DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Damrubriek. - No. 303 Honderd en twaalfde Jaargang, 1910. Z A T E R O A O 24 DECEMBER. INNEN L A N I). m mm Een kleine vergissing. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzondei lijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. m§ nn up p imi lm\m Telefoonnummer 3. 1. 37—31 1. 26 37 2. 28—23 2. 17 20 3. 23—19 3. 14 23 4. 38—32 4. 37 28 5. 16—11 5. 6 17 6. 27—22 6. 18 27 7. 29 7 7. 2 11 8. 30—24 8. 20 29 9. 34 5 ALRMAARSCBE COURANT Gemengd nieuws. UIT HEILOO. De afdeelingi Heiloo van den Volksbond, hield Woensdagavond in liet café van den heer Ruiter een openbare vergadering, waar'de heer Budde,hortulanus te Utrecht optrad, ter bespreking van het onderwerp: Floralia-arbeid en het kweeken van floraliaplanten. De heer ds. Eilerts de Haan, voorzitter van de af deeling, opende de zeer goed bezochte bijeenkomst met het gebruikelijke welkom, om daarna te wijzen op de goed geslaagde tentoonstelling die er verleden jaar ter bevordering: van de huisvlijt alhier is gehouden. Verder wees de spr. op liet doel dezer bijeenkomst, en na het zangkoor welkom geheeten te hebben, verklaar de hij de vergadering voor geopend, waarna het zang koor „Harmonie," directeur de heer Hooijkaas, op zeer verdienstelijke wijze een paar nummers ten gehoore bracht. De heer Budde, daarna het woord verkrijgende, wees op het groote natuurschoon waarop Heiloo kon bogen. Met voldoening kon hij constateeren dat hij degeboor- te van de Eloralia-vereeniging, waarvan hij zich zeer bescheiden de vader noemde, met genoegen had be groet en waarop hij nog steeds trotsch kon wezen. De oprichting van een dusdanige vereeniging schet sende, wees hij er op, dat het bestaan eener Floralia, vereenigiug de vereeniging geld kost, omdat het pu bliek de plantjes voor minder geld krijgt, dan dat het bestuur er voor betaalt. Spr. wees op de noodzakelijkheid dat in 't bestuur eener dusdanige vereeniging een vakman, een bloe mist of tuinman, zitting heeft. Na de oprichting laat men de menschen opgeven wat en hoeveel zij verlangen, dit geschiedt meestal in Maart, een onderzoek der verkregen stekjes door een deskundige, achtte spr. zeer gewenscht. De uitreiking ge.schiedt in Mei en bij de uitreiking verdient het aan beveling dat ook daarbij een deskundige aanwezig is, die omtrent de leiding der planten de noodige inlich tingen kan geven. Eigenaardig is het dat het gebleken is dat verschil lende personen de verkregen stekjes aan de zorgen van den bloemist toevertrouwen, in stee van ze zelf te kweeken en te onderhouden, ter voorkoming van dit euvel raadde spr. aan dat een of twee maal door de leden van het bestuur een inspectie wordt gehouden, waarbij het alweer noodig is dat een vakman aanwezig is. Zijn de geplombeerde plantjes niet aanwezig, dan worden de leden onvoorwaardelijk als lid geschrapt. Een tentoonstelling van Floralia werd door spr. in 't kort maar op zeer geestige wijze beschreven, waarbij hij afkeurde de nummering van de planten. De jury heeft een zeer omvattende en zware taak, vooral als die taak eerlijk wordt opgevat, waarvan voorbeelden werden genoemd uit de Floralia-tentoonstelling te Utrecht en waarbij levens de wijze van beoordeeling werd beschreven. Uit deze beoordeelingen is echter de conclusie te trekken dat één en dezelfde persoon of familie veel al de beste prijzen verkrijgt, omdat