotseling leek Chion oud, toen hij dat vertelde. „Tuimelaartje" keek maar naar den man op het bankje en was voor de eerste maal in haar leven ver. legen. Zij wist niets beters te doen, dan Chion de kaart in zijn handen te duwen, zeggende: „Hier een gelukshoefijzer, ik moet naar huis." Hog i Chion dank je kon zeggen, was zij verdwenen. Haar moeder merkte aan de koffie-tafel dat „Tui meiaartje" stil was en vroeg haar, wat haar scheelde. „Ik denk over het versje, dat op de kaart stond, die ik aan Chion gaf", zeide zij. „Weet u, moeder, made moiselle heeft mij verteld, dat als ze op een restaurant zetten a la carte, iemand die er gaat dineeren, uitkie zen mag, wat hij wil van de gerechten, die op de kaart voorkomen, als hij ze betaalt. Hu ben ik bang, dat Chion een Kerstmis a la carte wil hebben, want op mijn kaart wordt hem vroolijkheid, veel hulst en rijk dom toegewenscht. Hulst hebben zij niet en ik ge loof niet, dat zij rijk zijn, want er zit een man voor de deur, die er alles van af weet, dat er menschen zijn wier meubelen verkocht moeten worden en hij moet er op passen, dat zij niets wegbrengen." Victoria's moeder hoorde dit bericht met een ern stig gezicht aan. „Arme menschen", zuchtte zij. En toen „Tuimelaartje" zich op haar schoot en in haar armen' genesteld had, smeedden zij samen een plannetje. Eerst lazen zij een brief van een oom, die met zijn jonge vrouw in Londen zou komen wonen en mevrouw Manners opdroeg te zorgen voor een mooi huis, vol schilderingen in de eetzalen en de ontvang- salons. Daarbij dachten zij aan Chion's vader. „Laten wij vanmiddag samen uitgaan om wat speel goed voor Chion te koopen", zei mevrouw Manners tot haar dochtertje, „o ja en dan de hulst, die toege wenscht werd. Het schijnt, dat hij toch nog een Kerstmis a la carte zal krijgen. Stond er nog meer op de kaart?" „Er stond een gelukshoefijzer op", luidde het ant woord. „Hu, ik geloof, dat het geluk wel komen zal. We zullen er wat lekkers bij doen, een klaargemaakte plumpudding en den vetsten kalkoen, dien we kunnen krijgen." Het kleine meisje was verrukt. „Dat zal 't mooi ste zijn, wat we met Kerstmis kunnen doen", riep zij uit, terwijl haar zachte wangetjes gloeiden en haar lieve oogen schitterden van blijdschap. „Weet u", vervolgde zij, „ik dacht er aan, dat ik den baard en de pruik zou kunnen nemen, die vader verleden jaar droeg als Kerstmannetje; als heer Eaber ze een beetje opmaakt, zou bij er pleizier mee kunnen doen." Mevrouw Manners bracht daar tegenin, dat tist- op 't oogenblik niet veel zin in dergelijk vermaak zou hebben, ma-ar dat beviel „Tuimelaartje" niet. „Hij staat altijd klaar voor een grapje", vertelde zij aan haar moeder, „zelfs als hij zijn schilderijen niet verkoopt." „Je zult zelf geen tijd hebben omi Chion z'n ge schenken te brengen", zeide mevrouw Manners even later tot Victoria, „want 't is vandaag de dag van de groote kinderpartij bij mevrouw Lumley." Met grooten schrik hoorde Victoria dit; hoezeer zij zich op 't feest, dat alle jaren zoo schitterend slaagde, verheugd had, nu kon het haar niets meer schelen, want zij gevoelde, dat de geschenken Chion niet half zooveel genoegen zouden doen -als zij er niet hij was. Met moeite drong zij de tra-nen, die in haar oogen op kwamen terug en ging met haar moeder naar 't rij tuig, waarmee zij boodschappen zouden doen. mijn- Chion de H. De artist en zijn zoontje waren samen in het ate lier. Een klein petroleumkacheltje brandde in een hoek en1 zond een lichtstraaltje op Chion's gezichtje. Hij zat op een klein houten stoeltje naast zijn vader, die er met weemoed aan dacht, dat het Kerst avond was en hij niets voor zijn kleinen jongen had. 