G. VAN OS, tater- tn SMIss, Lijsten. Spiegels, Encataenten, enz. ASgemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente Nederlandsche Grondbriefbank. 1412 pCts. Obligation (Grondbrieven) GIERPOMPEN, Is niet te verbeteren!! Wacht U voor namaak!! Molenaars ziiver Pning Gries, 10 ceol p.14 K.G. rjei.TKBiJKiV een prachtige Wandkalender 1911,Ohmstcdc Lijnzaadk oeken, MERK TC Hï is tëïs CÜTZ MEDICINALE GEBRs. SCHENKE - ALKMAAR. De Suikerraffinaderij v|h Spakler Tetterode Nationale Hypotheekbank - HERMs. COSTER en Zn., GEBRs. KUIPER, Koningsweg 19-21-23. YENSTER- en SPIEGELGLAS en alle andere soorten glas. te Amsterdam. «lF. ILglxxd. XXss», Bontwerker, Mient 1-3. Specialiteit in Jaeger-Ondergoederen, Dassen, Linnen Boorden, Fronts en Manchetten. De ffHjs is slechts Arac en Rhum Punch IWESTZAAN (HOLLAND co Geïllustreerde Familie-Kalender T. CBOK, Geregeld voerhanden Slechte Schrijvers» In 15 lessen goed loopend schrift. GEDEMPTE NIEUWESLOOT Nö. B 24a Hypotheekbank voor Nederland A. GOEDE Dz., Kennemerpark 18 Alkmaar. Marm erg!as V00r reclameplaten enz TUINDERSGLAS (één-ruiters). Firma A. F. KERREBIJN. Viool, Mandoline, Fluit, Clarinet, enz. H Bossert en ZoHuigbrouwerstraat, hk- Laat Overheerlijk gemakkelijk. AmsterdamHeeren gracht 495. WATER- en STALPOMPEN. Dpi IC per heel pak 20 cent. per half pak II cent» Te bekomen in ruil voor 9 Sunlight Zeep Omslagen en voor 59 vier verschillende Schilderijtje! in lijst, de Zuid-Hollandsche Boterfabrfek te Rotterdam. Landbouwwerktuigen. Dijk» Alkmaar» Dijkt WARENDORF's Zuivere murwe Heerenlrfeeding naai* maat. VEERTIG CENTS. Franco per post 47 Ct. ContröleRijkslandbouwppoefstations. Vraag prijzen en brochures aan Groote] [voorraad. Concurreerende prijzen. Directe levering. by ZUURBIER-I)E WIT, voordHT ROLPENS. HOOFDKAAS. FIJNE ROOKWORST. REKELS TUKJES vanaf I Kilogram. S. BAKKER Dz., Leerear Sn hat schcocschrSJveu, Verstrekt GELD op Eerste Hypotheek op billijke voorwaarden zonder vooruitbetaling van rente en geeft 4 o/o Pandbrieven uit in stukken van f 1000, f 500 en f 100. Inlichtingen voor Hypotheken en Pandbrie ven bij den AGENT, den Heer Mej. W. S. SCHILLING, en cpWTENSQftj 23 ets"; VERKRIJGBAAR BIJ: de Heeren W. ZAADNOORDIJK. J. BORSJES. J. SIEZEN. J. N. GROEN. W. C. DE BRUIJN. J. WALDAST. J. BIERMAN. Th. SCHOUTEN. DE WIJS BROERS. G. TIMMER. J. KEPPEL Coöperatieve Winkel. Th. SCHELLINGER. L. ELZAS. J. KNAAP. J. BRUIJN. P. GREEUW. W. P. DE BOER. J. DE WIT Dz. P. v. HUCHTEN. D. MIENIS. tv AM STER» AM, Damrak 74. tegen den koers van IOOV4 pCt, 1 LANGE DE MORAAZ te Alkmaar. I fEANS MIDDELHOPF te Purmerend Kindermeel N O (b De beste pompen van den tegen- woordigen tijd. O N ARTIK.ELEN VAN VBR.TROUWBKT. De grootste keuze in meest eigengemaakte Pelteryen, zoowel in de fijne als meer gewone soorten, is bij Repar&tiën. Motzuivering. Alle pelsartikelen, dezen winter bij my gekocht, kunnen den volgen den Zomer gratis ter bewaring gebracht worden tegen mot en ander bederf. 3 c u ÜJ N cc 0> *U ca c V •a c o N Onverslijtbaar. Duurzaam. Spelend lichte gang. Opbrengst pl.m. 300 liter per minuut. Gepatenteerde inrich ting om de pomp ledig te laten loopen. Verstopt nimmer. Levering op proef. In verschillende afmetingen tegen prijzen vanaf f 20.