zij een gevoel hebben voor het kweeken van verschillende planten of doordat verschillende planten aan zekere omstandigheden die ze toevalligerwijze bij die fami lies aantreffen, zijn gebonden. Ook met Floralia-planten, zoo vervolgde spr., wordt wel eens gefraudeerd, er zijn een groot aantal geschik te, maar ook ongeschikte planten, waarvan verschil lende voorbeelden werden genoemd, onder mededeeling dat daarmee door de Eloralia-vereeniging ten zeerste rekening moet worden gehouden. Op een tentoonstelling vraagt men dikwijls meerja rige planten, en dit is ook zeer aardig. Spr. gaf daar van een zeer leerzame behandeling van verschillende planten. Met nadruk wees spr. op de belangrijkheid van het schoonhouden der planten; een buffet, zoo zoide spr., kan beter vol stof zitten dan een plant. Een omschrijving van de behandeling der planten voor de Eloralia-vereeniging hier weer te geven, zou ons te ver voeren en we verwijzen naar de daarvoor uitgegeven brochure van den spreker, hortulanus te Utrecht, welke brochure in iederen boekhandel te ver krijgen is. Spreker schetste daarna het nut eener Floralia-ver- eeniging, en kwam daarbij tot de conclusie dat er niets tegen, maar alles voor was, om een dusdanige vereeniging op te richten. Vervolgens gaf hij eeu paar voorbeelden om planten in grootere potten over te plaatsen; dat men dat 't best in de maand Maart doet, men slaat de pot stuk, in de grootere pot doel men een beetje aarde, en men doet om de kleine pot aarde, welke men goed aan stampt, dit wordt te veel vergeten, en is met het oog op de drenking zeer gewenscht, ja zelfs noodzakelijk. Men vult de pot niet te vol met aarde. Kleinere planten plaatst men niet dadelijk in veel grootere potten. Draineeren het vullen van groote. potten met scherven moet ook zeer doelmatig en oordeelkundig geschieden, met 't oog op den luchttoevoer van onder. Het begieten van planten werd een groote kunst ge noemd, de meeste menschen kunnen dit niet en vragen ook niet: heeft de plant water noodig. Of de plant droog is kan men hooren aan de pot. Als men daar tegen aan slaat, en de klank is hoog, dan is de plant droog, terwijl ze nat is wanneer een doffe klank wordt vernomen. Men moet in den winter 's morgens gieten en 's zomers 's avonds, en steeds met regenwater, dat vooraf moet zijn afgekoeld; men moet zeer langzaam gieten. 1 Spr. eindigde hiermede zijne rede met de opwekking Itot het oprichten eener Eloralia-vereeniging, die hij hoopte later eens als gewoon bezoeker of als jurylid 1 te kunnen bezoeken. De voorzitter dankte den spreker voor zijne aange name, maar niet minder leerzame rede en gaf hem de verzekering dat er pogingen in 't werk zullen worden gesteld om een vereeniging als de door spr. behandel de hier op te richten. „Harmonie" zong nog een paar aardige nummers, waarna de voorzitter, onder mededeeling dat het in het voornemen van het bestuur lag, binnenkort eene algemeene vergadering' der vereeniging te beleggen, teneinde tot de oprichting van een Floralia-vereeni- ging te komen, de vergadering met dankzegging' voor de betoonde belangstelling sloot. UIT WINKEL. In de laatste openbare Raadsvergadering', waarbij alle leden, uitgezonderd de heeren J. Breebaart Kzn, e.n A. Sloos tegenwoordig waren, werd o. m. uitvoerig gediseusseerd over de brandweer. De voorzitter bracht in herinnering dat 1 Januari a.s. de vrijwillige