DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Nieuwjaarswenschen. No. 304 Honderd en twaalfde Jaargang. 1910. DINSDAG 27 DECEMBER. Nieuwjaarswenschen FEUILLETON. BINNENLAND. Een kiesche zending. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Zijdie zich met 1 Ja nuari a.s. op dit blad abonneerenontvangen de tot dien datum verschijnende num mers gratis en franco. DE UITGEVERS. In het nummer van den Oudejaars avond, hetwelk ZATERDAG 31 DECEMBER verschijnt, zullen wederpm worden opgenomen, a 25 cents a contant. /y UIT HET ZWEEDSCH, VAK TOR HEDBERG. COURANT, DE UITGEVERS. ALKMAAR, 27 December De Kerstweek levert gewoonlijk voor een weekover zicht een schralen oogst. Dan toch zwijgt de politi- tiek, in de meeste landen is het parlement op reces en slechts hier en daar vergadert de volksvertegenwoordi ging ten einde met haastigen spoed den verzuimden of verpraten tijd weer in te halen en een kalm Kerst feest te kunnen vieren. In Engeland kon m<3n dit feest, dat daar zoo zeer op prijs gesteld wordt, thans met gerustheid tegemoet gaan. De politieke strijd was te voren afgeloopen, zoodat de partijgeschillen voor een tijdje op zij gezet konden worden. Toch is de Kerstfeestvreugde ge dempt. In de eerste plaats had er een ernstige mijn ramp plaats in de buurt van Balton, waarbij 350 slachtoffers te betreuren vielen en dan een spoorweg ongeluk in Schotland, waarbij negen personen het le ven verloren, terwijl er afschuwelijke bijzonderheden bekend werden o. a., dat een kindje voor de oogen van 18) Zij knikte, maar hare gedachten waren blijkbaar reeds elders. hoe is hot nu. met Kajl Axel?" vroeg hij iia. een oogenblik van stilte. Hij kon 't niet laten, op dit on derwerp terug te komen. Een zegevierend, bijna overmoedig lachje gleed over haar gezicht. ,.0, hij zal ook wel bedaren, als ik het wil, ziet u?" Zij keek voor zich met een glans in haar oogen, die sprak van een trotsch bewustzijn van nieuwverworven macht. Oom Klaas vermoedde iets van de beteekenis van deze uitdrukking* en het stelde hem gerust over hare toekomst. Hij begreep nu, dat hij daar eigenlijk niets meer te doen had, maar er lag hem nog een vraag' op de lip pen, die hij niet terug houden kon. Hij aarzelde een oogenblik en zeide toen: „Zeg eens, Hanna, hoe kwam het toch, dat juist gisteren. wat was het toch, dat je zoo ineens ver anderen deed van besluit?" Zij werd vuurrood en keerde zich van hem af. ,U wat het dokter, die...." zei zy zachtjes. Uom Klaias keek haar verwonderd aan. Dat was het juist, waar hij zoo over had' gedacht en dat hii niet recht begreep. Zij keerde zich plotseling' weer naar hem toe en zag hem aan met een blik, waaraan zij vastheid trachtte we ^6Ven' d°ch die telkens in schaamte den zijne ont- „Ziet u, ik wou het eigenlijk zelve nooit, maar ik (lachten toen iedereen zei, dat ik het doen nioes ik dacht, dat ik alleen maar zijn ver pleegster behoefde te zijn. Ik begreep het, denk ik, niet en ik dacht er oolc nooit over na. Maar toen u, zijn ouders verbrandde en dat de geheele trein in brand geraakte. De verkiezingen hebben het kabinet Asquith vrijwel dezelfde meerderheid opgeleverd als het in het voor jaar had; er werden n.l. gekozen 272 liberalen, 272 unionisten, 43 leden der arbeiderspartij, 74 Redmon disten en 10 O'Brienisten. De wijziging van de grondwet in verband met een hervorming van het Hoogerhuis zal dus het komende jaar wel tot stand komen. In verschillende staten zijn thans grondwets- en kiesrechtkwesties bijzonder aan de orde. In Pruisen heeft men gemeend dat de kiesrechtkwestie