DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. er TSTWeTlaTdT Honderd en veertiende Jaargang. 1912. MAANDAG 8 JANUARI. INSCHRIJVING NATIONALE MILITIE voor de mannelijke geborenen van 1893 op Dinsdag en Vrjjdag van iedere week, van 13 uur, tot 20 Januari a.s. Jaarlij ksche oproeping No. 6. Rekeningen Hondenbelasting. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. van gegadigden naar de betrekking van arbeider bij de gemeentereiniging. M. V. Totaal 1548 1313 2881 Geboren 41 42 83 Ingekomen 78 64 142 1667 1419 3086. Overleden 51 £0 81 Vertrokken 72 67 139 123 97 220 zy, die bet verslag van 's raads hande lingen en de daarby behoorende bijlagen geregeld wenschen te ontvangen, kunnen zich daarvoor ter Gemeente-Secretarie tegen be taling van f 3.50 per (aar abonneeren. De Secretaris van Alkmaar, DONATH. Zij, die wenschen in aanmerking te komen voor de betrekking van arbeider by den gemeentelijken reinigingsdienst, kunnen zich daartoe aanmelden ter gemeente-secretarie (ten einde zich te doen inschrij ven op een daarvoor aan te leggen lijst) en tevens bij den Directeur der gemeente-reiniging. Gegadigden moeten gedurende minstens twee achter eenvolgende jaren, onmiddellijk voorafgaande aan hun ne aanmelding, binnen deze gemeente hebben gewoond, niet ouder zijn dan 30 jaren en in het bezit zijn van een gezond lichaamsgestel. Zij, die zich vroeger reeds opgaven, hebben zich voor dit jaar opnieuw aan te melden. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar, G. KIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 5 Januari 1912. wegens in 1911 aan de gemeente ALKMAAR gedane leveringen, worden, zoo spoedig mogelijk ingewacht, voor zooveel betreft de Gemeentewerken, de Gasfa briek, de Gemeentereiniging en het Gemeente-slacht huis bij de Directeuren van deze takken van dienst; de Plantsoenen en de Begraafplaats bij den Opzichter; de Politie bij den Commissaris van Politie en wat de overige takken van dienst aangaat ter Secretarie der gemeent®. De Secretaris der gemeente ALKMAAR, DONATH. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen in herinnering, dat volgens de op 20 September 1882 vastgestelde verordening op de hef fing eener belasting op de honden, ieder eigenaar, be zitter of houder van een of meer aan de belasting on derworpen honden verplicht is, daarvan jaarlijks vóór 31 JANUARI ten kantore van den gemeente-ontvan ger aangifte te doen. Die aangifte geschiedt door de inlevering van een behoorlijk ingevuld en door den belastingschuldige on derteekend biljet, kosteloos aan dat kantoor verkrijg baar. De betaling der belasting geschiedt dadelijk bij de aangifte tegen kwitantie en afgifte van een penning, onverminderd het recht, om, zoo de aangifte onjuist bevonden wordt, herziening te doen plaats hebben. Burgemeester en Wethouder® voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 3 Januari 1912. ALKMAAR, 8 Januari. Het nieuwe jaar is door Duitsehland ingezet met een drukke verkiezingsagitatie. De verkiezingen voor den Rijksdag leggen bij onze Oostelijke buren meer dan andere gebeurtenissen beslag op hunne belang stelling. De sprekers doorkruisen het rijk om den kiezers voor hun zaak en hun candidaat te winnen. Er is heel wat gebeurd sinds de blokverkiezingen van Januari 1907 en de politici trachten die gebeurtenis sen natuurlijk allemaal in hun eigen voordeel uit te spelen. Ongeveer veertien millioen Duitschers zullen den 12den Januari aan de stembus worden geroepen. Het gaat ook in Duitsehland „links tegen rechts," met dien verstande dat de anti-these niet zulk een groote rol speelt, zoodat bij rechts ook behooren de conserva tieven. Aan de linkerzijde