DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. mé LIEFDESOFFER V2 No. 2. Honderd en veertiende jaargang. 1912. WOENSDAG 3 JANUARI. FE U ILLETON. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl,— Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. 5 ALRMAARSGHE CODRANT. tfi ALKMAAR, 3 Januari. „Eiken dag een draadje is een hemdsmouw in een jaar". Zoo zeiden onze voorouders, die in een gemoedelij- ken tijd leefden en de dingen zoo eenvoudig' onder woorden wisten te brengen. Onze tijd is niet zoo gemoedelijk. Ook breit het vrouwelijk geslacht maar weinig en sinds de scheper zoo goed als verdwenen is, het mannelijk -hëe-lemaal niet meer. Het is dan ook maar goed, dat het bovengenoemde spreekwoord er is was het er niet, het zou er ook wel nimmer ko men. Men zou iets anders hebben gevonden om de- zelfdo gedachte spreekwoordelijk uittedrukke.n. Bijv. eiken dag drie sigaartjes is tien kistjes in een jaar. Of nog beter: „eiken dag een blaadje is een kalender in een jaar." Deze laatste variatie heeft allereerst het voordeel dat ze precies uitkomt hetgeen niet door RUDOLF STRATZ. 2) -o- Georg Gis bert luisterde ali lang niet meer naar dat voortdurende gebabbel naast hem. Verstrooid keek hij de tafel eens rond al die gezichten dat ge praat en gelach) dat' licht, die bloemen die blooto schouders, dio uniformkragen en wit-glanzende over hemden het schemerde hem alles voor de oogen. En te midden van die bonte warreling' ontdekte hij plotseling een dame schuin tegenover hem wel tien, twaalf plaatsen van hem af en zijn hart stond stil. Eerst geloofde hij het niet. Toen keek hij nog eens goed en nu wist hij het: daar tegenover hem zat zijn gescheiden vrouw!.... Zes jaren geleden had hij haar voor het laatst gezien. Toen was. zij, geheel in het zwart en gesluierd;, voor hem uit, de trappen van het gerechtshof, waar de scheiding was uitgesproken, afgegaan; en zonder het hoofd naar hem om te wenden, haar kleed bijeenvat- tend, in een rijtuig gestapt. En toen had hij gedacht, dat hij haair in zijn leven nooit weer zou ontmoeten. De knecht bood hem aan zijn linkerzijde een schotel aan; hij bediende zich werktuigelijk, hoorde, hoe de kleine mevrouw Von Laitz, naast- hem, zeide: „Die eeuwige snoekbaars is verschrikkelijk!.... Dat en die gevulde kalkoen....," maar hij kon nauwelijks den blik van zijn eerste vrouw afhouden. Zij zou nu ongeveer dertig zijn. Hij vond haar nu veel mooier nog" dan vroeger. Hij had1 zich haar blon de. schoonheid niet meer zóó voorgesteld. Zij verraste hem. Zij was bovendien opk veranderd-, rustiger, meer tot rijpheid gekomen. De smalle, bleeke trekken Waren door de jaren veredeld. Die kleine onderkin, met de sigaartjes en vermoedelijk ook niet met do draadjes het geval is. Eu dan zij is in overeen stemming met den geest des tijds. Zij spreekt van af scheuren, afbreken, vernietigen en is daarom voor de zen tijd juister dan die van die hemdsmouw, waaraan de gedachte van aanbreien, opbouwen, totstandbren- gen verbonden is. Bovendien er zijn tegenwoordig heel wat meer scheurkalenders in gebruik dan hemds mouwen ia wording. Geen huis bijna of men heeft een papieren jaar in blokformaat. Kalenders ze zijn er, in legio soorten: miniatuurtjes voor het klein ste damesportemonneetje, wandkale-nders, die een kwart vierkanten meter beslaan, effen schilden en schilden met teekeningen en foto's, een-kleurige en veelkleurige, kalenders va.n levensverzekeringmaat schappijen en brandverzekeringmaatschappijen, voor handelaren in visch en van handelaren in kool (welke die zij vroeger niet had, gaf haar nu iets vrouwelijks. Maar haai- gestalte was nog even bevallig en slank gebleven. Zij droeg een wit kleed zonder eenigen- opschik. Ook geen enkel