brandweer ophoudt te bestaan en stelt voor dank te betuigen voor de tijdens haar be staan bewezen diensten waartoe wordt besloten. De voorziening bij brand is dan geheel aan de ge meente en als tijdelijke maatregel stellen Burgemees ter en Wethouders voor: Aan te wijzen b.v. 1 personen die met de leiding zullen worden belast en als vast zullen worden aangewezen en vervolgens op het oogenblik van brand zooveel losse mannen aan te ne men als noodig zullen zijn, welke kunnen worden aan genomen of zich kunnen aanmelden ter plaatse waar de spuit is geborgen of op de plaats van den brand zelve, tegen een vaste belooning van bijv. 3 en voor niet langer dan 12 achtereenvolgende uren. Zijn er na 12 uur werken nog meer noodig, dan zouden er op nieuw kunnen worden aangenomen. Voor de uit te keeren belooning zullen zij dan tevens verplicht zijn alle werkzaamheden te verrichten die bij brand van hen kunnen worden gevorderd. Voortaan alleen een vergoeding' en geen consumptie meer toe te kennen. De heer Over vroeg of die mannen voor minder dan 12 uur ook 3 zullen krijgen. De voorzitter achtte dit wenschelijk om te doen die- non als prikkel om zoo spoedig mogelijk te blusschen. Afdoende regeling' is bij Burgemeester en Wethou ders in voorbereiding, bijv. het aanschaffen van een motorbrandspuit. De kosten daarvan zijn wel niet gering- pl. m. 2500 maar de gewone kosten der brandweer bedragen nu ook gemiddeld, berekend na de laatste 10 jaren, pl. m. 182. De heer Wit vroeg of onderhandeling met de vrij willige brandweer niet meer mogelijk is. De voorzitter zeide va,n niet. Er bestaat verschil tusschen de vrijwillige brandweer en de gemeente. In eeu gemeenschappelijke vergadering van de brandweer en Burg. en Weth. zijn de bezwaren besproken, doch de brandweer was van meening dat- het gezag' bij haar zoude berusten en daar kan de voorzitter niet op in gaan. De burgemeester is het hoofd bij brand, daar door ook het -gezag en tevens de verantwoording bij hem. Dat dit verschil ontstaan is vond de voorzitter niet aangenaam, maar omtrent het verschil over het gezag kan niets worden toegegeven. De heer Meurs wenschte Burg. en Weth. vrijheid van handelen te laten, tot een vaste regeling' is inge steld. De lieer Over vraagt wat de belooning' zal zijn voor de vaste brandmeesters. De belooning wordt bepaald op 5 voor elke 12 uur dat er diensten verricht worden. Het voorstel van Burgemeester en Wethouders be treffende de tijdelijke maatregel werd in stemming gebracht en aangenomen. Evenals vorige jaren werd voorts ook nu besloten een Nieuwjaarscollecte te doen houden, ter voorko ming van het Nieuwjaarwenschen langs de huizen. Tot leden der commissie tot wering van schoolver zuim te Winkel, werden benoemd de heeren C. D. Col- pa en J. Zeilemaker; tot Armvoogd de heer Abr. Sloos; tot regentes over het Wees- en Armenhuis mej. M. Keizer'Dekker; tot leden der wegencommissie de heeren C. Meurs, P. Wit Cz. en de voorzitter. De heer Wit vroeg of hij langer nog met den weg werker Bakker zal moeten werken, daarvan zal af hangen of hij de benoeming aanneemt. De voorzitter achtte het wel van belang voor de ge meente hem zoo' mogelijk te. handhaven, 't Is hem bekend, dat de heer Wit, Bakker eenmaal van den weg heeft gezonden; de voorzitter heeft hem toen ander werk gegeven, maar in deze vergadering dient een be slissing te worden genomen. De heer