't Eenige was hij doen kon, was het kind' een mooi verhaal vertellen om zijn gedachten wat af te leiden. Maar hoewel Chion anders altijd met gespannen aan dacht. luisterde, vroeg hij nu plotseling, toen zijn va der begon: Er was eens „Vertelt Jane wel altijd de waarheid?" Mijnheer Faber, die niet vermoedde, waarom het kind ineens aan het werkmeisje dacht, vroeg: „Hoe vraag je dat zoo?" „Omdat", fluisterde het ventje, terwijl hij tegen zijn vaders knie leunde, „zij mij heeft verteld, dat als alles hier verkocht is, ik word weggebracht. Zij weet ook, waar ik komen zal, oindat zij er ook is op gevoed. Het heet het werkhuis." Mijnheer Eaber sloeg zijn armen om zijn zoontje heen en drukte hem dicht tegen zich aan. „Hoe durft Jane dat te vertellen? Er is niets van waar. Wij zullen altijd bij elkaar blijven, al word ik ook asphaltschilder en al moeten wij leven van aalmoe zen. Stel je voor, Chion, ik asphaltschilder, met ge kleurd krijt zeemeerminnen op de straat teekenend." niettegenstaande zijn ellende moest hij lachen om dit denkbeeld en ook Chion werd weer vroolijk. „Dat zal leuk zijn", lachte het kind, „u moet mooie schepen en blauwe golven op de straat teekenen." „Praat niet van schepen, mijn jongen, ik wacht al een- heel jaar op het mijne en nu is 't al Kerstmis en nog is er niet een beetje geluk gekomen, 't Kerstman netje heeft je ook al vergeten. „Dat hindert niet", troostte Chion, „jij bent mijn Kerstmannetje, vadertje, en ik wensch geen ander." Plotseling hoorden zij stemmen in de gang en mijnheer Eaber dacht, dat men er al was om de meu belen- en de schilderijen te halen-, 't eenige, wat hij nog aan aardsche goederen bezat. Maar inplaats daarvan stond, toen de deur opengeduwd was, Victo ria Manners- op den drempel en haar schril stemmetje kondigde aan: „Het Kerstmannetje." Er kwam iemand binnen met een beschaamd gelaat niemand -anders dan de man, die de wacht voor de deur van. het atelier moest houden zijn magere fi guur stak in een wijden mantel, zijn hoofd was met een witte pruik bedekt, terwijl een lange, valsche baard zijn kin versierde. Hij droeg een massa pakjes, op elk daarvan stond met groote letters „Chion." Met een kreet van vreugde sprong deze op- om het Kerst mannetje van zijn 1-ast te ontdoen. „Ik vond 't Kerstmannetje op de stoep en liet hem maar binnen", legde „Tuimelaartje" uit aan de ver blufde Chion, „het hoefijzer, dat ik vanmorgen gaf, heeft je geluk aangebracht, weet je." Het kind keek ademloos naar al de geschenken. „Dat kan niet allemaal voor mij zijn," zei hij. „Het is toch zoo," verklaarde Victoria trotsch, „want liet is het laatste bezoek van het Kerstmannetje." De artist kon geen woord uiten, maar ging naar het kleine meisje en kuste haar op de gloeiende wan get-jes. Zij zag tranen in zijn oogen en dat herinnerde er haar aan, dat ze ook nog iets voor hem had. „Moeder zendt u dezen brief" zeide zij, een groot