Alleen (ininw aid's Ideaalkoffie voldoet aan ALLE eischen, door fii nor oevers en zuinise huismoeders gesteldDrinkt daarom alleen GRUNWALD's IDEAALKOFFIE. M. A. GRUNWALD ZOON, - HELDER. Stoomkofliebranderij en Thee-Import. Dg ItamhG Uw- tl letilplsiq It Iiiii, „FORS" Licht- en Zuiggas-, en Benzinemotoren Stoommachines en Ketels. Visitekaartjes, v.h. Herms. COSTER Zoon, 4(tld ils «te lipte! VERPACHTING Kermis te Alkmaar. terrein voor liet plaatsen fan tenten gedurende de kermis en Soyaboonenkoeken merk W. L Landbouwcrediet, Houtveiling te Heiloo 50 parken buitengewoon zwaar EIKEN. ESSCBEN en IEPEN HAKBOÜT. English Hotel „de Roskam" (Central) is Gras- en rietverpachting KANTOORBOEKEN v.|h. HERMs. COSTER ZOON, geeft een smakelijk en krachtig ontbijt. Speciaal aanbevolen voor kinderen borstaders De Maatschappij Noord-Holland, Hoofdkantoor Breed Heof*ü Gang der werkzaamheden Breed 28, Molenrolten, Kronen, Taatsen en Metalen Potten voor molens. Repareert Fabrieken, Poldergemalen, enz, groote sorfeeriffg* voor een Schouwburgtent, een Wa felkraam, een Poffertjeskraam, een Luchtschommel, een StGomcarousel, twee gewone Draaimolens, een Para detent, een Toboggan, benevens 12 standplaatsen voor Palingstallen. WESSHNEN LAAN, LIJNZAADKOEKEN, Waarschiiwlng 1 VFILER en TAXATEUR. A. QUOES, op Woensdag 28 Dec. as., DRAI5MA-vAN-^LKEhBURG'S ••(LEVERTRAA STEARINE-KAARSEN van de Stearine-kaarsenfabriek „AFOLLO", F. L. BÖOIJ, Notaris te Hoorn, SAFE DEPOSIT. zwaar hakhout, Door aflossing van 82000 gulden in verschillende formaten en liniaturen, prima papier, soiied bindwerk (op eigen binderij vervaardigd). UN1ËERING VOLGENS OPGAVE. N V. Boek- en Handelsdrukkerij Voordam C 9, - Telef, No. 3, - Alkmaar» e° Ch^ifehCT°boratorium M. J. SCHOUTEM-OELE. Apotheker-Scheikundige, Koorstraat 47. INTER.COMMUIVAALj7. Gestoomd wordt iederen werkdag. n KARPETTEN, VLOERKLEEDEN, DEKENS, BEDDEN worden 1 a 2 maal per week gestoomd. GORDIJNEN alle dagen en opnieuw geappreteerd Stoomgoederen en zwart te verven rouwgoe ren dus desverlangd binnen 24 uren. De laatste uitgèbreide verbeteringen maken de vlugste aflevering mogelijk, zooals [slechts de beste en modernst ingerichte fabrieken vermogen. Zwart wordt iederen werkdag geverfd. Alle kleuren blauw worden 's Maandags geverfd. rood 's Woensdags B bruin en groen Donderdags en Vrijdags geverfd. andere kleuren en zijde Zaterdags en Dinsdags Aanbevelend, Uw dw. dnr., DEPÓTS: Te Alkmaar, Gez. KAAN, Langestraat. Bergen, J. VRASDONK Borpstr. Egmond aan Zee, G. EOOR. Heiloo, P. DE GROOT. Dirkshorn, P. WINK. St. Pancras, J. WAGENAAR Kz., in Manufacturen. Broek op Langendijk, J. BAK Cz., in Manufacturen. Zuid-Scharwoude, Firma C. W. BöTTGER. Warmenhuizen, A. SöTEMANN. is onmisbaar in een huisgezin waar men prijs stelt op een hagelwitte wasch zonder te moeten boenen of bleek- poeder te gebruiken. Ze werkt zóó gemakkelijk dat een zwakke vrouw, zelfs een kind zittende de wasch kan doen. Men wascht er het fijnste zoowel als het grofste goed mede, vitrages zoowel als wollen dekens. Geen wasch wordt zindelijker en onschadelijker voor de gezondheid behandeld dan wanneer men haar wascht met een V elo- Wasch mach ine. Geen ergernis over het wegraken, geen onaangename