Wit deelde mede, dat Bakker beslist niet wil doen wat hem wordt opgedragen. De voorzitter stelde voor, Bakker namens den Raad aan te schrijven; dat hij de opdrachten der wegencom- missie heeft uit te voeren zooals ze hem worden opge dragen en dat hij bij gebreke daarvan zal moeten wor den ontslagen. Aldus werd besloten. De leden der wegencommissie nemen hunne benoe ming aan. AAN DE DAMMERS Met dank voor de ontvangen oplossingen van pro bleem 109. Dit stukje werk van den heer Weiss zullen velen ze ker met genoegen opgelost hebben. Stand Zwart: 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 26. Wit: 16, 21, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 38, 40, 48. Oplossing Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren: G. Cloeck, D. Gerling, J. Houtkooper te Alkmaar; S. Homan, Wijde Wormer; H. E. Lantinga te Haar lem; T. v. d. Velde, Huiswaard, en II. J. Toepoel, den Haag. Van de vorige opgaven nog van T. v. d. Velde. De Turksche slag. (Vervolg.) Wij zullen beginnen met de oplossing der beide Vraagstukken, voorkomende in de rubriek van 17 De cember, betrekking hebbende op bovengenoemden slag. Vraagstuk 26: Zwart: 2, 6, 7, 10, 13, 19., 20, 39, 40 en een dam op 1. Wit: 16, 17, 22, 28, 29, 30, 31, 38, 46, 50. Wit speelt 1. 30—24 1. 19 30 2. 16—11 2. 7 16 3. 38—32 3. 1 34 4. 28—23 4. 34 28 (4 seh.) 5. 22 4 en wint. Vraagstuk 27 Zwart1, 4, 7, 8, 12, 17, en dam op 22. Wit14, 15, 23, 24, 28, 32, 33, 39, 47, 49. Wit speelt: 1. 15—10 1. 4 15 2. 14— 9 2. 22 4 3. 28—22 3. 4 28 (5 soh.) 4. 33 13 en wint. Soms ontbreekt één der vereischten, om den slag een zuivere Turksche slag te doen zijn. Wanneer men op 't bordi plaatst den volgenden stand: Zwart: 8, 11, 12, 21, 31, 41, 42, en dam op 27. Wit: 19, 23, 28, 29, 33, 34, 40, 43. Als Wit in dezen stand speelt 23-18, moet Zwart 5 schijven slaan over 13, 35, 49, 32 tot 23. Wit slaat dan 29 38, doch de slag is g-een zuivere Turlasche slag, want schijf 29 waarmede de slag geschiedt, is nog gedekt door schijf 34, dus is niet een alleenstaan de schijf. Ook in den volgenden stand1 hebben wij geen echten Turksche slag. Zwart: 12, 13, 14, 19, en dam op 6. Wit: 29, 30, 38, 40. \v it wint door 3833 en 29 7, doch 't gebrek is, dat de zwarte dam wordt tegengehouden door een schijf van eigen kleur op 19. Met het oog op de misschien wat donkere Kerstda gen, geven wij, behalve een probleem en een eindspel letje, ook nog twee Vraagstukken ter oplossing, die weer beide betrekking hebben op den behandelden slag. Vraagstuk 28. Zwart: 1, 5, 8, 12, 13, 16, 17, 19, 23, 24, 34 en dam op 3. Wit6, 15, 25, 27, 31, 32, 36, 38, 42, 43, 45, 46, 50. Vraagstuk 29. Voor beiden geldt: Wit speelt en wint. Wij geven de oplossing in de volgende rubriek. Probleem 110 van den Franschen componist J. Bour- quin, zal ongetwijfeld door vele oplossers met plezier gezocht worden, 't Is een interessante ontleding, die zeer verborgen is. Probleem 110 van J. BOURQUIN. Zwart: 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 20, 21, en dam op 13. Wit: 11, 22, 24, 25, 29, 30, 32, 36, 37, 39, 41, 42. Zwart: 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 28. Wit: 26, 30, 32, 34/39, 41, 43, 44, 46, 49. Bij eindspel No. 14, dat wij eveneens ter oplossing- aanbieden, teekenen wij het volgende aan: 't Is van II. Hoogland Jr. uit Utrecht, van wiens hand dus ook het bijschrift: EINDSPEL No. 