couvert uit haar witte mofje te voorschijn halend, „ik denk dat het een Kerstmis-kaart is." De artist trok zich terug in het hoekje bij den ka chel, opdat Chion e-n h-et Kerstmannetje zijn ontroe ring niet zouden zien. Daar, bij het licht van het kacheltje, las hij, welk een opdracht hem te beurt viel, terwijl hij bovendien een cheque in het couvert vond voorbeen schilderij. Juist op het oogenblik, dat 'hij dacht, dat het gehqe- le geval een begoocheling was van zijn overspannen brein, riep Chion's stem hem tot de werkelijkheid. „Vader," riep hij uit „het Kerstmannetje heeft een mooie doos met gekleurd krijt gebracht. Hij weet ze ker, dat we over asphaltschild-eren gesproken hebben!" Mijnheer Fa-ber kwam met een lichten stap van uit den hoek, een glimlach verhelderde zijn gelaat en gaf het een jongensachtige uitdrukking. „Wij behoeven niet op de straat te gaan," zeide hij, „want mijn Kerstmis-kaart heeft alle schaduwen uit gewischt, Chion. Laat ons het Kerstmannetje verzoe ken deel te nemen aan ons souper. Ik zie, dat hij een heeleboel lekkers heeft gebracht en ik denk, dat de dag, dien hij in de gang doorgebracht heeft, hem wél hongerig zal hebben gemaakt." Chion keek lang en nieuwsgierig naar het gelaat van het Kerstmannetje. „Hu begrijp ik," zeide hij, „hoe het komt, dat uw kinderen het Kerstmannetje al hebben gezien. „Tuimelaartje" lachte en liet haar hand in die van mijnheer Faber glijden. Zij vond het hier veel prettiger dan op het bal van mevrouw Lumley, al was daar een groote Kerstboom vol lichtjes en mooie geschenken- en al werd ze daar overladen met allerlei lekkernijen en fijne bonbons. Waarom, dat wist ze zelf niet recht. Dat zou ze trouwens ook eerst véél, veel later kunnen hegrijpen. gedacht te hebben, dat zij den naam droeg, dien hij op» 11 a g b 1 a d „De Telegraa f". MEDELEZEE O'D f Tl 1 IVTflvin TTa t»+1 o tt rl /T TT^TTT) A A Zi T\ i i m tv n Ho. 370. K. Erlin te Weenen. „Deutsche Schachzeitung" 1910. v W t Mat in 2 zetten. g Oplossing van No. 267 (O. Heathcote). 1 Pb7 d6 enz. „Zooals onze lezers al wel reeds bespeurd zullen hebben moet de zwarte dame op d8 in No. 269 (Arthur Moseley) wit zijn." Rechtzaken, ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK TE ALKMAAR. Zitting van Dinsdag 20 December 1910. (Vervolg). BELEEDIGING. Klaas en Albert LI. te Urk waren niet verschenen. Hun was ten laste gelegd, dat zij den 27en September Corn-elis Jongkees, gemeente-veldwachter te Urk had den beleedigd. Uit het verhoor van getuige Jongkees bleek, dat zij hem beleedigende woorden hadden toe gevoegd en hem verweten hadden „dat hij wel een zak haver durfde stelen." De Officier, die het wettig en overtuigend bewijs geleverd achtte, eischte tegen den eersten beklaagde 50 boete subs. 30 dagen, tegen den tweeden 15 boete subs. 15 dagen hechtenis. OVERTREDING HONDENBELASTING. Jan D„ koopman te Enkhuizen, was niet versche nen. Hij had geen aangifte gedaan van zijn twee honden voor de hondenbelasting. Als getuigen wer den in deze zaak gehoord Johannes van den Berg, agent van politie te Enkhuizen en Andrie Dral, koop man te Broekerhaven, die in 't begin van dit jaar een hond aan beklaagde had verkocht. De eisch luidde: 6 boete subs. 2 dagen hechtenis. ONGEHOORZAAM AAN DE POLITIE. Dirk K„ visscher te