ifoniyelli ng ~wiïïüïrïFWMöp7 HUIZEN. „AIKMAAR-PACKET". Goedkoope Huupopbreimat 7 s«i. de Heer H. W. FRÉSE, Geheim DE JONG S DE RENTE-CASSA. C. OUDES, II. tl flsrn. (eb S Leesgezelschap, öa de 14 dagen wordt eed ton Terstrefet Noordhollandsch Landbouwcrediet. DEPOSITO'S. Bouwterrein v Tsr omn. aangfiö. een Sprgeksisohine dl pi LIPTON THEE. i.IV. UilER. in. lioi in Lil; mali Mi! vnnrwer WONING-BUREAU, Rssupanfie-MaaischappiJ „ÖE Rlill", H.G. Schoen, ritsevoort is zijn eenige plaatsen vacant. Die trouwt, gaat dood bern landman, Payglop 9, t.l) Zijdam 9. I2B parken ©iken en esuehea Hakhout, te beginnen aan de Kraaienlaan, bij de Korteling, 's voormiddags te 10 ure2 Ilit de hand te koap 3 dsiigtche retours. Alkmaar Amsterdam v v. JP1. A-. KENNEMERPARK (hoek RITSEVOORT), degelijk Muziekonderwijs. Zaanlandsche Spaar- en Voorschotbank, - een millleen gulden, - KENNEMERSTRAATWLG 85, ALKMAAR, 3^^U"W3EiJFÏ.O, ALKMAAR, De nieuwste Opnamen fijne O e u d wecken en moei Zilverwerk BOEKHANDEL Za^dmarkt 74, ALKMAAR KV, Herms. Coster Zoon Boekhouden. ASS£3]\r. te H E I L O, in de bosschen von Nyenburg, op Woensdng 17 Januari 1912. Een mooie WONING met TUIN, 4 groote en 2 kleine Kamers. Huur f4.per week, omtrek Station. !c KAJUIT 70 Cent. 2e 45 Brand-, Nering-, Inbraak- en Transportverzekering. - m iR. iNri-ï^ ivr. Door de Directie der Ass. Mij. ,,DE RIJN" is aangesteld als hare Hoofdvertegenwoordiger voor de Prov. Noord-Holland, beveelt zich «an tot het geven van - gevestigd te KROMMENIE. - Maatschappelijk kapitaal waarvan uitgegeven eu volgestort f 300.000. DirecteurA. DE RÜYTER. welke zich bereid verklaart alle inlichtingen voor het sluiten van verzekeringen of het aangaan van een agentschap te verstrekken. GFZXOBT&UNDIGE OPTICUS, HOF 53. Aanbevelend, JOHAN LAUWEES. alcoholviije Cacaodrank is voortreffelijk. JXLTJII=»]FinF*L HOOGSTRAAT 7, - FLORA UITSTA PPEN - Aanbevelend A. HILDERING. 60 cents per 5 ons, bij SCHAPENSTEEG, ALKMA4P. IN VIILSIFÏ- h f 3.— per kwartaal, •- aan den Weate; weg, Nassaula^n, NassatipleinEgmonderstraaf Latnoraal&O ast en Lindelaan. •4. G. DEN BQS5STERD Toumaintatr 9 La t uw Kteeding aat meten bij: Kleermakerij jHUISHOUDELIJKE en KLUKEN-] BENOODIGDHEDEN. Grootste omzet ter wereld. Grossier voor NOORD-HOLLAND. ~T~E HUUR cf TE KOOP: Aan de Pletterij, voorheen L. J. ENTHO VEN Cie. te Delft, kunnen dadelijk ge plaatst worden mits voorzien van goede getuigschriften en be wijzen van bekwaamheid. Alleen zij die met stoon hamerwerk bekend zijn, kunnen zich in persoon aan de fabriek te Delft aanmelden. Prov. Drentsche en Asser Courant NieuweslootB 96, nabij 't Postkantoor Onderstaande Perceelea zijn uitsluitend te bevragen aan het eerste en grootste Woning-bureau te Alkmaar van BAKKER GOVERS. VERKOCHT znllco wortlen ongeveer Te bevragen STrARTSTRAiT 68. Van ALKR4AB 8.—, ÏO— 8 30, Ouur Van AMSTERDAM 6.30, 9.30, 8.15, 4.—, ii Alleen op Zondag. nui T« ViAvracrpn liii f!. UT! TTTTTP.R Timmarmon. A or*- 7 Te bevragen bij C. DE RUITER, Timmerman-Aan nemer, Stuartstraat 68. blijft en tech wordt U geholpen, wanneer U zich in tijdelijke financieele moeilijkheden bevindt en overi gens een goede maatschappelijke positie heeft. Ge makkelijke terugbetaling, matige rente. Bij met-tot standkoming der leening geen kosten. Men richte uitvoerige aanvraag onder letter N 225, bureau van dit blad. beveelt zich beleefd aan voor de levering van zijn HOL, OE8LEPES DAG-, eil AVOAD-HRILLEX, die niet alleen het oog onderhouden maar die ook, wat door genomen proeven bewezen is, tot verbetering van het gezicht bijdragen. iJÜjr" Daar niemand