Nog vele koopjes in] Lappen, Mantels, Mantelcostunms, Blouses enz, tegen buitengewoon lage balansprijzen. Cn. Knus te Km MUZIEKSCHOOL 5ëS X EfT DE E T AL S* AiKniuarschfi Creöiet- en fclfscteobank. illnatgchappü tot Bevordering der Toonkunst, gj&jr stuls. 1,70. de Nederlanden vau 1845 AVERTEN TilN. TËTkOOP iEVR YAIT!) Te huur of te koop OPEKBARE UITVOERING - PIImïAAlli WILoITEü^MIMA LAAT hoek BoterstraatTeiefooii 424. Aanvang 's avonds 8 uur. EM'KéE 50 Ct. en 30 Ct, pius belasting. Plaatsbespreken zeer aantebevelen. Geheel nieuw afwisselend PitACHT-PliOGRAMMA, o.in. AANGENOMEN. m •>s S BRAND - -I VERZEKER XMBRAAK Veldkamp De Boer, Kan je nog zii gen, zing dan met me mee, - Prijs i Gebonden f 1.40. - Ondenir«acht 2459 Koopt en verkoopt vreemd geld. Afd. Alkmaar en Omstreken. Hankbetui§gin£g. van de Muziekschool op ZATERDAG 13 JANUARI a. s., G-EDIPL. PIANO STEMMER OUDEGRACHT. Gebouw „Diligentia", Alkmaar*. Zondag en baandag 14 en 15 Jan. Pianist de Heer* KRÖOÜ« Het losgeld van Koning Jan (gekl. historisch). De noodlottige gelijkenis (drams) Tomnard maakt veroveringen (komisch). Het vergif van den Professor Koufl (drama). De hallucinatie van baron von Munchhausen (komisch). Rosalie en hare fonograaf (komisch) enz. enz. enz. w Maandag 15 Januari laatste dag van den Uitverkoop. Audriessen, Zweers, Hol hoore gebracht worden. Hullebri G. aan een met EEN PAARD IN 't KANAAL. Gisteravond reed de knecht van den heer den Stecweg alhier aan den Schermecweg op een paard bespannen landbouwvoertuig. Door onbekende oorzaak geraakte het paard op hol, waardoor de bestuurder zonder lichamelijk letsel te bekomen van het voertuig viel. Het paard holde nu met den onbestuurden wagen achter zich tot aan den vlotbrug aan het einde van het Luttik-Oudorp. f- 1 Daar de brug geopend was en behoorlijk met de af- sluitboomen gesloten, sprong het dier in volle vaart daarover. De tuigen sprongen los, de wagen bleef voor de boomen staan, doch het paard kwam in het kanaal terecht waaruit het niet dan met veel moeite gered kon worden. BRANDSTICHTING. Het Gerechtshof te Amsterdam behandelde gisteren in hooger beroep de zaak van een 30-jarigen bloemist knecht uit Uitgeest, die voor de Rechtbank alhier ver oordeeld werd tot een jaar gevangenisstraf wegens po ging tot brandstichting. Beklaagde, die voor de Rechtbank ontkende, bekende voor het Hof in dronkenschap hij drinkt zwaar in den nacht van 9 op 10 September een handvol stroo te hebben gebracht bij de houten deur eener schuur van den broodbakker C. Roozenburg en daarna dat stroo met een lucifer te hebben aangestoken. Het uur heeft hij echter uitgetrapt, zoodat alleen de deur geblakerd werd. Advocaat-generaal mr. De Josseliu de Jong achtte opzettelijke brandstichting bewezen (de Rechtbank had bekl. daarvan vrijgesproken). Niet alleen de deur is geblakerd, maar ook heeft stroo aan de achterzijde der deur in de schuur gebrand. Ook heeft bekl. niet het vuur gedoofd, maar bekl.'s vader. Bij deze brandstich ting bestond niet alleen gemeen gevaar voor goederen, maar levensgevaar voor .personen (de ouder3 van bekl. en het gezin van Roozenburg). Spr. eischte één jaar gevangenisstraf. Mr. L. S. C. de Hartog, die als verdediger optrad, betoogde, dat hier geen brandstichting heeft plaats ge-, liad. Men kan niet zeggen dat het in de schuur ge brand heeft, en ook heeft de vader van bekl. niet het vuur gebluscht, maar bekl. Toen de vader kwam vond hij nog alleen wat vonkend riet. EEN VERKIEZINGSPRETJE. Een vermakelijk incident heeft zich voorgedaan bij een politieke vergadering van Polen in de Berlijnsche voorstad