is de leuze: „front tegen rechts." De rijkskanselier, de heer v. Bethmann Hollweg, die overigens vrij slapjes in dezen verkie zingsstrijd optreedt, laat echter de leuze weerklin ken: „front tegen de sociïal-democratie." Ziehier wat het laatste nummer der officieuze Nordd. Allg. Ztg. in verband met de verkiezingen voor den Rijksdag schrijft: „Hoewel de sociaal-democratische partij wel een enkele maal haar negatieve houding heeft opge geven, heeft zij bij alle werkzaamheden tot verzeke ring van de weerbaarheid! van ons vaderland, waar voor ook de aanstaande Rijksdag waarschijnlijk reeds spoedig zal hebben te zorgen, zich op een volkomen af wijzend standpunt geplaatst. Hoe voor het overige ook de tegenstellingen tusschen de burgerlijke partijen te voorschijn mogen treden, een ding blijft toch voor alle hetzelfde, dat noch bij de eerste verkiezingen, noch bij de herstemmingen, in dezen ernstigen tijd een kiezer, die bezorgd is voor de toekomst van zijn vader land, zijn stem kan uitbrengen op een sociaal-demo craat." Dat kon de regeering wel eens tegenvallen. Het is de vraag of de z. g. n. blauw-zwarte meerderheid zal worden vernietigd. Maar het is wel niet aan twijfel onderhevig, dat de sociaal-democraten versterkt uit den strijd1 te voorschijn zullen treden. Men heeft in Duitsehland overigens veel gesproken over de 72 mensehen uit een asyl, die door het ge bruik van sterken drank, met methyl-alcohol of hout geest vermengd, vergiftigd zijn. De drogist-menger is in hechtenis genomen, zijn straf zal wel zeer streng zijn. Eindelijk spraken de Duitschers over de Franschen, minder in verband met Marokko, dan wel met een ontvluchting. Een Fransch spion, Lux geheeten, was tot vestingstraf veroordeeld. Llij heeft uit de vesting Glatz weten te ontkomen en is te Parijs bin nengehaald als een nationale held. Zelfs de regeering deed er aan mee, totdat zij vond dat het gevaarlijk kon worden en er een einde aan maakte. Deze ver heerlijking van een ontvluchten spion bewijst opnieuw dat in Frankrijk het denkbeeld van een toenadering tot Duitsehland nog niet erg veel bijval vindt an ders zou zoo iets niet kunnen gebeuren. In Turkije zijn de ministerieele portefeuilles weer eens in andere handen overgegaan. Efe oppositie be gon met obstructie en toen vroeg het kabinet zijn ont slag. De grootvizier Saïd pasja heeft echter opnieuw de regeering aanvaard en een paar nieuwe ministers in zijn tweedte kabinet opgenomen. De regeering is met een voorstel tot grondwetsherziening bij de Kamer gekomen, welke het ministerie slechts een kleine meerderheid schonk. Op het oorlogsterrein te Tripolis zijn deze korte week geen bijzondere gebeurtenissen voorgevallen. De Italianen richtten zich in de veroverde, stellingen in, voordat zij den moeielijken opmarsch begonnen. In- tusschen waren er vele geruchten over het sluiten van den vrede. Vanochtend wordt echter gemeld, dat de Turken geenszins geneigd zijn vredesonderhan delingen aan te knoopen op de grondslagen welke Ita lië stelt. China dreigt uiteen te vallen in de zelfstandige re publiek van de zuidelijke provincies, in het zelfstan dig geworden Mongolië en in de keizerrijken van het noorden. Er is deze week nog gevochten bij Hankou, maar tenslotte kwam men overeen, dat de keizerlijken de stad zouden verlaten. Naar Perzië hebben de Engelschen nu ook al troe pen gezonden. De Russen gaan inmiddels in het voor hen bestemde deel hun gang. Tenslotte maken we melding van een groote sta king in de Boriage, België, waarbij 25.000 mijnwer kers betrokken zijn. Dit zijn de belangrijkste gebeurtenissen van deze eerste korte week. EERSTE KAMER. De leden van de Eerste Kamer