DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Kieuwjaarswenschen. BLOOKERS No. Honderd en twaalfde (aargang, V R I| D A G 30 DECEMBER. DAALDERS FEUILLETON. Het Gouden Bed. BINNENLAND. 307 1910. Nieuwjaarswenschevi CACAO Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Ia het nummer van den Oudejaars avond, hetwelk ZATERDAjG 31 DECEMBER verschijnt, zullen wederom worden opgenomen, a *25 cents a contant. MEN HOGE U HAMAAK OPDRINGEN, HOUDT VAST AAN GE WEET DAT DIE UITSTEKEND IS, Wijzigingen in den staatkundigen toestand. De vredesbeweging. ALRMAARSCHE COURANT DE UITGEVERS. HL Alles wordt anders in den loop der jaren, elk jaar brengt zijn Yeranderingen, in ons zelf, in onze omge ving, in de maatschappij, in den staat. Ook 1910 heeft natuurlijk wijzigingen gebracht in den staat kundigen toestand. Twee rijken, eens vrij en onafhan kelijk, zijn voor goed ondergegaan, een vorstendom is een koninkrijk geworden, en een koninkrijk een re publiek. Voorts hebben twee nieuwe souvereinen den voor hen vrij gekomen troon bestegen, en zijn nieuwe presidenten door den wil hunner landgenooten op den hoogsten zetel eener republiek geplaatst. Dit zijn de voornaamste kleursverwisselingen op tïk kaart, verwisselingen van regeeringsvorm en van re- geeringshoofden, welke er voor 1910 vallen te boeken, en waarbij wij heden even willen stilstaan. Finland werd gerussificeerd. Den 29sten Maart werd het wetsontwerp ingediend, waarbij het groother togdom dat door een personeele unie met Rusland ver bonden was, welks onafhankelijkheid door een voor ganger van den Tsaar l^j den vrede van Frederikshain Naar het Duitsch van OLGA WOHLBRüCK, bewerkt door J. P. WESSELINK—VAN ROSSUM 2) Het kleurloos, scherp gesneden gezicht met den kort gehouden Henri-quatre droeg' het masker zonder uitdrukking van een diplomaat. Slechts het mishan delde, lange mondstuk zijner cigarette verried iets van zijn nerveuze beweging, evenals het spelen van zijn lange, geelachtig witte hand met den kunstig be werkten dolk, welke hem als presse-papier diende. Op zijn gewone zachte manier zeide hij: „Dit is nu reeds 't derde geval in tien jaar. dat geeft te denken." De kleine Eiler, teg'en wiens vroegtijdig kaal ach terhoofd, ondanks alle friseerkunst, steeds eenige haarbosjes afstaken, blies dikke rookwolken uit een zware Havannah voor zich uit. „De zaak is zoo eenvoudig mogelijk", riep hij met zijn hooge, heesche kraaistem, zoo> luid in de deftige stilte van het directoraat kantoor, alsof hij voor een geheele vergadering sprak. „Sedertjaren ben ik er voor, dat men op dezen post, waaraan zooveel.-. ver antwoordelijkheid verbonden is en die.geldelijk niet bijzonder gehonoreerd wordt, jongere krachten zet en geen. vergrijsde menschen, die aan rustig, gedach teloos werk gewend zijn." „Het is een post van vertrouwen", merkte Ramlow met nadruk op. „Och wat och wat, vertrouwen, ik heb meer vertrouwen in een jongen, gezonden, krachtigen man met hersens in zijn hoofd dan in een versleten werk- machine." Ramlow haalde de schouders op en streek met zijn vingers door zijn grijsachtig rooden baard. „V at. bedoelt u, Ramlow?" vroeg- de directeur zon der zijn ouden procuratiehouder aan te zien. .,11c onthoud mij van elke meening", antwoordde d» in 1809 was beloofd, bij Rusland werd ingelijfd. Het internationaal advies van buitenlandsche hoogleera ren in het volkerenrecht, het optreden van den Fin- sehen landdag, welke weigerde advies uit te brengen over het ontwerp nopens