Rixdorf. De Poolsche socialistische en nati onale Polen, twee richtingen, die heftig op elkaar zijn gebeten, hadden in twee aangrenzende lokalen verga deringen belegd en trachtten de landslieden ieder naar zijn eigen, zaal te lokken. Verschillende bezoekers kregen nu juist het omgekeerde te hooren van wat zij verwachtten. Het gevolg was, dat zij tumult begonnen te maken en op straat werden gezet. Hior zetten de Polen hun debatten voort en gingen er ten slotte toe over elkaar met sneeuwballen te gooien. De straat- eugd nam aan den slag deel. Ten slotte- werden de 0,- j nationale Polen door de i ven. ,rooden" op de vlucht gedre- AMS1ERDAMSOHE BEURS Opguvc van kot NOOKDMOLLANDSCH LANDBOUWCitEDIET Vooraam, O 11, Alkmaar. N#d. '-taats meningen NEDE RL A ND. Werk»!. Schuld j£oer* t* 10 Jan. 11 Jan Ds. Van der Kamp te Sliedrecht heeft het beroep naar de Gereformeerde Keik alhier aangenomen. BIOSCOPE MODERNE. De heer Harp gaat in het Nieuwe jaar weer door met voorstellingen te laten geven door de Bioscope Moderne. Voor Zondag en Maandag is dan ook weer een afwisselend programma aangekondigd, terwjjl de heer Kroon het geheel zal ^opluisteren door zijn piano muziek. Zoowel ernst als luim zal op het doek ge projecteerd worden, wij noemen slechtsHet vergif viinj professor Rouff (drama), de noodlottige gelijkenis (drama), het losgeld van Koning Jan (hist.) Rosalie en haar fonograaf (komisch). De hallucinatie van baron von Munchliausen (komisch) enz. BUITKNLAN». Bulgarije Tabaksleening p8t. Brazilië Funding Mexico binnenl. J apan Oostenrijk Jan. Juli Rusland Hope Coneol 1906 1894 6e Bui. lwaug Doinbr. F'inano. en Industiondernemingen enz 3% «Vi 5 5 6 4 4 4 4 6 4 4% pCt. 4 4 div. ONTSMETTING VARKENSMARKT. Aan het bestuur van de Noordholl. Vatkensfokver- eenigiug, gevestigd te Hoorn, is op zijn verzoek door Burg. en Weth. dezer gemeente bericht, dat de hekken en hokken van de varkensmarkt alhier, alsmede de grond, waarop deze hebben gestaan, iedere week na afloop der markt behoorlijk zullen worden ontsmet. 1TALIAANSCH-TURKSCHE OORLOG. De Turksche minister van oorlog is vol goeden moed en geeft zelfs in een courant aan die stemming uiting. Eerst verklaart hij met betrekking tót de vredesgeruchten nog eens, dat de Porto geen stappen gedaan heeft; zoolang de souvereinifceit van den sul tan in Tripolis en Barka niet is erkend, is een vrede onmogelijk. De uitvaardiging van het inlijvingsbe- sluit kan Italië niet verhinderen op een andereu grondslag te handelen. En dan zegt de minister, dat de toestand der Turken in Barka dagelijks beter wordt. Het zou Italië een arbeid van jaren kosten om zijn stellingen te beveiligen. Lit Italiaansche bron wordt vernomen, dat begin lebruari een kleine smalspoorweg van Tripolis Aïn Zara in gebruik gesteld zal worden v van de ammunitie. naar vervoer BELGlë. De toestand van de staking in de Bori- nage is nagenoeg dezelfde gebleven. I'KANKEIJK. Het kabinet-Caillaux is afgetre den. Buitenlandsche zaken was gauw bezet. de vechthaan Delcassó had deze portefeuille geruild te gen marine, was door de anti-Duitsche Temps met in genomenheid begroet, terwijl de Engelsehe pers alles behalve blijde den terugkeer besprak en de Duitsche haar best deed om gematigd te zijn. De heer Caillaux kon echter geen mannetje voor marine vinden en beeft er den brui aan gegeven. Wat nu? Een zaken-kabinet lijkt waarschijnlijk dat ne 1 ransch-Duitscke Marokko-overeenkonist er door moet jagen en de onderhandelingen met Spanje tot een einde brengen. De courantenman, oud-minister van landbouw en senator Jean Dupuy (links-republi kein) wordt als formateur genoemd - wat niet gen wil, dat hij dit zal worden. ZPg- 1 ERZIë. I o 1 abris heeft een aanhanger van den voormaligen shah Mohammed Ali zich tot gouverneur laten uitroepen. De verwarring moet dus wel groot ziju. Nationale Hypotheek Bark Noordhollandsch Gr-mdcrediat Ned. Handelmaatsch ippij resc. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden m Wiastbew. Westersuiker aand, A'dam Deli Lang kat Idem. prei A'dam Serdang Bindjey Del; Batavia Deli-Maatschappjj Medan tabak N. Asahan n Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecous. Holl. PetroL Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Dordtsche Petroleum Moeara Enim M n Sumatra Palembang j( Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak f Ketahi en Gew. pref. Redjang Lebong Great Cobar n Amalgamated Copper öy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph rj Comm. Steels H Car and Foundry B Amerik. Stoomv.-Mij. Common Marine Preferent Jf Mariuebonds pGt. 4% Comm. Peru aand, div, Preferent Spoor wegleemngen HoU. Di. Sp.-Mij Mij. tot expl. van Staatss poorw. Deli spoorweg AMERIKA, Atcb. Top. Cert. v. Couvert pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. Aand.dlv, Erie Kansas City South. pref. Miss K. Texas C. v. New-York and Untarie Norfolk Western O. v. Rock Island gew. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert, v. Wabash gew. POLEN. Warschau Weenen RUSLAND. Wladikawkas 1886 pCt. Premie teening en, NEDERLAND. Stad Amsterd. flUO 3 Gemeente-cred. 3 BELG1E. Antwerpen 1887 8% HONGARIJE. Hongaarsche Hyp. 4 Idem 3 OOSTENRIJK. Staatsleening I860 5 RUSLAND 1864 6 83% 7 97% 104% 47% 9L 8Si/, 9U 100% 88% 96% t(,0 100% 97% (84% 116% 70 1*6% 135 748 '87 451 51% 115 718 525 2 >6 19 5f0 562 '24 286 58 41» aiau/j, 167% 86% 80% 68 90 576 48 65% 21% 27 677/* 53% 186»/. 4% 21% 67% 1S% 46% 82 9'% 227% 05% 106% 81% 30% 65% 2>% 88% 1G9i»/m 25 109% i8 169% 188 88% 108 l'i i */ie 87% 123 118% 163% 9318/1, 70% 104% 47% 91*/* 88% 90 100% 8: I/* 96 100 100% 188% 169% 186% 734 381 450 53 244 548% 563% 221 289 456 141 67% 53 87% 570 65% 21 26% 687/* 14% 1»6% 4% 1 21% 67% 11% 46% witte koc.l f 5.— a 9.0baal wortelen f 0.390 baal uien f 4,20 a 4.70 per baal. bieten f a 100 stuks. STATION NOORDSCHARWOUDE, 10 Jan. Gele nep f 0.a 0.—, drielingen f 4,a 4,40, grove uien f 4.40 a 4.80 per 50 Kgi'., Roode kool le soort f 14,— a 16,2e soort f 12,— a 13,.kleinere 1 5,— a 11,gele Ie soort f 12,a 14,—, 2e soort f 10,a 11,50, kleinere f 3,50 a 9,Deensche witte f 12,a 13.2e soort f 10 a 11,— kleinere f 3,a 8,per 100. HOORN 11 Jan. Kleine kaas f 33,50, commissie f 34.middelbare f fabriekskaas f32.50. Aan gevoerd 34 stapels, wegende 15v'48 K.G. Matig. SCHAGEN11 Jan. Aangevoerd 8 paarden f 50 a 200,—, stieren en ossen f af 3 stieren f 200 a 3575, 10 magere geldekoeien f 140 a 200, 95 vette id. f 190 a 350, 20 kalfkoeien f 180 a 260. 0 vaarzen f a 0, 0pinken f gras kalveren f a .25 nueht. id. f 14 a 23, 0 lam meren f a magere schapen f a 170 j vette id f 22.— a 28.50, 550 overh. f 16 a 22,50, 17 magere varkens f 13 a 15, 40 vette id. 46 a56ct. per kilo, 70 biggen f 7 a 13 50, 75 konijnen f 0.50 a 1.75, 125 kippen f 0.60 a 1.60, 50 eenden f 0.70 a 1.25, ganzen f 0.a 0.15 duiven f 0.15 a 0.25, 500 kg. boter f 1.50 a f 1.60,- 200 kg. kaas f 0.70 a 0.80, 1200 kipeieren f 4.60 a 6.per 100, eendeieren f DEN HAAG (vroofler Zutphen) Directie MENNY KAPITAAL 4 J00000.00 RESERVEFONDS ruim K.OOOOOOO Voorlucntlttii in den Boekhandel van de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. UEKMs. POSTER A ZB OA, Voordam C 9, Telef. no. 3, Alkmaar: mot Plauobegelelding, 82 94% 106% 106% 22 30% 28 65% 287/, 8r..