zijn tot hervatting- van de werkzaamheden bijeengeroepen tegen Dinsdag 9 dezer, des avonds half-negen. Gemengd nieuws DE GROOTE SLOOPERIJ TE AMSTERDAM. De uitvoering der Damplannen te Amsterdam heeft sinds «enige dagen een aanvang genomen. De be kende sloopersfirma gebroeders A. en B. Slier, die over acht dagen den moker zal zwaaien binnen de Parkschouwburg-ruïne, is reeds nagenoeg gereed! met de verbreeding der Vischsteeg; die dan de breedte heeft van den Vijgendam. De Vijgendam wordt dan afgesloten, zoodat het zeer drukke verkeer geleid wordt door Vischsteeg en Warmoesstraat naar de Damstraat. Van de Vischsteeg uit zet de firma Slier dan het sloopingswerk voort van het bouwblok achter het Commandantshuis, en vervolgens het blok tus schen Vijgendam, Rokin en Nes slechtend. Bij dat laatste blok wordt van den kant van het Rokin het werk begonnen, daar zulks den afvoer der materialen ver gemakkelijkt. Binnen een viertal weken zullen de huizenmassa's verdwenen zijn en het geheele terrein met de straat gelijk zijn. Dan zal met de uitgebreide grondwerken begonnen worden. Eigenlijk zijn ook die reeds «aangevangen, want reeds is men op het Damrak bezig de oude rio- leering op te breken en door een nieuwe te vervangen. Dat laatste dient perceelsgewijze te gebeuren, om het verkeer zoo weinig mogelijk bemoeilijking te doen on dervinden. Van het oude blijft niet veel over. De midden-acht- tiend'eeuwe geveltoppen aan de zijde van de Warmoes straat springen even snel onder de mokerslagen stuk als de vele van architectonisch schoon volkomen vrije nieuwere bouwsels. Alleen de gevel met het bekende poortje van Fröger zal met handschoenen worden aan gevat. De stukken, die architectonische waarde Reb ben, worden voorloopig opgeborgen, om eerst later voor een bepaalde bestemming te worden aangewe zen. En wat er ook verdwijnt, dat is de grootsteedsche j reclamevlakte bij den Rokin-ingang. Dat zullen de vreemdelingen en de vele Amsterdammers*, die er hun „uit-kje" uitzochten, missen. Maar indien het inder daad de bedoeling is de geslechte bouwblokken van omheiningen te voorzien, wel dan is er aan reclame vlakte voorloopig geen gebrek. Want dat die schuttingen spoedig zullen verdwijnen, daar is nog geen zekerheid van te geven. Voor de perceelen van het bouwblok aan de Rokinzijde kwamen een viertal serieuse aanvragen in, maar voor het middenblok heeft men nog geen aanbod. PAPIEREN KASTEEL? De Goudsche Crt. heeft van een bekend industrieel te Gouda de volgende mededeeling ontvangen Evenals andere jaren en evenals een groot aantal andere industrieelen en handelaren ontving ik een vragenlijst, uitgaande van de afdeeling Handel van het departement van landbouw, nijverheid en handel. Een en ander in verband met het opmaken van statis tieken den handel betreffende. Het volgende ant woord werd daarop gegeven: „Aan de Afdeeling Handel van het dept. van landbouw, nijverheid en handel, 's-Gravenhage. In antwoord op uw circulaire gedateerd 30 Decem ber 1.1. moeten wij u mededeelen, dat wij aan uw ver zoek uiet kunnen voldoen. Het aantal circulaires, vragenlijsten en ander druk werk vanwege het rijk of rijksinstellingen is van dien aard, dat wij alleen ingaan op die vragen, welke bij de wet zijn voorgeschreven. Voeg daarbij het schrijfwerk in verband met de ongevallenwet en thans alweer in verband met de arbeidswet, dan begrijpt u toch zeker wel, dat ons de lust tot medewerking aan het papieren kasteel ontgaat. Was dat alles noodig en nuttig, dan was het iets anders, maar mijns inziens is ten minste 50 pet. van al die papieren van geen belang en onnoodige last voor den patroon, ongerekend het papier en kosten