wijziging der grondwet en een adres naar St. Petersburg zond tot handhaving van die wet, de adressen van tal van buitenlandsche kamerleden (het Nederlandsche adres werd den 6den Juni smadelijk in de Doema verscheurd door Poerisj- lcewitsj) mochten niet baten. In het laatst van Juni werd de Einland-wet goedgekeurd door Doema en Rijksraad en den 4den Juli door den Tsaar bekrach tigd, den 27sten Augustus werd het ontwerp goedge keurd tot gelijkstelling van Russen en Einsche bur gers in Finland. Het „Finis Finlandiae" is de tragische kreet van 1910, welke bewijst, dat ook in onzen z. g. n. beschaaf den tijd boven het recht nog steeds de macht gaat. In Augustus klonk een soortgelijke kreet in het Verre Oosten, waar het keizerrijk Korea door Japan eerst gesupprimeerd en thans geannexeerd, verdween. Den. 24sten van die maand, kwam de officieele ken nisgeving aan de mogendheden, nadat Japan zich op dit punt te voren met Rusland had verstaan, en den 29eten werd de nieuwe kolonie Oho Sen officieel afge kondigd. De Koreanen zijn hun onafhankelijkheid kwijt, maar Japan streeft ernaar de annexatie en de Japaniseering zoo min mogelijk als een vernedering te, doen gevoelen. En zeker is het, dat onder Japans leiding de toestanden er worden verbeterd en de na tuurlijke hulpbronnen er tot ontwikkeling worden ge bracht. Zoo zien we dat Japan den oogst van den Russisch- Japanschen oorlog heeft binnengehaald en dat Rus land zich dicht bij huis heeft schadeloos gesteld en dat beiden een onrechtmatige daad bedreven! Het vorstendom Montenegro werd den 28sten Au gustus tot koninkrijk verheven eu vorst Nikita uitge- roepen tot koning Nikolaas I. Met veel pracht en praal is deze belangrijke gebeurtenis in het rijk dei- Zwarte Bergen gevierd en de purperen koningsmantel werd algemeen beschouwd als een symbool, een ver- diende onderscheiding voor den mail, die haar draagt en die door zijn wijs beleid en zijn persoonlijkheid in zijn eigen land en in de monarchenpaleizen van ande re rijken veel sympathie heeft verworven. Portugal is dit jaar geschrapt uit de rij der mo narchieën. In het begin van het jaar (11 Jan.) werd er te Lissabon een complot tegen den koning ontdekt, den 9den Juni alweer een, maar betrekkelijk onver wacht en dus goed voorbereid kwam den vierden Oc tober de revolutie, die aan het koningsschap een ein de maakte en de republiek instelde. De koning en de zijnen konden ongehinderd vertrekken, den geestelij ken werd echter veel overlast bezorgd. En verscheiden kloosters werden overvallen. Een der eerste besluiten gevraagde niet zeer beleefd. Eiler lachte onderdrukt, niet zonder goedmoedig heid. „II is reactionair, beste Ramlow, u gaat niet met den tijd mee. Rij u moet alles, volgens de oude sleur gaan. U ziet hoever we daarmee komen." „Mijn voorstel, dat ik reeds het laatst vier jaar ge leden deed, en dat ik nu herhaal, is, dat deze post be zet wordt door twee, drie heeren, die elkaar elke week aflossen." Paulsiehn maakte een afwerende beweging- en Eiler mompelde iets van „onzin" tusschen de tanden. Daar mede was het voorstel evenals den eersten keer zonder meer verworpen en Eiler kwam ook nu weer met de zelfde gronden. De chefs der bureau's hadden geen lust, beproefde krachten een week lang af te staan. Bovendien lieten de klanten zich graag door denzelf den persoon bedienen. Een nieuw gezicht telkens was vervelend. Ook was de expeditie met de nu eenmaal noodige snelheid en nauwkeurigheid onmogelijk, als de betrokken beambte