sieraad. Alleen wanneer zij den blanken arm uitstrekte, om het wijnglas aan haar lippen te brengen, schitterde aan haar linkerhand een smalle, gouden ring. Vóór ha,ar op tafel lag een bloemruiker van viooltjes en meiklokjes. Zij was de eenige dame in het gezelschap, die met een bouquet wasi vereerd. Zij nam in het geheel geen -notitie van- haar eersten man, hoewel zij hem natuurlijk dadelijk bij liet bin nenkomen in de kiyner moest herkend hebben. Zij verwaardigde hem met geen enkelen -blik, maar had zich tot haar linker-buurman gewend en- sprak heel rustig op gedempten toon met hem, nu en dan even glimlachend. Georg Gisbert kende dien teren, melan- cholieken glimlach, die soms haar gelaat verhelderde en d-e heer naast haar knikte en antwoordde zacht. Die twee zaten daar zeer vertrouwelijk samen te praten en schenen elkaar goed te kennen. Hij was niet jong meer een goede vijft-iger groot en gezet, met een goedig gezicht, eenigszins hoog gekleurd door de buitenlucht en het gebruik van zwaren wijn; zijn haar en snor waren reeds grijzend. Hij had een kraak-stem en droeg op zijn jas het Johanniter kruis. Ondanks zijn gezetheid maakte hij toch een voornamen indruk. Nu boog hij zich geheel over naar zij-n buur vrouw. Beiden knikten gelijktijdig, alsof zij het over iets eens waren. Georg Gisbert onderbrak plotseling het gebabbel van mevrouw Van Laitz naast hem-, die hem zoo uitvoerig mogelijk de wandaden van haar dienstbode zat op te sommen, en vroeg eensklaps„Kent u ook dien Johan-niter, die daar tegenover ons zit? Dien dikken heer, die nu naar het menu kijkt?" Eenigszins verbaasd over zijn onbeleefdheid, ant woordde zij: „Dat is Freiherr von Ulerici majoor op nonactiviteit, tevens landeigenaar. Zeer rijk. Hij lag vroeger, geloof ik, bij liet 9e regiment kuras siers. En na «en poo« voegde zij er aan toe: „Hij i« ver- artikelen naar Heyermans leert belde duur betaald worden) van uitgevers van couranten en drukkers van boeken.... Wij zull-en de opsomming maar staken. Eigenlijk denkt men bij het woord scheurkalender ook meer aan iets anders, aan de huiselijke kalenders met een gelitografeerd schild en rechthoekige blaad jes, piet zwarte cijfers voor de gewone en roode voor de zon- en feestdagen, met die vermelding van opkomst van zon en maan, met anecdotes, versjes, reoepten, prijsraadsels e. d. Voor dat het nieuwe jaar aanbreekt hebben de mees te menschen de moeielijke keuze uit de veelheid der kalenders reeds gedaan enkelen wachten, totdat d'e boekhandelaren er mee verlegen zitten en ze gaarne voor een prijsje van de hand doen. Men denkt er zoo niet aan, maar wat een geweldi ge industrie moet de alomverspredde scheurkalender in l>et leven geroepen hebben en hoe lang vóór den lsten Januari moeten de hoofden en handen en ma chines, er al mee bezig geweest zijn. Het gaat er mee als bij de geboorte van een kindje lang voordat dit verschenen is, is alles o,p de komst voorbereid. Het rijkversierde e-n bontgekleurde schild van den scheur kalender dat is de wieg van het jongste Clironoskind- je, het gekleurde dekblad met het jaarcijfer is het de kentje. Alleen tnet de scheurkalender wordt wat gauwer begonnen. De groote kalen der fa bri ek^n loopen meer dan een jaar den tijd vooruit. Zij hebben nu allang den tekst en de kleur van de kalenders voor 1913 vast gesteld i-n- Juli en Augustus va-n 1911 was dit'reeds geschied. Half December werd een begin gemaakt met het drukken van het blok. In die fabrieken be hoort het jaar 1912 dus reeds weer tot het verleden, houdt men zich enkel bezig met 1913 Dag in dag uit draaien de rotatiepersen, en nu al worden er overuren gemaakt, om de geweldige massa kalenders maar tegen den- zomer, wanneer de verzen ding plaats heeft, gereed