Groot-Schenner, was den 21en November bezig met visschen in een meertje in den Eilandspolder. De rijksveldwachter te de Rijp, Wijbe Dijkstra, vertrouwde dit niet, en wilde beklaagde's vischtuig en acte controleeren. Hij riep beklaagde toe bij hem te komen. Inplaats van aan dit verzoek te voldoen, ging beklaagde er met zijn schuitje van door. De Officier eischte wegens het niet voldoen aan het hevel van een politie-beambte 25 boete subs. 25 dagen hechtenis. OPGEVEN VAN EEN VALSCHEN NAAM. Adriana Gl., dienstbode te Vilvoorden bij Brussel w;as door den kantonrechter veroordeeld wegens over treding van de motor- en rijwielwet (zij had te Eg- mond zonder licht op- een fiets gereden) tot 5 boete subsidiair 5 dagen hechtenis, en ontslagen van rechts- ervolging wegens he-t opgeven van een valschen naam. De ambtenaar van het O. M. was van dit von nis in hooger beroep gekomen, zoodat de zaak thans voor de arrondissements-rechtbank werd behandeld. Getuige Wouter van Lingen, rijksveldwachter-jacht opziener te Egmond, had beklaagde bekeurd en haar naam gevraagd, dien zij eerst niet wilde opgeven. De persoon, die met haar reed zeide toen een naam, waarop zij verklaarde zoo te heeten, haar ouderdom en een verkeerde woonplaats opgaf. Petrus van Diepen, stukadoor te AJkmaar, verklaart gaf, n.l. Maria ILartland. Do Officier acht beklaagde wel degelijk strafbaar, daar zij beaamde Maria ILartland te heeten. Z. E. A. eischt vernietiging van het vonnis en opnieuw recht doende 15 boete subs. 15 dagen hechtenis. BELEEDIGING. Jacob de- Vr., werkman te Den Helder, had zich te verantwoorden wegens beleediging van zekeren Struit- ker. Johannes Adrianus Struitker, stoker te Den Hel der, verklaart, dat hem medegedeeld was, dat beklaag de in een openbare vergadering, welke hij den 31en October 's avonds te Den Helder belegd had, beleedi gende woorden over hem gesproken had. Beklaagde zegt alleen beweerd te hebben, dat Struitker een dief was, daar hij een boek uit zijn wo ning had weggenomen, maar niet d-e woorden „ploert-, schurk" enz. gebruikt te hebben om Struitker aan te duiden. Barend van Vliet, stoker-olieman te Den Helder verklaart op genoemde vergadering te zijn geweest en daar gehoord te hebben, dat bekl. zei„Struitker is een ploert, een schurk en een dief." Getuige had dit aan Struitker verteld. Christiaan van de Linden, korporaal-stoker te Den Helder had hetzelfde gehoord als de v-orige getuige. De Officier is van meening, dat beklaagde, al had hij zooals hij zelf zegt alleen maar „dief" ge zegd, zich wel degelijk aan beleediging heeft schuldig gemaakt. Z. E. A. eischt 2 weken gevangenisstraf. i GEVRAAGD, omtrek Station Hollandsche Spoor. Brieven onder letter Z 181, Bureau van dit Blad. PREDIKBEURTEN. 25 en 26 December 1910. Groote Kerk, Eerste Kerstdag, 10 uur, Ds. Verwaal. Avond 6 uur, Ds. Kloosterman. Tweede Kerstdag, 10 uur, Ds. de Pree. Kapel, Eerste Kerstdag, 10 uur, Ds. Vinke. Evangelische UnieJ Avond 7 uur, Dr. Lindeboom, herv. pred. te Oudorp. Tweede Kerstdag, 10 uur, Ds. Verwaal. Evang.-Luth. Kerk, Eerste Kerstdag, 101/2 uur, Prof. Dr. II. A. van Bakel, Hoogleeraar te Amsterdam. Tweede Kerstdag geen dienst. Doopsgez. Kerk, Eerste Kerstdag, 10t/2 uur, Ds. H. P. Plantinga, van Haarlem. Kerstcollecte. Rem.