% 26s/8 10916/* 28% 170% 7% 87% TELEGRAFISCH WEEKBERICHT. 11 Januari. Medegedeeld door het Koninklijk Nedierland&ch Meteorologisch Instituut te De Bilt. Geldig tot den avond van 12 Januari. OVERZICHT. In bet gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 779.5 te Kopenhagen. De laagste stand van den barometer 734.4 ie Yestmanoer. VERWACHTING. Zwakke tot matige oostelijke tot zuidoostelijken wind, nevelig tot half bewolkt, waarschijnlijk droog weer, lichte tot matige vorst. ÜiurgeriijUe btiiint. jG e t r o u w d: 11 Jan. Theunis Olgers en Petro- nolln Keijsper. Johannes Gerhardus Gerritsen en Maria Elisabeth Hendriks. Hendrik Jacob van Eijk en Catharina Columbiua Groen. Geboren: 8 Jan. Hillegonda Anna, d. v. Jaco bus de Moei en Geertruida Maria Twisk. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders der gemeente Alk maar brengen ter algemeene kennis, dat zij bij besluit van heden onder voorwaarden vergunning hebben ver leend aan A. OVERTOOM, aldaar, tot het oprichten van een lieeteluchtoven, in het perceel Scheteldoeks. haven, wijk A No. 8. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 10 Jan. 1911. DONATH, Secretaris. DANKBETUIGING. Ondergeteekenden betuigen hiermede hunnen harte- lijken dank voor de bewijzen van deelneming, dezer dagen ontvangen. S. BRUIJN. C. B. BRUIJN-EOMIJN. Alkmaar, Januari 1912. TELEFOONNUMMERS 439 en 499. met <lt*gelijk peutdou, tegsn billijke conditiën. Brieven onder letter A 225 bureau van dit blad. EEN EIEF KEEIN HETKHONDJE. bevragen bureau «lezer Courant. Ailres t e een net ingericht HEERKNHIUM, staande aan den Straatweg, tusschen de Emma- en Van Everdingen- straat, thans bewooi.d door Mevr. VISSERDE GEUS. Brieven onder lett. P 225 bureau dezer courant. der Directeur J. HENRI OUSHOORN. Leeraren J. HENRI OUSHOORN. Mej. A. B. II. WEBER. L. SPRINGER. F. W. UAILLARD. Ex-dividend. Koers van het geld. Mededeelingen. De Prolongatie Amerikaansch-e pCt. markt was m eene vrij vaste stemming. Mijnen flauwer voor Keta- hoen's. Tabakken met vasten ondertoon, speciaal Deli Batavia noteeren hooger n.l. 825. Oliewaarden vast, noteering Koninklijke 453y2456^, Geconsolideerde 28790V2, slot 456 en 289. Culturen onveranderd. Mferkiberickteu. Afslagvereeniging BEEMSTER, PURMEREND en Omstreken. Op de afslagmarkt werd verhandeld 10 Jan. Spruitjes f 2,80 a 3,75 per zak, boeren kool f 0.82 a 0,37 p. mand, bloemkool f 8,50 a 10, p. 100 stuks, handel zeer vlug. BROEK OP LANGENDIJK. 11 Jan. 11000 Reuzen bloemkool le sooit f 5,a 7,60, 02e soort idem f 0,a 0,29700 roode kolen f 6.a 13.80, 36100 gele kolen f6. a 15.50, 9400 De ondergeteekenden, die bij den brand van de boerderij des heeren C. VAN DUIN te Egmondbin- nen. hebben medegewerkt tot de redding van het vee, betuigen hun dank aan de Mua Mcbup|»y „Cere»" le Nieuwe Niedorp, Districtscommissaris de Heer Jb. HELDER Kz. te Schermerhorn, voor de premie welke zij voor hun optreden, van genoemde Maat schappij ontvingen. Egmondbinnen, 10 Januari 1912. Jb. HOUTENBOSCH. Jn. HOUTENBOSCH. - K. DE KONING. G. LIEFTING. Jn. LIEFTING Hz. A. DE VOORT. Jn. LIEFTING Cz. Er wordt onderwijs gegeven inPiano, Theorie Viool, Violoncel, Koor- en Solozang. Opleiding voor akte lager en middelbaar onderwijs. Gelegenheid tot aangifte van leerlingen voor den nieuwen cursus (bij voorkeur) op Dinsdag 23, Donder dag 25 en Dinsdag 30 Januari a.s., van 1012 uur bij den Directeur, Emmastraat 19. avouds HALF ACHT, lu de HARMONIE. VOLVETTE EDAMMERKAAS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3