niet voortdurend in training bleef. Slechts bij de uiterste nauwkeurigheid1 en zui ver werktuigelijke handeling, konden de tachtig of honderd brieven met geldswaarden, eiken avond voor de buslichting in de anderhalf uur klaar gemaakt worden. Ramlow trok aan zijn baard. „Ja ik weet het. het gaat niet." „Ik verzoek de heeren mij morgen iemand ter ver vanging voor te stellen", zei Paulsiehn zeer zacht. „Wij kunnen het ditmaal als een voorloopige benoe ming beschouwen en den kandidaat, die voor een vas te aanstelling tob deze betrekking in aanmerking komt, ernstig onderzoeken. Ik hel eveneens meer over tot de keus van een jonger persoon." Eiler knikte goedkeurend. „Jawel. Jawel! Zoo wordt die betrekking ten minste geen doorloopende straat. Is de jongeman ge durende eenige jaren geschikt gebleken dan kan hij bevorderd en door een nieuwe, frissche kracht ver vangen worden. Afwisseling, afwisseling, dat is de hoofdzaak, ook in het menschenmateriaal van de nieuwe voorloopige regeering, aan welker hoofd professor Tlieofilo Braga werd geplaatst, was het nemen van krasse maatregelen tegen de ordegees telijken, van wie met name de Jezuïeten uit het land werden verdreven. De onttroonde koning vond in En geland gastvrijheid. Europa schikte zich snel in den nieuwen stand van zaken in Portugal; nadat 12 Oc tober Brazilië reeds was voorgegaan, deden den 9den November Frankrijk en Engeland en den llden No vember Duitschland, Zweden, Noorwegen, Amerika etc. door middel van hun gezanten, weten, dat zij betrekkingen met. de republiek wenschten aan te knoo- pen. Intusschen bleef het in het binnenland1 gisten en heeft de regeering tot dusverre nog niet het suc ces behaald, dat aanvankelijk spoedig voor haar scheen te zijn weg-gelegd, hetgeen o. m. hieruit kan blijken, dat de verkiezingen voor langen termijn zijn uitge steld. Dit zijn de voornaamste wijzigingen welke 1910. in den staatkundigen toestand heeft aangebracht. Enkele andere, de troonsbestijging van koning George V van Engeland en van den nieuwen koning van Siam kun nen beter bij de behandeling der afzonderlijke landen ter sprake worden gebracht. In een. artikel „Het ïoode kruis" hebben wij onlangs er op gewezen, dat, de vrede moge oogenschijnlijk ste viger bevestigd zijn dan ooit te voren, de kans steeds bestaat, dat de harmonie onder de mogendheden tus schen wie de sterkste rivaliteit bestaat of bij wie bit tere herinneringen nog nawerken, wordt verstoord. Immer is het oorlogsgevaar dreigend: en steeds zijn de naties ijverig in de weer om zich zoo goed mogelijk te wapenen tegen een oorlog- en zijn gevolgen. Koortsach tig wordt schier overal aan de inrichting van het krijgswezen gewerkt. Sommige staten besteden meer dan 30 procent van al hun uitgaven aan hunne bewa pening. Wij hebben geen aanteekening gehouden van de tallooze maatregelen die er in de ver schillende landen zijn genomen ter versterking- van de dat de millioenen guldens hieraan besteedi veel talrij ker en de militaire plichten veel zwaarder en alge- meener zijn geworden, dan men wel vermoedt. Het zou stellig de moeite loonen daarvan een volledi ge statistiek te maken, eens in een serie artikelen het zou een lange worden! te doen zien, welke reu- zenoffers er worden gevergd, om naar den regel „zoo ge den vrede wilt, bereidt u voor ten oorlog" den vrede te handhaven. Een troost is erdat een moderne cforlog onnoemelijk meer schade berokkent dan de kostbare vredestoestand. Amerika deed dit jaar nogal eens van