voor hem reist wacht men zich voor bedrog en schade. II et'le flest-li f 1. Halve ilesch f 0.55 De BANK verleent erediet voor handel, land bouw en Nijverheid. Gelden worden ln depót ge nomen, rente 31 2 percent. Verkrijgbaar 4 0/ö depoaito-obligatiën in stuk ken van f 500.en f 1066.voorzien van half* iaarlljkgche conpons per 2 Januari en 1 Juli, met een looptijd van minstens een jaar. Des ZATERDAGS te A L K M A A R in het koffie huis „de Tabakshandel", aan het Waagplein van 1) tot 1 uur. diploma Nederl. Toonk. Vereen., beveelt zich aan voor het geven van Heerengracht 170(geb.Associntie-Cassa) Amsterdam. Kapitaalf 1,000,060,-— Reservefonds 1,108,895,80 De Rentevergoeding voor gelden déposito. Met 1 dag opzegging l21, (bedragen tot f 5000.— direct te ontvangen)] 2 Met 10 dagen opzegging 3 Voor 1 maand fixe 3 2 en 3 maanden fixe 3 1 jaar fixe3Va Prolongatie-conditie (tot beperkte bedragen) l/2 pet. onder den prolongatie-koers. van JACOB KWAST, en op de Patlielonn-platen vanaf 1 dubbel be speelbaar, aan den „Alkmaarsche Naaimachinehandel", Hekelstraat 13, ALKMA4U. Speciale Inrichting voor reparatie. Telef. 236. Jfagaztln van alt de Hoi. fabriek van VAM KEMPEN. VOORDAM C 9, ALKMAAR. In het bevattende GIDS, - ELSEVIER's MAANDSCHRIFT, HOLLANDSCIIE REVUE, - NEDERLAND, - BUITEN, OP DE HOOGTE, - EIGEN HAARD, - DE PRINS, GRAPHIC, - STRANDMAGAZINE - PUNCH, ILLUSTRIRTE ZEITITNG, - DIE WOCHE, GARTENLAUBE, - FLIEGENDE BLaTTER, ILLUSTRATION, - JE SAIS TOUT, Te bevragen bij w. Telefowu 143. j eenvoudig naar het magazijn van len koopt daar zijn Uit in goedkoop, gif; vrij en duurzaam, j Vol- N Fijnste delicatesse /LpporiN komen 1 brood, beschuit k»uiv„.y v j Br. onder letter L 225, Bureau van dit Blad. dehftk. BUS I ons 18 cent sus Ké. i 0.42% BUS h K«- f 0.80 fibrisenie Cacaofabriek Alcmaria J. C. BAAN ïw. Voor handen hij Bockhandel te ALKMAAR, huurprijs f 260 per jaar. Te bevragen bij BRUIN BURGÉRING, Kinheimstraat 39. Op een fabriekskantoor kan ten spoedigste iemand geplaatst worden, voldoende bekend met administra tieve werkzaamheden. Brieven franco onder lett. 0 225 bureau van dit blad. Het EENIGE DAGBLAD in Drenthe is de een veelgelezen blad, dat groote publiciteit waarborgt. TE KOOP: Een complex NIEUWGEBOUWDE HUIZEN, in 't centrum der stad, in 't bijzonder geschikt zijnde voor kantoorlokalen, ter groote van 600 cA. Een flink ingericht WINKELHUIS, etaamda op e*n der drukste standen van Alkmaar. Een flink WINKELHUIS voor alle zaken geschikt, op een der beste standen. Koopsom billijk. Op een goeden stand een ruim WINKELHUIS, be staande uit een ruimen winkel, woonkamer, serre, keu ken, gang, boven 4 kamers en 2 zolderkamertjes met ruime zolder en achter bet huis een flinken tuin met vrije steeg. Koopprijs billijk. Aanvaarding bij overeen komst. LIT DE HAND TE KOOP: Een prachtig op een der drukste punten van Alk maar gelegen BAKKERIJ annex LUNCHROOM, met geheel nieuwe inventaris, bevattende 3 apparte menten, waarvan 2 plaatsing voor 40 en één voor 20, alzoo geheel 100 personen kunnende plaatsen. Bewijzen van omzet voorhanden. Aanvaarding bij overeen komst. Een flink PERCEEL, werkplaats met bovenwoning, aan den Kennemerstraatweg, gem. Alkmaar. Een BURGERWONING, Verlengde Landstraat. Een ruim PAKHUIS met WONING bij de Markt, groot 130 cA. Aanvaarding bij overeenkomst. Ve#r en achter uitgang gevende. Een prachtig nieuw solide gebouwd HEERENHUIS op een der mooiste standen te Alkmaar met prachtig uitzicht. Koopprijs billijk. Aanvaarding bij overeen komst. Een riant nieuw gebouwd HEERENHUIS met TUIN, verhuurd voor 3 jaar, bijzonder geschikt voor soliede geldbelegging. 