—, bij den vertegen woordiger voor Nederland zie verder de circulaire rond de zeop! ley* Vraagt Prijscouranten. Fabrieksmerk gedeponeerd van Koog a. d. Zaan. Altmaarsche IJzer- en Metaalgieterij. GEBkOfcDERS CAI TL, Rotterdam, Amsterdam, Groningen. UNTHOUD s leder kooper ontvangt tevens gratis h. Het Sportboek, handleiding voor de meeste n rtspelen, beweikt door J. H. A. J0CK1N, b. een praktische Zakalmanak voor 1911 in Iraai omslag. Voordam C 9, ALKMAAR, Telet. No. 3. AMSTERDAM. XXAJNTXXEÏJL* XIST Tuindersglas in verschillende maten en prijzen. TLEESCHHOUWEB en SPEKSLAGER. tegen sterk concurreerende prijzen. Zaad markt 61-63-65, Fnldscii 40-48 WAND- en VLOERTEGELS Uitgebreide sorteering Firma W. F. STOEL ZOON - ALKMAAR. GRONDIG en BILLIJK ONDERWIJS op door II. A. If AAS, Dir. Sted. Orkest en Muziekschool, Spoorsrtaa t 58. Diploma N. T. V. GEESTERSINGEL E 32. - beveelt zich aan tot het geven van PIANO-ONDERWIJS. - Repareeren van Gouden-, ZilVeren- en Fantasie-artikelen. Vernikkelen, verzil veren, vergulden, bronzen. Verzetten van edelsteenen. Graveeren in glas en metaal. Insignes en medailles. I/O OR GRUT7ERIJ HET WITTE PAARD 4» 1 srrv BB B t, 4 H I. Goedgek. bij Koninklijk Besl. van I Nov. 1880, No. 28. DIRECTEUREN E. W. Scott, J. F. L. Blankenberg dl Mr. J. VAN SCHEVICHAVÉN. Hoofdinspecteur voor Nederland: P A. ADAMA VAN SCHELTEMA, Nic. Madestraat No. Cl, Amsterdam. Inspecteur voor Noord-Holland: P. L. THIERENS, Johan van Ylietstraat No. 83, Haarlem. JAARPREMIE per f 1000.— verzekerd kapitaal. Ouder dom Betaalbaar na het overlijden met premie betaling gedurende: hetgeheele 20 15 leven. jaren, jaren. 25 30 35 40 45 17103 10 56 22 95 27 42 32 99 24 65 27 26 30 67 85 05 40 20 29 59 32 61 36 47 4133 Betaalbaar direct na overlijden of op den leeftijd van 65 jaren. 19 68 23; 13 28 04 35 84 46 66 «o jaren. jaren: 59 50 94 42 Agent voor; Alkmaar en; Omstreken de heer H. J. HAASBROEK, Luttik-Oudorp 61 De BANK geeft uit groot f ÏOOO-, f 500. en f lOO-, met coupon per 2 Januari en 1 Juli, gecertificeerd door de Centrale I Trust Compagnie, V ERKRIJGBAAR hij de firma's L. P. DE STOPPELAAR, prima hwalifelr'«f Aan de firma P. MOLENAAR Co., Westzaan. M. H. Wij hebben steeds uw kindermeel gebruikt, zoowel tot voeding van ons eerste als tweede zoontje en kunnen niet nalaten U voor het resultaat onzen dank te betuigen. Ons zoontje is nu drie maanden oud en weegt 17 pond en 2 ons. Wanneer U er soms een foto van mocht willen nemen kunt U zulks doen 't is een lust het kind te zien. Onze vrienden en kennissen heb ben wij steeds aanbevolen uitslui tend Uw kindermeel te gebruiken. Achtend, J. VAN DIJKEN. Almelo, 17 October 1910. H. A. J. BAANDERS, Directeuren. c *U 0> 4 lm ROOM ROTER MELANGE, heerlijk versch gekarnd, wordt geleverd in kistjes van 1 kilo a f 1.3(1'; 2 kilo f 2.304 kilo k f 4.40 10 kilo f 10.50; 20 kilo f 20.franco rembours door geheel Nederland. DE ALKMAARSCHE - STOOM-8TEENHOU WERIJ - Firm* W. F. STOEL ZOON levert alle soorten HARDSTEEN. ZAND8TEEN an MARMERWERK. Verkoopers en gebruikers hebben op aanvrage steeds toegang tot mijne stoomfabriek „de Wachter", om zich van de zuiverheid te overtuigen. Vraag uitsluitend de sedert meer dan 50 jaren zoo gunstig bekende llacons Volledige kalender met* plaats voor notities, Kas boek enz., Novellen van F. DE SINCLAIRBER NARD CANTER, FELIX HAGEMAN, B. STICH TER G. A. VAN SCHOUWENPlaten naar Jan Vermeer, Jozef Israels, Prof. Dupont, Rembrandt, enz. enz. Een album der meest bekende Volkslie deren, muziek en tekst. VOORHANDEN in den Boekhandel der N.V. Boek- en Handelsdrukkerij, v.h. Amsterdam, Heerengraekt 465. Opgericht in 1861. Gestort kapitaal i 400,000,— Reserve575,000,— Gestort waarborgfonds 4,000,000,— Redrag der nitstaande hypothe caire leeiiingen op 30Jnni 1910 f37,634,071,635 De Bank verstrekt GELD tegen hoogstens 4'/2 0/Q met 1 °/o provisiebrengt geen schattingskosten in rekening, wanneer een leening tot stand komt. Inlichtingen te bekomen bij haren agent Mr. K. A. COHEN STUART, Langestraat 74b, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 8