zich spreken door pogingen, om aan de opdrijving der bewapening- een einde te maken. Zoo was er in Januari sprake van een circulaire-nota van den staatssecretaris Knox aan de mogendheden, waarin werd aangedron gen op de stichting van een arbitraal, internationaal gerechtshof, in Juni van het instellen van een vre- desconunissie, welke de hoofdsteden in het buitenland De direkteur knikte nauw merkbaar met een naden kend lachje om de scherpe, diepe mondhoeken. „Hebt u nog iets op te merken, Ramlow?" „Slechts in het algemeen, mijnheer." „Welnu?" Er lag een afgrond) tusschen het ongenaakbaar, af gemeten „Welnu" van den direkteur en den opgewon den van onderdrukten hartstocht trillenden toon van den procuratiehouder. Slechts Eiler kon over dezen afgrond een begaanbaren weg leggen. Ramlow bleef steeds aan den tegenovergestelden kant en vermoeide zich te vergeefs met roepen en teekens geven. „Ik wilde, mijnheer de direkteur, op grond van mijn ervaring protesteeren tegen het systeem van dten heer Eiler, waardoor alles op losse, schroeven gesteld wordt. Ik ben van mijn twintigste jaar in het bankvak werk zaam en heb dertig jaar noodig gehad om mij tot pro curatiehouder op te werken. Ik heb mijn betrekking, dat kan ik met gerust geweten zeggen, slechts te dan ken aan mijn nauwgezette •plichtsvervulling eu eenige commercieele vaardigheid, die ik het Huis, hetwelk ik dien, ter beschikking stel. Ik heb van ondier af ge diend en ook als ondergeschikt beambte de doelmatig heid van een strenge organisatie gevoeld'. „Verder". viel de directeur met licht ongeduld in de rede. „Verder.ja. Ramlow streek door zijn baard, waarbij de vingers eenigszins beefden. „Ja. nu is dat geheel anders. De jongeheeren komen bij ons als in een loterijzaak. De bank is voor hen het voorportaal der beurs. Eiler draaide zich om en sloeg de levendige, kleine oogen naar het plafond. „Ileerejesus!. De directeur gaf hem een afwerenden wenk en leun de achterover in zijn fauteuil. Het was bijna, alsof hem plotseling de woorden van den procuratiehouder begonnen te interesseeren. „Jawel, het voorportaal tot de beurs," herhaalde Ramlow met sterken nadruk. „Wij hebben jongelui, die nauwelijks drie honderd Mark per maandl bij ons zou bezoeken in het belang van een beperking der- krijgstoerusting, in December van de gift van 10 millioen dollars van den heer Andrew Carnegie, die 10 millioen dollars schonk, waarvan de rente moet worden besteed tot verhaasting van afschaffing van den oorlog. Van meer direct belang mogen zeker de verdragen heeten, waarbij geschillen aan de beslissing van een scheidsgerecht worden onderworpen. Zulke verdragen werden er gesloten tusschen Rusland en Spanje (16 Aug. geteekend), tusschen Spanje en Italië (2 Sep tember) en tusschen Rusland en Italië (27 October). EERSTE KAMER. In de zitting van gisteren waren verschillende wets ontwerpen aan de orde. Minister Talma verdedigde zich bij het ontwerp tot wijziging en aanvulling van het begrotingshoofd stuk landbouw enz. voor 1909 tegen het eindverslag, dat klaagde over den treurigen afloop van de maatre gelen tot bestrijding der tuberculose onder het rund vee. De heer 't Hooft (A. R.) betreurde bij de be handeling van de suppletoire oorlogsbegrooting voor 1910 de ontslagaanvrage van minister Cool en wijst op de urgentie van algeheele herziening van de Mi- litiewet. Bij de huidige legertoestanden kan de re- geering de verantwoordelijkheid voor onze defensie niet dragen, meent spr. De heer Van