16000 vierkante Meter BOUWTERREIN, geheel of bij gedeelten, gelegen aan het Noord-Hollandsch Kanaal, bij Alkmaar, zeer geschikt voor fabriekster rein of landingsterrein voor hecren Aviateurs. Voor geldbelegging 3 soliede PERCEELEN, welk# met kleine kosten tot flinke winkelhuizen kunnen worden ingericht, gelegen op besten winkelstand te Alkmaar. Koopsom billijk. Om gezondheidsredenen uit de hand TE KOOP een best beklante DROGISTZAAK, 70 jaren bestaande. Prachtig en degelijk gebouwd perceel. Winkel, wo ning, pakhuis, tuin en schuur en bergplaats voor ben- zine. Alles bij elkander staande op een welvarend dorp, waaraan verbonden vele afnemers van nabij go- legen plaatsen. Boeken voor ernstig* reflectanten ter inzage. Een flinke WONING, KANTOOR en twe» PAK HUIZEN met ERF, te zamen groot 346 C.A. T# be vragen bij D. Blaauw, Baangracht No. 4, alsmed# aan het Woning-Bureau, Nieuwesloot 36. WEGENS STERFGEVAL. Een solied gebouwde kleine VILLA op mooien stand en ruim uitzicht, bevattende drie prachtige kamers met keuken en tuintje, alles uiterst netjes en flink iagericht, aanvaarding bij overeenkomst. TE xlLIJK of TE KOOP 4 nieuwe ITEERENHUIZEN, staande Hofdijk- straat. Huur '260 per jaar. Aanvaarding direct. Alles netjes ingericht en afgewerkt. Ook te bevragen Kinheimstraat No. 39. Een groot WINKELHUIS met boven groot maga zijn, voor veel doeleinden geschikt, in 't bijzonder voor Sigarenfabriek, tevens flinke woning bevatten de beneden groote kamer met gang en keuken en bo ven 2 flinke kamers met een diensibodekamer. Gas, waterleiding enz. Huurprijs of koopsom billijk. Aan vaarding bij overeenkomst. TE HLLR: Een geheel naar de eischen des tij da ingericht WOONHUIS, voorzien van diverse kamers, keuken, gas en waterleiding. Staande Spoorstraat. Huur bil lijk. Een flink nieuw gebouwd WINKELHUIS met groot spiegelruit, staande Zijdam, huurprijs 6 per week. Aanvaarding direct. Een flink PAKHUIS, staande Bleekerslaan, huur prijs 1.75 per week. Drie degelijk gebouwde HEERENHUIZEN, staan de aan de Van Everdingenstraat te Alkmaar, onmid dellijk bij den Alkm. Hout, bevattende beneden 2 ka mers en suite met serre, vestibule, kelder en keuken. Boven 2 groote kamers en suite en twee kabinetjes, alles voorzien van gas en waterleiding, flinke tuin met achteruitgang. Aanvaarding direct, huurprijs bil lijk. Een net BURGERWOONIIUIS, staande Kenne merstraatweg, voorzien van diverse kamers, keuken, gas- en waterleiding, enz., voorbeen bewoond door den WelEd. Heer Halberstad. Huurprijs billijk. Te be vragen aan het Woningbureau alsmede bij den eige naar J. DORREGEEST, Houttil. Een HEERENHUIS, Metiusgracht. Huurprijs 312 per jaar. Een PERCEEL Sanderbuurt. Huurprijs J 1.50 per week. Een PERCEEL, Heilo, in de Hondsbossehelaan. Iluur 1.50 per w^ek. Een PERCEEL a J 1.25 per week, Gr. Nieuwland. Een BURGERWOONHUIS, Lindelaan. Huur 2.25 per week. Een PERCEEL, Nieuwlandersingel. Huurprijs 2 per week. Een WINKELHUIS, zijnde melkzaak, in de Oos terburgerstraat. Huurprijs 3.20 per week. Een kleine VILLA, geschikt voor klein gezin, hoog stens 2 of 3 personen. Staande Kanaalkade, No 40. Aanvaarding bij overeenkomst. Huurprijs billijk. Een net BURGERWOONHUIS, staande Nieuw- poortslaan No 66, bevattende voor- en achterkamer, alcoof, gang, keuken en boven voorkamertje en flinke zolder. Voor en achter een tuintje. Huurprijs 3 per week. Aanvaarding 1 Mei 1912. Een PAKHUIS, Achterstraat No. 3. Huurprijs 2 per week. Aanvaarding direct. Druk N.V. Hermi. Ooiter Zn., Alkmaar, j

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4