moest blij ven wachten tot na de rijksdag-verkiezingen of er dan iets van komen zal is echter zeer de vraag. In Italië heeft de ministerraad een wetsontwerp vastge steld tot wijziging van de kieswet. Thans is kiezer ieder die lezen en schrijven kan, maar dat is in Italië nog lang niet de helft der bevolking. Het kiesrecht wordt nu uitgebreid, maar daaraan wordt verbonden een kiesplicht. Voorts wordt in het ontwerp o.a. be paald dat een kamerlid geen andere betrekkingen mag bekleeden. In Denemarken heeft de minister-president bij het Folkething een ontwerp tot grondwetswijziging inge diend, wa_arbij het aantal Kamerleden wordt uitge breid en de districtsindeeling gewijzigd, de kiesgerech tigdheid op 25-jarigen leeftijd begint en ook aan vrou wen het stemrecht wordt toegekend. In Portugal heeft de regeering een nieuwe grond wet uitgewerkt. De groote lijnen daarvan zijn: De republiek zal zijn parlementair. De president wordt gekozen voor vijf jaar. Hij benoemt ministers volgens den parlementairen toestand. Er is maar één Kamer, gekozen voor drie jaar. De ministeries van fi nanciën, oorlog en marine zijn*neutraal (geen partij)-" In Frankrijk werd gesproken over de wederindienst- neming der ontslagen spoorweglieden. De heer Briand verklaarde, dat er geen ontslag gehandhaafd zal blij ven,maar dat er toch ook geen amnestie zal worden af gekondigd. Een motie van vertrouwen in de regee ring, waarin de verwachting werd uitgesproken, dat zij welwillend en vergevingsgezind tegen de stakers zou optreden, werd aangenomen met 405 tegen 90 stemmen. De stakingswetten van den heer Briand bereiken deze week de Kamer. Overigens gingen er geruchten dat de minister-president in verband met zijn zwakke gezondheid wel spoedig zou aftreden. Iu Spanje baarde veel opzien de beschuldiging, dat de populaire republikeinsche afgevaardigde Lerroux betrokken zou zijn bij knoeierijen in het gemeentebe stuur van Barcelona. De heer Lerroux heeft zich niet van die smet schoon kunnen wasschen en van de republikeinsche partij, welker leider hij was, zijn er slechts zes op zijn hand. In Barcelona hebben, deels in verband hiermede, on lusten plaats gehad. Voor het overige trok de aandacht het te Leipzig gevoerde proces tegen de Engelschen officieren Bran don en Trench voor een Duitsch gerechtshof wegens spionnage op Borkum. De beide personen werden tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De Daily Hews merkte naar aanleiding' hiervan op „Wij zouden aan onze nationale waardigheid een slechten dienst bewijzen, wanneer wij het vonnis als hard beklaagden. Wet is wet. Duitsehland dwong den eerbied voor de wet af door 4 jaar vesting, wij door 5000 M. borgtocht. Wij willen niet klagen, maar een tweede luitenant Helm zou er bij ons niet heeiemaal zoo gemakkelijk meer afkomen." KERSTFEEST TEN HOVE. In het Koninklijk Paleis in Den Haag werd Zater dag tusschen 4 en 5 uur het Kerstfeest gevierd. H. M. de Koningin en de Prins waren er met de kleine Prinses'bij. De groote balzaal prijkte met een prachtige versie ring van dennengroen en ker&tboomen, alles luister rijk electrisch verlicht. Een der hoornen was behangen met het speelgoed, bestemd voor Prinses Juliana en voor eenige zoontjes en dochtertjes van leden van Hr. Als. hofhouding, welke kinderen ongeveer denzelfden leeftijd hebben als de Prinses. TI. M. de Koningin-Moeder was op het feestje te genwoordig en nam na afloop met de Koningin en den Prins aan den maaltijd deel. LI. M. de Koningin en Z. K. H. de Prins hebben te gen 4 uur 's nam. in het