reak, geen morsboei, geen slijtage, geen roesten. De huismoeders die ze gebruiken, bevelen ze n gaarne aan. Wordt met twee jaar degelijk schriftelijke ga rantie verkocht. Wordt op aanvrage, hetzij per briefkaart of mondeling, gaarne op proef gezonden, wat niet tot koopen verplicht. Eens geprobeerd, is men kooper. contant en op afbetaling verkrijgbaar, lederen Vrijdag en Zaterdag van 10—1 uur is er proefwasschen met de Velo- Voor iedereen [k Waschmachine'm het filiaal Zaadmarkt C 72, Alkmaar. vervaardigt i zoowei boek- ais steendruk, N.V. Boek- en Handelsdrukkerij Voord??m C 9ALKMAAR. WORMERVEE R. Koninklijke Fabrieken. De ondergeteekende belicht hier" mede, dat hij zich heeft gevestigd afs Achterstraat 58, ALKMAAR. LEEUWARDEN DEPOSITO RENTE 3% »l van de S C H E R M E E R. GUNDER'S WEIMETERS voor Kaasfabrieken - zijn voordetllg en pracliscb - GEBR. GUNDER - Rustenburg. Allen, die iets te-vorderen hebben van-, verschuldigd zijn aan-, of borgtochten heb ben ten laste van nu wijlen mejuffrouw H. HULST, gewoond hebbende te Alkmaar, en aldaar overleden 3 November 1910, worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen vdtfr 1 Januari a.s. ten kan tore van notaris J. VAN DER VEEN, Oudegracbt 289, Alkmaar. aangeboden op Bonn- en Wellanden, enz. Alleen flinke en soliede aanvragen komen in be handeling. Brieven franco bureau Alkm. Crt. onder V 179. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR zullen op Donderdag 12 Jannari 1911, des namiddags ll/2 nnr, bij openbare inschrijving, ten stadhuize aldaar, verpachten: welke In 1911 zal worden gehouden van Za terdag 26 Augustus tot en met Zondag 3 Sep tember d.a.v. en wel: Voor bijzonderheden, ook omtrent de wijze van in schrijving, wordt verwezen naar de voorwaarden van verpachting, welke van heden af kosteloos bij den heer Commissaris van politie, fungeerend marktmeester, verkrijgbaar zijn. De inschrijvingsbiljetten moeten op den dag dei- verpachting vóór des namiddags 1 uur ter gemeente secretarie bezorgd zijn. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Opgericht 1765. Voedert uw VEE met de zuivere murwe merk „Ster" en W. L. uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. EERE-DIPLOMA Parijs 1900.; NEGEN GOUDEN MEDAILLES. SUOBDHOLIiAJfDSCH HOOFDKANTOOR ALKMAAR, Voordam C 11. Agentschappen: HOORN, ENKHTIZEN, Kaasmarkt 16. Westerstraat 6. EEIDEN, '8-URAYENHAGE, Kort Rapenburg, hoek Breestraat. Molenstraat 45. DELFT, BOTTERDAM, Koornmarkt 99. Leuvehaven 107. KapitaalTwee mlllloen Gulden, waarvan geplaatst en volgestort f 1.500.000. Daar de verpakking onzer K1NADRFPPELS DE VRIJ, veelveeldig wordt nagebootst om Kinapraeparaten van andere herkomst aan den man te brengen, wijzen wij er op, dat roode doozen, zonder den naam H. Nanning, doch alleen voorzien van het woord „Kinadruppels", NIET uit onze fabriek afkomstig zijn. Men eische daarom steeds Dr. Nannlng's Klnadrnppels! Alom verkrijgbaar k f 0.75. ÏO nur voorin, op „ter Uoulster'% van ongeveer liggende gehakt. Te beginnen bij de Wed. SCHOORL. AMOUREUS, Deurwaarder. Te Alkmaar uitsluitend verkrijgbaar bij A. H. TELJER, Apotheker. HARDE, WITTEen ZUIVERE te SCHIEDAM. Bekroond te Weenen 1873 met de Verdienst-Medalje te Parijs in 1878 met