van drukwerk, die er aan worden verknoeid. Want vele gedrukte stukken konden wel wat goedkooper in uit voering, hoewel uw circulaire daarop een gunstige uitzondering maakt. Jammer genoeg is daarvan het gevolg, dat het wer kelijk nuttige er ondgr lijdt, en dat men, indien meer dere firma's zich van medewerking onthouden, onbe trouwbare statistieken krijgt." VLIEGMAATSCHAPPIJ „AVIATOR." „De Tijd" schrijft: Het onderzoek in de geruchtmakende zaak van de zoogenaamde maatschappij de Aviator, onder directie van den koekfabrikant Blom te 's-Hertogenbosch, is bij de politie gesloten. Brieven van tal van vliegers die zich als gegadigden op de advertenties, waarin vliegeniers voor het Turksche leger werden gevraagd, hadden aangemeld, maakten' meestal den indruk af komstig te zijn van jongelui, di*e, wat men noemt, niet meer wisten van wat hout pijlen te maken. Of er termen zullen zijn voor de justitie om in te grijpen, ingevolge art. 100 van het Wetb. 'van Straf recht, dat straf bedreigt tegen schending van neutra liteit, is niet uitgemaakt. De directeur van de maat schappij „De Aviator", de heer Blom, zegt, dat zijn be doeling enkel en alleen is geweest.reclame. Onge twijfeld een reclame van niet alledaagschen aard. EEN MOOIE VONDST. Een kerkvoogd van de Ned. Herv. gemeente te Naarden heeft op een zolder van het kerkgebouw te midden van allerlei ouden rommel een met ijzer besla gen eikenhouten kast ontdekt, dateerende uit het jaar, althans dragende het jaartal, 1542. De kast was met een dikke verflaag bedekt; na verwijdering daar van vertoonden de deuren sporen van met een bijl be werkt te zijn geworden. De sloten zijn een merkwaar dig staal van de slotenmakerskunst uit dien tijd. De kast wordt nu gerestaureerd en verkrijgt een plaats in de kamer van kerkvoogden. EENE VERMAKELIJKE VERGISSING. Eene familie te Utrecht is dupe geworden van eene vermakelijke vergissing, die de leden van het gezin in den vroegen morgen eenige angstige oogenblikken heeft bezorgd'. Luister naar wat gebeurd is, heuscli echt gebeurd! Toen bij het krieken van den dag het personeel naar benedén kwam om zijn dagtaak te aan vaarden, vondi men in de gang het gaslicht ontstoken en aanschouwde men daar een ontredderden toestand, die een elk ontstellen deed. Kleedingstukken lagen alom in het rond, als waren ze in het wilde weg daar neergeworpen. Oogenblikkelijk drong zich de gedach te aan inbraak bij ieder op, waarop, na onderling over leg, de politie gealarmeerd' werd, terwijl de toestand in de gang gelaten werd; zooals die was gevonden. Dra was de H. Hermandad ter plaatse en stelde deze een onderzoek in. Doch het mocht der politie niet gelukken, een spoor der vermoedelijke inbrekers te vinden. Waarom niet? Wel er bleek van inbraak geen sprake te zijn geweest. Alleen was de zoon des huizes des nachts vrij laat en lichtelijk aangeschoten thuis gekomen. Hij droeg d« schuld van de ontredderde boel en de brandende lamp. Dezie ontknooping was wel vermakelijk, doch niet onverdeeld! aangenaam. (U. D.) EEN OPLICHTER. Zaterdagmiddag bood te Leiden een onbekend per soon bij verschillende gegoede ingezetenen een lijst aan voor giften ten behoeve van werkloozen. De lijst was voorzien van een nagemaakt stempel van den hoofdcommissaris der politie te 's-Gravenhage. Nadat hij bij verschillende personen zijn slag had geslagen, kwam hij bij den heer C. aan den Rijnsburgersingel, die het bedrog bemerkte. Onze collectant die lont rook zette het op een loopen en liet de lijst achter, die bij de politie werd gedeponeerd. De vogel was echter gevlogen. j „VERGIFTIGING OP GROOTE SCHAAL." In een artikel in „De Middenstandsbond" herinnert de heer