14. Stand: Zwart1 dam op 4. Wit: 3 schijven op 24, 33, 45 en 1 dam op 5. Deze standi werd in een partij bereikt. Nu speelde Wit 3329, zich zeker wanende van de winst. Doch Zwart speelde 418, Wit 5-23, Zwart 1813, Wit 23—19, Zwart 1318, Wit 1923. Zoo bleef men heen en weer schuiven, totdat het Wit begon te vervelen. Hij wierp de schijven door elkaar. Zeer verwonderd was hij echter, toen een vriend, aan wien hij den stand liet zien, opmerkte, dat hij toch nog had kunnen winnen. Hoe? Wel, de lezer zoeke zelf 't antwoord. Wij bewaren het tot de volgende rubriek. Oplossingen van probleem en eindspel vóór of op ■29 December, bureau van dit blad, motto Damrubriek, „Is heb zoo goed, Bertha?" „Prachtig, u ziet er werkelijk bekoorlijk uit, juf frouw Lily", antwoordde 't meisje, terwijl ze haar jonge meesteres met een bewonderenden blik aanzag'. Het was inderdaad! een mooi beeld! dat de halfhoogs spiegel in dé vertrouwelijke kleine meisjeskamer te rugkaatste. Het helle licht der kaarsen, die aan bei de zijden in de lusters stonden, bestraalde met zijn schijn een sierlijke, kleine gestalte, die zich op de tee- nen verheffend, met onveholen bewondering, haar ei gen spiegelbeeld1 bekeek. Eeu wit gestikt mousseline kleed omsloot de teedere ledematen en een tak van kunstmatige vergeet-mij-nieten sierde de matblonde haarlokken die een van vreugde opgewonden, gloeiend gezichtje omlijstten. „Laten we dan naar beneden gaan", zei de kleine eindelijk. „Mama zal wel reeds wachten." Hand schoenen en- waaier grijpend! ijlde zij naar de deur, terwijl het meisje langzaam volgde nadat ze eerst zorgvuldig' de kaarsen uitgedaan had. In de gemoedelijke woonkamer met de oudLmodische donkere meubelen, liep de vrouw van professor See- dorf, Lily's moeder, langzaam op en neer, ongeduldig haar blikken op de deur richtend. Ook zij had groot toilet gemaakt-. Donkere zijde omsloot in zware plooi en haar nog altijd meisjesachtig-slank, sierlijk figuur. Lily trad binnen en keek zoekend de kamer rond. „Waar is papa? Gaan we dan nog niet?" „We moeten nog een oogenblik wachten, kindlief. Papa is zooeven bij een ernstige zieke geroepen; hij zal zoo gauw mogelijk weer terugkomen." „O!" zei Lily teleurgesteld) en zij vleide ziet neer in een grooten leunstoel bij het venster. „Het zal wel niet lang- duren", troostte de moeder. „Wij zullen nog wel op tijd bij den geheimraad ko men; het dansen begint immers tooh pas later." Dapper bekampte Lily de tranen, die in haar oogen dreigden te komen, maar toch kon ze niet verhinderen, dat haar gedachten haar reeds naar de balzaal voor gingen. Dr. Erich Franke zóu zeker precies op tijd verschijnen en naar haar omzien en als zij er dan niet was en de dans begon, zou hij natuurlijk eeu andere dame zoeken. Een woeste haat tegen die andere, on bekende danseres kwam in haar op en krampachtig drukte zij haar handen in elkaar. Buiten werd gebeld. Zij luisterde. Het kon haar vader niet zijn, want hij zou natuurlijk zijn sleutel gebruiken en niet aanbellen. Haar moeder was even gaan kijken en kwam met een medelijdend! gezicht terug. „We zullen nog een weinig geduld moeten hebben, Lily", zei ze terwijl ze haar kind bemoedigend toelach te. Papa schrijft, dat bij zijn patiënt weldra- de crisis zal komen, die hij moet afwachten." Verschrikt, ongeloovig. staarde Lily haar moeder

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 9