-Geref. Kerk, Eerste Kerstdag, 10L2 uur, Ds. de Regt, Koor en Doop. Tweede Kerstdag geen dienst. Gereform. Kerk, Eerste Kerstdag, Voormiddag 10 uur en avond 6 uur, godsdienstoefening. Tweede Kerstdag, Voormiddag 10 uur, godsdienst oefening. Hersteld Apostolische Gemeente, Schoolstraat, voormiddag 10 uur en namiddag 4 uur, benevens Donderdagavond half acht, godsdienstoefening. Chr. Ger. Gem. Gebouw „Rehoboth", Koningsweg, 10 uur en avond 6 uur, godsdienstoefening. Godsdienstoefening van de Heiligen der laatste dagen kleine zaal Harmonie, 5 uur. Consistorie Geref. Kerk, Oudegracht D 83, Maan dagavond 81/2 uur, vergadering vau de Jongeling» vereeniging „Paulus". Gebouw Waakt en Bidt. Laat. Zaterdagavond van 1/2 tot 10 uur, vergadering van de Christelijke Jonge- lingsvereeniging „Zacheus", voor jongelingen boven 16 jaar. Zondagmiddag van 4 tot 51/2 uur, vergade ring van de Christelijke Knapenvereeniging „Timo- theus", voor knapen van 12 tot 16 jaar. Herv. gem. te Oudorp, Eerste Kerstdag, 10 uur, Dr. Lindeboom., Koorzang. Tweede Kerstdag, 's avonds 6 uur, Kerstboom. Herv. Gem. te Egmond aan den Hoef, Eerste Kerst dag, 10 uur, Ds. H. W. Bosch. Herv. Gqpi. te Egmondbinnen, Tweede Kerstdag, avond 61/2 uur, Ds. D. Eilerts de Haan te Heiloo, Kerstfeestviering met de kinderen der Zondagschool te Egmond aan den Hoef. Herv. Gem. te Bergen, Eerste Kerstdag, 10 uur, Ds. Cannegieter, Koorzang. Avond 5P2 uur, Kerstboom. Herv. Gem. te Stompetoren, Eerste Kerstdag, 9l/2 uur, Ds. France, predikant te Grootschermer. Herv. Gem. tè Oterleek, 9l/2 uur, Ds. J. J, van Meurs. Herv. Gem. te Grootschermer. Eerste Kerstdag geen dienst. Tweede Kerstdag geen opgave ontYangen. Herv. gem. te Zuidschermer. Eerste en Tweede kerst dag geen dienst. Herv. gem. te Driehuizen. Eerste Kerstdag, 9l/2 uur, Ds. Kater. Tweede Kerstdag geen dienst. Herv. gem. te Schermerhorn. Eerste Kerstdag, avond 61/2 uur, Ds. France te Grootschermer. Tweede Kerstdag geen dienst. Vrijdag 30 Dec., avond 6 uur, Ds. Kater te Rijp. Geref. Kerk, Eerste en Tweede Kerstdag, half tien, preeklezen. Ned. Herv. Gem. te Graft. Eerste Kerstdag, 10 uur, Ds. van Tricht. Tweede Kerstdag, avond 6 uur, Kerstfeestviering. Doopsgez. Gem. Eerste Kerstdag, 10 uur, Ds. C. Nijdam. Tweede Kerstdag, 6 uur, Kerstfeestviering in de Ned. Herv. Kerk. Herv. Gem. te de Rijp, Eerste Kerstdag, avond 6i/2 uur, Ds. Kater. Tweede Kerstdag, avond 6 uur, Kerstfeestviering. Doopsgez. Gem. Eerste Kerstdag, avond 6 uur, Ds. Fopma. Tweede Kerstdag, avond 6 uur, Kerstfeestviering in de Ned. Herv. Kerk. Evang. Luth. Gem. Eerste Kerftdag, 10 uur, Ds. Neideck. Tweede Kerstdag, avond 6 uur, Kerstfeestviering. Van 15 regels 35 Cents, bij vooruitbetaling. T B. L. SIMONS Alkmaar. Steenhouwerij K o- ningsweg 76. - Grafteekenen, Schoorsteen mantels enz. ^TE KOOPMeubelen, stijlen, zoowel nievw kleed werk te leveren. Firma P. J. en C. NIEROP, Alkmaar. Stoelen en Spiegels in alle als antique, ook solied be- v. DIEPEN, Verdronkenoord D 19, Administra teur, Taxateur en Veiler Woningbureau. Ten allen tijde worden Huizen en Landerijen te koop en ver koop, te huur en verhuur en ter incasseeren van huurgelden aangenomen, ook onder waarborg. Beleefd aanbevelend. jjh' biedt zich aan: een flink gehuwd PERSOON, goed kunnende melken, rijden, rekenen en schrijven, onverschillig voor welke werkzaamheden. Br. fr. onder letter P 181, bureau van dit blad. Tiet beroemde TRAPPISTENBIER is van het eerste kwaliteit hop en mout gebrouwen en door zijn zuiverheid zeer aan te bevelen, ook per halve flescli verkrijgbaar bij I. H. ALBERS, in de Bierkelder, Verdronkenoord, ingang Kapelplein.. 