de Gouden Medalje te Amsterdam in 1883 met de Gouden Medalje te Antwerpen in 1885 met het Eere-dlploma (hoogste onderscheiding), te Parfjs In 1900 met Grand-Prix. Zijn verkrijgbaar bij alle voorname winkeliers. Deze kaarsen vonken niet na en geven zeer weinig rook bij het uitblazen. door een ENGELSCHMAN (conversatie en corresp. etc). Prijs f 1.per les 1 persoon, f 1.60 twee personen. Br. fr. lett. K 180, bureau van dit blad. zal op WOENSDAG 18 JANUARI 1911, des avonds te 7 uur, in het lokaal „DE WITTE ENGEL" aldaar publiek verkoopen: De van ouds bekend staande bloeiende zaak: met Café Restaurant, waarin gewaarborgde ver gunning Uitspanning- en Stalhouderij. Alles zeer gunstig gelegen aan de nieuwe Veemarkt, tram en tegenover het station der II. S. M. te Hoorn, uitstekend aangeschreven bij H. H. Handelsreizigers, binnen- en buitenlandscbe kooplieden, alsook in bet buitenland als familiehotel. Voorts twee groote, in de nabijheid gelegen stallen, waarin plaatsing voor rijtuigen, 120 paarden en ber ging voor hooi, tezamen ter grootte van 6 aren 10 cen tiaren. Het gebouw bevat19 logeerkamers, conversatie- en eetzaal, woon- en dienstbodenkamers, keuken, kelders en is voorzien van vele gerieflijkbeden. Op de gezamen lijke perceelen kan 20.000 als le hypotheek gevestigd blijven. Eigenaar: de heer L. DE GOEDE. Inmiddels uit de band' te koop, te bevragen bij voor noemden notaris. Nadere inlichtingen verstrekken de notaris, bene vens de heeren J. Blaauboer en E. J. Heijer, make laars te Amsterdam. De VENNOOTSCHAP verleent Credieten, neemt gelden in déposito, belast zich met den aan- en verkoop van effecten en coupons, sluit belee ningen en prolongatiëu en verricht verder alle werkzaamheden tot het kassiersvak behoorende. O Staat op 30 September 1910. Loopende Credieten f 5.170.636.721/g Deposito's1.393.652.20 Reserve217.853.92 Jhr. Mr. P. VAN FOREEST, J. F. MOENS, V ice-President-Commissaris. Directeur. in bet Koffiehuis „de Rustende Jager" aldaar, van verschillende perceelen 10. op Donderdag 5 Jannri 1911's morgens 10 nnr, in de Duinen en Bosschen van de Provincie Noord-Holland. 20. op Donderdag 12 Januari 1911, 's morgens ÏO nur, in de Duinen van wijlen Mevrouw Douai rière Jhr. J. II. GEVERS VAN MARQUETTE. De veilingen zullen enkel by opbod plaats hebben, zoodat de plokken vervallen. Eene DUITSCHE DAME geeft snel onderricht in de Duitsclie taal (conversatie corresp. etc.) Prijs f 1.per les, een persoon. Br. fr. lett. L 180, bureau van dit blad. heeft een levensverzekering dat bedrag weer disponibel voor viterst soliede onderpanden, en is uitsluitend voor Eerste hypotheken bestemd. Voorwaarden bijzon der gunstig. Br. fr. Letter G 177, Bur. v. d. Blad. De jaarlijksche verpachting van het grasgewa5? van dijken en wegen, en van eenige perceelen buiten dijks tusschen Oterleek en Oudorp. en van riet- gowa? om en in de Schermeer, zal plaats hebhen op Woensdag, den 28 Dac ^mber i910 in de her berg van K. BRAK te Stompetoren, en aanvangen des voormiddags 10 uur precies. Met bet riet wordt niet voor des namiddags 1 uur begonnen. Dijkgraaf en Heemraden van de Schormeer, P. COUWENHOVEN, Dijkgraaf. C. DEKKER, Secretaris.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 7