paleis aan den Kneuterdijk kerstgeschenken uitgereikt aan de kinderen van het dienstpersoneel der Koninklijke hofhouding. dokter" haar lippen begonnen te beven en zij wend de den blik heeiemaal af „toen u, die zoo vriende lijk voor mij was, zóó iets tegen mij kon zeggen! O, ik dacht dat ik u nooit meer recht in 't gezicht zou kunnen zien, en toen pas begreep ik, dat ik nooit met mijnheer kon trouwen. Ik voelde het als een schande en ik had geen rust voordat ik het tegen mijnheer ge zegd had. En eerst vond ik het heel leelijk van u, al zei u het met een goede bedoeling maar nu moet ik er u voor danken Zij reikte hem de hand. Oom Klaas nam die in de zijne in 't eerste oogenblik wilde hij haar beken nen, dat het hem ernst geweest was, maar hij zag in dat het beter was, haar in haar meening te laten. Niettemin viel dit hem zoo zwaar, dat hij uit vrees van voor de verzoeking alles te belijden, te zullen be zwijken, niet langer durfde toeven. „Nu, vaarwel dan, Hanna, en veel geluk!" zeide hij eenigszins kortaf hij drukte haar de hand en ging haastig heen. Toen hij een eindje geloopen had, be dacht hij, dat hij de oudelui niet goedendag' gezegd had, maar hij wilde niet meer omkeeren; de kat, die op het trapje gezeten had, hield hem een eindweegs gezelschap, telkens om zijn beenen heen springende tot ze in het bosch verdween. Onder t voortloopen verwonderde hij zich voortdu rend over de eigenaardige vermenging van fijngevoe ligheid en ruwheid bij deze menschen en die hij ook bij haar gevonden had'. Ja, soort bij soort, dacht hij, en alles welbeschouwd, was hij allicht heel onverdiend bespaard gebleven voor een ongeluk, 't Was niette min een droevige redding, vond hijzooiets als eene redding van een schipbreuk op een eenzaam strand. Hij greep weer naar de riemen en begon zijn onre- gelmatigen kruistocht naar huis. En terwijl hij daar zat, gingen er eenige onklare filosofische gedachten in hem om: dat er menschen waren-, die- evenals zijn schuit, heen en weer zwaaiden, meegevend! met elk w6! ea.c"e 110<>it koers konden houden. En waarom? Wei, t zal er wel net zoo mee zijn als met die schuit ze hebben geen kiel eu daarom moesten zij beide Gemengd nieuw». GEVAARLIJK. Vrijdag' is een 10-jarige jongen, verpleegd in het Observatiehuis in Den TIaag, uit die inrichting weg- geloopen. Hij had zich schuldig gemaakt aan een veg'rijp eu was, uit vrees voor straf, naar het ouder lijk huis geloopen. De vader bracht hem denzelfden avond in de inrichting terug, waarna de jongen naar bed werd gebracht met een berisping in tegenwoor digheid van den vader. Zaterdagochtend heeft de knaap zich opnieuw ver wijderd. Men had de deur van de slaapkamer open la ten staan, de jongen heeft een zolderraam geopend en trachtte over het dak te vluchten. Daarbij is hij ger vallen en heeft hij een been gebroken. Per auto is hij naar het gemeenteziekenhuis gebracht. TIET LOT BESLIST! Te Swalmen- (Limb.) is vacant de, betrekking van gemeente-ontvanger, waaraan verbonden is een jaar wedde van j 400. Behalve meer andere sollicitanten, dingen zes van de zeven gemeenteraadsleden naar dit baantje. En deze zes edelachtbaren hebben nu beslo- tén te loten. Ilij, die het gelukkige lot treft, zal de vijf stemmen van zijn medeleden krijgen. WOESTELINGEN. De rijks-ambtenaar A. Vermey, te Laterop, is te Neuenheus bij het verlaten van éen koffiehuis, aan gevallen, geslagen en gesneden. Hij werd bewusteloos in het ziekenhuis aldaar opgenomen. VERKEERD GEWERKT. Voor ongeveer twee jaar kwamen de gebroeders D. op school. Voordien bezochten zij een der r.