170CTERRIER TE KOOP voor elk aannemelijk bod. A ZAADMARKT 72. XI et beste en goedkoopste adres voor VISITEKAAR- TEN is KOENOT's Feestartikelen Magazijn, He kelstraat 8. passage", Fnidsen en Luttik Oudorp bij de Appel- steeg. Het beste en goedkoopste adres voor BIER-, LIMONADE-, RUMHGLAZEN en KELK- JES in alle soorten en maten. D. JANSEN. ITe huur een modern, zeer gerieflijk en net onder- I houden HEERENHUIS voor f 276 per jaar met j inbegrip der waterleiding, staande Spoorstraat. Des- verkiezende een gedeelte meubelen over te nemen, direct of bij overeenkomst. Adres bureau van dit blad. roote opruiming van KACHELS tegen veel ver minderde prijzen. Een ieder doet nu zijn voordeel. Tevens voorhanden alle soorten FORNUIZEN en LEDIKANTEN, J. W. v. d. HOEK, Achterstraat. TTitgewogen busgroenten. Snijboonen 15 ets., Sporcie- boonen 18 ets., Spinazie en Andijvie 12 ets. alles per 5 ons, groenten uit het vat spercieboonen en Andijvie 10 ets., Snijboonen 12 ets. Echte Mainzer Zuux-kool 5 ets., alles per 5 ons. Aanbevelend, G. W. v. d. POL, Schoutenstraat. Ingezonden Mcdedeelingen. Zeer dikwijls schijnt zwaarlijvigheid onverklaarbaar te zijn, door de snelle toename van gewicht en om vang, zelf's in gevallen, waar de slachtoffers overdre ven matig eten. Indien U te dik wordt, tevens afkee- rig tot gezondheid bevorderende inspanning en te veel zit, en U hebt alle mogelijke geneesmiddelen beproefd, is er echter één, dab U niet pijnlijk zal teleurstellen, n.l. MARMOLA TABLETTEN. Wanneer U deze eenige weken gebruikt zal Uw lichaam ongetwijfeld krachtig en gezond worden en bestand zijn tegen elke lichamelijke inspanning. U zult Uw juiste gewicht herkrijgen en U kunnen verheugen in een goed ge vormd figuur. Men gebruike van deze tabletten één na iederen maaltijd en vóór het naar bed gaan. Verkrijgbaar in alle Apotheken en bij alle Drogis ten. Prijs El. 1.75 per flacon met gebruiksaanwijzing. AgentenNierop Slothouber, Alkmaar, of franco zending tegen inzending van postwissel of postzegels aan HENRI SANDERS, Apotheker, Rokin 8, Am sterdam. HEER50 jaar, bezigheden buitenhuisvraagt op eersten stand. Ameublement slaapkamer met bed en toebehooren in bezit van aanvrager. Franco brieven onder letter O 181 bureau van dit blad. per II. f 1,60, f f 1,30 f 1,16 f 0,96 per fl. f 1,60, I 1,45 f 1,30 per flescli f 1,45 per ilesch f 1,15 f 1,35 Cognac per fl. f 1,13 Lois 99 99 99 1,25 boil bois fins fine Champagne 99 99 99 vieux3.75 J en F Martell 4,50 VERKRIJGBAAR BIJ 99 99 99 4,45 9, 9,1,70 2,- VOOBDAM C 8 Telefoon 35. Vraagt voor 11 w huiskamer eens een Olso- brander op proef? en 11 znlt steeds tevreden zijn over uw prachtig licht! Gaarne gratis plaatsing. Pir. G. GROOT. PAYGXOP. TEXEF. 99. ALKMAAR. Telefoon 35. tot het opkoopen van BI VDERN IEREN en HERZENS, met het slagersvak bekend. Br. fr. onder letter L 855, Alg. Adv. Bureau NEDERL. KIOSKEN-MAATSCHAPPIJ, Rotterdam.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 6