te hebben Een Berlijnsche fabriek levert er volgens het Tage- bl-att jaarlijks 20.000.000 af, niet slechts voor Duitsch- land, maar ook voor Engeland, Frankrijk, Spanje, Portugal em misschien ook wel voor Nederland. Na tuurlijk is de tekst gesteld in de taal van het land, waarheen de kalenders worden gezonden. Het rangschikken van de dag-blaadjes, dat dooi' mcnschenhanden niet vlug en niet nauwkeurig genoeg zou gebeuren, geschiedt machinaal. Een snijmachine doet dit werk fabelachtig snel en juist. Aan den eenen kant van de rotatiepers rolt het papier-zonder-eind in de tweekleurendrukmachine en de daaraan grenzende snijmachine levert de kalende-rblokken af, nog los wel is waar, doch dag voor dag in de juiste volgorde. Bo vendien is elk blok door een duidelijk zichtbaar tee- ken van het volgende afgescheiden. Een paar mcn schenhanden heeft slechts de blokken weg te nemen meer niets. Vier duizend van zulke blokken van ge woon formaat levert deze machine per uur. Deze pa piermassa's worden in andere zalen samengeperst en loofd-, zoo u ziet op zijn ouden dag. „Met wie?" Het kleine vrouwtje begon te lachen. „Maar, kapitein- natuurlijk met de dame naast hem! Een verloofd paar zit toch altijd naast elkaar! Een zekere mevrouw vonvonik heb den naam niet goed verstaan." „Mevrouw von Vogt", zei kapitein GiSbert werktui gelijk voor zich heen. „Neen. Zij is een ge-boren von Vogt-Neetzow. Zoo heet haar vader. Maar zij. „Zij heet ook zoo." „Neemt u mij niet kwalijk: maar zij al® weduwe.." Georg Gisbert keerde zich geheel uaar zij-n- tafel dame en met die eigenaardige openhartigheid, die hij wel meer tegenover vreemden betoonde, zeide hij: „Zij is geen weduwe, maar mijn gewezen vrouw?" „Wat?" „Ja, zeker! Daarom vroeg- ik naar den heer, die naast haar zit." „Vertel nu geen dwaasheden, mijnheer Gisbert!.." Bruusk hernam hij„Waarom zou ik het u niet zeggen? Straks fluisteren zij het toch allemaal el kaar in het oor. Er zijn genoeg' menschen, die ons kennen. Kijkt u maar eens naar die gezichten!" Mevrouw von Laits was geheel van haar stuk ge bracht. Zij legde de handen in haar schoot en zweeg. En dat was wat voor haar! Eindelijk bracht zij er bedremmeld uit: „Ik wist in li-et geheel niet, dat u al eens getrouwd geweest zij tl" „Juist nu tien jaar geleden ben- ik getrouwd. En vier jaar daarna was het uit." „O, zoo. daarom ging u toen. „Daarom ging ik naar de koloniën! En zou nog daar geweest zijn, als ik niet door mijn verwonding in Oost-Afrika gedwo-ngen werd-, t-erug te keeren Zij zwegen' beiden. Toen begon de kleine luite nantsvrouw; „Nu, dat is een mooie geschiedenis! Ik begrijp die Muthardt's niet! Men moet toch weten, wie men bijeenbrengt!" Georg Gisbert haalde de schouders op. „Mijn beste mevrouw hos kunnen de Muthardt's dat weten? Zij zuiver afgesneden. Eigen machines maken de meta len klemmen voor de blokken ongeveer zeventigdui zend per d-ag. Het metaal wordt door middel van een cl-ectroinagneet naar de machine getrokken, waar het met één ruk tot een klem gevormd! wordt. Meisjes en vrouwen leggen deze klemmen om het papieren jaar, dat met twee metalen draden door een machine in één slag aan-eengehecht wordt. Zoo ziet men dus, hoe verig er nu reeds gewerkt wordt om den menschen voor 1913 een scheurkalender te kunnen leverent NIEUWJAARSBAL TEN HOVE. Ten Paleize te 's-Gravenhage waren gisteravond een 1000-tal genoodigden vereenigd op het bal, door H. M. de Koningin ter gelegenheid van het Nieuwjaar gegeven. Kort na 9 uur tegen den aanvang van den cerel» vernam men, dat II. M. de Koningin niet zou tegen woordig zijn. Z. K. H. de P-rins onderhield zich bij een rondgang in verschillende zalen- met velen van de bezoekers. Wegens de afwezigheid der Koninklijke