-k. bijzon dere scholen, waar ze wegens, slecht gedrag en her- zieh maar houden- op de ondiepe en ingesloten wate ren. In de gemoedsstemming waarin hij verkeerde, zag' hij de ironie van het lot in de omstandigheid, dat hij zijn naar hij hoopte laatsten vrijers tocht deed in een oude schuit. Reeds om zes uur van den volgenden morgen werd oom Klaas wakker. Hij was besloten in den namid dag van dienzelfden dag heen te gaan en wilde be ginnen met zijn koffer te pakken. Maar de zon scheen zoo verlokkend door het venster, dat hij ze niet weer staan kon hij wilde nog afscheid nemen van het oord, dat hem nog eenmaal een lentedroom had doen droomen. Toen hij den heuvel beklommen had, vanwaar, men de baai zich zag uitstrekken, zocht zijn blik over de glinsterende witte oppervlakte het Jut-eilaud hoe hij zich dien naam altijd herinneren zou! Dat hij daarheen had willeu varen in een oude schuit! Nu, hij had er voor moeten boeten! Maar zie, daar kwamen een paar bootjes, dicht ach ter elkaar, rechtstreeks van 't eiland, sturende naar de aanlegplaats. Hij kreeg een lichte herhaling van de hartkloppingen der vorige dagen toen hij zich af vroeg, wat booten dat konden zijn. Bij scherper toe^ zien bemerkte hij, dat de eene boot de andere op sleeptouw had en toen begreep hij, dat het de boot was, die Ilanna den vorigen dag geleend had en die nu teruggebracht werd. Roeide zij zelve? Hij stond een oogenblik in aarzeling', maar hij bedacht, dat hij immers geheel buiten alles stond en daarom liep hij langzaam naar de aanlegplaats toe. Toen hij daar aankwam, waren, de booten al een heel eind nader gekomen en toen zag hij, dat het een man was, die roeide. Misschien haar vader of misschien was het Karl Axel? Hij zette zich op een oude kist neer, die op den steiger stond, en wacht te. f De booten naderden vlug, voortgestuwd door krach tige riemslagen. Toen de roeier zich even omwendde ha aid schoolverzuim weggestuurd waren. De oudste, bijna 13 jaar, viel weldra buiten den Leerplicht; maar met den voogd van Pro Juventute was ik het vol maakt eens, dat plaatsing op een tuchtschool voor een jaartje wel goed zou zijn. Daar de knaap zich herhaal delijk aan diefstal bezondigde, lukte het plan en Toon ging voor een jaartje naar de tuchtschool. Gedurende zijn verblijf schreef hij roerende brieven naar huis en hij wist zijn broer Daan nu zoover te krijgen, dat hij geregeld school kwam en vrij goed oppaste. Een paar maanden is Toon weer thuis; eerst beloofde hij koei en met gouden horens, maar op het oogenblik is het alweer mis.-Wat evenwel voor ons erger is, ook Daan- tjes gedrag veranderde, het schoolverzuim nam toe. De vorige week nam ik hem voor den zooveelsten keer onder vier oogen bij mij en vroeg hem, waarom hij toch weer dien ouden Daan voor den dag haalde. „Ik mot naar de tuchtschool, Toon heeft gezeid, dat het er zoo leuk is en nou wil ik ook." Tableau! (De School). IS MUZIEK EEN INDUSTRIEEL PRODUCT? Te Breda woont een kastelein, die in zijn zaak een orchestrion heeft. Dit orchestrion wordt gedreven door middel van waterkracht uit de waterleiding. De man heeft zich thans tot den gemeenteraad ge wend met het verzoek hem het water te leveren tegen het laagste tarief, daar het water, voor het orchestri on gebruikt, moet worden beschouwd, meent hij, als aangewend „voor industrieele doeleinden." De Bredasche gemeenteraad zal nu hebben uit te maken of het voortbrengen van muziek moet worden beschouwd als een inddstrie; of dus de zeer vruchtbare Max Reger bijv. behoort te worden gerekend