J. S. Meuwsen eraan, dat reeds in artikelen in dat blad, van 15 en 22 April 1910, onder bovenstaand opschrift gewaarschuwd! werd tegen het gebruik van methylspiritus. Er werden in genoemde artikelen een reeks feiten gem'emoreerd, die er o pwezen hoe veelvuldig methyl spiritus werd aangeboden, zelfs in groote quanta werd geleverd. In Amerika waren toen reeds 250 gevallen van vergiftiging en verblinding door methylalcohol voorgekomen. De heer Meuwse» constateert thans, dat door de pu bliciteit, „doch vooral door de krachtige maatregelen, welke van Regeeringszijde tegen deze gewetenlooze bedriegerijen genomen werden, men in Nederland ge spaard bleef voor een massa-vergiftiging, als nu te Berlijn is voorgekomen." De schrijver van genoemd artikel hoopt nu dat door de regeering eveneens met bekwamen spoed die maat regelen zullen worden getroffen, welke noodig zijn om den handel in, benevens het vervoeren en gebrui ken van ondeugdelijk vleesch te beletten. IETS KAMPENSCH. De Ilaagsche briefschrijver van het „Nws." besluit zijn epistel van de week: Om te eindigen met iets anders, maar toch óók wel wat.... Kampensch: naar men mij verzekerde, is door het departement van marine naar Indië. gemeld, dat de toeslag wegens de duurte aan de schepelingen der zeemacht. in Indië moet worden uitbetaald (als er toeslag uitbetaald wordt n.l.) Ware 't wel niet zoo doelmatig; dat te doen ge schieden in Nederland1, aan de vrouw, wier gezin d® duurte ondervindt? ONVERLATEN. Schipper A. Veld, komende met een lading aardap pelschillen van Koevorden, met bestemming naar Gou da, overnachtte aan de Echtensche molen tusschen Meppel en Iloogeveen. Te ruim middernacht werd hij met zijn gezin wakker gemaakt, daar het helsch la waai, dat veroorzaakt werd door een viertal scheeps*- jagers. Met een dikke honderd klinkers hebben deze onverlaten het vaartuig gebombardeerd. VieT glas ruiten enz. werden verbrijzeld. Het geheele schippers- gezin, bestaande uit negen kinderen en de beide ouders, was zeer ontdaan, vooral een ziek kind. De schippersvrouw smeekte den mannen op te houden, maar de ruwe'kérels schreeuwden: „We zullen je al lemaal doodgooien 't Bombardement hield aan tot ver in den nacht. Naar men ons* meedeelt hadden scheepsjagers Veldi aangeboden voor 3 naar Osse- sluis (bij De Wijk") te jagen, terwijl Veld 2.25 bood, en dit juist bracht de scheepsjagers in groote opwin ding, die den schipper toen toesnauwden: „We zul len je wel vinden 1" En de kerels hebben droevig genoeg woord ge houdenDe daders is de politie gelukkig op het spoor, en dit muisje «zal naar verzekerd wordt een lange en een gevoelige staart hebben. UIT EGMOND AAN ZEE. De bevolking bedroeg op J Januari 1911. De bevolking bedroeg op 1 Januari 1912 1544 man nen, 1322 vrouwen, totaal 2866 personen. Deze geringe vermeerdering is te wijten aan groote sterfte onder de kinderen, en oude zeelieden in de Prins Hendrik StichtiDg, terwijl wegens woningnood de jonggehuwden naar IJmuiden vertrokken, zoodat de bouwcommissie onlangs opgericht, niet overbodig blijkt te zijn. VAN DEN LANGENDIJK. Gedurende de week van 2 tot en met 6 Januari werden ter veiling te Broek op Langendijk aange voerd 68800 bloemkool, 143400 roode kool, 82000 gele kool, 30600 witte kooL, 1068 baal uien en 8 baal schor- seneeren, terwijl van de laadplaats verzonden werden 221 wagons groenten. APPELEN PLUKKEN. Appelen plukken in dezen tijd van 'tjaar, is zeker een zeldzaamheid. Den 2en Januari 1912 werden door P. Broertjes te Ooster-Blokker een tiental appelen va*n eenen struik (varit. Lord Suffield) geplukt; ze zijn w®l niet groot

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1