gastvrouw, werden de honneurs toen waargenomen door II. M. de Koningin-Moeder, zoowel bij het cercle als in den ver deren loop van den avond, bij het toespreke-n van tal van dames en heeren. Z. K. H. de Prins deed mede een rondgang in ver schillende zalen en onderhield zich met vele va-n d« bezoekers. DE MTLITTEWET. Het Voo-rloopig Verslag der Eerste Kamer over da Militiewet zal spoedig verschijnen. Mein verwacht, dat de openbare behandeling zal plaats hebben tegen het einde dezer maand, wanneer de Kamer voor beraadsla ging der St-aatsbegrooting bijeen komt. DE EERSTE KAMER EN DE TOESLAG- ONTWERPEN. De Haagsche correspondent van de Leeuwarder Cou rant schrijft: Naar ik verneem, zullen de zoogenaamde toes-laa- ontwerpen in de Eerste Kamer op zooveel verzet «tui ten, dat verwerping er van zoo goed als zeker is. STAATSCOMMISSIE GRONDWETSHER ZIENING. De Staatscommissie voor de Grondwetsherziening) komt Maandag 8 Januari tot voortzetting der werk zaamheden bijeen. Gemengd nieuws. OUDE JAAR-SCHIETEN. Te Winschoten is Zondagavond- het dienstmeisj» M. S. in het linkerbeen geschoten. Tegen den dader, G. G., aldaar, is proces-verbaal opgemaakt-. OPSPORING VERZOCHT. De commissaris va-n politie in de 2e sectie te Am sterdam, verzoekt namen® den voogd, opsporing en aanhouding van den minderjarigen Hendrik Ekhard, oud 17 jaar, lang colbertcostuum, donkergrijze d-emi- saison, jockeypet en zwarte rijgschoenen. Hij is op 1 Januari j.l. de woning van zijn voogd ontloopen en tot op heden daarin niet teruggekeerd, terwijl niet nagegaan kan worden waar hij zich ver moedelijk zal ophouden. zijn pas i-n Berlijn. Ik ben ook nog maar sinds kort naar hier overgeplaatst. Kan mem het dan iemand, dien men nauwelijks kent, aanzien, dat hij zes, acht jaar geleden- in West-Pruisem in garnizoen heeft ge legen e-n in Dantzi-g gescheiden is, en bovendien nog den meisjesnaam van zijn toenmalige vrouw kennen? Dat is te veel gevergd in een stad als Berlijn!" Zoo sprak hij. Ma-ar hij dacht toch b- zichzelf: Duitsehland is toch -zoo- groot, E-n ik ben de wereld ingegaa-n, onder Chineezen en Hotten totten, om die daar te vergeten en nu zitten wij weer im dezelfde kamer bij eikaar! „Wat zal die arme Mnthardt dat verschrikkelijk vinden!" zeide zijn buurvrouw. Hij antwoordde niet. Terwijl hij zoo ernstig met zijn tafeldame had zitten praten, had mevrouw von Vog-t ee-n seconde lang haar groote, grijsblauwe oogen op hem gevestigd, niet heimelijk, maar trot-sch en on verschillig. Toen hadden zij d'e zijne ontmeet. Zij ontweken elkaar niet. Rustig en open zagen zij el kander in het gelaat. Hij meende op te merken, dat zij op dit oogenblik even verbleekte, maar dat kon pok verbeelding va-n hem zijn. Zij draaide haar hoofd weer om en richtte lachend een vraag tot haar ver loofde. En de gemoedelijke, oude „Lebemann" lachte verrukt terug, met een gelukkigen glans in1 zijn klei ne, waterige oogjes. Hij was blijkbaar tot over de ooren verliefd op zijn mooie verloofde. En Geo-rg Gisbert dacht: „Wat is een mensch toch een zonderling wezen!" Ilij had daareven duidelijk iets van jalouzie gevoeld, toe-n hij dat stralende, roode gezicht van Freiherr von Ulerici zag, al-s wilde deza iets nemen, wat hèm, kapitein Gisbert, toekwam! Dat was nog uit- oud© gewoonte, trots deze zes jaren! Het was een voudig belachelijk! Zij was nu toch geheel vrij! Kon zij niet dien ouden, amechtigen jonker hu wen en zijn bezittingen erven? Hij, Georg Gisbert, was toch drie jaar geleden get-rouwd met mejuffrouw Otti Dörsam, van de firma Dörsam, Fröhlich Co., en-gi'oshandel van Rijn- en Moezelwijnen. Zij had toch evengoed recht om voor haar toekomst te zorgen, al» hij. T«*wo(g«L

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1