Voorst tot Voorst (R. K.) betreurde eveneens de ontslagaanvrage vau den mi nister van oorlog en verzocht den noodigen steun bij da regeering, om tot spoedige wijziging van de Mili- tiewet te geraken. De heer Staal (U. L.) maakte eenige opmerkin gen, bestemd voor den volgenden minister van oorlog-. Spr. achtte het wenschelijk, de fanfarekorpsen te doen bestaan uit tamboers en hoornblazers en wil aanvul ling der regiments-fanfarekorpsen uit bataljons-fan farekorpsen. Spr. zei de mislukking van het tweeploegenstelsel voorspeld te hebben. Er moet zoo spoedig mogelijk mee gebroken worden. Spr. wilde dat de regeering in oorlogstijd zal kun nen beschikken over de weerbaarheidskorpsen. Daartoe moeten zij goed kader hebben. In de eerste plaats wilde spr. moreele en physieke opvoeding van de jeugd door vooroefening vanwege het Gymnastiekverbond en den Bond van L. O. De splitsing van de derde afdeeling van het Dep. van Oorlog keurde spr. af. Spr. begreep in tegenstelling met den heer 't Hooft volkomen het aftreden van minister Cool, al zag spr. geen verband tusschen de behandeling der Oorlogsbe grooting in de Tweede Kamer en het wetsontwerp dat aan de orde is. Spr. protesteerde tegen het gering- schattend spreken over ons leger. Er is veel goeds in het leger. Men kan de Militiewet niet meer bespoedi gen. De heeren Van der Biesen (R.-K.), Franssen (A.- R.), Van der Does de Willebois (R.-K.) en Waller (A.-R.), drongen er op aan te trachten minister Cool te behouden. De Minister van Binnenlandsche Zaken (de heer Heemskerk) betoogde, dat er bij de Reg. voldoen de goeden wil bestaat voor herziening der Militiewet. De oorzaak der vertraging ligt elders. verdienen en acht honderd uitgeven. De jonge Kettner komt minstens vijf maal per week met een automobiel naar het kantoor. Teumer draagt zijden ondergoed en rookt sigaren van een halve Mark, Stieber van do couponkas heeft een liason met een dame van het too- neel, en zit avond aan avond op de eerste rij in den Metropol „Bij een première zelfs orkestloge links, als het u interesseert," viel Eiler hem ongeduldig in de rede. „Mooi. En dat alles van nauwelijks drie honderd Mark in de maand." „Er komen gratificatiën bij," wierp de directeur in het midden. „In deze maand heeft bijvoorbeeld ieder zijn tracte- ment nog eens uitbetaald gekregen," kraaide Eiler, „dat weet u toch!" Paulsiehn wreef met zijn zakdoek de lange, blauw achtige nagels en glimlachte: „Ja.... den 17den November.... dat was een dag voor de Bank geweest! De uitgifte van de nieuwe Mexicaansche leening had een netto winst van vijf kwart millioen opgeleverd." Het behoorde tot de principes van de Bank, het per soneel in buitengewone winsten te laten deelen. Er werd door de Bank een eer ingesteld, dat haar perso neel het best bezoldigd van alle banken was. Daarmee waren de eischen dan ook in overeenstemming. De herinnering aan den woest krankzinnige, wiens wilde kreten tot in de stilte van zijn privaat kantoor door gedrongen waren, gleed als een schaduw over zijn voorhoofd. Maar Ramlow vatte den plotselingen ernst verkeerd op. Hij meende terrein gewonnen te hebben. „Neen. Van nu en dan een gratificatie of verdub beling van maandelijksch tractement, kunnen de hee ren niet geregeld zoo'n weelderig leven leiden. Maar zij specnleeren „Dat mogen ze immers," kraaide Eiler. „Helaas, mijnheer Eiler, helaas! Maar zij speculee- ven hooger, dan wij hun toestaan." Wordt verruigd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1