tot. de groot-industrieelen. SCHEEPSRAMP. In den nacht van Zaterdag op Zondag, ongeveer om half twee, heeft op de reede van Ylissingen recht over de Westerhaven een ernstige scheepsramp plaats ge had. Tengevolge van slecht weer lag dwars voor anker het Belgische vrachtstoomschip Baltique, van de Com pagnie Giani' en Muller te Antwerpen, bestemd naar Seaham. Op bovengemeld tijdstip is dit vaartuig, dat be mand was met zestien koppen, aangevaren door het van Southampton komende stoomschip Finland, van de Red Star, op weg naar Antwerpen. Binnen weinige oogenblikken was het schip in de diepte verdwenen. Zes opvarenden zijn bij deze scheepsramp vedronken, de overigen, waaronder de Belgische loods A. O. A. Willems, uit Vlissingen, die juist aan boord was ge bracht, alsmede kapitein Brant en de eerste stuurman Backeljauw zijn- door een boot van de Finland, die di rect stopte en hulp zond, gered. De namen van de omgekomenen zijn: Anton Schroe- der, matroos, ongehuwd, Pierre van Crömbrugge, ma troos, gehuwd, Frans Mertens, kok, ongehuwd, Pierre Gijs, stoker, gehuwd, Broneslaw Woznidczyk, stoker, ongehuwd, en Heinrich Bergmann, stoker, ongehuwd. Van den wal af zagen de wachten van de beide loodswezens, doordat van dit schip vuurpijlen werden opgelaten, het ongeluk. Daarop vertrokken uit de ha ven direct de motorreddingboot van de Zuid-Holland- sche reddingmaatschappij en de motorsloep van het Belgische loodswezen. Laatstgenoemde wist de boot van de Finland' naar dit stoomschip te brengen, aan boord waarvan dé geredden werden opgenomen. Latei- zijn de kapitein en de le stuurman aan den wal ge bracht tot het afleggen van verklaringen. De reddingboot heeft tot ongeveer vijf uur rondge- kruist, doch niets meer gezien dan wat wrakhout. Door de zorg van den Belgischen consul, deu heer J. van Boven,zijn de geredden met een sleepboot van de Finland afgehaald, waarna allen, waaronder ook de om naar zijn koers te zien, herkende hij den arbeider, dien hij had zien ploegen op het eiland. Dat w-as dus Karl Axel geweest! Hij was benieuwd om te zien wel ken indruk hij van zijn gelukkigen mededinger zou krijgen, nu hij wist hoe de zaken stonden. Hij nam zich voor, een praatje met hem te maken, al wist hij niet 1-eeht wat hij zeggen zou. Misschien kon hij ook nog iets voor Hanna doen, nu hij weer in zijn kwali teit van helper in den nood teruggetreden was. Hij verschool zich achter het boot-huis en wachtte tot hij hoorde, dat de hoeier aangekomen was en de boot vastlegde. Toen kwam hij te voorschijn. Karl Axel keek op een oogenblik verduisterde zich zijn gezicht, toen hij oom Klaas gewaar werd, maar toch slechts zoo vluchtig, dat de ander het nau welijks opmerkte. Toen tikte hij tegen zijn muts en zei bedaard: „Dit is een boot, die ik terugbreng ze is gisteren even geleend!" „Ja, dat weet ik", antwoordde oom Klaas. „Hoe is het met Hanna?" Hij had zich voorgenomen, een heel natuurlijken toon aan te slaan. De jonge man zag hem scherp en min of meer wan trouwig aan. „O, heel goed", zei hij. Je bent immers Karl Axel?" Nog eens denzelfden blik. „Ja." „Wel, het doet me genoegen te hooren, dat ge 't met elkaar eens zijt, geworden." „Zoo, dat wil ik wel geloo-ven", antwoordde Karl Axel, onverstoorbaar kalm. „En nu hoop ik, Karl Axel, dat je zoo gelukkig met het meisje zult worden als zij verdient", ging oom Klaas voort, vast besloten om te trachten wat dieper in te dringen in die stugge natuur. „Want je weet niet, wat een best meisj'e je krijgt!" Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1